Służba celna

Pismo do MSWiA w sprawie chorobowego

 • 2 247
 • 0
Związek Zawodowy Celnicy PL zwrócił się do Departamentu Prawnego MSWiA z uwagami dot. planów zmiany przepisów o absencjach chorobowych w Służbie Celnej i wysokości świadczeń otrzymywanych w związku z przebywaniem na chorobowym.
Pismo do pobrania:
http://zz.celnicy.pl/tekst-491.html

Pismo do Pani Minister Julii Pitery z dnia 16.11.2010r.

 • 1 827
 • 0
Związkowcy wystąpili z kolejnym pismem do Pełnomocnika Rządu ds. Opracowania Programu Zapobiegania Nieprawidłowościom w Instytucjach Publicznych Pani Minister Julii Pitery wskazując na kilka niepokojących zjawisk w funkcjonowaniu Służby Celnej.
Pismo do pobrania pod linkiem:
http://zz.celnicy.pl/tekst-486.html

Odrobina groteski - Czy SSC ukończył ZKC?

 • 4 770
 • 7
Związek Zawodowy Celnicy PL

Nysa, dnia 16.11.2010r.

Nr: ZZ Celnicy PL – 109/2010

Pan Jan Vincent Rostowski
Minister Finansów

Szanowny Panie Ministrze.

W związku z wdrażaniem modernizacji Służby Celnej w sposób autorytatywny przez Szefa Służby Celnej, prowadzący do wielu niepotrzebnych i kosztownych sporów sądowych i innych osłabiających funkcjonowanie Służby Celnej, Związek Zawodowy Celnicy PL składa wniosek o udzielenie informacji publicznej czy Szef Służby Celnej spełnia wymogi, którymi ma obowiązek legitymować się każdy funkcjonariusz celny.

Prosimy o dostarczenie na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej dokumentu potwierdzającego ukończenie zasadniczego kursu celnego przez Szefa Służby Celnej, o którym mowa w art.79 ustawy o Służbie Celnej.

Proszę także o udzielenie informacji publicznej w postaci pytań i odpowiedzi do obecnego Szefa Służby Celnej w konkursie na Dyrektora Izby Celnej w Szczecinie, który to konkurs miał wygrać według...

Wyrok WSA w Warszawie II SAB/WA 135/10

 • 2 715
 • 1
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Adam Lipiński (spr.) Sędziowie WSA Sławomir Antoniuk WSA Przemysław Szustakiewicz Protokolant Dorota Kwiatkowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 września 2010 r. sprawy ze skargi Związku Zawodowego Celnicy PL na bezczynność Ministra Finansów w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia 1 lutego 2010 r. o udostępnienie informacji publicznej: 1) zobowiązuje Ministra Finansów do rozpoznania wniosku Związku Zawodowego Celnicy PL z dnia 1 lutego 2010 r. o udzielenie informacji publicznej, w terminie 14 dni od daty doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami postępowania administracyjnego; 2) zasądza od Ministra Finansów na rzecz Związku Zawodowego Celnicy PL kwotę 100 złotych tytułem zwrotu wpisu sądowego.

Wyrok dostępny pod linkiem:
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/ED3B5664D5

Orzeczenia WSA i NSA w zakresie interpretacji art.223 ustawy o SC

 • 4 214
 • 0
Otrzymaliśmy już pisemne uzasadnienie wyroku NSA z dnia 3 listopada 2010r. I OSK 949/10, w którym w kwestii interpretacji art.223 czytamy, że "... w związku z wejściem w życie nowej ustawy o SC z dnia 27 lipca 2009r. kierownicy urzędów zobowiązani zostali w zakreślonym terminie do dokonania mianowań funkcjonariuszy na stopnie służbowe w zależności od stopnia zajmowanego przed wejściem w życie ustawy (art.223 ust.2 oraz ust.3 pkt.1) lub w zależności od zajmowanego wczesniej stanowiska bądź też charakteru pełnionych obowiązków (art.223 ust.2 pkt.2)."
Postanowienie będzie niebawem dostępne w internetowej bazie NSA.
Jest to Postanowienie NSA w innej sprawie niż poniższa. W tej sprawie WSA we Wrocławiu uznał się za niewłasciwy i od tego została złożona kasacja przez funkcjonariusza z IC Wrocław.

