Wyroki Sądów

Pieniądze za bezprawne wygaszenie etatu - wyrok SN

 • 590
 • 0
Kierowca wygrał 16 tys zł za to, że trafił na bruk po likwidacji Agencji Nieruchomości Rolnych. Na wyrok czeka 100 spraw.

Wydanie świadectw służby - po ucywilnieniu

 • 1 455
 • 0
Publikujemy kolejny prawomocny wyrok w sprawie o wydanie świadectwa służby po ucywilnieniu zapadły w SO w Zielonej Górze - sygn. akt IV Pa 6/19.
Wiemy już o także o uprawomocnionych wyrokach z Białegostoku, m.in. prawomocny wyrok Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 23 sierpnia 2018 roku (sygnatura VI P 195/18).
Podobnie orzeczenie Sądu Okręgowego w Poznaniu – wyrok z dnia 08.06.2018r. sygn. akt VIII Pa 48/18.
Ponadto zapadło wiele pozytywnych dla funkcjonariuszy wyroków w SR o wydanie świadectwa służby, ale wciąż nie są prawomocne.
Jeżeli znacie inne wyroki prawomocne, to bardzo prosimy o poinformowanie ZZ Celnicy PL.
Jednocześnie prosimy o informacje w sprawie przebiegu spraw dot. wypłaty odprawy po ucywilnieniu.
W tej sprawie Związek nie występował z komunikatem o szeroką akcję, gdyż początkowo należy przeprowadzić kilka spraw pilotażowych.
Związek ma wiedzę jak dotąd o jednym wyroku w SR, od którego złożyliśmy apelację, albowiem Sąd nie uznał roszczenia ucywilnionego...

Wyrok NSA I OSK 1900/18

 • 2 567
 • 0
Publikujemy interesujący, kolejny wyrok NSA I OSK 1900/18 w sprawie osoby ucywilnionej.

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - emerytury

 • 3 243
 • 0
Publikujemy wyrok SO w Warszawie w sprawie emerytur.
To pierwszy wyrok. Kolejne na razie nie zapadły. Sąd Okręgowy w Warszawie zauważył, że sprawa ma charakter instytucjonalny i szerzej pochyla się nad zagadnieniem.
Do tego stopnia, że w sprawie, która nie dotyczyła 5 lat tzw. zadań policyjnych, Sąd zamiast wyroku, wystąpił o akta osobowe pod kątem właśnie 5 lat tzw. zadań policyjnych.
Widać, że SO w Warszawie kompleksowo zaczął patrzeć na tę sprawę.
Wyrok nie jest prawomocny i przygotowujemy apelację.
Walczymy dalej. Prosimy o wsparcie.
Pokaż załącznik: SO WWA.pdf

Dyskryminacja w KAS

 • 1 125
 • 0
Rezygnacja z zatrudnienia tylko tych pracowników skarbówki, którzy osiągnęli wiek emerytalny, to dyskryminacja.
http://archiwum.rp.pl/artykul/139979...niu-pracy.html

Sąd Pracy w Olsztynie w sprawie osoby bez propozycji

 • 2 760
 • 0
Publikujemy wyrok Sądu Pracy, który zapadł niedawno w sprawie funkcjonariusza, który nie otrzymał propozycji służby do KAS
Pokaż załącznik: WYROK SP-BRAK PROPOZYCJI.pdf
Pokaż załącznik: WYROK SP-BRAK PROPOZYCJI2.pdf

Dyrektor izby musi uzasadnić degradację celnika- wyrok NSA

 • 1 770
 • 0
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej (IAS) nie miał prawa wydać decyzji obniżającej uposażenie funkcjonariuszce i przenoszącej ją na niższe stanowisko bez podania jasnych przyczyn – uznał Naczelny Sąd Administracyjny (NSA).

Sprawa dotyczyła skargi kasacyjnej od wyroku WSA, który utrzymał w mocy decyzję dyrektora IAS zmieniającego celniczce warunki służby. Powodem zmian była ustawa z 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. poz. 1948 ze zm.). Na jej podstawie szef izby zaproponował funkcjonariuszce dalsze zatrudnienie, ale przy okazji obniżył jej wynagrodzenie oraz stanowisko. Bez zmiany został stopień służbowy.

https://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1400091,dyrektor-izby-musi-uzasadnic-degradacje-celnika.html...

