Służba celna

APEL!!!

 • 3 458
 • 8
"Zgodnie z głosem wielu funkcjonariuszy, który dociera z pewnością także do Was, apeluję o przystąpienie do wspólnej skoordynowanej akcji protestacyjnej."

Nysa, dnia 21.10.2010r..

Nr: ZZ Celnicy PL – 88/2010

Przewodnicząca Zrzeszenia ZZSC
Pani Barbara Smolińska

Przewodniczący ZZSNP i A
Pan Mirosław Sałata

Przewodniczący federacji ZZSC
Pan Jacek Staniszewski

APEL

Szanowna Koleżanko i Koledzy.

Jak powszechnie wiadomo, Szef SC siłowo wdrożył zarządzenie w sprawie dokonywania opisu i wartościowania stanowisk służbowych f.c., podobnie jak wcześniej wiele innych aktów prawnych.

W środowisku pracowniczym zawrzało.

Wiem, że nie muszę Wam tłumaczyć, jak szkodliwe dla formacji jest rzeczone zarządzenie. Powyższe przerabialiśmy w procesie „konsultacji”

Jednocześnie, Pan Minister J.Kapica, po raz n-ty zakpił z środowiska pracowniczego, gdyż my wszyscy wyrażając głos funkcjonariuszy, odrzuciliśmy jednomyślnie ten...

Proces mianowań od strony karnej

 • 3 029
 • 0
W sprawie mianowań SR dla Warszawy Śródmieścia, rozpatrując w dniu 19.10.2010r. nasze zażalenie na odmowę wszczęcia śledztwa, podzielił nasze argumenty i uchylił postanowienie Prokuratury. Sprawa wraca więc do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.
Czy to oznacza wreszcie rzeczywiste śledztwo w sprawie mianowań?

Zarządzenie w sprawie opisu i wartościowania stanowisk funkcjonariuszy celnych - podpisane

 • 7 236
 • 1
Minister Finansów zaserwował największe osiągnięcie organizacyjne i eksperyment nieznany w żadnej służbie jakim jest wartościowanie stanowisk. Wartościowanie oparte na absurdalnych zasadach, w których nie uwzględnia się wiedzy ani doświadczenia. Wartościowanie, w którym niedookreślenie wymogów w zakresie wykształcenia daje nieograniczone pole do kumoterstwa i nepotyzmu.
Wartościowanie osłabia Służbę Celna organizacyjnie i zmniejsza zdolność dostosowania do dynamicznych zmian otoczenia, zmniejsza zdolności kontrolne. Jest aktem prawnym sprzyjającym korupcji.
Metoda wartościowania została krytycznie oceniona przez prof. Dr hab. Szkoły Głównej Handlowej Martę Juchnowicz, która jej poprawność merytoryczną zastrzegła spełnieniem istotnych warunków.
Wartościowanie krytycznie ocenili niemal wszyscy dyrektorzy Izb Celnych, którzy zgłosili obszerne...

Kontakty do osób obsługujących ubezpieczenia GENERALI w izbach

 • 5 011
 • 0
1. IC BIAŁA PODLASKA Szot Wiesław 0 728 465 160 w.szot@op.pl
2. IC ŁÓDŹ Bakura Magdalena 42/638 82 37 ic.fi@lod.mofnet.gov.pl
Pluta Katarzyna 42/638 82 37 katarzyna.pluta@lod.mofnet.gov.pl
3. IC OPOLE Wałkiewicz Ewa 77 40 06 763 ewa.walkiewicz@opo.mofnet.gov.pl
4. IC WROCŁAW Burtny Ryszard 71/370 53 29 ryszard.burtny@wro.mofnet.gov.pl,
Matyja Elżbieta 71/370 53 07 elzbieta.matyja@wro.mofnet.gov.pl.
5. IC KRAKÓW prosimy o kontakt z wydziałem finansów IC w Krakowie
6. IC Przemyśl - Joanna Mazur
Wydział Kadr i Szkolenia
IC w...

Zawiadomienie Prokuratora Generalnego o możliwości popełnienia przestępstwa cd.

