Wyroki Sądów

Wyroki WSA w Olsztynie z 5.12.2017 r.

 • 1 756
 • 0
Publikujemy sentencję wyroków WSA w Olsztynie.


II SA/Ol 892/17 - Wyrok WSA w Olsztynie

Data orzeczenia: 2017-12-05
orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2017-11-09
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
Sędziowie

Alicja Jaszczak-Sikora /przewodniczący/
Katarzyna Matczak /sprawozdawca/
Tadeusz Lipiński
Symbol z opisem
6197 Służba Celna
Skarżony organ
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej
Treść wyniku
Uchylono zaskarżoną decyzję
SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Alicja Jaszczak-Sikora Sędziowie sędzia WSA Katarzyna Matczak (spr.) sędzia WSA Tadeusz Lipiński Protokolant specjalista Małgorzata Krajewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 grudnia 2017 r. sprawy ze skargi J. S. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia "[...]", nr "[...]" w przedmiocie warunków pełnienia służby uchyla zaskarżoną decyzję.II SA/Ol 891/17 - Wyrok WSA w...

Wyrok WSA w Krakowie - III SA/Kr 890/17

 • 2 725
 • 0
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Krystyna Kutzner Sędziowie WSA Bożenna Blitek WSA Kazimierz Bandarzewski (spr.) Protokolant Aleksandra Grabiec po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 listopada 2017 r. sprawy ze skargi B. B. na czynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia 23 maja 2017 r. nr [...] w przedmiocie propozycji zatrudnienia dla funkcjonariusza
I. stwierdza bezskuteczność czynności Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia 23 maja 2017 r. nr [...],
II. uznaje obowiązek Dyrektora Izby Administracji Skarbowej do przedłożenia skarżącemu pisemnej propozycji warunków zatrudnienia albo pełnienia służby, która uwzględnia posiadane kwalifikacje i przebieg dotychczasowej służby skarżącego, a także dotychczasowe jego miejsce zamieszkania,
III. zasądza od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej na rzecz skarżącego kwotę 480,00 (czterysta osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów...

Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia z dnia 18 września 2017r. X P-966/17 - WYROK PRAWOMOCNY

 • 2 716
 • 0
Dotyczy funkcjonariusza bez propozycji.
Sąd w sentencji postanowił przekazać sprawę do rozpoznania Szefowi KAS celem rozpoznania i wydania decyzji.
Wg informacji uzyskanych na rozprawach w WSA w Łodzi, wyrok jest prawomocny, gdyż Szef KAS go nie zaskarżył.
Można zatem powoływać się w WSA na ten wyrok jako prawomocny, bo reprezentanci IAS podnoszą w WSA, że właściwy jest Sąd Pracy.
Argumentacja r.pr. IAS przed WSA odsyłająca do Sądu Pracy, jest linią obrony DIAS, bo WSA jedynie WSA może skutecznie przywrócić do służby i część Sędziów WSA na rozprawach niejawnych dała się zwieść tej swoistej manipulacji, gdyż równolegle r.pr. DIAS podnoszą przed Sądami Pracy, że Sąd ten nie jest właściwy, bo w ogóle nie ma drogi do sądu.
Ta manipulacja jest stosowana zarówno przy braku propozycji, jak i przy ucywilnieniu. Wykorzystujcie rzeczony wyrok z Łodzi, jako prawomocny, aby odpierać tę linię obrony DIAS w WSA.
Pokaż załącznik: Wyrok Sądu Pracy w Łodzi.pdf

III SAB/Gd 31/17 - Wyrok WSA w Gdańsku - dot. braku propozycji

 • 1 747
 • 0
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Paweł Mierzejewski (spr.) Sędziowie: Sędzia WSA Felicja Kajut Sędzia NSA Jacek Hyla Protokolant: starszy sekretarz sądowy Kinga Czernis po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 listopada 2017 r. sprawy ze skargi B. K. na bezczynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej [...] w przedmiocie wydania decyzji dotyczącej stosunku służbowego 1. zobowiązuje Dyrektora Izby Administracji Skarbowej [...] do wydania decyzji dotyczącej stosunku służbowego B. K. w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez organ odpisu prawomocnego wyroku wraz z aktami; 2. stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. zasądza od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej [...] na rzecz skarżącej B. K. 497 (czterysta dziewięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/001D7C629F

Wyroki WSA w Kielcach II SAB/Ke 63/17, II SAB/Ke 65/17 z dnia 21.11.2017r. - dot. braku propozycji

 • 1 188
 • 0
[FONT=&quot]Ustne motywy uzasadnienia.
Sąd:

1. zobowiązuje pozwanego DIAS w Kielcach do złożenia pisemnej propozycji określającej nowe warunki zatrudnienia albo pełnienia służby w oparciu o posiadane kwalifikacje, przebieg dotychczasowej pracy albo służby oraz dotychczasowe miejsce zamieszkania - w terminie 14 dni od dnia otrzymania akt sprawy.[/FONT]

[FONT=&quot]2. stwierdza brak rażącego naruszenia prawa jeżeli chodzi o bezczynność organu.[/FONT] [FONT=&quot]3. nakazuje pozwanemu zwrot kosztów postępowania wg norm przypisanych[/FONT] [FONT=&quot]W uzasadnieniu ustnym Sąd wskazał:[/FONT] [FONT=&quot]Po pierwsze Sąd zbadał czy przedmiotowa skarga podlega kognicji WSA w oparciu o art. 3 par. 2 p.4 i orzekł, że skarga jest dopuszczalna w przypadku gdy organ nie wykonuje kompetencji – a to miało miejsce, gdyż musiał wydać w tej sprawie akt lub decyzję. A co za...

