Wyroki Sądów

Wyrok WSA w Gdańsku III SAB/Gd 199/17 - zobowiązanie DIAS do wydania decyzji dotyczącej stosunku służbowego dla wygaszonego funkcjonariusza.

 • 2 072
 • 0
[/B]Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym w dniu 8 lutego 2018 r. sprawy ze skargi G.K. na bezczynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie wydania decyzji dotyczącej stosunku służbowego 1. zobowiązuje Dyrektora Izby Administracji Skarbowej do wydania decyzji dotyczącej stosunku służbowego G. K. w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez organ odpisu prawomocnego wyroku wraz z aktami; 2. stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa. [/B]

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/A9CDB58AB9

#RZECZoPRAWIE: Aleksandra Tarka - Pozwy byłych celników dotyczące reformy administracji celnej

 • 2 026
 • 0
[h=1]#RZECZoPRAWIE: Aleksandra Tarka - Pozwy byłych celników dotyczące reformy administracji celnej[/h]
https://www.youtube.com/watch?v=KJOsxo-Skgw

Wyroki WSA w Gliwicach ogłoszone 22.01.2018r.

 • 2 218
 • 0
Informujemy, że 22.01.2018r. w WSA w Gliwicach zapadły wyroki o sygn.

IV SA/Gl 684/17
Propozycja określająca warunki zatrudnienia w ramach korpusu służby cywilnej

Sąd:
- uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej
Sąd zauważył, że zakończenie zawartego stosunku administracyjnoprawnego może nastąpić tylko poprzez wydanie aktu administracyjnego – decyzji administracyjnej.

IV SAB/Gl 228/17
Odmowa przyjęcia propozycji ucywilnienia – bezczynność Dyrektora IAS w przedmiocie odwołania od decyzji zwolnienia ze służby

Sąd:
- stwierdza, że organ dopuścił się bezczynności
- zobowiązuje Dyrektora IAS do wydania decyzji dotyczącej stosunku służbowego strony skarżącej

IV SA/Gl 856/17
Propozycja określająca warunki zatrudnienia w ramach korpusu służby cywilnej

Sąd:
- uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej

Wyrok WSA w Gdańsku sygn. III SAB/Gd 189/17 dot. ucywilnienia

 • 2 584
 • 0
Publikujemy uzasadnienie jednego z wyroków WSA w Gdańsku, który na posiedzeniach niejawnych nakazał DIAS wydanie decyzji dotyczących stosunku służbowego funkcjonariuszom, którzy otrzymali propozycje pracy.


Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Jacek Hyla (spr.) Sędziowie: Sędzia WSA Alina Dominiak Sędzia WSA Felicja Kajut po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym w dniu 20 grudnia 2017 r. sprawy ze skargi M. P. na bezczynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie wydania decyzji dotyczącej stosunku służbowego 1. zobowiązuje Dyrektora Izby Administracji Skarbowej do wydania decyzji dotyczącej stosunku służbowego M. P. w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez organ odpisu prawomocnego wyroku wraz z aktami; 2. stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa.

Uzasadnienie
M. P. (dalej zwana skarżącą) wniosła skargę...

Wyrok WSA w Białymstoku II SAB/Bk 103/17

 • 3 103
 • 0
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Mirosław Wincenciak, Sędziowie sędzia NSA Grażyna Gryglaszewska, sędzia WSA Marek Leszczyński (spr.), Protokolant sekretarz sądowy Katarzyna Derewońko, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 21 grudnia 2017 r. sprawy ze skargi A. G. na bezczynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. w przedmiocie braku wydania decyzji dotyczącej stosunku służbowego 1. zobowiązuje Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. do wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie stosunku służbowego A. G. w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania przez organ odpisu prawomocnego wyroku wraz z aktami; 2. stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. zasądza od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. na rzecz skarżącego A. G. kwotę 514,00 (pięćset czternaście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego...

Publikujemy uzasadnienie jedego z wyroków WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 19.12.2017 r. - dot. ucywilnienia

 • 1 679
 • 0

II SA/Go 749/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp.

