Art.15a Komisja ds. Petycji i pismo do MF

W dniu 22.09. odbyło się posiedzenie Komisji ds. Petycji, która w pkt 1 rozpatrzyła odpowiedź na Dezyderat nr 21 dot. art.15a.
ZZ Celnicy PL uczestniczył w posiedzeniu Komisji.
Załączamy pismo do Ministra Finansów, które zostało wysłane 23.09.20r. w związku z zasygnalizowanym na posiedzeniu niespójnym z MSWiA stanowiskiem MF do tej sprawy. Pkt 1 rozpoczyna się od 08 min transmisji - godz. 13:08
 

Attachments

  • celnicy90-20-do MF art.15a Komisja ds. petycji.pdf
    187,4 KB · Wyświetleń: 1 912
Może warto przedstawić im konkretne przypadki funkcjonariuszy, którzy nie dostaną żadnej emerytury z Zus-u za lata sprzed wrzesnia 1999 r. bo nie będą mieli stażu do takiej wypracowanego, będą potraktowani tak, jakby tych kilka lat nie pracowali, a my przecież wręcz byliśmy w Służbie Celnej np. od 1996 r.
to co? co ja robiłam przez te 3 lata, dlaczego miałam odprowadzane składki emerytalne, od których nikt mi nie policzy teraz żadnej emerytury, ani mundurowej ani cywilnej
 
Ostatnia edycja:
Może warto przedstawić im konkretne przypadki funkcjonariuszy, którzy nie dostaną żadnej emerytury z Zus-u za lata sprzed wrzesnia 1999 r. bo nie będą mieli stażu do takiej wypracowanego, będą potraktowani tak, jakby tych kilka lat nie pracowali, a my przecież wręcz byliśmy w Służbie Celnej np. od 1996 r.
to co? co ja robiłam przez te 3 lata, dlaczego miałam odprowadzane składki emerytalne, od których nikt mi nie policzy teraz żadnej emerytury, ani mundurowej ani cywilnej
A świadectwo pracy wydał kto?
I nie dziw się, że coś "nie gra", przecież to w ramach "wspólnych oszczędności, dla wspólnego dobra",
PAŃSTWO rządzący mają się dobrze, no i wydatki ktoś musi pokryć...💄💋👠👙🍾
A my do "polskiego" marketu:mad:
 
Może warto przedstawić im konkretne przypadki funkcjonariuszy, którzy nie dostaną żadnej emerytury z Zus-u za lata sprzed wrzesnia 1999 r. bo nie będą mieli stażu do takiej wypracowanego, będą potraktowani tak, jakby tych kilka lat nie pracowali, a my przecież wręcz byliśmy w Służbie Celnej np. od 1996 r.
to co? co ja robiłam przez te 3 lata, dlaczego miałam odprowadzane składki emerytalne, od których nikt mi nie policzy teraz żadnej emerytury, ani mundurowej ani cywilnej
To nie tak.
Wklejam na ten temat fragment, który ktoś mi podesłał kiedyś powołując się, że to ze strony straz.gov.pl

"Emerytura dla funkcjonariuszy przyjętych do służby po 1 stycznia 1999 r.

Inaczej przedstawia się sytuacja w przypadku funkcjonariusza, który został przyjęty do służby po raz pierwszy po dniu 1 stycznia 1999 r. Wówczas, zgodnie
z art. 15a cyt. ustawy, emerytura wynosi 40% podstawy jej wymiaru za 15 lat służby
i wzrasta na zasadach określonych w art. 15 ust. 1 pkt 1 i ust. 2-5, tj. wzrasta o 2,6% podstawy wymiaru - za każdy dalszy rok tej służby, jednakże bez możliwości uwzględnienia okresów składkowych i nieskładkowych. Emeryturę podwyższa się natomiast m.in. o 2% podstawy wymiaru za każdy rok służby pełnionej bezpośrednio w charakterze nurków i płetwonurków oraz w zwalczaniu fizycznym terroryzmu, a także 0,5% podstawy za każdy rok służby pełnionej w warunkach szczególnie zagrażających życiu i zdrowiu. Emeryturę podwyższa się również o 15% podstawy wymiaru emerytowi, którego inwalidztwo pozostaje w związku ze służbą.