Wyrok WSA w Kielcach z dnia 27.11.2017r. II SAB/Ke 69/17 dot. osób bez propozycji

 • 855
 • 0
Motywy ustne podane w wyroku podobnie jak w wyrokach WSA Kielce z dnia 21.11.2017r.

Wyrok o sygn. IV P 270/17 z dnia 14.11.2017r.

 • 1 884
 • 0
Wyrok w Sądzie Pracy w Kielcach dot. pracownika byłej AP, który uznał racje powoda, do wypłaty sześciomiesięcznej odprawy.
Każdemu pracownikowi zwolnionemu z pracy wypłacono odprawę z ustawy o zwolnieniach grupowych (powołując się na art. 8 ustawy z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników) – czyli maksymalnie 3-miesięczne. Od początku pracownicy kwestionowali to, podnosząc iż powinny mieć zastosowanie przepisy ustawy o Służbie Celnej (art.163), tak jak mówi art. 170 ust.4 ustawy pwu KAS). Wyrok o sygn.. IV P 270/17 z dnia 14.11.2017 r. (jeszcze nieprawomocny) zapadł na korzyść pracownika, w którym kielecki Sąd Pracy poparł argumentację pracowników. Jeszcze nie ma uzasadnienia pisemnego tego wyroku, jednak sentencja wyroku wyrażona jest jednoznacznie: każdemu zwolnionemu z KAS (czy to pracownik czy funkcjonariusz) należy się odprawa z ustawy o...

Wyrok WSA w Białymstoku II SA/Bk 559/17 i II SA/Bk 552/17 i szereg innych analogicznych

 • 1 427
 • 0
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Marek Leszczyński (spr.), Sędziowie sędzia NSA Mieczysław Markowski, sędzia NSA Anna Sobolewska-Nazarczyk, Protokolant sekretarz sądowy Katarzyna Derewońko, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 19 października 2017 r. sprawy ze skargi T. M. na akt Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. w postaci pisma z dnia [...] maja 2017 r. nr [...] w przedmiocie propozycji określającej warunki zatrudnienia 1. uchyla zaskarżony akt; 2. zasądza od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. na rzecz skarżącej T. M. kwotę 480 (czterysta osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/9AC151394F
[url]http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/AFE54A72A6

[/URL]

Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 04-10-2017r. II-SA/Sz 897/17 - dot. ucywilnienia

 • 958
 • 0
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Stefan Kłosowski, Sędziowie Sędzia WSA Patrycja Joanna Suwaj (spr.),, Sędzia WSA Arkadiusz Windak, Protokolant starszy sekretarz sądowy Katarzyna Skrzetuska-Gajos, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 4 października 2017 r. sprawy ze skargi D. M. J. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w S. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie określenia warunków zatrudnienia I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w S. z dnia [...], nr [...], II. zasądza od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w S. na rzecz skarżącej D. M. J. kwotę [...] ([...]) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/E39AB13D3C

Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 19.10.2017 r. II SA/Ol 672/17 - dot. ucywilnienia

 • 634
 • 0
Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 19.10.2017 r. II SA/Ol 672/17

II SA/Ol 672/17 - Wyrok

Data orzeczenia 2017-10-19
Data wpływu 2017-08-23
Sąd Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
Sędziowie Alicja Jaszczak-Sikora /sprawozdawca/
Bogusław Jażdżyk /przewodniczący/
Ewa Osipuk
Symbol z opisem 6197 Służba Celna
Hasła tematyczne Służba celna
Skarżony organ Dyrektor Izby Administracji Skarbowej
Treść wyniku Stwierdzono bezskuteczność czynności
Powołane przepisy Dz.U. 2016 nr 0 poz 1948; art. 165 ust. 3, ust. 7, art. 169 ust. 4, art. 170 ust. 1; Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej
Dz.U. 2017 nr 0 poz 1369; art. 3 § 2 pkt 4, art. 134 § 2, art. 146; Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Dz.U. 1997 nr 78 poz 483; art. 2, art. 7, art. 8 ust. 1 i ust. 2, art. 60, art. 175 ust. 1; Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez...

Wyrok WSA w Kielcach II SA/Ke 579/17 z dnia 14.11.2017 r. dotyczy braku propozycji.

 • 675
 • 0

II SA/Ke 579/17 - Wyrok

Data orzeczenia 2017-11-14
Data wpływu 2017-08-31
Sąd Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
Sędziowie Dorota Pędziwilk-Moskal
Jacek Kuza /przewodniczący/
Krzysztof Armański /sprawozdawca/
Symbol z opisem 6197 Służba Celna
Skarżony organ Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku Uchylono zaskarżony akt
Sentencja
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Jacek Kuza, Sędziowie Sędzia WSA Krzysztof Armański (spr.), Sędzia WSA Dorota Pędziwilk-Moskal, Protokolant Starszy inspektor sądowy Urszula Opara, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 31 października 2017r. sprawy ze skargi E. J. na akt Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia 23 maja 2017r. znak: [...] w przedmiocie określenia warunków zatrudnienia I. uchyla zaskarżony akt; II. uznaje obowiązek Dyrektora Izby Administracji Skarbowej do złożenia E. J. pisemnej propozycji określającej nowe warunki zatrudnienia albo pełnienia...
Do góry