Wyroki Sądów

Wyrok WSA w Poznaniu IV SAB/Po 21/18

 • 1 305
 • 0
10 maja 2018 r. WSA w Poznaniu wydał wyrok w sprawie funkcjonariusza bez propozycji służby i pracy (wygaszonego).
Sąd zobowiązał Dyrektora Izby Administracji Skarbowej do wydania decyzji dotyczącej stosunku służbowego w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez organ odpisu prawomocnego wyroku wraz z aktami oraz stwierdził, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa.
W uzasadnieniu podkreślono, że funkcjonariusz tzw. wygaszony (co zdaniem Sądu jest równoznaczne ze zwolnieniem) nie może być traktowany inaczej (gorzej) niż funkcjonariusz, który otrzymał propozycję służby i którego stosunek służbowy może być rozwiązany jedynie w drodze decyzji administracyjnej.

Wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy - chorobowe dla funkcjonariuszy

 • 2 595
 • 0
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wydał wyrok w dniu 25.01.2018r.o sygn VI Ua 73/17 dot. kontynuacji chorobowego dla funkcjonariusza celnego zwolnionego ze służby - "wygaszonego". Jak wiadomo ZUS odmawiał wypłaty świadczenia. Sąd nie podzielił tej interpretacji ZUS.

Wyrok Sądu Okręgowego w Kielcach - odprawy dla zwolnionych pracowników

 • 3 639
 • 0
W dniu 25.04.2018r. zapadł wyrok Sądu Okręgowego w Kielcach sygn V Pa 20/18 potwierdzający zapadające już podobne wyroki sądów I instancji także w innych regionach kraju dot. odprawy dla pracownika cywilnego.
Wyrok jest prawomocny.
SO utrzymał w mocy pozytywny dla strony wyrok Sądu I instancji.
Należy się 6-o miesięczna odprawa, a nie tak jak MF narzucił swoją interpretację, tylko 3 miesięczna.

Wyrok dot. pracownika korpusu służby cywilnej przywracający do pracy

 • 2 459
 • 0
Zapadł wyrok dla pracownika korpusu służby cywilnej przywracający pracownika do pracy, pracownika, któremu wygaszono stosunek służbowy
https://www.saos.org.pl/judgments/322867

Kolejny korzystny wyrok dotyczący odpraw dla pracowników korpusu służby cywilnej

 • 2 754
 • 0
Zapadł kolejny korzystny wyrok w sprawie odpraw dla pracowników korpusu służby cywilnej.
Wyrok VIII P 923/17, wyrok z dnia 2018-03-23 Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia.
W ogłoszonej ustnie sentencji wyroku sąd uznał za zasadne roszczenie o ustalenie świadczenia należnego pracownikom korpusu służby cywilnej, których stosunek pracy wygaszono w ramach nowotworzenia KAS, wypłacanego zgodnie z art. 163 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej, a nie stosowanym przez Ministerstwo Finansów i organy podległe przepisem art. 8 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. To oznaczałoby, że każdemu „wygaszonemu" pracownikowi korpusu służby cywilnej (nie tylko zatrudnionemu uprzednio w Ministerstwie Finansów, lecz też w urzędzie kontroli skarbowej, izbie lub urzędzie celnym, czy izbie lub urzędzie skarbowym), który przepracował ponad 5 lat należy się odprawa odpowiednio...

WSA Gliwice i WSA Gorzów Wielkopolski

 • 2 345
 • 0
Dnia 5 marca WSA w Gliwicach wydał dwa korzystne wyroki dla naszych Kolegów.
- Wygaszenie
Skarga dotyczyła uregulowania stosunku służbowego – syg. Akt IV SAB/Gl 18/18
W ustnym uzasadnieniu wyroku Sąd zauważył:
Ustawodawca w artykule 170 ust. 2 wskazuje nieprzedstawienie propozycji służby jako warunek, który wygasza stosunek materialno-prawny.
Nie jest to jednak wygaszenie jakie jest wymagane w przepisach prawa i dlatego stosunek materialno-prawny,
który został zawiązany między stronami z chwilą rozpoczęcia służby w Służbie Celnej nie został skutecznie rozwiązany.
Sąd wskazał, że w przedmiocie wygaszenia tego stosunku organ powinien posiłkować się przepisami KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO.
Artykuł 162 tego kodeksu stanowi, że wygaśnięcie decyzji w sytuacji kiedy postępowanie staje się bezprzedmiotowe musi być zakończone wydaniem decyzji.
Wydanie takiej decyzji jest konieczne aby zachować dla strony możliwość jej zaskarżenia do sądu.

