Wzory wezwań, pozwów, inne

Odpowiedź na zażalenie ZUS

 • 1 912
 • 0
Prosimy o rozpowszechnienie odpowiedzi na zażalenie ZUS skierowane do Sądu Apelacyjnego o nienakładanie kosztów zastępstwa procesowego.
Sprawa dotyczy składek od nagrody rocznej.
Wszyscy, którzy korzystają z tego i innych wzorów, a nie są członkami Związku, proszę o rozważenie wsparcia ZZ Celnicy PL.

Pozdrawiam
Sławomir Siwy
ZZ Celnicy PL

Komunikat dot. Uchwały SN w sprawie składek ZUS od nagrody rocznej

 • 9 155
 • 23
Koleżanki i Koledzy!

Publikujemy KOMUNIKAT w związku z Uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 26 sierpnia 2021 r. sygn.. III UZP 1/21 , w której SN stwierdził, że​

nagroda roczna za 2017 r. wypłacona funkcjonariuszowi Służby Celno-Skarbowej w 2018 r., po ustaniu tytułu obowiązkowego ubezpieczenia społecznego, stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne (art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, jednolity tekst: Dz.U. z 2021 r., poz. 422 w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, jednolity tekst: Dz.U. z 2021 r., poz. 423).


Pozdrawiam

Sławomir Siwy
ZZ Celnicy PL

Komunikat - składki ZUS od nagrody rocznej

 • 13 109
 • 44
Koleżanki i Koledzy!

ZZ Celnicy PL w związku ze sprawami jakie toczą się przed sądami w sprawie składek ZUS za 2018 r. od nagrody rocznej, rekomendujemy złożenie pisma do sądu z wnioskiem o zawieszenie z uwagi na zadane pytanie do Sądu Najwyższego przez Sąd Apelacyjny w Białymstoku.
W załączeniu wzór wniosku.

Pozdrawiam
Sławomir Siwy
Przewodniczący
ZZ Celnicy PL

Pozew w sprawie składek od nagrody rocznej

 • 17 179
 • 66
Publikujemy komunikat wraz z wzorem pozwu w sprawie składek pobranych niesłusznie od nagrody rocznej z prośbą o rozpowszechnienie.

Pozdrawiam
Sławomir Siwy
Przewodniczący
ZZ Celnicy PL

Odpowiedź na apelację ZUS

 • 3 676
 • 2
Związek Zawodowy Celnicy PL publikuje wzór odpowiedzi na apelację ZUS w sprawach dot. nienależnie pobranych składek. W niektórych IAS ZUS złożył pierwsze apelacje do Sądu Apelacyjnego i nalezy udzielić odpowiedzi na apelację.

Do odpowiedzi można dopisać akapit: "Taka linia orzecznicza jest utrzymywana także już w innych okręgach i wyrokach.
M.in. wyroki Sądu Okręgowego w Olsztynie sygn. akt. IV U/1491/20, IV U 1510/20, IV U 1576/20 i wiele innych oraz w Sądu Okręgowego w Suwałkach III U 870/20 i III U 896/20, Sądu Okręgowego w Legnicy V U 3632/20, Sądu Okręgowego w Bydgoszczy VI U 2410/20."


Pismo wysyłamy w 3 podpisanych egzemplarzach do Sądu Apelacyjnego, listem poleconym, jest ono bezpłatne

Niebawem opublikujemy także wzór pozwu przeciwko płatnikowi, które należy wnosić po wystosowaniu wezwania do DIAS, po upływie terminu, jaki wskazujemy w wezwaniu, np. po upływie 14 dni.

Pozdrawiam

Sławomir Siwy

ZZ Celnicy PL

Komunikat-wzory pozwów dla ucywilnionych

 • 5 228
 • 11
KOMUNIKAT

dla osób ucywilnionych walczących w Sądach o powrót do służby i o zaliczenie okresu ucywilnienia do okresu służby​

Koleżanki, koledzy

z ogromną radością informujemy, że w dniu 14.10.2020 r. Sąd Okręgowy w Legnicy (sygn. akt V Pa 28/20 ) oddalił apelację DIAS we Wrocławiu od wyroku SR w Legnicy IV P 105/19 w sprawie ucywilnionych funkcjonariuszy w maju 2017 r.

Nasza koleżanka z dniem 01.06.2017 r. powróciła do służby !!!!

Wygraliśmy!!!

Kilka dni temu kolejna wygrana w SR w Legnicy – sygn. akt IV P 113/19.


