Wzory pism - propozycje

Wzór POZWU dla osób ucywilnionych

 • 5 239
 • 9
UCYWILNIENI FUNKCJONARIUSZE

KOLEŻANKI I KOLEDZY!

W dniu 1 lipca 2019 roku zapadła uchwała NSA (sygn I OPS 1/19), w myśl której przyjęcie przez funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej propozycji zatrudnienia i przekształcenie, z dniem określonym w tej propozycji, na podstawie art. 171 ust. 1 pkt 2 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej dotychczasowego stosunku służby w służbie przygotowawczej lub stałej w stosunek pracy na podstawie umowy o pracę odpowiednio na czas nieokreślony albo określony, nie wiąże się z obowiązkiem właściwego organu do wydania decyzji orzekającej o zakończeniu stosunku służbowego.

Powyższa uchwała, oznacza że sprawy „ucywilnionych” o wręczenie propozycji pracy (zamiast propozycji służby) będą podlegać kontroli sądu pracy, finalnie to właśnie te sądy będą właściwe do tego typu spraw.

W związku z powyższym Związek pragnie wskazać, że osoby które nie skierowały w swoich sprawach pozwów do sądu pracy...
Kontynuuj…

Wydanie świadectw służby - po ucywilnieniu

 • 2 112
 • 0
Publikujemy kolejny prawomocny wyrok w sprawie o wydanie świadectwa służby po ucywilnieniu zapadły w SO w Zielonej Górze - sygn. akt IV Pa 6/19.
Wiemy już o także o uprawomocnionych wyrokach z Białegostoku, m.in. prawomocny wyrok Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 23 sierpnia 2018 roku (sygnatura VI P 195/18).
Podobnie orzeczenie Sądu Okręgowego w Poznaniu – wyrok z dnia 08.06.2018r. sygn. akt VIII Pa 48/18.
Ponadto zapadło wiele pozytywnych dla funkcjonariuszy wyroków w SR o wydanie świadectwa służby, ale wciąż nie są prawomocne.
Jeżeli znacie inne wyroki prawomocne, to bardzo prosimy o poinformowanie ZZ Celnicy PL.
Jednocześnie prosimy o informacje w sprawie przebiegu spraw dot. wypłaty odprawy po ucywilnieniu.
W tej sprawie Związek nie występował z komunikatem o szeroką akcję, gdyż początkowo należy przeprowadzić kilka spraw pilotażowych.
Związek ma wiedzę jak dotąd o jednym wyroku w SR, od którego złożyliśmy apelację, albowiem Sąd nie uznał roszczenia ucywilnionego...
Kontynuuj…

Pismo do Prezesa NSA o szybsze rozpatrzenie skargi

 • 1 765
 • 0
Publikujemy pismo do Prezesa NSA o szybsze rozpatrzenie skargi. Osoby, które wystąpiły z takim pismem otrzymały informację z NSA o rozpatrzeniu spraw w II kwartale br.
Pokaż załącznik: 6279
Kontynuuj…

Akcja składania pozwów o wydanie świadectw służby

 • 2 524
 • 0
Publikujemy komunikat skierowany do osób "ucywilnionych" zawierający wskazania do składania pozwów o wydanie świadectw służby oraz wzór samego pozwu do wykorzystania
Pokaż załącznik: celnicy122-18-pismo do ucywilnionych fszy.pdf
Pokaż załącznik: CELNICY PL wzór pozwu o wydanie świadectwa służby.doc
Kontynuuj…

Komunikat - dot. osób ucywilnionych - świadectwa służby i odprawy

 • 3 485
 • 0
Ucywilnieni funkcjonariusze celni

Koleżanki i Koledzy

Uprzejmie informujemy, że w Sądzie Okręgowym w Białymstoku zapadł wyrok, w którym oddalono apelację DIAS od wyroku Sądu Rejonowego, który nakazał wydanie świadectwa służby -€“ sentencje wyroków załączamy do komunikatu.

W dniu 23 sierpnia 2018r. w Sądzie Rejonowym w Białymstoku zapadł kolejny wyrok w tej sprawie, którego treść udostępniamy jako załącznik. W uzasadnieniu Sąd powołał się na rozstrzygnięcie ww. Sądu Okręgowego w Białymstoku o sygn. akt V Pa 11/18.

