Wyroki Sądów

Ucywilniony w 2017 r. funkcjonariusz został ZWOLNIONY ze służby - uzasadnienie wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu

 • 3 855
 • 18
Koleżanki i Koledzy

Publikujemy uzasadnienie do wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 7 października 2021 r. sygn. akt VIII Pa 92/21.

Należy uznać, że kwestia świadectw służby dla ucywilnionych wyniku reformy funkcjonariuszy została kompletnie rozpatrzona przez sądy - vide uchwała SN z 19 lutego 2020 r. (III PZP 7/19) oraz załączony wyrok.


Sąd I instancji kierował się również uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 19 lutego 2020 r. ( sygnatura akt III PZP 17/19), którą w pełni podziela Sad Okręgowy. Z uchwały tej wynika jasno, że istnieje prawna odrębność podstaw zatrudnienia wynikającego ze stosunku administracyjno -prawnego oraz cywilnego tj. pracowniczego. „Pracodawca nie może zadekretować mocą ustawy zmiany stosunku służbowego w stosunek pracy. Sprzeciwia się temu zasada swobody nawiązania stosunku pracy oparta na wolnej woli zatrudniającego ( art. 11 k. p.,). Oznacza to, że również administracja celno-skarbowa nie może „dowolnie” przekształcić służbowego funkcjonariusza...

Sąd orzekł, że ucywilnieni w maju 2017 r. funkcjonariusze zostali zwolnieni ze służby

 • 3 689
 • 19
Witam.

W Sądzie Okręgowym we Wrocławiu zapadł 7 października 2021 r. pozytywny wyrok (VIII Pa 92/21) w sprawie sprostowania świadectwa służby dla ucywilinionego funkcjonariusza Służby Celno – Skarbowej.
Podobnie jak Sąd Okręgowy w Legnicy (wyrok z 24 czerwca 2021 r. sygn. akt V Pa 47/21) Sąd Okręgowy we Wrocławiu nakazał w świadectwie wpisywać „zwolnienie ze służby”, bowiem uznał za , że „przekształcenie w trybie art. 171 ust. 1 ustawy p.w. KAS jest w rzeczywistości, de facto „zwolnieniem ze służby”, a więc jednym z trzech alternatywnych warunków otrzymania świadectwa służby przewidzianym w art. 188 ust. 1 ustawy o KAS.

Oba wyroki są prawomocne i niezaskarżalne.

Sąd Okręgowy we Wrocławiu w uzasadnieniu ustnym do wyroku o sygn.. akt VIII Pa 92/21 podzielił stanowisko sądu I instancji, że proces przekształcenia stosunku służby w stosunek pracy (nieznany wcześniej polskiemu prawu) nie jest jednolitym procesem. Konstrukcję art. 165 ust. 7 p.w.K.A.S. w zw. z...

Wyrok Sądu Rejonowego w Legnicy IV U 185/21 dotyczący świadczenia rehabilitacyjnego z ZUS dla pracownika, który pobiera emeryturę z ZER

 • 664
 • 0
Dzień dobry,

Publikujemy sentencję nieprawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w Legnicy sygn. akt IV U 185/21 z dnia 17 sierpnia 2021 r. dotyczącego świadczenia rehabilitacyjnego z ZUS dla pracownika, który pobiera emeryturę z ZER.

Członek Zarządu ZZ Celnicy PL

Joanna Kuś

Wyrok Sądu Najwyższego III PK 31/19 o konieczności zastosowania kryteriów selekcyjnych podczas reformy KAS

 • 1 779
 • 0
Dzień dobry,

Publikujemy ważny Wyrok Sądu Najwyższego sygn. akt III PK 31/19 z 9 lipca 2020 r. dotyczący osób wygaszonych i ucywinionych.

Sąd Najwyższy (…) uznał, że w świetle regulacji art. 170 ust. 1 pkt 1 ustawy wprowadzającej KAS, dla przyjęcia, że roszczenie skarżącego nie zasługuje na uwzględnienie, wystarczające było niezaproponowanie mu dalszego zatrudnienia, które doprowadziło wygaśnięcia jego stosunku pracy w określonej ustawowo dacie. Choć bowiem pozwana faktycznie nie miała ustawowego obowiązku złożenia skarżącemu takiej propozycji, a przynajmniej obowiązek taki nie wynikał wprost z ustawy, to jednak powinna wyjaśnić mu kryteria, którymi kierowała się w tym względzie. Ma zatem rację skarżący, podnosząc w swojej skardze kasacyjnej, że powinien zostać poinformowany przez pozwaną o przyczynach niezłożenia mu propozycji dalszego zatrudnienia w sytuacji, w której propozycje takie zostały złożone innym pracownikom pozwanej.