Wyrok SO w sprawie wysokości zasiłku chorobowego dla funkcjonariuszy bez propozycji

 • 871
 • 0
Publikujemy wyroki Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego w sprawie wysokości zasiłku chorobowego dla funkcjonariuszy, którzy chorują po braku propozycji do KAS i chorowali wcześniej, a ich choroba trwa.
Wygraliśmy wcześniej batalię o to, że w ogóle zasiłek się należy, bo ZUS odmawiał w ogóle prawa do świadczenia, co wprost narusza Konstytucję.
Niestety ZUS nie pogodził się z przegraną i wciąż składa apelacje, mimo iż było w tej sprawie pismo do Prezes ZUS, powołujące się na orzecznictwo i na ciężki stan zdrowia wielu chorych.
ZUS po przegranej nie poddał się i postanowił zaszkodzić chorym w jeszcze inny sposób - zaczął wypłacać zaniżony zasiłek.
Na szczęście Sądy stają na wysokości zadania i nie zostawiają suchej nitki na argumentacji ZUS.
Wg Sądu zarzuty ZUS podniesione w apelacji są nie tylko nieuzasadnione, ale także niezrozumiałe. Mimo tego, ZUS nie bacząc na krzywdy ludzkie, składa apelacje.
Zachowanie ZUS jest nieetyczne i niemoralne, gdyż często mamy do czynienia z ludźmi...

Orzecznictwo SO w Łodzi w sprawie odprawy emerytalnej i odprawy w związku z brakiem propozycji

 • 2 229
 • 0
Sygn. akt VIII Pa 84/18 UZASADNIENIE Zaskarżonym wyrokiem z dnia 2 lutego 2018 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi X Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych po rozpoznaniu sprawy z powództwa E. S. przeciwko Izbie Administracji Skarbowej w Ł. ustalenie nieskuteczności wygaśnięcia stosunku pracy, odprawę emerytalną: 1.zasądził od I. Administracji Skarbowej w Ł. na rzecz E. S. kwotę 18.888,00 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 23 stycznia 2018 roku do dnia zapłaty, 2.umorzył postępowanie w pozostałym zakresie, 3.zasądził od E. S. na rzecz I. Administracji Skarbowej w Ł. kwotę 180 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Powyższe orzeczenie zapadło w oparciu o następujące ustalenia faktyczne: Powódka E. S. w dniu 1 kwietnia 1993 roku zawarła umowę o pracę z Pierwszym Urzędem S

Sygn. akt VIII Pa 84/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 maja 2018 roku Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie...

Sąd Rejonowy w Krakowie przywraca do pracy pracownicę US bez propozycji. Wyrok NIEPRAWOMOCNY

 • 3 635
 • 2
Publikujemy wyrok SR w Krakowie. Pracownica z 35 letnim stażem (33 w skarbowości), wysokimi kwalifikacjami, w tym studiami z zakresu skarbowości nie dostała propozycji. Dlaczego? Tego próbował dowiedzieć się sąd od świadka, którym był naczelnik Urzędu Skarbowego. Naczelnik jednak nie był w stanie podać wiarygodnej i sensownej przyczyny.

Z lektury wyroku i zawartego tam stanowiska DIAS można wyczytać brak szacunku dla człowieka, pracownika i przekonanie o własnej wszechmocy. Przeczytajcie ten wyrok, abyście się dowiedzieli jak mało znaczymy dla naszych przełożonych, z jaką łatwością przychodzi im w ich mniemaniu realizacja prawa swobody doboru pracowników. W obliczu tego "prawa" nic nie znaczy to, że ktoś po 33 latach, na cztery lata przed emeryturą, z niepełnosprawnością jest wyrzucany bez słowa wyjaśnienia.

Oczywiście złożono kasację, tak jak we wszystkich innych sprawach osób bez propozycji i ucywilnionych.

Przypadków krzywd ludzkich spowodowanych KAS, zawałów, pogorszenia...

W sprawie osoby(funkcjonariusza), która nie otrzymała propozycji, mamy prawomocny wyrok WSA w Poznaniu

 • 2 629
 • 0
W sprawie osoby(funkcjonariusza), która nie otrzymała propozycji, mamy prawomocny wyrok WSA w Poznaniu.
Nie wiadomo dlaczego DIAS nie złożył kasacji i wyrok się uprawomocnił.

Były celnik miał prawo do zasiłku chorobowego - wyrok SN

 • 1 311
 • 0
Funkcjonariusz służby celnej nie powinien być słabiej chroniony niż zwykły pracownik, który także po ustaniu zatrudnienia może otrzymać zasiłek chorobowy.
Sprawa dotyczyła funkcjonariusza celnego, który nie został zatrudniony w nowej Krajowej Administracji Skarbowej. Jego stosunek służby wygasł z końcem sierpnia 2017 r. na podstawie art. 170 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o KAS. Wcześniej jednak zachorował. Od 31 maja 2017 r. do piątego stycznia 2018 r. przebywał nieprzerwanie na zwolnieniu. Za okres od 31 maja do 31 sierpnia (93 dni) otrzymał uposażenie na podstawie ustawy o służbie celnej...

https://www.rp.pl/Mundurowi/309119996-Byly-celnik-mial-prawo-do-zasilku-chorobowego---wyrok-SN.html

Przebudowa administracji skarbowej a prawa osób podlegających szczególnej ochronie

 • 1 992
 • 0
Przebudowa administracji skarbowej i powołanie KAS nie może doprowadzić do pozbawienia praw nabytych osób, które ze względu na wiek podlegają szczególnej ochronie.
https://www.rp.pl/Urzednicy/308149993-Przebudowa-administracji-skarbowej-a-prawa-osob-podlegaacych-szczegolnej-ochronie.html

Wyrok SP w Kielcach IV P 96/19 w sprawie o ustalenie stosunku służby i przywrócenie do służby

 • 3 415
 • 0
Publikujemy wyrok Sądu Rejonowego w Kielcach Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wydany w sprawie "wygaszonego" funkcjonariusza.