 • 3 538
 • 0
"Pan Andrzej Seremet
Prokurator Generalny
Związek Zawodowy Celnicy PL zwraca się do Pana Prokuratora z informacją o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia, przez Szefa Służby Celnej(...), czynów polegających na przekroczeniu uprawnień oraz utrudnianiu prowadzenia działalności związkowej zgodnie z ustawą o związkach zawodowych, tj. czynów określonych w art. 231 § 1 k.k. oraz w art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy o związkach zawodowych.
Jednocześnie zwracamy się z informacją, że Szef Służby Celnej zapowiedział dalsze popełnianie ww. czynów do końca miesiąca października br. (...)zapowiedział złamanie art.222 ust.2 ustawy o Służbie Celnej oraz art.27 ust.3 ustawy o Związkach zawodowych.(...)"

Zawiadomienie Prokuratora Generalnego o możliwości popełnienia przestępstwa

 • 2 668
 • 0
Związek Zawodowy Celnicy PL wysłał dzisiaj zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Szefa Służby Celnej. Ze względów oczywistych o dalszych szczegółach będziemy mogli poinformować dopiero po dostarczeniu zawiadomienia do Prokuratora Generalnego.

CBA wydaje poradnik antykorupcyjny. Minister Finansów przygotowuje korupcjogenne zarządzenie

 • 3 067
 • 1
"Walka z korupcją to nie tylko prowadzenie spraw korupcyjnych i zatrzymywanie przestępców, ale również edukacja, prewencja i profilaktyka antykorupcyjna. Jestem przekonany, że publikacja ta uświadomi urzędnikom czym jest korupcja, jakie konsekwencje można ponieść przyjmując łapówkę, a przede wszystkim jak należy zachować się w sytuacjach korupcyjnych – powiedział Szef CBA Paweł Wojtunik."
Więcej na ten temat oraz poradnik antykorupcyjny CBA do pobrania tutaj:
http://cba.gov.pl/portal/pl/20/461/Poradnik_antykorupcyjny_CBA.html

Tymczasem kierownictwo Służby Celnej przekonuje Ministra Finansów do podpisania aktu prawnego, który z oczywistych względów ma charakter aktu korupcjogennego. Sprawa dotyczy projektu zarządzenia MF dot. opisu i wartościowania stanowisk. Główne zadania formacji twórcy projektu zmarginalizowali. Celnicy pełniący służbę na zewnętrznej granicy UE będą w najniższych kategoriach uposażenia, podobnie Grupy Mobilne, dozór, OC wewnętrzne i ogromna...

MSWIA odpowiada - emerytury mundurowe

Decyzja o emeryturach Policjantów po wyborach samorządowych

 • 2 636
 • 1
gazetaprawna.jpgGazeta Prawna informuje dzisiaj o planach Rządu dot. zmian w zaopatrzeniowym systemie emerytalnym. Okazuje się, że są rozpatrywane dwa warianty. Pierwszy zakłada, że prawo do emerytury policjanci uzyskają dopiero po 20 lub 25 latach służby, a nie jak to jest dziś już po 15 latach. W drugim wariancie funkcjonariusze zostaną włączeni do powszechnego systemu emerytalnego i będą musieli pracować do 60. (kobiety) lub 65. (mężczyźni) roku życia. Gazeta informuje, że decyzja o powyższym zapadnie po wyborach samorządowych.

Biuletyn z posiedzenia Komisji Finansów Publicznych - 23.09.2010r.

 • 2 773
 • 0
logo_sejm.jpgZamieszczamy link do Biuletynu z posiedzenia Komisji Finansów Publicznych z dnia 23.09.2010r. Posłowie uznali za niezręczne, że odpowiedzi udziela Szef Służby Celnej. Warto przeczytać, gdyż Szef Służby Celnej wspomniał przy okazji, że oprócz centralizacji INTRASTAT, planuje też centralizację finansów, księgowości i rozliczeń.

http://orka.sejm.gov.pl/Biuletyn.nsf/0/4527D8E7EDE5E0D9C12577AE004588F4?OpenDocument

REWELACJA!!! Przygotowane specjalnie dla celników - nowe, dodatkowe ubezpieczenie OC, ochrona prawna, NNW

 • 5 301
 • 0
EKU_FAKS_LOGO.jpg Nowe przepisy wprowadzają odpowiedzialność majątkową celników za szkody wyrządzone wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków służbowych – w mieniu Skarbu Państwa będącym w dyspozycji służb podległych ministrowi finansów.