Podstawę wymiaru emerytury w przypadku funkcjonariusza, który został przyjęty do służby po raz pierwszy po dniu 1 stycznia 1999 r. stanowi uposażenie należne funkcjonariuszowi na ostatnio zajmowanym stanowisku.

Zaznaczyć należy, że przywołany powyżej zapis art. 15a dodany został przez art. 7 pkt 9 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 166, poz. 1609), z dniem
1 października 2003 r. Nowy sposób obliczania emerytury dla osób, które po raz pierwszy wstąpiły do służby po dniu 1 stycznia 1999 r., a jednocześnie oprócz okresów służby miały także okresy „cywilnej" pracy, miał umożliwić tym osobom prawo do dwóch emerytur z dwóch różnych źródeł. Emeryturę tzw. „policyjną” (wyłącznie za lata służby) osoby te miały otrzymywać z Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA,
a emeryturę z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i członkostwa w otwartym funduszu emerytalnym (za lata „cywilnej" pracy) z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wprowadzone w 2003 r. zmiany zmierzały do uzyskania autonomii zarówno systemu zaopatrzeniowego, jak też systemu ubezpieczeniowego.

Jeżeli zatem funkcjonariusz PSP, urodzony po dniu 31 grudnia 1948 r., został przyjęty do służby po raz pierwszy po dniu 1 stycznia 1999 r. i oprócz okresów służby w PSP, ma również okresy ubezpieczenia społecznego (np. z tytułu pozostawania
w stosunku pracy) - może ubiegać się o emeryturę na zasadach określonych w art. 24 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 748, ze zmianami). Emerytura ta zostanie obliczona wyłącznie z tytułu przebytych okresów ubezpieczenia.

Przyznanie funkcjonariuszowi emerytury na podstawie powołanego wyżej przepisu, możliwe jest pod warunkiem osiągnięcia przez niego wieku emerytalnego, wynoszącego 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Nie ma natomiast znaczenia - dla ustalenia prawa do tej emerytury - długość okresu pozostawania w ubezpieczeniu (rok czy 20 lat), jak również tytuł ubezpieczenia (zatrudnienie bądź prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej). Sposób obliczania wysokości tej emerytury określa art. 26 ustawy z FUS. Zgodnie z tym przepisem - podstawę obliczenia emerytury stanowi suma składek zewidencjonowanych na indywidualnym koncie ubezpieczonego w ZUS, z uwzględnieniem ich waloryzacji oraz zwaloryzowanego kapitału początkowego. Zostanie ona podzielona przez wyrażone w miesiącach średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku równym wiekowi, w jakim ubezpieczony przechodzi na emeryturę.

Jeżeli funkcjonariusz, przed przyjęciem do służby, przebył przed 1 stycznia 1999 r. cały swój staż ubezpieczeniowy, a po zwolnieniu ze służby nie będzie podlegał ubezpieczeniu emerytalnemu, np. z tytułu pozostawania w stosunku pracy, podstawę obliczenia jego emerytury z FUS stanowić będzie wyłącznie odpowiednio zwaloryzowany kapitał początkowy. Warunkiem ustalenia kapitału początkowego jest legitymowanie się przez zainteresowanego okresem składkowym i nieskładkowym wynoszącym co najmniej 6 miesięcy i 1 dzień.

Natomiast podstawę obliczenia emerytury dla funkcjonariusza, który zostanie objęty ubezpieczeniem emerytalnym po raz pierwszy po zwolnieniu ze służby, stanowić będzie wyłącznie kwota składek na ubezpieczenie emerytalne, zewidencjonowanych na indywidualnym koncie ubezpieczonego, z uwzględnieniem ich waloryzacji.

Jeżeli funkcjonariusz spełni warunki do emerytury z FUS, tj. osiągnie powszechny wiek emerytalny i udowodni okres ubezpieczenia - wówczas właściwy ze względu na jego miejsce zamieszkania oddział ZUS ustali prawo do tej emerytury i obliczy jej wysokość oraz podejmie wypłatę świadczenia.

Funkcjonariusz, który spełni warunki do emerytury policyjnej, będzie zatem uprawniony do pobierania dwóch emerytur, przy czym każdą z nich będzie wypłacał właściwy organ - ZUS emeryturę z FUS, a Zakład Emerytalno-Rentowy MSW -emeryturę policyjną.