Związek Zawodowy Celnicy PL rekomenduje w chwili obecnej, aby każdy funkcjonariusz ucywilniony złożył wniosek do DIAS o wydanie świadectwa służby i wypłatę odprawy -€“ w jednym piśmie, które załączamy. To ważne, aby roszczenia nie uległy przedawnieniu.

Związek informuje, iż z udziałem mecenasa przygotował wezwanie także dla strony wygranej w ww. sprawie, które zostało już jakiś czas temu złożone w Izbie. Informujemy, że w razie odmowy DIAS...
Kontynuuj…

Skarga do WSA na Postanowienie Szefa KAS, którym utrzymuje w mocy Postanowienie DIAS - dot. trybu z wnioskiem o wydanie decyzji zwalaniającej

 • 1 600
 • 0
Publikujemy Komunikat zawierający skargę do WSA Warszawa w sytuacji, gdy po wezwaniu do wydania decyzji o zwolnieniu (ucywilnienie, brak propozycji) - dot. osób, które przegrały w WSA - DIAS wydał Postanowienie i po zażaleniu tego do Szefa KAS, którego wzór był już udostępniany, Szef KAS utrzymał w mocy Postanowienie DIAS.
Pokaż załącznik: celnicy47-4-18-skarga do WSA na Postanowienie SKAS utrzymanie w mocy Postanowienia DIAS.doc
Pokaż załącznik: SKARGA DO WSA UNIWERS WZÓR NA POST SKAS O ODM WSZCZECIA POST ADM O ZWOLN.doc
Kontynuuj…

KOMUNIKAT-wzory zażaleń do SZefa KAS, gdy DIAS wydał postanowienie o odmowie wydania decyzji zwalniającej

 • 1 705
 • 0
Publikujemy komunikat, do którego załączamy wzory zażaleń do Szefa KAS.
Dotyczy to sytuacji gdzie składaliśmy wniosek o wydanie decyzji zwalniającej.
Obecnie pojawiły się pierwsze postanowienia DIAS o odmowie wydania decyzji.
Wcześniej były pisma zwykłe albo milczenie i do tego trybu przedstawialiśmy drogę z ponagleniem Szefa KAS i następnie skargą do WSA.

W sytuacji, gdzie DIAS wydał postanowienie należy je zażalić do Szefa KAS i przedstawiamy takie wzory zażaleń w niniejszym komunikacie.

Pokaż załącznik: celnicy47-3-18-zażalenia do Szefa KAS o wydanie decyzji.doc
Pokaż załącznik: WZÓR ZAŻALENIA POSTANOWIENIE ZWOLN Z SŁUZBY os ucywilnione.doc
Pokaż załącznik: WZÓR ZAŻALENIA POSTANOWIENIE ZWOLN Z SŁUZBY os bez zadnej propozycji.doc
Pokaż załącznik: WZÓR ZAŻALENIA POSTANOWIENIE ZWOLN Z SŁUZBY os odrzuc propozycje.doc
Kontynuuj…

ETPCZ - uzupełnienie uzasadnienia

 • 1 613
 • 0
Poniżej fragment z wyroku WSA w Łodzi sygn III SA/Łd 817/17 z dnia 15 maja 2018r., który dzisiaj odebraliśmy.
Proponujemy ten fragment koniecznie dopisać do uzasadnienia skargi do ETPCZ.

"Na zakończenie należy zwrócić uwagę, że Europejski Trybunał Praw Człowieka w swoich orzeczeniach wskazywał na konieczność zapewnienia prawa do rzetelnego procesu i obowiązek zapewnienia środków odwoławczych. Dla rozstrzygnięcia, czy prawo krajowe zapewniało skarżącemu możliwość skorzystania z prawa do sądu, w rozumieniu art. 6 ust. 1 Konwencji, Trybunał badał kwestię, czy droga cywilnych środków prawnych, wskazana przez (pozwany) rząd, stanowiła w tym czasie drogę odwołania wystarczająco pewną, aby zapewnić skarżącemu rozsądne perspektywy powodzenia. Stwierdził, że "istnienie środka odwoławczego w prawie krajowym musi być wystarczająco ustalone, gdyż inaczej będzie mu brakowało dostępności i skuteczności wymaganej przez art. 6 Konwencji. Skarżący nie ma obowiązku korzystania ze...
Kontynuuj…

