Służba Celna

Wniosek Prezesa NSA - sprawa "ucywilnienia"

 • 4 148
 • 9
Wniosek

o podjęcie uchwały w składzie siedmiu sędziów

Naczelnego Sądu Administracyjnego

Na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2107 ze zm.) oraz art. 264 § 2 w związku z art. 15 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 ze zm.), zwanej dalej P.p.s.a.

wnoszę o podjęcie uchwały wyjaśniającej:​


„Czy przyjęcie przez funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej propozycji zatrudnienia i przekształcenie, z dniem określonym w tej propozycji, na podstawie art. 171 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948 ze zm.) dotychczasowego stosunku służby w służbie przygotowawczej lub stałej w stosunek pracy na podstawie umowy o pracę odpowiednio na czas nieokreślony albo określony, wiąże się z...

Kto pokieruje KAS po odejściu Banasia?

 • 2 515
 • 1
Kto pokieruje KAS po odejściu Banasia? Najczęściej mówi się o Piotrze Walczaku.
Do momentu wyboru nowego dyrektora Krajową Administracją Skarbową zarządzał będzie I zastępca Paweł Cybulski. Ale to nazwisko Walczaka wymieniane jest częściej w kontekście stałego szefowania KAS. Dziś nadzoruje on pion odpowiedzialny za walkę z przestępczością podatkową i agresywnymi optymalizacjami. W maju ubiegłego roku prezydent awansował go na nadinspektora, dzięki czemu Walczak znalazł się w korpusie generalskim.

Rekonstrukcja rządu. Paweł Cybulski przejmuje stery KAS

 • 1 527
 • 0
W związku z powołaniem na urząd ministra finansów w rządzie premiera Mateusza Morawieckiego Mariana Banasia, do czasu wyboru nowego szefa KAS ten funkcję będzie pełnił Paweł Cybulski.

Nowy minister finansów. Kim jest Marian Banaś?

 • 2 504
 • 1
Potwierdzają się informacje money.pl, dotychczasowy szef KAS obejmie tekę ministra finansów. Marian Banaś zostanie zaprzysiężony na kilka miesięcy przed wyborami do parlamentu.

Celnicy walczą w sądach o świadectwa służby

 • 2 182
 • 3
Dwa lata po wejściu w życie przepisów o Krajowej Administracji Skarbowej nadal nie jest wyjaśniona sytuacja kilku tysięcy funkcjonariuszy przeniesionych do cywila.

"Natomiast Sławomir Siwy, przewodniczący Związku Zawodowego Celnicy PL, dodaje, że nie widać końca zakończenia sporów wokół spraw kadrowych.

– Należy podkreślić, że przy wprowadzaniu KAS nie były przestrzegane przesłanki ustawowe, tj. nie były brane pod uwagę kwalifikacje i doświadczenie. Jak orzekają sądy, reforma nie może być okazją do arbitralnej i zupełnie dowolnej wymiany kadr – dodaje Sławomir Siwy. – I właśnie dlatego część osób złożyła już skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Jeśli organy wciąż będą przewlekać sprawy, pracownicy i funkcjonariusze zostaną zmuszeni do zwrócenia się o pomoc do wszystkich instytucji UE – dodaje."
[URL...

Kto zostanie nowym Ministrem Finansów?

 • 9 848
 • 34
Z rządu odejdzie także Teresa Czerwińska, która miała podjąć wspomnianą decyzję już kilka tygodni temu, jednak ogłoszono ją dopiero po wyborach. Nowym szefem resortu finansów może zostać Jacek Sasin. Możliwe również, że na stanowisko powróci premier Mateusz Morawiecki, którego w pełnieniu obowiązków będzie wspierał obecny wiceminister Leszek Skiba.

Na jakim etapie jest projekt rządowy?

 • 2 781
 • 0
W imieniu ZZ Celnicy PL zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji publicznej, w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, poprzez udzielenie odpowiedzi na pytanie:

- na jakim etapie legislacji jest projekt zmian do ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji,(….) oraz ich rodzin i kiedy jest planowane wniesienie projektu pod obrady Sejmu?