Najprawdopodobniej jest to pierwszy prawomocny wyrok w kraju, w którym uznano, że proces ucywilnienia został przeprowadzony niezgodnie z konstytucją i w związku z tym należy przywrócić powoda do służby.

Wyrok Sądu Okręgowego potwierdził niekonstytucyjne działanie pracodawcy przy wprowadzaniu reformy KAS, to o czym nasz ZZ mówił co najmniej od września 2016 r.Co ten wyrok oznacza dla pozostałych osób ucywilnionych ?

W...

NIENALEŻNE SKŁADKI ZUS

 • 10 274
 • 31
Publikujemy komunikat dot. trybu postępowania w związku z nienależnie pobranymi składkami ZUS.

Jeżeli chcemy mieć 100% pewność, że sprawa nam się nie przedawni, należy w terminie do trzech lat, licząc od dnia nienależnie pobranych składek, wystąpić z pozwem przeciwko płatnikowi(DIAS), ale najpierw należy złożyć wezwanie do DIAS. Jeżeli ktoś już składał wezwanie do DIAS, to może od razu wystąpić z pozwem. Wzór pozwu niebawem opublikujemy.

Proszę o rozpowszechnienie informacji.

Pozdrawiam

Sławomir Siwy

ZZ Celnicy PL

Wzór POZWU dla osób ucywilnionych

 • 6 610
 • 9
UCYWILNIENI FUNKCJONARIUSZE

KOLEŻANKI I KOLEDZY!

W dniu 1 lipca 2019 roku zapadła uchwała NSA (sygn I OPS 1/19), w myśl której przyjęcie przez funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej propozycji zatrudnienia i przekształcenie, z dniem określonym w tej propozycji, na podstawie art. 171 ust. 1 pkt 2 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej dotychczasowego stosunku służby w służbie przygotowawczej lub stałej w stosunek pracy na podstawie umowy o pracę odpowiednio na czas nieokreślony albo określony, nie wiąże się z obowiązkiem właściwego organu do wydania decyzji orzekającej o zakończeniu stosunku służbowego.

Powyższa uchwała, oznacza że sprawy „ucywilnionych” o wręczenie propozycji pracy (zamiast propozycji służby) będą podlegać kontroli sądu pracy, finalnie to właśnie te sądy będą właściwe do tego typu spraw.

W związku z powyższym Związek pragnie wskazać, że osoby które nie skierowały w swoich sprawach pozwów do sądu pracy...

Wydanie świadectw służby - po ucywilnieniu

 • 3 542
 • 3
Publikujemy kolejny prawomocny wyrok w sprawie o wydanie świadectwa służby po ucywilnieniu zapadły w SO w Zielonej Górze - sygn. akt IV Pa 6/19.
Wiemy już o także o uprawomocnionych wyrokach z Białegostoku, m.in. prawomocny wyrok Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 23 sierpnia 2018 roku (sygnatura VI P 195/18).
Podobnie orzeczenie Sądu Okręgowego w Poznaniu – wyrok z dnia 08.06.2018r. sygn. akt VIII Pa 48/18.
Ponadto zapadło wiele pozytywnych dla funkcjonariuszy wyroków w SR o wydanie świadectwa służby, ale wciąż nie są prawomocne.
Jeżeli znacie inne wyroki prawomocne, to bardzo prosimy o poinformowanie ZZ Celnicy PL.
Jednocześnie prosimy o informacje w sprawie przebiegu spraw dot. wypłaty odprawy po ucywilnieniu.
W tej sprawie Związek nie występował z komunikatem o szeroką akcję, gdyż początkowo należy przeprowadzić kilka spraw pilotażowych.
Związek ma wiedzę jak dotąd o jednym wyroku w SR, od którego złożyliśmy apelację, albowiem Sąd nie uznał roszczenia ucywilnionego...

Pismo do Prezesa NSA o szybsze rozpatrzenie skargi

 • 2 178
 • 0
Publikujemy pismo do Prezesa NSA o szybsze rozpatrzenie skargi. Osoby, które wystąpiły z takim pismem otrzymały informację z NSA o rozpatrzeniu spraw w II kwartale br.
Pokaż załącznik: 6279

Akcja składania pozwów o wydanie świadectw służby

 • 3 013
 • 0
Publikujemy komunikat skierowany do osób "ucywilnionych" zawierający wskazania do składania pozwów o wydanie świadectw służby oraz wzór samego pozwu do wykorzystania
Pokaż załącznik: celnicy122-18-pismo do ucywilnionych fszy.pdf
Pokaż załącznik: CELNICY PL wzór pozwu o wydanie świadectwa służby.doc

Komunikat - dot. osób ucywilnionych - świadectwa służby i odprawy

 • 4 052
 • 0
Ucywilnieni funkcjonariusze celni

Koleżanki i Koledzy

Uprzejmie informujemy, że w Sądzie Okręgowym w Białymstoku zapadł wyrok, w którym oddalono apelację DIAS od wyroku Sądu Rejonowego, który nakazał wydanie świadectwa służby -€“ sentencje wyroków załączamy do komunikatu.