Członek Zarządu ZZ Celnicy PL

Joanna Kuś

Wyrok Sądu Rejonowego w Legnicy IV P 113/2019 dotyczący przywrócenia do służby funkcjonariusza ucywilnionego

 • 1 031
 • 0
Dzień dobry,

Publikujemy do zapoznania wyrok Sądu Rejonowego, który dotyczy przywrócenia
do służby funkcjonariusza, który został niezgodnie z prawem ucywilniony.

ZZ Celnicy PL

Maria Mrugała

Wyrok SN II USKP 35_2021 dot. prawa do świadczenia rehabilitacyjnego zwolnionego funkcjonariusza SCS

 • 801
 • 1
Dzień dobry,

Publikujemy do zapoznania wyrok Sądu Najwyższego, który dotyczy prawa do
świadczenia rehabilitacyjnego zwolnionego funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej.
Sąd uznał, że uprawnienie to przysługuje zwolnionemu funkcjonariuszowi Służby Celno-Skarbowej.

ZZ Celnicy PL

Maria Mrugała

Wyrok Sądu Rejonowego w Łodzi X P 646/2019 dotyczący odszkodowania za niezgodne z prawem ucywilnienie

 • 1 634
 • 2
Dzień dobry,

Publikujemy do zapoznania wyrok Sądu Rejonowego, który dotyczy prawa do
odszkodowania za niezgodne z prawem ucywilnienie.
Sąd przyznał powódce odszkodowanie w wysokości kwoty 3-miesięcznego wynagrodzenia
z uwagi na niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku służby.

ZZ Celnicy PL

Maria Mrugała

Wyrok SN III PSKP 35/21 dotyczący prawa urzędnika Służby Cywilnej do jednorazowego świadczenia przeniesionego do innego US

 • 547
 • 0
Dzień dobry,

Publikujemy do zapoznania wyrok Sądu Najwyższego, który dotyczy prawa do
jednorazowego świadczenia związane z przeniesieniem do innej miejscowości.
Sąd uznał, ze uprawnienie to przysługuje także urzędnikowi, który w 2017r
w związku z reformą KAS otrzymał propozycję pracy w innym urzędzie
skarbowym w ramach tej samej Izby.

ZZ Celnicy PL

Maria Mrugała

Komunikat - prawidłowe świadectwo służby

 • 2 810
 • 7
Po 4 latach od reformy KAS wydano chyba pierwsze w kraju prawidłowe świadectwo służby dla ucywilnionego w maju 2017 r. funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej; po tym jak Sąd Okręgowy w Legnicy oddalił apelację Dyrektora IAS - wyrok z 24 czerwca 2021 r. sygn. akt V Pa 47/21.

W wyroku Sąd wskazał : „przekształcenie w trybie art. 171 ust. 1 ustawy p.w. KAS jest w rzeczywistości, de facto „zwolnieniem ze służby”, a więc jednym z trzech alternatywnych warunków otrzymania świadectwa służby przewidzianym w art. 188 ust. 1 ustawy o KAS.

Uzyskanie zgodnego z prawem świadectwa służby wymagało 4 lat walki w sądach.

Teraz, aby można było wycofać ok. 2000 spraw z sądów w całym kraju konieczne byłoby podjęcie przez SKAS decyzji, że wszyscy Dyrektorzy Izb z urzędu będą wydawać ucywilnionym w maju 2017 r. FSCS świadectwa służby zgodnie z ww. wyrokiem.

Czekamy na ten ruch ze strony SKAS.

100.000 zł za niezgodne z prawem zwolnienie ze służby funkcjonariusza SC

 • 4 495
 • 19
Informujemy, że w dniu 30 kwietnia 2021r. zapadł prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, przyznający odszkodowanie i zadośćuczynienie funkcjonariuszowi za niezgodne z prawem wydalenie ze służby, wskutek orzeczenie dyscyplinarnego Dyrektora Izby Celnej.

W dniu 5 lutego 2014r. zapadło orzeczenie dyscyplinarne, którym Naczelnik uznał funkcjonariusza SC za winnego naruszenia obowiązków służbowych i wymierzył karę dyscyplinarną wydalenia ze służby. 2 marca 2015r. orzekający w drugiej instancji Dyrektor Izby Celnej. utrzymał w mocy orzeczenie Naczelnika.
30 czerwca 2015r. Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił orzeczenie Dyrektora i poprzedzające je orzeczenie Naczelnika oraz orzekł, że zaskarżone orzeczenie dyscyplinarne nie podlega wykonaniu. 6 maja 2016r. NSA oddalił skargę kasacyjną Dyrektora Izby Celnej.

W uzasadnieniach orzeczeń WSA i NSA wskazano, że orzeczenia dyscyplinarne zapadły z naruszeniem prawa, gdyż: nie przeprowadzono wnikliwej oceny dowodów, część...