Publikujemy odpowiedź MSWiA na ww. pytanie

Marian Banaś nowym kandydatem na ministra finansów. "Potrzebny ktoś z jądra PiS"

 • 2 029
 • 4
Nie Jacek Sasin, nie zaciąg z KGHM, nie premier Morawiecki. Najpoważniejszą kandydaturą na nowego ministra finansów w miejsce Teresy Czerwińskiej jest obecnie wiceminister z tego resortu Marian Banaś - ustalił money.pl.

Notatka ZZ Celnicy PL z posiedzenia RDS w dniu 23 maja 2019 r .

 • 3 048
 • 0
W spotkaniu z ramienia Ministerstwa Finansów uczestniczyli m.in.:
Pan Piotr Walczak - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów, Zastępcy Szefa KAS
Pan Krzysztof Stanisławski – Dyrektor Departamentu Organizacji i Wdrożeń
Pani Anna Długosińska - z-ca Dyrektora Departamentu Budżetu, Logistyki i Kadr KAS
oraz przedstawiciele Związków Zawodowych działających w RDS...

Więcej w załaczniku

Odpowiedź MF w sprawie 5 lat tzw. zadań policyjnych

 • 5 826
 • 2
Publikujemy odpowiedź MF na pismo Związku dot. 5 lat tzw. zadań policyjnych wraz z naszym pismem do MF.
Mimo informacji o możliwym potwierdzaniu nieprawdy w dokumentach przez DIAS, MF nie podjął żadnych działań. Sprawa będzie kontynuowana.

Kolejny Dezyderat do Premiera

 • 3 860
 • 5
Odbyło się posiedzenie ws. rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 508 ze zm.) w zakresie wymiaru dodatkowego urlopu oraz wysokości dodatku za wieloletnią służbę funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.
Komisja ds. Petycji przyjęła petycję i postanowiła o skierowaniu Dezyderatu do Premiera.
W załączeniu notatka z posiedzenia Komisji.

Zasady obsługi bezpośredniej w US

 • 1 533
 • 0
Czy Dyrektorzy zmienią zasady funkcjonowania i godziny obsługi bezpośredniej w Urzędach Skarbowych?
Ministerstwo Finansów widzi zasadność.
Sala obsługi powinna być czynna od 7:30 do 14:30.
Związek, zgodnie z sugestią MF, wystąpi w tej sprawie do Dyrektorów Izb.

Federacja SM Woj. Lubelskiego

 • 1 181
 • 0
W dniu 16 maja 2019 r. spotkali się przedstawiciele związków zawodowych służb mundurowych województwa lubelskiego, reprezentujący: Policję, Straż Graniczną, Straż Pożarną, Służbę Więzienną oraz Służbę Celno-Skarbową. Podczas spotkania założycielskiego zostało podpisane „Porozumienie o powołaniu Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych woj. lubelskiego”. Sygnatariuszem porozumienia jest Zakładowa Organizacja Izbowa Związku Zawodowego CELNICY PL Izby Administracji Skarbowej w Lublinie. Zawarte porozumienie będzie służyło m.in.: prezentowaniu wspólnego stanowiska wobec organów władzy państwowej i samorządowej, nawiązywaniu współpracy z parlamentarzystami, przedstawicielami partii politycznych i organizacjami mającymi wpływ na kształtowanie bezpieczeństwa publicznego, organizacji akcji protestacyjnych o zasięgu wojewódzkim, przedstawianiu opinii publicznej problemów służb mundurowych, organizacji wspólnych szkoleń dla funkcjonariuszy i pracowników poszczególnych służb, a także...

Komisja do Spraw Petycji

 • 2 084
 • 1
Między innymi ...Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 508 ze zm.) w zakresie wymiaru dodatkowego urlopu oraz wysokości dodatku za wieloletnią służbę funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej (BKSP-145-480/19)...