Przygotowaliśmy dla Was ofertę ubezpieczenia, która dotyczy zakresu odpowiedzialności cywilnej i ochrony prawnej związanej z wykonywaniem obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy i pracowników Służby Celnej.
To bardzo dobra oferta. Ponadto zawiera zwrot kosztów adwokata i innych kosztów w postępowaniach administracyjnych, dyscyplinarnych, karnych.
Posiada także opcję wypłaty wysokiej bezzwrotnej pomocy finansowej w razie zawieszenia.
To oferta przygotowana specjalnie dla funkcjonariuszy celnych wraz z firmą Generali.


Szanowni Państwo,

Formuła ubezpieczenia jakie chcemy Państwu zaproponować jest dostosowana do przepisów prawa oraz specyfiki pracy i została sprawdzona przez naszego brokera...

Paranoja wartościowania w wersji MF - do czego prowadzi. Okazuje się, że to nie tylko korupcjogenny projekt.

 • 3 898
 • 0
Nie wiem czy wiecie, ale Służba Celna ma już inne zadania jako główne. Inne niż chciał tego ustawodawca w art.2 ustawy o Służbie Celnej.
Tylko więc patrzeć, jak okaże się, że dla funkcjonowania systemu nie są potrzebne odprawy celne, TIR-y, towary. Najlepiej byłoby, gdyby podmioty zaczęły dokonywać odpraw poza granicami Polski, a administracja i tak będzie miała mnóstwo zadań logistyczno - planistyczno - reprezentacyjno - statystycznych do wykonania.

Związek Zawodowy Celnicy PL Nysa, dnia 29.09.2010r.

Nr: ZZ Celnicy PL – 88/2010

Pan Jan Vincent Rostowski
Minister Finansów

Szanowny Panie Ministrze.

Nawiązując do spotkania w sprawie projektu zarządzenia Ministra Finansów w sprawie zasad dokonywania opisu i wartościowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy celnych, które odbyło się w dniu 17.09.2010r. i 27.09.2010r. Związek Zawodowy Celnicy PL uprzejmie informuje, że zgłoszone przez nasz Związek obawy co do skutków ww. regulacji...

Niektóre projekty roporządzeń Ministra Finansów zawierają niepełne dane w uzasadnieniu

 • 3 609
 • 0
Związki Zawodowe złożyły w Ministerstwie Finansów wnioski lobbingowe z uwagi na bagatelizowanie zgłaszanych merytorycznych uwag do kilku projektów rozporządzeń. Złożony formularz lobbingowy oznacza zainteresowanie pracami nad projektem. Związki chcą przeprowadzić wysłuchanie publiczne na podstawie ustawy o prowadzeniu działalnosci lobbingowej w procesie stanowienia prawa. Minister Finansów jednak milczy, przedstawia w BIP zmienione projekty, jednak nie odnosi się do powyższego, pomija większość zgłoszonych uwag i nie przedstawia informacji o zgłoszonych na wniosku lobbingowym uwagach
Związki proszą więc Ministra Finansów o przedstawienie informacji jaka jest procedura legislacyjna/techniki legislacji funkcjonujące w Ministerstwie Finansów. Pytają jak można przeprowadzić wysłuchanie publiczne dot. aktu prawnego podpisywanego przez Ministra Finansów?

Związek Zawodowy Celnicy PL Nysa, dnia 27.09.2010r.

Nr: ZZ Celnicy PL – 93/2010...

