Wyroki Sądów

Sąd Rejonowy w Krakowie przywraca do pracy pracownicę US bez propozycji. Wyrok NIEPRAWOMOCNY

 • 4 774
 • 2
Publikujemy wyrok SR w Krakowie. Pracownica z 35 letnim stażem (33 w skarbowości), wysokimi kwalifikacjami, w tym studiami z zakresu skarbowości nie dostała propozycji. Dlaczego? Tego próbował dowiedzieć się sąd od świadka, którym był naczelnik Urzędu Skarbowego. Naczelnik jednak nie był w stanie podać wiarygodnej i sensownej przyczyny.

Z lektury wyroku i zawartego tam stanowiska DIAS można wyczytać brak szacunku dla człowieka, pracownika i przekonanie o własnej wszechmocy. Przeczytajcie ten wyrok, abyście się dowiedzieli jak mało znaczymy dla naszych przełożonych, z jaką łatwością przychodzi im w ich mniemaniu realizacja prawa swobody doboru pracowników. W obliczu tego "prawa" nic nie znaczy to, że ktoś po 33 latach, na cztery lata przed emeryturą, z niepełnosprawnością jest wyrzucany bez słowa wyjaśnienia.

Oczywiście złożono kasację, tak jak we wszystkich innych sprawach osób bez propozycji i ucywilnionych.

Przypadków krzywd ludzkich spowodowanych KAS, zawałów, pogorszenia...

W sprawie osoby(funkcjonariusza), która nie otrzymała propozycji, mamy prawomocny wyrok WSA w Poznaniu

 • 2 993
 • 0
W sprawie osoby(funkcjonariusza), która nie otrzymała propozycji, mamy prawomocny wyrok WSA w Poznaniu.
Nie wiadomo dlaczego DIAS nie złożył kasacji i wyrok się uprawomocnił.

Były celnik miał prawo do zasiłku chorobowego - wyrok SN

 • 1 583
 • 0
Funkcjonariusz służby celnej nie powinien być słabiej chroniony niż zwykły pracownik, który także po ustaniu zatrudnienia może otrzymać zasiłek chorobowy.
Sprawa dotyczyła funkcjonariusza celnego, który nie został zatrudniony w nowej Krajowej Administracji Skarbowej. Jego stosunek służby wygasł z końcem sierpnia 2017 r. na podstawie art. 170 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o KAS. Wcześniej jednak zachorował. Od 31 maja 2017 r. do piątego stycznia 2018 r. przebywał nieprzerwanie na zwolnieniu. Za okres od 31 maja do 31 sierpnia (93 dni) otrzymał uposażenie na podstawie ustawy o służbie celnej...

https://www.rp.pl/Mundurowi/309119996-Byly-celnik-mial-prawo-do-zasilku-chorobowego---wyrok-SN.html

Przebudowa administracji skarbowej a prawa osób podlegających szczególnej ochronie

 • 2 307
 • 0
Przebudowa administracji skarbowej i powołanie KAS nie może doprowadzić do pozbawienia praw nabytych osób, które ze względu na wiek podlegają szczególnej ochronie.
https://www.rp.pl/Urzednicy/3081499...a-osob-podlegaacych-szczegolnej-ochronie.html

Wyrok SP w Kielcach IV P 96/19 w sprawie o ustalenie stosunku służby i przywrócenie do służby

 • 3 822
 • 0
Publikujemy wyrok Sądu Rejonowego w Kielcach Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wydany w sprawie "wygaszonego" funkcjonariusza.

Sąd stwierdza, że na postawie art. 165 ust. 7 ustawy z 16 listopada 2016r. - przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej ma obowiązek przedstawić pracownikom oraz funkcjonariuszom propozycje określająca nowe warunki pracy albo służby.

Wyrok wraz z uzasadnieniem

Osoby na państwowych posadach mogą składać pozew zbiorowy w związku z brakiem podwyżek w ostatnich latach.

 • 1 650
 • 0
Sąd Najwyższy orzekła, że osoby na państwowych posadach mogą składać pozew zbiorowy w związku z brakiem podwyżek w ostatnich latach.
Sprawa musi być rozpoznana, choć roszczenia poszczególnych osób są różnego rodzaju i wysokości.

http://nszzp.pl/aktualnosci-prawne/wazne-orzeczenie-sn-osoby-pracujace-na-panstwowych-posadach-moga-skladac-pozew-zbiorowy-dotyczacy-braku-podwyzek-w-ostatnich-latach/

Prawomocne wyroki WSA dla osób, którym przedstawiono propozycję służby, ale obniżono uposażenie lub stopień

 • 1 754
 • 0
Publikujemy prawomocne wyroki WSA dla osób, którym przedstawiono propozycję służby, ale obniżono uposażenie lub stopień.
Do wykorzystania także w sprawie osób bez propozycji i osób ucywilnionych w świetle zasady równości wobec prawa. Wszyscy bowiem mieliśmy status funkcjonariuszy celno-skarbowych i rażącym naruszeniem tej zasady jest to, że jednych potraktowano w taki sposób, że mają prawo do sądu i mogą dochodzić skutecznie naruszonych praw, a inni funkcjonariusze nie mogą rzekomo kwestionować obniżenia uposażeń, samego ucywilnienia czy braku propozycji w ogóle
Pokaż załącznik: WYROK WSA prawomocny - OBNIŻENIE FSCS stopnia i mnożnika.docx
Pokaż załącznik: prawomocny wyrok WSA w Opolu - sygn. akt II SA.Op 451.17- obniżenie stopnia i wynagrodzenia.docx