Komisja ds. Petycji podjęła decyzję o skierowaniu dezyderatu do MSWiA w sprawie petycji wniesionej przez ZG NSZZ Policjantów!

 • 1 169
 • 0
Zakończyło się posiedzenie sejmowej Komisji ds. Petycji. W posiedzeniu uczestniczył Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafał Jankowski.

Przedstawiający petycję poseł Robert Warwas opierając się na opinii Biura Analiz Sejmowych stwierdził, iż kwestie związane z dodatkiem funkcyjnym ustawodawca przewidział, przyznając stały dodatek w zamian za czas służby przekraczający czas normatywny. Nie mają w służbach zastosowania przepisy kodeksu pracy. Służba, podkreślił poseł – ma charakter stosunku administracyjnego. Reasumując: policjanci pełniący służbę na stanowiskach kierowniczych otrzymują już rekompensatę w postaci dodatku funkcyjnego i zdaniem posła petycja nie ma uzasadnienia...

Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych woj. Lubelskiego

 • 1 165
 • 0
W dniu 16.05.2019r w Lublinie przedstawiciele Lubelskich Służb Mundurowych reprezentujących Policję, Straż Graniczną, Straż Pożarną, Służbę Więzienną, Służbę Celno-Skarbową na spotkaniu założycielskim podpisali porozumienie, oraz wybrali kolegę Artura Garbacza na Przewodniczącego Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych woj. Lubelskiego.

[URL...

Pismo do Przewodniczącego KAiSW

 • 1 690
 • 0
W dniu 9 maja 2019r. ZZ Celnicy PL wysłał pismo do Szefa Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych:

"W imieniu funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, byłych funkcjonariuszy Służby Celnej i Celno-Skarbowej zwracam się z uprzejmą prośbą o podjęcie prac nad przyjętym jednomyślnie projektem Komisji ds. Petycji – DRUK NR 3178 i 3178-A, który został skierowany do Komisji w dniu 30 stycznia 2019r.

Proszę uprzejmie o informację na kiedy zaplanowano procedowanie projektu przez Komisję?"

Stanowisko Rządu do druku nr 3178 i 3178-A.

 • 1 832
 • 1
13 maja 2019r. Pan Premier Mateusz Morawiecki przedstawił stanowisko Rządu do druku nr 3178 i 3178-A i upoważnił Ministra Finansów do reprezentowania Rządu w procesie legislacyjnym.
Rząd zawnioskował o wstrzymanie prac nad drukiem ze względu na oczekiwanie na projekt rządowy dot. zmian do ustawy o zaopatrzeniowym systemie emerytalnym.

Ostatnie pożegnanie

 • 2 192
 • 1
W dniu 14 maja 2019 roku na wieczną Służbę odszedł starszy rachmistrz celny Jerzy Krzok, nasz Kolega, współpracownik i Przyjaciel. Po jedenastu latach sądowej walki udało mu się oczyścić z bezpodstawnych zarzutów i powrócić do Służby. Niestety, "nowa władza" uznała, że nie zasługuje na pełnienie służby w KAS.

Msza Święta Pogrzebowa odprawiona zostanie w piątek 17 maja 2019 roku w Kościele pw. NMP Wspomożenia Wiernych w Rumi o godzinie 12.00 (różaniec w kościele o 11.30). Pogrzeb odbędzie się o godz. 13.00 na cmentarzu Komunalnym w Rumi.

Minister Finansów na granicy

 • 1 481
 • 0
- Dziś jest kolejny, trzeci już dzień moich roboczych spotkań w trzech granicznych województwach: pomorskim, warmińsko-mazurskim i podlaskim. Wszędzie z pracownikami oraz funkcjonariuszami omawiamy funkcjonowanie KAS, a także wypracowujemy projekty nowych rozwiązań, zarówno na poziomie regionów, jak i na poziomie legislacji, jeżeli chodzi o uszczelnianie systemu podatkowego - mówiła Teresa Czerwińska.

Do góry