- Ucywilnienie
Skarga...

III SA/Kr 1531/17 - Wyrok WSA w Krakowie

 • 956
 • 0
Pod linkiem znajduje się wyrok WSA w Krakowie, w którym WSA odnosi się do orzecznictwa NSA.
Zapadły też wyroki uwzględniające skargi w WSA w Lublinie. Dzisiaj też ogłoszono wyrok osoby bez propozycji w WSA w Gliwicach, w którym WSA zobowiązał DIAS do wydania decyzji.

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/5B7B7839AA

WSA w Krakowie konsekwentny. NSA traci autorytet w sądach I instancji, wśród funkcjonariuszy i pracowników, którzy reprezentują KAS przed Sądami, takż

 • 2 785
 • 0
WSA w Krakowie wydał kolejne wyroki ze skargi na inny akt lub czynność, w tym skargę kasacyjną w ramach autokontroli.

Generalnie stanowisko tego Sądu jest konsekwentne.

Według Sądu uznanie, że propozycja jest niewiążącą ofertą, jest nie do obrony w państwie prawa. Według Kodeksu Cywilnego po przedstawieniu oferty, może ona być przyjęta, a wcześniej negocjowana. Jeżeli oblat jej nie przyjmuje, to nie wywołuje ona skutku. Funkcjonariusze otrzymali natomiast "€žpropozycje nie do odrzucenia". Rodzi skutek w postaci zwolnienia ze służby zarówno gdy zostanie przyjęta jak i odrzucona. Można powiedzieć, że ma charakter szantażu.
Sąd nie podziela poglądu, że propozycja nie stanowi władczej formy rozstrzygnięcia, nie kształtuje praw i obowiązków, sama nie wywołuje skutków prawnych (tak uznaje NSA)....

II SAB/Lu 165/17 - Wyrok WSA w Lublinie

 • 1 652
 • 0
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 1 marca 2018 r. sprawy ze skargi K. D. na bezczynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie braku propozycji służby w Służbie Celno-Skarbowej I. zobowiązuje Dyrektora Izby Administracji Skarbowej do wydania decyzji w przedmiocie pełnienia służby przez K. D. oraz do rozpoznania odwołania K. D. z dnia [...] czerwca 2017 roku w terminie 30 dni od daty doręczenia odpisu prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy; II. stwierdza, że bezczynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; III. zasądza od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej na rzecz K. D. kwotę [...](czterysta dziewięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/7D77EF420C

Pismo do NSA, dla osób, które nie otrzymały propozycji - wysyłamy samodzielnie!

 • 2 100
 • 0
Publikujemy pismo do NSA, które powinien wysłać do NSA, każdy funkcjonariusz, który nie otrzymał propozycji albo nie przyjął propozycji ucywilnienia(oczywiście po odpowiednim dostosowaniu treści pisma)
Kancelaria nie wyśle tego pisma, dlatego pismo wysyła każdy samodzielnie, niezależnie od tego, że udzielił kancelarii pełnomocnictwa.
Pismo wysyłamy do NSA, nawet gdy nie znamy sygnatury. Podajemy wówczas sygnaturę WSA i wysyłamy, gdy został już wydany wyrok WSA. Jeżeli wyrok WSA jest korzystny, to proszę napisać w piśmie, podać sygnaturę i wskazując, że to w Twojej sprawie WSA wydał taki wyrok.
Jeżeli ktoś jest przed wyrokiem WSA, to pismo należy wysłać do WSA.
Do pisma drukujemy i dołączamy załączone stanowisko RPO.
Sprawa pilna!