W dniu 23 sierpnia 2018r. w Sądzie Rejonowym w Białymstoku zapadł kolejny wyrok w tej sprawie, którego treść udostępniamy jako załącznik. W uzasadnieniu Sąd powołał się na rozstrzygnięcie ww. Sądu Okręgowego w Białymstoku o sygn. akt V Pa 11/18.

Związek Zawodowy Celnicy PL rekomenduje w chwili obecnej, aby każdy funkcjonariusz ucywilniony złożył wniosek do DIAS o wydanie świadectwa służby i wypłatę odprawy -€“ w jednym piśmie, które załączamy. To ważne, aby roszczenia nie uległy przedawnieniu.

Związek informuje, iż z udziałem mecenasa przygotował wezwanie także dla strony wygranej w ww. sprawie, które zostało już jakiś czas temu złożone w Izbie. Informujemy, że w razie odmowy DIAS...

Skarga do WSA na Postanowienie Szefa KAS, którym utrzymuje w mocy Postanowienie DIAS - dot. trybu z wnioskiem o wydanie decyzji zwalaniającej

 • 1 988
 • 0
Publikujemy Komunikat zawierający skargę do WSA Warszawa w sytuacji, gdy po wezwaniu do wydania decyzji o zwolnieniu (ucywilnienie, brak propozycji) - dot. osób, które przegrały w WSA - DIAS wydał Postanowienie i po zażaleniu tego do Szefa KAS, którego wzór był już udostępniany, Szef KAS utrzymał w mocy Postanowienie DIAS.
Pokaż załącznik: celnicy47-4-18-skarga do WSA na Postanowienie SKAS utrzymanie w mocy Postanowienia DIAS.doc
Pokaż załącznik: SKARGA DO WSA UNIWERS WZÓR NA POST SKAS O ODM WSZCZECIA POST ADM O ZWOLN.doc

KOMUNIKAT-wzory zażaleń do SZefa KAS, gdy DIAS wydał postanowienie o odmowie wydania decyzji zwalniającej

 • 2 170
 • 0
Publikujemy komunikat, do którego załączamy wzory zażaleń do Szefa KAS.
Dotyczy to sytuacji gdzie składaliśmy wniosek o wydanie decyzji zwalniającej.
Obecnie pojawiły się pierwsze postanowienia DIAS o odmowie wydania decyzji.
Wcześniej były pisma zwykłe albo milczenie i do tego trybu przedstawialiśmy drogę z ponagleniem Szefa KAS i następnie skargą do WSA.

W sytuacji, gdzie DIAS wydał postanowienie należy je zażalić do Szefa KAS i przedstawiamy takie wzory zażaleń w niniejszym komunikacie.

Pokaż załącznik: celnicy47-3-18-zażalenia do Szefa KAS o wydanie decyzji.doc
Pokaż załącznik: WZÓR ZAŻALENIA POSTANOWIENIE ZWOLN Z SŁUZBY os ucywilnione.doc
Pokaż załącznik: WZÓR ZAŻALENIA POSTANOWIENIE ZWOLN Z SŁUZBY os bez zadnej propozycji.doc
Pokaż załącznik: WZÓR ZAŻALENIA POSTANOWIENIE ZWOLN Z SŁUZBY os odrzuc propozycje.doc

ETPCZ - uzupełnienie uzasadnienia

 • 2 030
 • 0
Poniżej fragment z wyroku WSA w Łodzi sygn III SA/Łd 817/17 z dnia 15 maja 2018r., który dzisiaj odebraliśmy.
Proponujemy ten fragment koniecznie dopisać do uzasadnienia skargi do ETPCZ.