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie uznania zadań policyjnych do celów emerytalnych

 • 3 062
 • 4
Dzień dobry,

Bardzo ważny wyrok dla osób walczących nadal o uznanie zadań
wykonywanych w SC do celów emerytalnych.

Sąd uznał, że wykazane w postępowaniu czynności odwołującego w spornym
okresie (nieuznanym przez DIAS) stanowiły rozpoznawanie, wykrywanie,
zapobieganie i zwalczanie przestępstw. "Zadania te realizowane były
poprzez prowadzenie postępowań kontrolnych, czy realizowały się w
postępowaniach administracyjnych, celnych, podatkowych, stanowiąc grupę
czynności tzw. "policyjnych"".

Koledze gratulujemy.

Dla przypomnienia materiał sprzed czterech lat: http://monitorc.pl/upload/1474563154331-09-16.pdf

ZZ Celnicy PL

Maria Mrugała

Bardzo ważna informacja dla funkcjonariuszy, którzy mają zawieszone postępowanie sądowe w sprawie o odprawę

 • 3 023
 • 14
Dzień dobry,

W związku z przyjęciem do rozpoznania sprawy o odprawę, przez Sąd Najwyższy (sygn. akt: I PSKP 64/21) , Sądy Powszechne na terenie kraju w większości zawieszają sprawy o odprawę.
W naszej ocenie jest to słuszne stanowisko.
Jednakże proszę pamiętać o jednym drobnym haczyku.
Czym innym jest zawieszenie postępowania z urzędu (jeśli Sąd zawiesza postępowanie z urzędu terminy nie mają znaczenia).

Jeśli jednak dochodzi do zawieszenia postępowania na tzw. zgodny wniosek stron, bardzo proszę dobrze zapisać datę wydania postanowienia Sądu o zawieszeniu postępowania, ponieważ jeśli w ciągu roku nie złożycie Państwo wniosku o podjęcie zawieszonego postępowania, Sąd umorzy postepowanie.
Wydaje, się że jest to zagrożenie pozorne, ponieważ w ciągu roku czasu Sąd Najwyższy na 99% rozpozna sprawę o odprawę i wtedy niezwłocznie należy złożyć wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania.

Jednak gdyby Sąd Najwyższy nie rozpoznał w ciągu najbliższych 12 miesięcy sprawy o odprawę, to...

Wygrane sprawy w Sądzie Okręgowym w Elblągu w sprawie składek ZUS od nagrody rocznej w 2018 r.

 • 2 900
 • 8
Dzień dobry,

Informujemy o wygranych sprawach z ZUS o składki od nagrody rocznej wypłaconej w 2018 roku.
Sąd Okręgowy w Elblągu sygn. akt IV U 17/21 w sprawie z odwołania od decyzji ZUS (łącznie rozpatrywał cztery decyzje) zmienił zaskarżone decyzje ZUS w ten sposób, że stwierdził, iż nie istnieje obowiązek naliczenia i przekazania składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe z tytułu wypłaty ubezpieczonemu nagrody rocznej należnej za 2017 rok w lutym 2018 roku.

Także Sąd Okręgowy w Elblągu sygn. akt IV U 983/20 uchylił 5 decyzji ZUS (sprawy również rozpatrywane łącznie) i także stwierdził, że nie istnieje obowiązek naliczenia i przekazania składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe z tyt. wypłaty ubezpieczonym nagrody rocznej należnej za 2017r w lutym 2018r.

W wielu przypadkach sądy na wniosek strony pozwanej zawieszają procedowanie.

Pozdrawiamy

ZZ CELNICY PL

Maria Mrugała

Informacja ZZ CELNICY PL_ wygrana sprawa _sprostowanie świadectwa służb

 • 1 755
 • 0
Witamy,
Informujemy, że w piątek 28 maja 2021 r. Sąd Rejonowy Wrocław – Śródmieście wydał korzystny dla ucywilnionych wyrok w sprawie sprostowania świadectwa służby.
W wyroku wskazano, że należy wydać świadectwo służby na wzorze obowiązującym na dzień 1 czerwca 2017 r. i wpisać: „zwolnienie ze służby”.
Zatem mamy korzystne w tej sprawie rozstrzygnięcie z SR w Legnicy oraz z SR we Wrocławiu.

Rozwija się też kwestia sporów o niezgodne z prawem ucywilnienie, to trudne sprawy, wielowątkowe i wymagające powoływania świadków. O rezultatach tych postępowań będziemy informować na bieżąco.