Wstępny wyrok Sądu Rejonowego w Kielcach

 • 1 922
 • 0
Publikujemy wstępny wyrok Sądu Rejonowego w Kielcach o ustalenie stosunku służbowego i przywrócenie do służby
Wyrok o sygnaturze IV P 96/18
Pokaż załącznik: wstępny wyrok SR Kielce przywrócenie.pdf

Wyroki Sądów Okręgowych w sprawach z ZUS o wypłatę zasiłku chorobowego

 • 1 432
 • 0
Publikujemy dwa wyroki Sądów Okręgowych dot. spraw, które toczą się w całej Polsce z ZUS w sprawie wypłaty zasiłku chorobowego po zwolnieniu ze służby - wygaszeniu stosunku służbowego.
Proszę, aby każdy dosłał te wyroki do Sądu w swoich sprawach, niezależnie od tego czy udzielił pełnomocnictwa czy nie.
Pokaż załącznik: WYROK ZUS Elbląg.pdf
Pokaż załącznik: wyrok SO ZUS - b-d_1.pdf

Wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie - przywrócenie zwolnionego funkcjonariusza

 • 2 617
 • 0
Otwieram pocztę wieczorem, a tutaj takie info.
25 maja 2018 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie utrzymał w mocy wyrok Sądu Rejonowego w Częstochowie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
https://www.saos.org.pl/judgments/332513

Wyrok WSA w Poznaniu IV SAB/Po 21/18

 • 1 473
 • 0
10 maja 2018 r. WSA w Poznaniu wydał wyrok w sprawie funkcjonariusza bez propozycji służby i pracy (wygaszonego).
Sąd zobowiązał Dyrektora Izby Administracji Skarbowej do wydania decyzji dotyczącej stosunku służbowego w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez organ odpisu prawomocnego wyroku wraz z aktami oraz stwierdził, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa.
W uzasadnieniu podkreślono, że funkcjonariusz tzw. wygaszony (co zdaniem Sądu jest równoznaczne ze zwolnieniem) nie może być traktowany inaczej (gorzej) niż funkcjonariusz, który otrzymał propozycję służby i którego stosunek służbowy może być rozwiązany jedynie w drodze decyzji administracyjnej.

Wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy - chorobowe dla funkcjonariuszy

 • 2 775
 • 0
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wydał wyrok w dniu 25.01.2018r.o sygn VI Ua 73/17 dot. kontynuacji chorobowego dla funkcjonariusza celnego zwolnionego ze służby - "wygaszonego". Jak wiadomo ZUS odmawiał wypłaty świadczenia. Sąd nie podzielił tej interpretacji ZUS.

Wyrok Sądu Okręgowego w Kielcach - odprawy dla zwolnionych pracowników

 • 3 811
 • 0
W dniu 25.04.2018r. zapadł wyrok Sądu Okręgowego w Kielcach sygn V Pa 20/18 potwierdzający zapadające już podobne wyroki sądów I instancji także w innych regionach kraju dot. odprawy dla pracownika cywilnego.
Wyrok jest prawomocny.
SO utrzymał w mocy pozytywny dla strony wyrok Sądu I instancji.
Należy się 6-o miesięczna odprawa, a nie tak jak MF narzucił swoją interpretację, tylko 3 miesięczna.

Wyrok dot. pracownika korpusu służby cywilnej przywracający do pracy

 • 2 638
 • 0
Zapadł wyrok dla pracownika korpusu służby cywilnej przywracający pracownika do pracy, pracownika, któremu wygaszono stosunek służbowy
https://www.saos.org.pl/judgments/322867

Kolejny korzystny wyrok dotyczący odpraw dla pracowników korpusu służby cywilnej

 • 2 941
 • 0
Zapadł kolejny korzystny wyrok w sprawie odpraw dla pracowników korpusu służby cywilnej.
Wyrok VIII P 923/17, wyrok z dnia 2018-03-23 Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia.
W ogłoszonej ustnie sentencji wyroku sąd uznał za zasadne roszczenie o ustalenie świadczenia należnego pracownikom korpusu służby cywilnej, których stosunek pracy wygaszono w ramach nowotworzenia KAS, wypłacanego zgodnie z art. 163 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej, a nie stosowanym przez Ministerstwo Finansów i organy podległe przepisem art. 8 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. To oznaczałoby, że każdemu „wygaszonemu" pracownikowi korpusu służby cywilnej (nie tylko zatrudnionemu uprzednio w Ministerstwie Finansów, lecz też w urzędzie kontroli skarbowej, izbie lub urzędzie celnym, czy izbie lub urzędzie skarbowym), który przepracował ponad 5 lat należy się odprawa odpowiednio...