Komunikat- wzór skargi, gdy sąd powszechny przekazał do Szefa KAS, a ten wydał postanowienie

 • 1 143
 • 0
Publikujemy komunikat zawierający wzór skargi do WSA w sytuacji, gdy sąd powszechny przekazał sprawę do rozpatrzenia Szefowi KAS, a ten wydał postanowienie i odmówił rozpatrzenia
Pokaż załącznik: celnicy62-18-komunikat skarga do WSA, gdy SKAS nie wykonał wyroku sądu powszechnego i wydał post.doc
Pokaż załącznik: wzór skargi do WSA na odmowę rozpoznania przez SKAS gdy SP przesłał do Szefa celem rozpatrzenia.doc
Kontynuuj…

Celnicy składają skargi do Strasburga - wzór skargi do ETPCZ

 • 3 283
 • 0
Publikujemy w komunikacie opis trybu przy składaniu skarg do ETPCZ oraz wzory skarg do wykorzystania.
Dodatkowo informujemy, że omyłkowo w komunikacie jest mowa o dwóch plikach pdf. To jest jeden formularz skargi dla tych co nie przyjęli i osób, które przyjęły. To jest po prostu jednolity formularz skargi.
Pokaż załącznik: celnicy60-18-Komunikat ETPCZ.doc
Pokaż załącznik: skarga do ETPCZ.pdf
Pokaż załącznik: uzupełnienie stanu faktycznego osoby które przyjęły propozycję.doc
Kontynuuj…

Wyjaśnienia do komunikatu w sprawie zmiany kancelarii prawnej

 • 1 642
 • 0
Publikujemy pismo, w którym udzielamy odpowiedzi na pytania w sprawie zmiany zasad obsługi prawnej i nowej kancelarii
Pokaż załącznik: celnicy57-2-18-Komunikat wyjasnienia.docx
Pokaż załącznik: Pełnomocnictwo - sąd administracyjny celnicy 2a.doc
Kontynuuj…

Komunikat - skarga do WSA - brak decyzji zwalniającej

 • 1 752
 • 0
Publikujemy wzory skarg do WSA po ponagleniu Szefa KAS oraz komunikat.

Jest to tryb o wydanie decyzji zwalniającej.

Wysyłają tylko te osoby, które mają niekorzystne wyroki w WSA.

Pozostałe kwestie w zał. komunikacie

Publikujemy w uzupełnieniu skargę dla osób bez propozycji, której omyłkowo nie dostarczono wraz z pierwszym komunikatem

Pokaż załącznik: celnicy47-2-18-skargi do WSA po ponagleniu Szefa KAS o wydanie decyzji.doc
Pokaż załącznik: skarga do wsa na bezczynnosc BRAK DEC O ZW odrzuc prop.doc
Pokaż załącznik: skarga do wsa na bezczynnosc BRAK DEC O ZW przyjeta prop.doc
Pokaż załącznik: skarga do wsa na bezczynnosc BRAK DEC o zwoln OSOBY BEZ PROP.doc
Kontynuuj…

Komunikat o zmianie Kancelarii

 • 1 966
 • 0
Publikujemy Komunikat dot. zmiany Kancelarii.
Na merytoryczne pytania odpowiemy zbiorczo w odrębnej korespondencji.
Proszę ewentualne pytania składać mailowo do Przewodniczących ZOI w terminie do 17 czerwca br. Tam, gdzie Przewodniczący ma absencję urlopową albo chorobową, proszę składać do kogoś z Zarządu ZOI lub wskazane osoby zastępujące. Jeżeli nie wskazano nikogo w zastępstwie Przewodniczącego w danej Izbie, to pytania można kierować na mail slawomir.siwy@celnicy.pl, ale tylko w takiej sytuacji.