Przeniesienie INTRASTAT do Szczecina, chyba jednak nie do końca zgodne z prawem

 • 2 801
 • 0
Związek Zawodowy Celnicy PL Nysa, dnia 27.09.2010r.

r: ZZ Celnicy PL – 90/2010

Pan Jan Vincent Rostowski
Minister Finansów

Szanowny Panie Ministrze.

Związek Zawodowy Celnicy PL zwraca się z wnioskiem o przekazanie informacji publicznej w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej w postaci wszystkich dokumentów, które zostały przekazane do Ministerstwa Finansów w związku z projektem rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zgłoszeń INTRASTAT

Czy do Resortu Finansów wpłynęły zastrzeżenia informujące o możliwym naruszeniu ustawy o swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej w związku z wprowadzeniem obowiązku elektronicznego składania deklaracji? Nie jest dopuszczalne wprowadzanie ograniczeń do ustawy w formie rozporządzenia.

Do wiadomości
1. Pani Julia Pitera – Sekretarz Stanu w KPRM
2. Pan Michał Boni – Sekretarz Stanu w KPRM - Członek Rady Ministrów

Z poważaniem:
Przewodniczący
ZZ Celnicy PL
Sławomir Siwy

RPO o mianowaniach funkcjonariuszy celnych

 • 1 935
 • 0
Skargę do RPO Związki wysłały już dawno. Otrzymaliśmy pierwotnie odpowiedź, że RPO poprzestaje na wyjaśnieniach SSC. Interweniowaliśmy w sprawie powtórnie(poniżej treść kolejnego pisma). Wielu funkcjonariuszy złożyło indywidualne skargi.
Warto upominać się o elementarne zasady demokratycznego państwa prawa, gdyż RPO zajął ponownie stanowisko w sprawie:
http://www.sprawy-generalne.brpo.gov.pl/pdf/2010/03/643009/1513022.pdf

Związek Zawodowy Celnicy PL
Ul. Szpitalna 3b, 5-7
45-010 Opole
Adres korespondencyjny:
48-300 Nysa ul.Otmuchowska 50 Nysa, dnia 22.07.2010r.

Nr: ZZ Celnicy PL –76/10

Dot. RPO-643009-IX-9006.3/10/WK

Pani Profesor Irena Lipowicz
Rzecznik Praw Obywatelskich


Szanowna Pani Profesor.

Związek Zawody Celnicy PL z uwagą zapoznał się ze stanowiskiem Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie procesu mianowań funkcjonariuszy celnych na stopnie służbowe na podstawie art.223 ustawy o Służbie Celnej dot. RPO-643009-IX-9006.3/10/WK z dnia...

Celnicy będą zwolnieni z odbywania praktyk na doradcę podatkowego

 • 2 482
 • 0
Jeszcze w 2008 roku ZZ Celnicy PL podczas spotkania prosił Ministra Jacka Kapicę o podjęcie działań celem usunięcia dyskryminacji funkcjonariuszy celnych w zakresie dot. konieczności odbywania praktyk na doradcę podatkowego przez funkcjonariuszy celnych. Otrzymaliśmy zapewnienie, że Pan Minister niniejszym zagadnieniem się zajmie. Niestety upłynęło sporo czasu i nic w tej sprawie nie drgnęło. Upłynęło wiele miesięcy i niedawno ZZ Celnicy PL wystąpił w tej kwestii do Ministra Finansów o czym informowaliśmy na portalu
http://celnicy.pl/content.php?20-Dlaczego-Minister-Finansów-dyskryminuje-celników-w-każdej-dziedzinie
Okazuje się, że jeżeli merytoryczne uwagi trafią do odpowiednich Departamentów MF i innego Podsekretarza Stanu są po prostu uwzględniane. Dyskryminacja celnikó w tym zakresie ma zostać wreszcie usunięta. Otrzymaliśmy do konsultacji projekt...