WSA Gliwice i WSA Gorzów Wielkopolski

 • 2 540
 • 0
Dnia 5 marca WSA w Gliwicach wydał dwa korzystne wyroki dla naszych Kolegów.
- Wygaszenie
Skarga dotyczyła uregulowania stosunku służbowego – syg. Akt IV SAB/Gl 18/18
W ustnym uzasadnieniu wyroku Sąd zauważył:
Ustawodawca w artykule 170 ust. 2 wskazuje nieprzedstawienie propozycji służby jako warunek, który wygasza stosunek materialno-prawny.
Nie jest to jednak wygaszenie jakie jest wymagane w przepisach prawa i dlatego stosunek materialno-prawny,
który został zawiązany między stronami z chwilą rozpoczęcia służby w Służbie Celnej nie został skutecznie rozwiązany.
Sąd wskazał, że w przedmiocie wygaszenia tego stosunku organ powinien posiłkować się przepisami KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO.
Artykuł 162 tego kodeksu stanowi, że wygaśnięcie decyzji w sytuacji kiedy postępowanie staje się bezprzedmiotowe musi być zakończone wydaniem decyzji.
Wydanie takiej decyzji jest konieczne aby zachować dla strony możliwość jej zaskarżenia do sądu.

- Ucywilnienie
Skarga...

III SA/Kr 1531/17 - Wyrok WSA w Krakowie

 • 1 130
 • 0
Pod linkiem znajduje się wyrok WSA w Krakowie, w którym WSA odnosi się do orzecznictwa NSA.
Zapadły też wyroki uwzględniające skargi w WSA w Lublinie. Dzisiaj też ogłoszono wyrok osoby bez propozycji w WSA w Gliwicach, w którym WSA zobowiązał DIAS do wydania decyzji.

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/5B7B7839AA

WSA w Krakowie konsekwentny. NSA traci autorytet w sądach I instancji, wśród funkcjonariuszy i pracowników, którzy reprezentują KAS przed Sądami, takż

 • 3 009
 • 0
WSA w Krakowie wydał kolejne wyroki ze skargi na inny akt lub czynność, w tym skargę kasacyjną w ramach autokontroli.

Generalnie stanowisko tego Sądu jest konsekwentne.

Według Sądu uznanie, że propozycja jest niewiążącą ofertą, jest nie do obrony w państwie prawa. Według Kodeksu Cywilnego po przedstawieniu oferty, może ona być przyjęta, a wcześniej negocjowana. Jeżeli oblat jej nie przyjmuje, to nie wywołuje ona skutku. Funkcjonariusze otrzymali natomiast "€žpropozycje nie do odrzucenia". Rodzi skutek w postaci zwolnienia ze służby zarówno gdy zostanie przyjęta jak i odrzucona. Można powiedzieć, że ma charakter szantażu.
Sąd nie podziela poglądu, że propozycja nie stanowi władczej formy rozstrzygnięcia, nie kształtuje praw i obowiązków, sama nie wywołuje skutków prawnych (tak uznaje NSA)....

II SAB/Lu 165/17 - Wyrok WSA w Lublinie

 • 1 817
 • 0
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 1 marca 2018 r. sprawy ze skargi K. D. na bezczynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie braku propozycji służby w Służbie Celno-Skarbowej I. zobowiązuje Dyrektora Izby Administracji Skarbowej do wydania decyzji w przedmiocie pełnienia służby przez K. D. oraz do rozpoznania odwołania K. D. z dnia [...] czerwca 2017 roku w terminie 30 dni od daty doręczenia odpisu prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy; II. stwierdza, że bezczynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; III. zasądza od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej na rzecz K. D. kwotę [...](czterysta dziewięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/7D77EF420C

Pismo do NSA, dla osób, które nie otrzymały propozycji - wysyłamy samodzielnie!

 • 2 258
 • 0
Publikujemy pismo do NSA, które powinien wysłać do NSA, każdy funkcjonariusz, który nie otrzymał propozycji albo nie przyjął propozycji ucywilnienia(oczywiście po odpowiednim dostosowaniu treści pisma)
Kancelaria nie wyśle tego pisma, dlatego pismo wysyła każdy samodzielnie, niezależnie od tego, że udzielił kancelarii pełnomocnictwa.
Pismo wysyłamy do NSA, nawet gdy nie znamy sygnatury. Podajemy wówczas sygnaturę WSA i wysyłamy, gdy został już wydany wyrok WSA. Jeżeli wyrok WSA jest korzystny, to proszę napisać w piśmie, podać sygnaturę i wskazując, że to w Twojej sprawie WSA wydał taki wyrok.
Jeżeli ktoś jest przed wyrokiem WSA, to pismo należy wysłać do WSA.
Do pisma drukujemy i dołączamy załączone stanowisko RPO.
Sprawa pilna!

Pozdrawiam
Sławomir Siwy
Przewodniczący
ZZ Celnicy PL
Pokaż załącznik: pismo procesowy zwolnieni.doc
Pokaż załącznik: RPO stanowisko GDańsk.pdf
Do góry