Pokaż załącznik: WYROK ZUS Elbląg.pdf
Pokaż załącznik: wyrok SO ZUS - b-d_1.pdf
Kontynuuj…

Pracownicy AP i UKS, którzy nie otrzymali propozycji do KAS - należą się Wam 6-o miesięczne odprawy!

 • 2 512
 • 0
Poseł Paweł Papke zapytał MF o skalę spraw dot. odpraw członków korpusu służby cywilnej oraz pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagrodzeń.
Do 22 maja toczyło się tylko 47 spraw!
To niewiele, zważywszy, że sprawy są wygrywane. Mamy już takie pozytywne wyroki z kilku Sądów - dostępne informacje na ten temat w zakładce po lewej "WYROKI SĄDÓW"

Publikujemy wezwanie do zapłaty odprawy oraz pozew (przykładowy dla większej liczby osób i dla jednej osoby).

Droga wygląda tak, że trzeba zacząć od wezwania Dyrektora do wypłaty przysługującej odprawy (za potwierdzeniem) najlepiej z wyliczoną kwotą. Trzeba więc znać dokładną kwotę brutto otrzymanej odprawy (brutto bo taką podajemy jako wartość sporu) -€“ najlepiej więc udać się do Izby do działu płac i taką informację pobrać. Następnie trzeba policzyć przysługującą odprawę (nie każdemu należy się sześciomiesięczna - jest to uzależnione od stażu pracy zgodnie z...
Kontynuuj…

Wzór ponaglenia do Szefa KAS

 • 2 308
 • 0
Koleżanki i Koledzy!

Zgodnie z wcześniejszymi komunikatami przedstawialiśmy wzory wezwań do DIAS dla 3 grup osób (do wydania decyzji zwalniającej) dla osób:
1) którzy nie dostali żadnej propozycji
2) którzy dostali tylko propozycje pracy (ale jej nie przyjęli)
3) którzy dostali propozycję pracy i ją przyjęli.
Pojawiają się pierwsze odpowiedzi DIAS. Oczywiście organy niezmiennie uważają, że nie ma w Polsce drogi do Sądu.
W tej sytuacji należy złożyć ponaglenie do Szefa KAS, które załączamy.
Wzór jest uniwersalny dla wszystkich (ucywilnieni, osoby, które odrzuciły propozycję oraz w ogóle żadnej nie dostali).
Zgodnie z przepisami wysyłamy to do Szefa KAS, ale za pośrednictwem DIAS (czyli wysyłamy to fizycznie do DIAS).
Po wniesieniu ponaglenia dopiero otwiera się możliwość skargi do WSA na bezczynność.

Zał. Wzór ponaglenia
Pokaż załącznik: celnicy47-1-18-ponaglenie Szefa KAS-brak decyzji.doc
Pokaż załącznik: ponaglenie do Szefa KAS wzór DLA WSZYSTKICH.doc
Kontynuuj…

Ścieżka do Komisji Petycji PE - wzory dla wszystkich tj. zwolnionych pracowników byłej AP, UKS, SC oraz ucywilnionych i zwolnionych funkcjonariuszy SC

 • 2 654
 • 0
Funkcjonariusze i Pracownicy KAS
wszyscy
Zwolnieni pracownicy i Funkcjonariusze KAS
Ucywilnieni Funkcjonariusze

Koleżanki i Koledzy

Wobec braku dialogu z MF, na prośbę wielu funkcjonariuszy i pracowników, przedstawiamy ścieżkę do Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego.

Więcej w zał. plikach:

Pokaż załącznik: celnicy48-18-PETYCJA DO PE.doc
Pokaż załącznik: WZÓR KOMISJA PETYCJI.doc
Pokaż załącznik: do Prezesa NSA.pdf
Kontynuuj…

Wezwania do wydania decyzji zwalniającej

 • 2 183
 • 0
Zgodnie z wcześniejszymi komunikatami udostępniamy w załączeniu wezwania dla 3 grup osób (do wydania decyzji zwalniającej) dla osób:

1) którzy nie dostali żadnej propozycji
2) którzy dostali tylko propozycje pracy (ale jej nie przyjęli)
3) którzy dostali propozycję pracy i ją przyjęli.