Pozdrawiam
Sławomir Siwy
Przewodniczący
ZZ Celnicy PL
Pokaż załącznik: pismo procesowy zwolnieni.doc
Pokaż załącznik: RPO stanowisko GDańsk.pdf

Wyrok WSA w Gdańsku III SAB/Gd 199/17 - zobowiązanie DIAS do wydania decyzji dotyczącej stosunku służbowego dla wygaszonego funkcjonariusza.

 • 1 894
 • 0
[/B]Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym w dniu 8 lutego 2018 r. sprawy ze skargi G.K. na bezczynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie wydania decyzji dotyczącej stosunku służbowego 1. zobowiązuje Dyrektora Izby Administracji Skarbowej do wydania decyzji dotyczącej stosunku służbowego G. K. w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez organ odpisu prawomocnego wyroku wraz z aktami; 2. stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa. [/B]

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/A9CDB58AB9

#RZECZoPRAWIE: Aleksandra Tarka - Pozwy byłych celników dotyczące reformy administracji celnej

 • 1 854
 • 0
[h=1]#RZECZoPRAWIE: Aleksandra Tarka - Pozwy byłych celników dotyczące reformy administracji celnej[/h]
https://www.youtube.com/watch?v=KJOsxo-Skgw

Wyroki WSA w Gliwicach ogłoszone 22.01.2018r.

 • 2 062
 • 0
Informujemy, że 22.01.2018r. w WSA w Gliwicach zapadły wyroki o sygn.

IV SA/Gl 684/17
Propozycja określająca warunki zatrudnienia w ramach korpusu służby cywilnej

Sąd:
- uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej
Sąd zauważył, że zakończenie zawartego stosunku administracyjnoprawnego może nastąpić tylko poprzez wydanie aktu administracyjnego – decyzji administracyjnej.

IV SAB/Gl 228/17
Odmowa przyjęcia propozycji ucywilnienia – bezczynność Dyrektora IAS w przedmiocie odwołania od decyzji zwolnienia ze służby

Sąd:
- stwierdza, że organ dopuścił się bezczynności
- zobowiązuje Dyrektora IAS do wydania decyzji dotyczącej stosunku służbowego strony skarżącej

IV SA/Gl 856/17
Propozycja określająca warunki zatrudnienia w ramach korpusu służby cywilnej

Sąd:
- uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej

Wyrok WSA w Gdańsku sygn. III SAB/Gd 189/17 dot. ucywilnienia

 • 2 384
 • 0
Publikujemy uzasadnienie jednego z wyroków WSA w Gdańsku, który na posiedzeniach niejawnych nakazał DIAS wydanie decyzji dotyczących stosunku służbowego funkcjonariuszom, którzy otrzymali propozycje pracy.


Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Jacek Hyla (spr.) Sędziowie: Sędzia WSA Alina Dominiak Sędzia WSA Felicja Kajut po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym w dniu 20 grudnia 2017 r. sprawy ze skargi M. P. na bezczynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie wydania decyzji dotyczącej stosunku służbowego 1. zobowiązuje Dyrektora Izby Administracji Skarbowej do wydania decyzji dotyczącej stosunku służbowego M. P. w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez organ odpisu prawomocnego wyroku wraz z aktami; 2. stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa.

Uzasadnienie
M. P. (dalej zwana skarżącą) wniosła skargę...

Wyrok WSA w Białymstoku II SAB/Bk 103/17

 • 2 928
 • 0
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Mirosław Wincenciak, Sędziowie sędzia NSA Grażyna Gryglaszewska, sędzia WSA Marek Leszczyński (spr.), Protokolant sekretarz sądowy Katarzyna Derewońko, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 21 grudnia 2017 r. sprawy ze skargi A. G. na bezczynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. w przedmiocie braku wydania decyzji dotyczącej stosunku służbowego 1. zobowiązuje Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. do wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie stosunku służbowego A. G. w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania przez organ odpisu prawomocnego wyroku wraz z aktami; 2. stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. zasądza od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. na rzecz skarżącego A. G. kwotę 514,00 (pięćset czternaście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego...