W przypadku gdy suma emerytury obliczonej na podstawie art. 15a przysługującej łącznie z emeryturą z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych będzie niższa od kwoty najniższej emerytury, emeryturę policyjną podwyższa się w taki sposób, aby suma tych emerytur nie była niższa od kwoty najniższej emerytury (art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji...)."
 
W realiach KAS będą też przypadki funk przyjętych do służby po 15.09.1999r., których dotknęło czasowe ucywilnienie AD2017. Osoby takie mają albo nie mają ubezpieczenia emerytalnego przed 15.091999r. i będą albo nie będą miały takiego ubezpieczenia po zwolnieniu z SCS.
 
W realiach KAS będą też przypadki funk przyjętych do służby po 15.09.1999r., których dotknęło czasowe ucywilnienie AD2017. Osoby takie mają albo nie mają ubezpieczenia emerytalnego przed 15.091999r. i będą albo nie będą miały takiego ubezpieczenia po zwolnieniu z SCS.
Jeśli ktoś był ucywilniony choćby tylko miesiąc, i nawet jeśli nie pracował przed 1999 r i nie będzie pracował po przejściu na emeryturę, to za ten 1 miesiąc powinien dostać jakieś grosze z ZUS po osiągnięciu wieku emerytalnego, chyba, że doczeka zmiany art.15a i doliczy sobie ten miesiąc do mundurowej (za miesiąc to będzie ok 0,2%)
 
Takie stanowisko MF nadaje się tylko do zaskarżenia przepisów emerytalnych do Trybunału Konstytucyjnego !!!! Podobno gotowy wniosek z opracowaniami profesorskimi ma Solidarność ale przetrzymuje od paru miesięcy nie nadając sprawie biegu. Chowają głowę w piasek.
 
Jeśli ktoś był ucywilniony choćby tylko miesiąc, i nawet jeśli nie pracował przed 1999 r i nie będzie pracował po przejściu na emeryturę, to za ten 1 miesiąc powinien dostać jakieś grosze z ZUS po osiągnięciu wieku emerytalnego, chyba, że doczeka zmiany art.15a i doliczy sobie ten miesiąc do mundurowej (za miesiąc to będzie ok 0,2%)
Zostaliśmy ucywilnieni siłowo. Nikt z nas nie pchał się w cywilki. Uważam, że okres ten powinien być traktowany jako rownorzędny ze służbą.
 
Ostatnia edycja:
Zostaliśmy ucywilnieni siłowo. Nikt z nas nie pchał się w cywilki. Uważam, że okres ten powinien być traktowany jako rownorzędny ze służbą.
To było barbarzyństwo, ale rozmawiamy o obecnej rzeczywistości prawnej. Zaliczenie okresu ucywilnienia jako równowarzny jest mało realne (wg. mnie)
Jest za to do uzyskania i powinno to być załatwione, musimy o to zabiegać, żeby w przepisach emerytalnych przepis mówiący o kolejnych 10 latach zamienić na wybrane 10 lat, lub przynajmniej tak go przeredagować, żeby można było pomijać niepełne lata (np. te z ucywilnienia, czy niepłatnych urlopów wychowawczych). Możnaby to zamienić na zapis "kolejnych PEŁNYCH lat". przy obecnych zapisach może się zdarzyć, że pomimo stażu wystarczającego do pełnej emerytury, można nie mieć 10 kolejnych pełnych lat służby.
 
To było barbarzyństwo, ale rozmawiamy o obecnej rzeczywistości prawnej. Zaliczenie okresu ucywilnienia jako równowarzny jest mało realne (wg. mnie)
Jest za to do uzyskania i powinno to być załatwione, musimy o to zabiegać, żeby w przepisach emerytalnych przepis mówiący o kolejnych 10 latach zamienić na wybrane 10 lat, lub przynajmniej tak go przeredagować, żeby można było pomijać niepełne lata (np. te z ucywilnienia, czy niepłatnych urlopów wychowawczych). Możnaby to zamienić na zapis "kolejnych PEŁNYCH lat". przy obecnych zapisach może się zdarzyć, że pomimo stażu wystarczającego do pełnej emerytury, można nie mieć 10 kolejnych pełnych lat służby.
Skąd przesłanki, że "jest to do uzyskania", działania MF i rządu w zakresie "oszczędności" raczej
prowadzą do przeciwnego wniosku, ale może coś przegapiłem?
 