SENTENCJA
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 grudnia 2017 r. sprawy ze skargi R.D. na pismo Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia [...]r. w przedmiocie złożenia propozycji warunków zatrudnienia I. uchyla zaskarżony akt, II. uznaje obowiązek Dyrektora Izby Administracji Skarbowej do złożenia skarżącemu R.D pisemnej propozycji określającej nowe warunki zatrudnienia albo pełnienia służby, która uwzględni posiadane kwalifikacje i przebieg dotychczasowej służby, a także dotychczasowe miejsce zamieszkania, III. zasądza od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej na rzecz skarżącego R.D. kwotę 497 (czterysta dziewięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Polecamy zapoznanie się z uzasadnieniem:
Uzasadnienie
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/AB3D2A69F6

Wyroki WSA w Gorzowie Wlkp dot. ucywilnienia

 • 1 442
 • 0
Informujemy, że w WSA w Gorzowie Wielkopolskim zapadły wyroki o sygn. II SA/Go 809, 659, 675, 699, 679, 666, 808, 756, 833, 674/17 – Sąd uchylił akt prawny (propozycję) i nakazał DIAS złożenie propozycji służby lub pracy. Sprawy te dot ucywilnionych funkcjonariuszy

Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim II SAB/Go 104/17 i Postanowienia WSA w Gdańsku

 • 1 378
 • 0
W dniu 28.12.2017r. ogłoszono kolejny wyrok funkcjonariusza, który nie otrzymał propozycji.
WSA w Gorzowie Wielkopolskim uznał bezczynność DIAS i nakazał złożenie propozycji służby lub pracy.
Także WSA w Gdańsku wydał na posiedzeniach niejawnych całą serię Postanowień, które nakazują DIAS wydanie decyzji administracyjnych - dot. funkcjonariuszy, którzy nie otrzymali propozycji. Tutaj podobnie jak w wyroku tego Sądu o sygnaturze III SAB/Gd 31/17

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu korzystny dla ucywilnionego funkcjonariusza!

 • 2 432
 • 0
Informujemy, że w dniu 20.12.2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu rozpoznał skargę ucywilnionego funkcjonariusza z OC w Pile na bezczynność Dyrektora IAS w Poznaniu i uznał skargę za zasadną.

W uzasadnieniu ustnym Sąd stwierdził bezczynności organu w przekazaniu odwołania od złożonej propozycji pracy i nakazał przekazać akta do organu II instancji, czyli Szefa KAS w terminie 7 dni od dnia doręczenia akt sprawy, nie stwierdził rażącego naruszenia prawa przez organ I Instancji, obciążył DIAS kosztami postępowania. Wyrok nie jest prawomocny.
Sąd zauważył m.in, że organ I instancji przekazuje odwołania do organu odwoławczego wraz z aktami sprawy, nawet jeśli zdaniem organu odwołanie to nie przysługuje. Jest to czynność materialno techniczna i orgnu I instancji nie powinno interesować lub oceniać, czy odwołanie jest zasadne czy nie. Pomimo spełnienia przez skarżącego wszystkich wymogów dot. wniesienia odwołania, odwołanie to nie zostało przesłane, zatem...

Wyroki WSA w Gorzowie Wielkopolskim

 • 2 212
 • 0
Do ośrodków WSA, gdzie odbyły się rozprawy, doszedł WSA Gorzów Wielkopolski. W kilku pierwszych wyrokach, np. II SA/Go 680/17, II SA/Go 703/17, II SA/Go 706/17 Sąd uznał propozycje ucywilnienia za bezskuteczne. To podobna linia do tej znanej z Olsztyna, Krakowa, Białegostoku, Kielc.
W dniu 14.12. odbywa się rozprawa osoby bez propozycji przed WSA Gorzów Wielkopolski

Wyroki WSA w Olsztynie z 5.12.2017 r.

 • 1 918
 • 0
Publikujemy sentencję wyroków WSA w Olsztynie.


II SA/Ol 892/17 - Wyrok WSA w Olsztynie

Data orzeczenia: 2017-12-05
orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2017-11-09
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
Sędziowie

Alicja Jaszczak-Sikora /przewodniczący/
Katarzyna Matczak /sprawozdawca/
Tadeusz Lipiński
Symbol z opisem
6197 Służba Celna
Skarżony organ
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej
Treść wyniku
Uchylono zaskarżoną decyzję
SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Alicja Jaszczak-Sikora Sędziowie sędzia WSA Katarzyna Matczak (spr.) sędzia WSA Tadeusz Lipiński Protokolant specjalista Małgorzata Krajewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 grudnia 2017 r. sprawy ze skargi J. S. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia "[...]", nr "[...]" w przedmiocie warunków pełnienia służby uchyla zaskarżoną decyzję.II SA/Ol 891/17 - Wyrok WSA w...