"Na zakończenie należy zwrócić uwagę, że Europejski Trybunał Praw Człowieka w swoich orzeczeniach wskazywał na konieczność zapewnienia prawa do rzetelnego procesu i obowiązek zapewnienia środków odwoławczych. Dla rozstrzygnięcia, czy prawo krajowe zapewniało skarżącemu możliwość skorzystania z prawa do sądu, w rozumieniu art. 6 ust. 1 Konwencji, Trybunał badał kwestię, czy droga cywilnych środków prawnych, wskazana przez (pozwany) rząd, stanowiła w tym czasie drogę odwołania wystarczająco pewną, aby zapewnić skarżącemu rozsądne perspektywy powodzenia. Stwierdził, że "istnienie środka odwoławczego w prawie krajowym musi być wystarczająco ustalone, gdyż inaczej będzie mu brakowało dostępności i skuteczności wymaganej przez art. 6 Konwencji. Skarżący nie ma obowiązku korzystania ze...

Komunikat- wzór skargi, gdy sąd powszechny przekazał do Szefa KAS, a ten wydał postanowienie

 • 1 578
 • 0
Publikujemy komunikat zawierający wzór skargi do WSA w sytuacji, gdy sąd powszechny przekazał sprawę do rozpatrzenia Szefowi KAS, a ten wydał postanowienie i odmówił rozpatrzenia
Pokaż załącznik: celnicy62-18-komunikat skarga do WSA, gdy SKAS nie wykonał wyroku sądu powszechnego i wydał post.doc
Pokaż załącznik: wzór skargi do WSA na odmowę rozpoznania przez SKAS gdy SP przesłał do Szefa celem rozpatrzenia.doc

Celnicy składają skargi do Strasburga - wzór skargi do ETPCZ

 • 3 748
 • 0
Publikujemy w komunikacie opis trybu przy składaniu skarg do ETPCZ oraz wzory skarg do wykorzystania.
Dodatkowo informujemy, że omyłkowo w komunikacie jest mowa o dwóch plikach pdf. To jest jeden formularz skargi dla tych co nie przyjęli i osób, które przyjęły. To jest po prostu jednolity formularz skargi.
Pokaż załącznik: celnicy60-18-Komunikat ETPCZ.doc
Pokaż załącznik: skarga do ETPCZ.pdf
Pokaż załącznik: uzupełnienie stanu faktycznego osoby które przyjęły propozycję.doc

Wyjaśnienia do komunikatu w sprawie zmiany kancelarii prawnej

 • 1 995
 • 0
Publikujemy pismo, w którym udzielamy odpowiedzi na pytania w sprawie zmiany zasad obsługi prawnej i nowej kancelarii
Pokaż załącznik: celnicy57-2-18-Komunikat wyjasnienia.docx
Pokaż załącznik: Pełnomocnictwo - sąd administracyjny celnicy 2a.doc

Komunikat - skarga do WSA - brak decyzji zwalniającej

 • 2 168
 • 0
Publikujemy wzory skarg do WSA po ponagleniu Szefa KAS oraz komunikat.

Jest to tryb o wydanie decyzji zwalniającej.

Wysyłają tylko te osoby, które mają niekorzystne wyroki w WSA.

Pozostałe kwestie w zał. komunikacie

Publikujemy w uzupełnieniu skargę dla osób bez propozycji, której omyłkowo nie dostarczono wraz z pierwszym komunikatem

Pokaż załącznik: celnicy47-2-18-skargi do WSA po ponagleniu Szefa KAS o wydanie decyzji.doc
Pokaż załącznik: skarga do wsa na bezczynnosc BRAK DEC O ZW odrzuc prop.doc
Pokaż załącznik: skarga do wsa na bezczynnosc BRAK DEC O ZW przyjeta prop.doc
Pokaż załącznik: skarga do wsa na bezczynnosc BRAK DEC o zwoln OSOBY BEZ PROP.doc

Komunikat o zmianie Kancelarii

 • 2 391
 • 0
Publikujemy Komunikat dot. zmiany Kancelarii.
Na merytoryczne pytania odpowiemy zbiorczo w odrębnej korespondencji.
Proszę ewentualne pytania składać mailowo do Przewodniczących ZOI w terminie do 17 czerwca br. Tam, gdzie Przewodniczący ma absencję urlopową albo chorobową, proszę składać do kogoś z Zarządu ZOI lub wskazane osoby zastępujące. Jeżeli nie wskazano nikogo w zastępstwie Przewodniczącego w danej Izbie, to pytania można kierować na mail slawomir.siwy@celnicy.pl, ale tylko w takiej sytuacji.

Pokaż załącznik: WYROK ZUS Elbląg.pdf
Pokaż załącznik: wyrok SO ZUS - b-d_1.pdf
Do góry