To było barbarzyństwo, ale rozmawiamy o obecnej rzeczywistości prawnej. Zaliczenie okresu ucywilnienia jako równowarzny jest mało realne (wg. mnie)
Jest za to do uzyskania i powinno to być załatwione, musimy o to zabiegać, żeby w przepisach emerytalnych przepis mówiący o kolejnych 10 latach zamienić na wybrane 10 lat, lub przynajmniej tak go przeredagować, żeby można było pomijać niepełne lata (np. te z ucywilnienia, czy niepłatnych urlopów wychowawczych). Możnaby to zamienić na zapis "kolejnych PEŁNYCH lat". przy obecnych zapisach może się zdarzyć, że pomimo stażu wystarczającego do pełnej emerytury, można nie mieć 10 kolejnych pełnych lat służby.
Podstawę wymiaru emerytury funkcjonariusza Służby Celnej lub funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej stanowi średnie uposażenie należne funkcjonariuszowi przez okres kolejnych 10 lat kalendarzowych, wybranych przez funkcjonariusza (art. 5 ust. 1a ustawy zaopatrzeniowej).
 
Chyba czas najwyższy na pójście do TK z wnioskiem o stwierdzenie niezgodności tych chorych przepisów z konstytucją. Jesteśmy nierówno traktowani w ustawie emerytalnej względem innych służb (mnóstwo wyjątków tylko dla SCS). Jesteśmy nierówno potraktowani względem Straży Marszałkowskiej, Straży Pożarnej, SOP, ABW względem zaliczenia do stażu emerytalnego lat przepracowanych w poprzednich służbach.

Na co Celnicy.pl jeszcze czekają? Aż funkcjonariusze poumierają?
 
Chyba czas najwyższy na pójście do TK z wnioskiem o stwierdzenie niezgodności tych chorych przepisów z konstytucją. Jesteśmy nierówno traktowani w ustawie emerytalnej względem innych służb (mnóstwo wyjątków tylko dla SCS). Jesteśmy nierówno potraktowani względem Straży Marszałkowskiej, Straży Pożarnej, SOP, ABW względem zaliczenia do stażu emerytalnego lat przepracowanych w poprzednich służbach.

Na co Celnicy.pl jeszcze czekają? Aż funkcjonariusze poumierają?
TK też...szybko nie zadziała, sorry, Taki Klimat:mad:
 
Chyba czas najwyższy na pójście do TK z wnioskiem o stwierdzenie niezgodności tych chorych przepisów z konstytucją. Jesteśmy nierówno traktowani w ustawie emerytalnej względem innych służb (mnóstwo wyjątków tylko dla SCS). Jesteśmy nierówno potraktowani względem Straży Marszałkowskiej, Straży Pożarnej, SOP, ABW względem zaliczenia do stażu emerytalnego lat przepracowanych w poprzednich służbach.
Na co Celnicy.pl jeszcze czekają? Aż funkcjonariusze poumierają?
Wierzysz dzisiaj w merytoryczne rozpatrzenie sprawy przez TK? Jako proforma można iść z wnioskiem, ale w ocenie wielu, liczenie na pozytywne rozstrzygnięcie to naiwność. Lepsza jest droga legislacyjna i ZZ Celnicy PL wystąpił z taką inicjatywą do Komisji.
Ps. Po wyroku TK z marca 2015r., także potrzebna była inicjatywa ustawodawcza. Zrobiliśmy to wtedy inicjatywą obywatelską. W Polsce jest tak, że nawet wyroki TK nie są realizowane. To jest od lat i dotyczy każdego rządu niestety. Jeżeli coś jest wbrew pomysłom władzy, nawet wyrok TK, to i tak trzeba inicjatywy obywateli, by sprawę załatwić.
 