Wyrok WSA w Krakowie - III SA/Kr 890/17

 • 2 851
 • 0
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Krystyna Kutzner Sędziowie WSA Bożenna Blitek WSA Kazimierz Bandarzewski (spr.) Protokolant Aleksandra Grabiec po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 listopada 2017 r. sprawy ze skargi B. B. na czynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia 23 maja 2017 r. nr [...] w przedmiocie propozycji zatrudnienia dla funkcjonariusza
I. stwierdza bezskuteczność czynności Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia 23 maja 2017 r. nr [...],
II. uznaje obowiązek Dyrektora Izby Administracji Skarbowej do przedłożenia skarżącemu pisemnej propozycji warunków zatrudnienia albo pełnienia służby, która uwzględnia posiadane kwalifikacje i przebieg dotychczasowej służby skarżącego, a także dotychczasowe jego miejsce zamieszkania,
III. zasądza od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej na rzecz skarżącego kwotę 480,00 (czterysta osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów...

Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia z dnia 18 września 2017r. X P-966/17 - WYROK PRAWOMOCNY

 • 2 856
 • 0
Dotyczy funkcjonariusza bez propozycji.
Sąd w sentencji postanowił przekazać sprawę do rozpoznania Szefowi KAS celem rozpoznania i wydania decyzji.
Wg informacji uzyskanych na rozprawach w WSA w Łodzi, wyrok jest prawomocny, gdyż Szef KAS go nie zaskarżył.
Można zatem powoływać się w WSA na ten wyrok jako prawomocny, bo reprezentanci IAS podnoszą w WSA, że właściwy jest Sąd Pracy.
Argumentacja r.pr. IAS przed WSA odsyłająca do Sądu Pracy, jest linią obrony DIAS, bo WSA jedynie WSA może skutecznie przywrócić do służby i część Sędziów WSA na rozprawach niejawnych dała się zwieść tej swoistej manipulacji, gdyż równolegle r.pr. DIAS podnoszą przed Sądami Pracy, że Sąd ten nie jest właściwy, bo w ogóle nie ma drogi do sądu.
Ta manipulacja jest stosowana zarówno przy braku propozycji, jak i przy ucywilnieniu. Wykorzystujcie rzeczony wyrok z Łodzi, jako prawomocny, aby odpierać tę linię obrony DIAS w WSA.
Pokaż załącznik: Wyrok Sądu Pracy w Łodzi.pdf

III SAB/Gd 31/17 - Wyrok WSA w Gdańsku - dot. braku propozycji

 • 1 896
 • 0
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Paweł Mierzejewski (spr.) Sędziowie: Sędzia WSA Felicja Kajut Sędzia NSA Jacek Hyla Protokolant: starszy sekretarz sądowy Kinga Czernis po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 listopada 2017 r. sprawy ze skargi B. K. na bezczynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej [...] w przedmiocie wydania decyzji dotyczącej stosunku służbowego 1. zobowiązuje Dyrektora Izby Administracji Skarbowej [...] do wydania decyzji dotyczącej stosunku służbowego B. K. w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez organ odpisu prawomocnego wyroku wraz z aktami; 2. stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. zasądza od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej [...] na rzecz skarżącej B. K. 497 (czterysta dziewięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/001D7C629F

Wyroki WSA w Kielcach II SAB/Ke 63/17, II SAB/Ke 65/17 z dnia 21.11.2017r. - dot. braku propozycji

 • 1 345
 • 0
[FONT=&quot]Ustne motywy uzasadnienia.
Sąd:

1. zobowiązuje pozwanego DIAS w Kielcach do złożenia pisemnej propozycji określającej nowe warunki zatrudnienia albo pełnienia służby w oparciu o posiadane kwalifikacje, przebieg dotychczasowej pracy albo służby oraz dotychczasowe miejsce zamieszkania - w terminie 14 dni od dnia otrzymania akt sprawy.[/FONT]

[FONT=&quot]2. stwierdza brak rażącego naruszenia prawa jeżeli chodzi o bezczynność organu.[/FONT] [FONT=&quot]3. nakazuje pozwanemu zwrot kosztów postępowania wg norm przypisanych[/FONT] [FONT=&quot]W uzasadnieniu ustnym Sąd wskazał:[/FONT] [FONT=&quot]Po pierwsze Sąd zbadał czy przedmiotowa skarga podlega kognicji WSA w oparciu o art. 3 par. 2 p.4 i orzekł, że skarga jest dopuszczalna w przypadku gdy organ nie wykonuje kompetencji – a to miało miejsce, gdyż musiał wydać w tej sprawie akt lub decyzję. A co za...

