Sąd Okręgowy w Olsztynie przywrócił do służby ucywilnionego w maju 2017 r. funkcjonariusza

Witam

Mamy kolejny pozytywny wyrok dot. reformy KAS - wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie z 15.11.2021 sygn. akt IV Pa 71/21.

Wyrok jest prawomocny.

Gratulujemy Koledze z Olsztyna oraz pełnomocnikowi Mecenasowi Łukaszowi Oleśniewiczowi.
W załączeniu przesyłamy uzasadnienie wyroku – warto przeczytać, w szczególności gdy ktoś również złożył pozew w tożsamej sprawie.
Sąd perfekcyjnie ocenił „klimat” i zasady panujące podczas wprowadzania reformy, a do najważniejszych tez wyroku można zaliczyć:
  1. Brak wyraźnego określenia prawnej formy załatwienia sprawy dotyczącej wygaśnięcia stosunku służbowego funkcjonariusza nie przesądza więc o tym. że sprawa ta nie podlega załatwieniu w drodze decyzji administracyjnej ( uchwała SN z dnia 8 czerwca 2008 r. II PZP 5/10. uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 18 listopada 2009 r.. II PZP 7/09, uzasadnienia: uchwały składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 października 1998 r.. OPS 6/98 oraz uchwały składu pięciu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 listopada 1999 r. OP K 24/99
  2. Mając na uwadze przytoczone wyżej poglądy Sądu Najwyższego należy podnieść, że przyjęcie propozycji zatrudnienia przez powoda doprowadziło do ustania stosunku służbowego, tj. zwolnienia z dotychczasowej służby. Rzecz jednak w tym. że w przypadku powoda pozwany nie wydał decyzji i nie podjął czynności, które jednoznacznie określałyby datę i przyczyny zakończenia stosunku służby. Przedstawiając propozycję zatrudnienia ( co w konsekwencji jej przyjęcia prowadziło do ustania stosunku służby) pozwany jednocześnie nie wskazał powodowi. jakimi względami przy takim wyborze się kierował i jakie okoliczności o tym zdecydowały, że powód nie otrzymał propozycji dalszej służby.
  3. Mając na uwadze zgromadzony w sprawie materiał dowodowy należy stwierdzić, że w przypadku powoda jedynym kryterium branym pod uwagę przez pozwanego przy rozważaniu złożenia propozycji służby było ostatnie miejsce pełnienia służby. (…) W przypadku powoda nie analizowano posiadanych przez niego kwalifikacji i przebiegu dotychczasowej służby, w odniesieniu do innych funkcjonariuszy.
  4. Mając powyższe na uwadze, Sąd uznał, że pozwany naruszył kryteria, o których mowa w art. 165 ust. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej. Faktycznie podjęte przez pozwanego wobec powoda działania są nieweryfikowalne. Sąd oczywiście nie może wykluczyć, że propozycje pełnienia dalszej służby otrzymały osoby które były w ocenie pozwanego lepiej oceniane od powoda pod względem przydatności do pełnienia służby. Nieprzedstawienie jednak motywów, jakimi kierował się pozwany w nawiązaniu (przy uwzględnieniu) do kryteriów wynikających z treści art. 165 ust. 7 powołanej wyżej ustawy, uniemożliwia przeprowadzenie jakiejkolwiek oceny prawidłowości podjętej przez pozwanego decyzji prowadzącej do ustania stosunku służbowego. Należy zatem jeszcze raz podkreślić, że działania pozwanego w tym zakresie cechowały się dowolnością i arbitralnością. Z powyższych względów Sąd uznał za zasadne żądanie powoda w zakresie przywrócenia go do służby.
Pozdrawiamy i życzymy wszystkiego dobrego w Nowym Roku, zdrowia, radości, szczęścia i oczywiście wygranych spraw 😊.

Joanna Kuś
Przewodnicząca Zespołu
ds. Ucywilnienia
 

Attachments

  • Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie z 15.11.2021 r. IV Pa71_21.pdf
    1 MB · Wyświetleń: 306
Szykuje się Norymberga 2.0.
Dla tych Pań i Panów też.
Z obniżeniem emerytury do najniższej krajowej, dla tych co uciekli na EM.
 
Do góry