ZZ CELNICY PL

W imieniu Zarządu

/-/ Maria Mrugała

Informacja o przyjęciu skargi kasacyjnej do rozpatrzenia przez Sąd Najwyższy

 • 1 648
 • 0
Informujemy, że otrzymaliśmy z Sądu Najwyższego Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych postanowienie z dnia 11 maja 2021 r. sygn. akt I PSK 57/21 (poprzednia sygn. akt I PK 61/20) o przyjęciu skargi kasacyjnej do rozpoznania w sprawie o wydanie świadectwa służby i odprawy dla funkcjonariusza zwolnionego ze służby z dniem 1 czerwca 2017 r. (ucywilnienie), która została zarejestrowana pod sygn. akt I PSKP 64/21.

Czekamy na wyznaczenie terminu przedmiotowej rozprawy, o wyniku której poinformujemy osobnym komunikatem.

Z poważaniem

/-/ Maria Mrugała

V-ce Przewodnicząca

ZZ Celnicy PL​

Czy organy KAS zaczną szanować rodzinę?

 • 1 500
 • 1
Zapadł wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 listopada 2020r. o sygn. akt III AUa 872/20, w którym przyznano prawo do ustalenia wysokości emerytury z uwzględnieniem za okres urlopu wychowawczego uposażenia należnego na stanowisku zajmowanym bezpośrednio przed urlopem wychowawczym.

Ciekawe czy to wystarczy, aby organy KAS zaczęły szanować rodzinę i rodzicielstwo?
Wysłaliśmy pismo do DIAS.
Informujcie czy są poprawiane zaświadczenia dot. emerytur w tym zakresie?

Wyrok Sądu Apelacyjnego-waloryzacja

 • 3 547
 • 6
Publikujemy ważny dla "wygaszonych" i "ucywilnionych", ale nie tylko dla Nich, wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie.
W sprawie waloryzacji wypowiedział się Sąd Apelacyjny w Warszawie, który zmienił wyrok I instancji i decyzję Dyrektora ZER MSWiA w ten sposób, że przy ustalaniu podstawy wymiaru emerytury funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej nakazał uwzględnienie waloryzacji emerytur i rent inwalidzkich przypadających w okresie między zwolnieniem ze służby, a ustaleniem prawa do emerytury – sygn.. Akr III AUa 1203/20

Informacja o wyrokach - odprawy dla ucywilnionych

 • 4 349
 • 9
UCYWILNIENI FUNKCJONARIUSZE

Koleżanki i Koledzy!

Otrzymaliśmy informację o dwóch ciekawych wyrokach dotyczących odpraw pieniężnych dla ucywilnionych funkcjonariuszy.

Poniżej linki do ew. wykorzystania.

Dla przypomnienia, w tej sprawie(odpraw) orzecznictwo ukształtowało się odmiennie w różnych okręgach i sprawa oczekuje na rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego, którą nasz ZZ wraz z prawnikami pilnuje.

Pozdrawiam
Sławomir Siwy
ZZ Celnicy PLJak wynika z rozważań Sądu poczynionych przy ocenie żądania o nakazanie pozwanemu wydania świadectwa służby, przekształcenie stosunku służby w stosunek pracy, o którym mowa w art. 171 ust. 1 pkt 1 pwKAS, w istocie jest zakończeniem jednego stosunku prawnego (administracyjno-prawnego) i powołaniem do życia całkowicie nowego stosunku (pracy).Ustanie w takiej sytuacji stosunku służbowego uzasadnia...

Komunikat-wzory pozwów dla ucywilnionych

 • 4 080
 • 10
KOMUNIKAT

dla osób ucywilnionych walczących w Sądach o powrót do służby i o zaliczenie okresu ucywilnienia do okresu służby​

Koleżanki, koledzy

z ogromną radością informujemy, że w dniu 14.10.2020 r. Sąd Okręgowy w Legnicy (sygn. akt V Pa 28/20 ) oddalił apelację DIAS we Wrocławiu od wyroku SR w Legnicy IV P 105/19 w sprawie ucywilnionych funkcjonariuszy w maju 2017 r.

Nasza koleżanka z dniem 01.06.2017 r. powróciła do służby !!!!

Wygraliśmy!!!

Kilka dni temu kolejna wygrana w SR w Legnicy – sygn. akt IV P 113/19.


Najprawdopodobniej jest to pierwszy prawomocny wyrok w kraju, w którym uznano, że proces ucywilnienia został przeprowadzony niezgodnie z konstytucją i w związku z tym należy przywrócić powoda do służby.

Wyrok Sądu Okręgowego potwierdził niekonstytucyjne działanie pracodawcy przy wprowadzaniu reformy KAS, to o czym nasz ZZ mówił co najmniej od września 2016 r.Co ten wyrok oznacza dla pozostałych osób ucywilnionych ?

W...

Wyrok SN w sprawie wygaszonego funkcjonariusza SCS

 • 2 635
 • 3
Publikujemy artykuł z Rzeczpospolitej, który dotyczy funkcjonariusza, który nie otrzymał propozycji do KAS.
Do góry