Wyrok WSA w Kielcach z dnia 27.11.2017r. II SAB/Ke 69/17 dot. osób bez propozycji

 • 997
 • 0
Motywy ustne podane w wyroku podobnie jak w wyrokach WSA Kielce z dnia 21.11.2017r.

Wyrok o sygn. IV P 270/17 z dnia 14.11.2017r.

 • 2 022
 • 0
Wyrok w Sądzie Pracy w Kielcach dot. pracownika byłej AP, który uznał racje powoda, do wypłaty sześciomiesięcznej odprawy.
Każdemu pracownikowi zwolnionemu z pracy wypłacono odprawę z ustawy o zwolnieniach grupowych (powołując się na art. 8 ustawy z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników) – czyli maksymalnie 3-miesięczne. Od początku pracownicy kwestionowali to, podnosząc iż powinny mieć zastosowanie przepisy ustawy o Służbie Celnej (art.163), tak jak mówi art. 170 ust.4 ustawy pwu KAS). Wyrok o sygn.. IV P 270/17 z dnia 14.11.2017 r. (jeszcze nieprawomocny) zapadł na korzyść pracownika, w którym kielecki Sąd Pracy poparł argumentację pracowników. Jeszcze nie ma uzasadnienia pisemnego tego wyroku, jednak sentencja wyroku wyrażona jest jednoznacznie: każdemu zwolnionemu z KAS (czy to pracownik czy funkcjonariusz) należy się odprawa z ustawy o...

Wyrok WSA w Białymstoku II SA/Bk 559/17 i II SA/Bk 552/17 i szereg innych analogicznych

 • 1 569
 • 0
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Marek Leszczyński (spr.), Sędziowie sędzia NSA Mieczysław Markowski, sędzia NSA Anna Sobolewska-Nazarczyk, Protokolant sekretarz sądowy Katarzyna Derewońko, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 19 października 2017 r. sprawy ze skargi T. M. na akt Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. w postaci pisma z dnia [...] maja 2017 r. nr [...] w przedmiocie propozycji określającej warunki zatrudnienia 1. uchyla zaskarżony akt; 2. zasądza od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. na rzecz skarżącej T. M. kwotę 480 (czterysta osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/9AC151394F
[url]http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/AFE54A72A6

[/URL]

Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 04-10-2017r. II-SA/Sz 897/17 - dot. ucywilnienia

 • 1 119
 • 0
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Stefan Kłosowski, Sędziowie Sędzia WSA Patrycja Joanna Suwaj (spr.),, Sędzia WSA Arkadiusz Windak, Protokolant starszy sekretarz sądowy Katarzyna Skrzetuska-Gajos, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 4 października 2017 r. sprawy ze skargi D. M. J. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w S. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie określenia warunków zatrudnienia I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w S. z dnia [...], nr [...], II. zasądza od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w S. na rzecz skarżącej D. M. J. kwotę [...] ([...]) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/E39AB13D3C

Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 19.10.2017 r. II SA/Ol 672/17 - dot. ucywilnienia

 • 792
 • 0
Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 19.10.2017 r. II SA/Ol 672/17

II SA/Ol 672/17 - Wyrok

Data orzeczenia 2017-10-19
Data wpływu 2017-08-23
Sąd Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
Sędziowie Alicja Jaszczak-Sikora /sprawozdawca/
Bogusław Jażdżyk /przewodniczący/
Ewa Osipuk
Symbol z opisem 6197 Służba Celna
Hasła tematyczne Służba celna
Skarżony organ Dyrektor Izby Administracji Skarbowej
Treść wyniku Stwierdzono bezskuteczność czynności
Powołane przepisy Dz.U. 2016 nr 0 poz 1948; art. 165 ust. 3, ust. 7, art. 169 ust. 4, art. 170 ust. 1; Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej
Dz.U. 2017 nr 0 poz 1369; art. 3 § 2 pkt 4, art. 134 § 2, art. 146; Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Dz.U. 1997 nr 78 poz 483; art. 2, art. 7, art. 8 ust. 1 i ust. 2, art. 60, art. 175 ust. 1; Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez...
Do góry