Publikujemy uzasadnienie jedego z wyroków WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 19.12.2017 r. - dot. ucywilnienia

 • 1 514
 • 0

II SA/Go 749/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp.

SENTENCJA
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 grudnia 2017 r. sprawy ze skargi R.D. na pismo Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia [...]r. w przedmiocie złożenia propozycji warunków zatrudnienia I. uchyla zaskarżony akt, II. uznaje obowiązek Dyrektora Izby Administracji Skarbowej do złożenia skarżącemu R.D pisemnej propozycji określającej nowe warunki zatrudnienia albo pełnienia służby, która uwzględni posiadane kwalifikacje i przebieg dotychczasowej służby, a także dotychczasowe miejsce zamieszkania, III. zasądza od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej na rzecz skarżącego R.D. kwotę 497 (czterysta dziewięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Polecamy zapoznanie się z uzasadnieniem:
Uzasadnienie
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/AB3D2A69F6

Wyroki WSA w Gorzowie Wlkp dot. ucywilnienia

 • 1 287
 • 0
Informujemy, że w WSA w Gorzowie Wielkopolskim zapadły wyroki o sygn. II SA/Go 809, 659, 675, 699, 679, 666, 808, 756, 833, 674/17 – Sąd uchylił akt prawny (propozycję) i nakazał DIAS złożenie propozycji służby lub pracy. Sprawy te dot ucywilnionych funkcjonariuszy

Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim II SAB/Go 104/17 i Postanowienia WSA w Gdańsku

 • 1 221
 • 0
W dniu 28.12.2017r. ogłoszono kolejny wyrok funkcjonariusza, który nie otrzymał propozycji.
WSA w Gorzowie Wielkopolskim uznał bezczynność DIAS i nakazał złożenie propozycji służby lub pracy.
Także WSA w Gdańsku wydał na posiedzeniach niejawnych całą serię Postanowień, które nakazują DIAS wydanie decyzji administracyjnych - dot. funkcjonariuszy, którzy nie otrzymali propozycji. Tutaj podobnie jak w wyroku tego Sądu o sygnaturze III SAB/Gd 31/17

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu korzystny dla ucywilnionego funkcjonariusza!

 • 2 277
 • 0
Informujemy, że w dniu 20.12.2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu rozpoznał skargę ucywilnionego funkcjonariusza z OC w Pile na bezczynność Dyrektora IAS w Poznaniu i uznał skargę za zasadną.

W uzasadnieniu ustnym Sąd stwierdził bezczynności organu w przekazaniu odwołania od złożonej propozycji pracy i nakazał przekazać akta do organu II instancji, czyli Szefa KAS w terminie 7 dni od dnia doręczenia akt sprawy, nie stwierdził rażącego naruszenia prawa przez organ I Instancji, obciążył DIAS kosztami postępowania. Wyrok nie jest prawomocny.
Sąd zauważył m.in, że organ I instancji przekazuje odwołania do organu odwoławczego wraz z aktami sprawy, nawet jeśli zdaniem organu odwołanie to nie przysługuje. Jest to czynność materialno techniczna i orgnu I instancji nie powinno interesować lub oceniać, czy odwołanie jest zasadne czy nie. Pomimo spełnienia przez skarżącego wszystkich wymogów dot. wniesienia odwołania, odwołanie to nie zostało przesłane, zatem...

Wyroki WSA w Gorzowie Wielkopolskim

 • 2 069
 • 0
Do ośrodków WSA, gdzie odbyły się rozprawy, doszedł WSA Gorzów Wielkopolski. W kilku pierwszych wyrokach, np. II SA/Go 680/17, II SA/Go 703/17, II SA/Go 706/17 Sąd uznał propozycje ucywilnienia za bezskuteczne. To podobna linia do tej znanej z Olsztyna, Krakowa, Białegostoku, Kielc.
W dniu 14.12. odbywa się rozprawa osoby bez propozycji przed WSA Gorzów Wielkopolski
Do góry