Wierzysz dzisiaj w merytoryczne rozpatrzenie sprawy przez TK? Jako proforma można iść z wnioskiem, ale w ocenie wielu, liczenie na pozytywne rozstrzygnięcie to naiwność. Lepsza jest droga legislacyjna i ZZ Celnicy PL wystąpił z taką inicjatywą do Komisji.
Ps. Po wyroku TK z marca 2015r., także potrzebna była inicjatywa ustawodawcza. Zrobiliśmy to wtedy inicjatywą obywatelską. W Polsce jest tak, że nawet wyroki TK nie są realizowane. To jest od lat i dotyczy każdego rządu niestety. Jeżeli coś jest wbrew pomysłom władzy, nawet wyrok TK, to i tak trzeba inicjatywy obywateli, by sprawę załatwić.
Słusznie, nie tylko TEN rząd nie realizuje wyroków, państwo prawa- prawo dla PAŃSTWA,
prawa obywateli to fikcja "prawna" realizowana w smutnej rzeczywistości :mad:,
może nasze wnuki wyciągną z tego wnioski, dla nas czas się kończy, smutne,
a PANOWIE parlamentarzyści, poza nielicznymi wyjątkami, żenada:cry:,
klakierzy i potakiwacze więc i ta droga nie będzie usłana różami, są ciernie i wyboje,
ale spróbować warto, a nawet trzeba, drążyć do SKUTKU, uwierać w "buciki", aż popuszczą "paska"😷🤕
 
Spróbować warto i taki wniosek do TK ZZ Celnicy PL ma już przygotowany i złożymy w stosownym czasie. Wyjaśniałem wielokrotnie dlaczego czekamy i droga do TK to wręcz może być szkodliwa.
Ponadto uspokajam, że nie ma żadnej zwłoki, bo podobny wniosek leży w TK już od paru lat.
 
Spróbować warto i taki wniosek do TK ZZ Celnicy PL ma już przygotowany i złożymy w stosownym czasie. Wyjaśniałem wielokrotnie dlaczego czekamy i droga do TK to wręcz może być szkodliwa.
Ponadto uspokajam, że nie ma żadnej zwłoki, bo podobny wniosek leży w TK już od paru lat.
Niejeden wniosek leży, praca TK jak widać też " nie bryka":sleep:,
Państwo w Sejmie szybko tworzy i przetwarza, raz lepiej raz gorzej, główny doradca...
"POŚPIECH" w załatwianiu spraw....;)
 
Zapis posiedzenia Komisji ds Petycji
Czytaj od str.5-9. Dyr. Władysław Budzeń wspomina o porozumieniach z Szefem KAS i Ministrem Sprawiedliwości w sposób następujący:
"...Panie przewodniczący, wyszedłem z takiego założenia, że nie mogę formalnie odnieść się do opinii i stanowisk Ministra Obrony Narodowej i Ministra Finansów, które otrzymaliśmy. Nie otrzymaliśmy stanowiska Ministra Sprawiedliwości z uwagi na to, że, tak jak już mówiłem skrótowo, jest nieco odmienne od stanowisk prezentowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Natomiast niewątpliwie tutaj jest taka sprawa, że w porozumieniach zawartych między ministrami sprawiedliwości a związkami zawodowymi funkcjonariuszy oraz między szefem Krajowej Administracji Skarbowej a związkami zawodowymi – to jest porozumienie z 21 listopada i 19 listopada – to uregulowanie występuje. Podobnie jak występuje uregulowanie w naszym porozumieniu..."
Wywiązanie się z zawartych porozumień powinno być zatem dla rządu sprawą honorową
:mad:
 

Attachments

  • Zapis pos. PET.pdf
    336,1 KB · Wyświetleń: 93
@Grześ2211 zobacz jak związkowcom SW na tym zależy https://nszzfipw.org.pl/wiezienni-z...nistra-do-realizacji-ustalen-z-2018-roku.html
"Siedem dni dali związkowcy z NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa ministrowi sprawiedliwości na zastosowanie się do wezwania dotyczącego realizacji porozumienia zawartego w listopadzie 2018 roku. Chodzi m.in o zmianę zasad zaliczania do dodatku za wysługę lat, okresów służby i pracy na zasadach analogicznych, jak w służbach mundurowych MSWiA oraz o rozwiązanie kwestii art. 15a. Związkowcy zerwą podpisane z resortem sprawiedliwości porozumienie?" tylko taka droga jest w moim przekonaniu właściwa do osiągnięcia jednego z naszych celów. Skoro MF jest przeciwny to jak to się ma do zapewnień SKAS w tej materii. Jak traktować jej zapewnienia w innych sprawach ważnych dla środowiska.
 
Kolego Wolny, masz całkowitą rację, nie wiem na co czeka Pan Przewodniczący, przecież widać jak na dłoni, że mf niepoprze zmian w art 15a jeżeli się na nim tego nie wymusi. Moim zdaniemskończyło się babci.... Już raz deklarowałem, że jak emeryt jestem gotowy na każdy protest.
 
Do góry