Po odpowiedzi DIAS lub milczeniu DIAS przedstawimy wzór skargi do WSA.
Pokaż załącznik: KAS wezwanie do decyzji osoby BEZ PROPOZYCJI ŻADNEJ.doc
Pokaż załącznik: KAS wezwanie do decyzji zwalniające OSOBA ODMAWIAJĄCE PROPOZYCJI 2.doc
Pokaż załącznik: KAS wezwanie do decyzji zwalniające OSOBA PRZYJMUJ PROPOZYCJE 2.doc
Pokaż załącznik: celnicy47-18-wezwania do wydania decyzji.doc
Kontynuuj…

Komunikat - brak odpowiedzi DIAS na wniosek o emeryturę lub rentę

 • 2 356
 • 0
Pracownicy i Funkcjonariusze KAS, którzy złożyli wniosek o emeryturę i nie otrzymali odpowiedzi

Koleżanki i Koledzy

Wobec braku dialogu z MF, mając na uwadze brak reakcji na interwencje Związku w MF w tym zakresie, jak również brak odpowiedzi ze strony dyrektorów IAS na Wasze wnioski o wypłaty świadczenia pieniężnego w związku z wnioskiem o przejście na emeryturę lub policyjną rentę

Udostępniamy, wzór ponaglenia, które należy złożyć w swojej Izbie.

Następnie, o ile dyrektor, wciąż będzie milczał lub odpowie wymijająco, sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego

ZAŁ 1 szt

POZDRAWIAM

Przewodniczący
ZZ Celnicy PL
Sławomir Siwy

Pokaż załącznik: celnicy42-18-ponaglenie.doc
Pokaż załącznik: PONAGLENIE-wezwanie swiadczenie przedemerytalne-1.doc
Kontynuuj…

Komunikat - wydanie zaświadczeń o wykonywaniu zadań policyjnych przez 5 lat

 • 4 228
 • 0
Funkcjonariusze i Pracownicy ("ucywilnieni") KAS

Dyrektor IAS w Szczecinie odmówił wydania zaświadczeń, o które zwracają się osoby zwolnione, ucywilnione, a także funkcjonariusze. Chodzi o odmowę wydania dwóch zaświadczeń (dotyczącego wykonywania przez okres 5 lat tzw. zadań policyjnych oraz zaświadczenia o wysokości uposażenia wraz z 1/12 nagrody rocznej w okresie służby Służbie Celnej oraz Służbie Celno-Skarbowej). Należy spodziewać się takiej samej reakcji innych DIAS. Postanowienia DIAS należy zażalić do Szefa KAS.
Publikujemy stosowny wzór zażaleń W załączeniu 2 wersje zażalenia:
- dla ucywilnionych i zwolnionych
- dla funkcjonariuszy
W zał. przykładzie, w jest zarazem odmowa 2 zaświadczeń, ale może się zdarzyć że wniosek był tylko o jedno - o 5 lat zadań policyjnych. Zaznaczyliśmy to we wzorach na czerwono na początku tekstu i proszę to dostosować do swojego przypadku...
Kontynuuj…

KOMUNIKAT dot. dalszych działań w związku z wdrożeniem KAS - ucywilnieniem i brakiem propozycji

 • 3 393
 • 0
Związek Zawodowy Celnicy PL, odpowiadając na liczne prośby środowiska zawodowego, uprzejmie informuje, że przedstawi niebawem, w kolejnym Komunikacie, ścieżkę skargi do Komisji Petycji PE, Komisji Europejskiej, którą wykorzystują wszyscy zatrudnieni i pełniący służbę w KAS oraz zwolnieni z KAS/osoby, którym wygasł stosunek pracy/służbowy, którzy nie akceptują wykreowanego przez MF stanu, który pozbawia Obywatela drogi do Sądu w Rzeczypospolitej Polskiej. W ocenie Związku i Sądów I instancji mamy do czynienia w procesie wdrażania KAS z naruszeniem norm Prawa Wspólnotowego, naruszeniem Traktatów.

Czytaj więcej w zał. Komunikacie
Kontynuuj…
Do góry