Komunikat ze spotkań z MF w sprawie wartościowania

 • 5 053
 • 1
Puławy dnia 28 września 2010r.
Federacja Związków Zawodowych Służby Celnej
Zrzeszenie Związków Zawodowych Służby Celnej RP
Związek Zawodowy Szczególnego Nadzoru Podatkowego i Akcyzy

Znak: ZZZSC-10-32/10/3

KOMUNIKAT
Ze spotkań przedstawicieli central związkowych działających w Słuzbie Celnej z Kierownictwem Ministerstwa Finansów w dniach 17 i 27 września 2010 roku.

W dniu 17 września 2010r. w gmachu Ministerstwa Finansów z inicjatywy Szefa Służby Celnej insp celnego Jacka Kapicy (zproszenie z dnia 10.09.br w zał.) odbyło się spotkanie kierownictwa Służby Celnej z przedstawicielami ogólnopolskich central związkowych działających w Służbie Celnej, którego tematem miał być projekt zarządzenia Ministra Finansów w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy celnych.
W spotkaniu uczestniczyli:
Szef Służby Celnej Jacek Kapica,
Z-ca Szefa Służby Celnej Grzegorz Smogorzewski,
Z-ca DyrektoraDepartamentu SC Maria...

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE DYREKTORÓW IC I NACZELNIKÓW UC?

 • 7 258
 • 0
Związek Zawodowy Celnicy PL Nysa, dnia 24.09.2010r.

Nr: ZZ Celnicy PL – 92/2010

Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów
Ministerstwo Finansów
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa
(wysłano na adres: kancelaria@mofnet.gov.pl)

W imieniu Związku Zawodowego Celnicy PL zwracam się z prośbą o udzielenie informacji publicznej w postaci oświadczeń majątkowych wraz z załącznikami funkcjonariuszy celnych, o których mowa w art. 123 ust. 9 ustawy o Służbie Celnej.
Zgodnie z ustawą oświadczenie powinno zawierać: „informacje o źródłach i wysokości uzyskanych przychodów, posiadanych zasobach pieniężnych, nieruchomościach, uczestnictwie w spółkach cywilnych lub spółkach prawa handlowego, posiadanych udziałach lub akcjach w tych spółkach, mieniu nabytym od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, gminy lub związku międzygminnego, które podlegało zbyciu w drodze przetargu, mieniu ruchomym, innych prawach majątkowych...

INTRASTAT DO SZCZECINA-JAKI TO MA SENS i CZEMU TO MA SŁUŻYĆ. KILKA INNYCH ZAGADNIEŃ?

 • 3 847
 • 0
Związkowcy poinformowali Ministra Finansów o kilku wybranych paradoksach w funkcjonowaniu Służby Celnej. Mimo uprzednich zapewnień Szefa Słuzby Celnej nic przez kilka lat nie zostało zrobione.
Pismo do pobrania jako załącznik

Komisja Finansów Publicznych nie rozpatrzyła wciąż odpowiedzi MF na Dezyderat nr 2

 • 4 122
 • 0
W dniu 23.09.2010r. Komisja Finansów Publicznych zebrała się celem rozpatrzenia odpowiedzi na Dezyderat nr 2 w sprawie likwidacji trzech izb celnych oraz mianowań funkcjonariuszy celnych na stopnie służbowe na podstawie art.223 ustawy o SC.
Komisja nie rozpoczęła nawet merytorycznego rozpatrywania sprawy. Kwestia została odroczona na kolejne posiedzenie.

Odpowiedź Ministra Finansów na Dezyderat wszyscy pamiętamy http://zz.celnicy.pl/upload/art460/2f8a6df2.pdf

W przeddzień posiedzenia związkowcy wysłali do Przewodniczącego stanowisko w sprawie:

Warszawa, dnia 21 września 2010 r.

Przewodniczący Komisji
Finansów Publicznych
Poseł na Sejm RP
Paweł Arndt

Szanowny Panie Przewodniczący

Działając w imieniu Związku Zawodowego Celnicy PL, niniejszym przedstawiam
stanowisko Związku Zawodowego Celnicy PL w przedmiocie odpowiedzi Ministra
Finansów z dnia 23 czerwca 2010 r. na Dezyderat nr 2 Komisji Finansów
Publicznych w zakresie mianowania...
Do góry