Sąd stwierdza, że na postawie art. 165 ust. 7 ustawy z 16 listopada 2016r. - przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej ma obowiązek przedstawić pracownikom oraz funkcjonariuszom propozycje określająca nowe warunki pracy albo służby.

Wyrok wraz z uzasadnieniem

Osoby na państwowych posadach mogą składać pozew zbiorowy w związku z brakiem podwyżek w ostatnich latach.

 • 1 351
 • 0
Sąd Najwyższy orzekła, że osoby na państwowych posadach mogą składać pozew zbiorowy w związku z brakiem podwyżek w ostatnich latach.
Sprawa musi być rozpoznana, choć roszczenia poszczególnych osób są różnego rodzaju i wysokości.

http://nszzp.pl/aktualnosci-prawne/wazne-orzeczenie-sn-osoby-pracujace-na-panstwowych-posadach-moga-skladac-pozew-zbiorowy-dotyczacy-braku-podwyzek-w-ostatnich-latach/

Prawomocne wyroki WSA dla osób, którym przedstawiono propozycję służby, ale obniżono uposażenie lub stopień

 • 1 480
 • 0
Publikujemy prawomocne wyroki WSA dla osób, którym przedstawiono propozycję służby, ale obniżono uposażenie lub stopień.
Do wykorzystania także w sprawie osób bez propozycji i osób ucywilnionych w świetle zasady równości wobec prawa. Wszyscy bowiem mieliśmy status funkcjonariuszy celno-skarbowych i rażącym naruszeniem tej zasady jest to, że jednych potraktowano w taki sposób, że mają prawo do sądu i mogą dochodzić skutecznie naruszonych praw, a inni funkcjonariusze nie mogą rzekomo kwestionować obniżenia uposażeń, samego ucywilnienia czy braku propozycji w ogóle
Pokaż załącznik: WYROK WSA prawomocny - OBNIŻENIE FSCS stopnia i mnożnika.docx
Pokaż załącznik: prawomocny wyrok WSA w Opolu - sygn. akt II SA.Op 451.17- obniżenie stopnia i wynagrodzenia.docx

Wstępny wyrok Sądu Rejonowego w Kielcach

 • 1 617
 • 0
Publikujemy wstępny wyrok Sądu Rejonowego w Kielcach o ustalenie stosunku służbowego i przywrócenie do służby
Wyrok o sygnaturze IV P 96/18
Pokaż załącznik: wstępny wyrok SR Kielce przywrócenie.pdf

Wyroki Sądów Okręgowych w sprawach z ZUS o wypłatę zasiłku chorobowego

 • 1 168
 • 0
Publikujemy dwa wyroki Sądów Okręgowych dot. spraw, które toczą się w całej Polsce z ZUS w sprawie wypłaty zasiłku chorobowego po zwolnieniu ze służby - wygaszeniu stosunku służbowego.
Proszę, aby każdy dosłał te wyroki do Sądu w swoich sprawach, niezależnie od tego czy udzielił pełnomocnictwa czy nie.
Pokaż załącznik: WYROK ZUS Elbląg.pdf
Pokaż załącznik: wyrok SO ZUS - b-d_1.pdf

Wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie - przywrócenie zwolnionego funkcjonariusza

 • 2 291
 • 0
Otwieram pocztę wieczorem, a tutaj takie info.
25 maja 2018 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie utrzymał w mocy wyrok Sądu Rejonowego w Częstochowie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
https://www.saos.org.pl/judgments/332513

Wyrok WSA w Poznaniu IV SAB/Po 21/18

 • 1 244
 • 0
10 maja 2018 r. WSA w Poznaniu wydał wyrok w sprawie funkcjonariusza bez propozycji służby i pracy (wygaszonego).
Sąd zobowiązał Dyrektora Izby Administracji Skarbowej do wydania decyzji dotyczącej stosunku służbowego w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez organ odpisu prawomocnego wyroku wraz z aktami oraz stwierdził, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa.
W uzasadnieniu podkreślono, że funkcjonariusz tzw. wygaszony (co zdaniem Sądu jest równoznaczne ze zwolnieniem) nie może być traktowany inaczej (gorzej) niż funkcjonariusz, który otrzymał propozycję służby i którego stosunek służbowy może być rozwiązany jedynie w drodze decyzji administracyjnej.
Do góry