Poniżej link do wyroku WSA w Warszawie II SAB/WA 163/10

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/8A3270562F

WSA w wyroku dostępnym pod ww. linkiem II SAB/WA 163/10 wskazuje, iż...

Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie mianowań

 • 3 762
 • 0
W dniu 4 listopada 2010r. Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie nieprawidłowości w procesie mianowań funkcjonariuszy celnych na stopnie służbowe przeprowadzonych w końcu 2009 roku na podstawie art.223 ustawy o Służbie Celnej.
Zawiadomienie o możliwym popełnieniu przestępstw złożył do Prokuratury Związek Zawodowy Celnicy PL

List SSC dot. mianowań w związku z rozstrzygnięciem NSA

 • 4 391
 • 6
Informowaliśmy na portalu, że w dniu 3 listopada 2010r. NSA w Warszawie uwzględnił argumentację ZZ Celnicy PL działającego na prawach uczestnika postępowania, że akt mianowania wydany na podstawie art.223 ustawy o SC jest decyzją administracyjną. Powyższe nastąpiło wbrew stanowisku skarżącego oraz wbrew stanowisku DIC we Wrocławiu, który został wezwany do usunięcia naruszenia prawa przez funkcjonariusza pełniącego służbę w IC Wrocław.
KR Chmaj i Wspólnicy, z którą współpracuje ZZ Celnicy PL od początku twierdziła, że akt mianowania stanowi decyję administracyjną. Zostało to wreszcie potwierdzone przez SN i NSA. trafne zaklasyfikowanie aktu mianowania świadczy o bardzo wysokim profesjonaliźmie obsługi prawnej Związku.
Z uwagi na powyższe SSC wystosował list do funkcjonariuszy, Związków i Dyrektorów Izb Celnych.

List do pobrania:
http://zz.celnicy.pl/tekst-483.html

W liście nie odniesiono się do funkcjonariuszy, którzy nie kwestionują korpusu, a których doświadczenie...

APEL DO FUNKCJONARIUSZY!!!

 • 2 235
 • 0
Nysa, dnia 10.11.2010r.


APEL

Funkcjonariusze Służby Celnej!!!

W obliczu trudnej sytuacji budżetu Rzeczypospolitej Polskiej, Zarząd Główny Związku Zawodowego Celnicy PL

- apeluje do wszystkich Funkcjonariuszy i Pracowników Służby Celnej,

o rzetelne wykonywanie powierzonych zadań w celu zwiększenia wpływów budżetowych i skuteczniejszej walki z przestępczością i nieuczciwymi przedsiębiorcami.

Koleżanki i Koledzy !​

Dochody budżetu Rzeczypospolitej Polskiej i bezpieczeństwo obywateli Wspólnoty Europejskiej są najważniejszymi zadaniami realizowanymi przez Polską Służbę Celną. Funkcjonariuszy celnych, którzy realizując nałożone obowiązki są poddawani naciskom w celu przyspieszenia czynności służbowych kosztem zaniedbań przy kontroli, prosimy o postępowanie zgodne ze złożonym ślubowaniem.​

Jako przedstawiciele środowiska pracowniczego, ZZ Celnicy PL realizując ustawowe i statutowe cele, w trosce...​

Propozycja Resortu dot. zmiany rozporządzenia w spr. uposażeń oraz projekt rozporządzenia w sprawie dodatków funkcyjnych

 • 4 956
 • 6
W dniu dzisiejszym ukazały się na Corintii nowe projekty rozporządzeń.
Zmiana dot. projektu rozporządzeń w sprawie uposażeń oraz projekt dot. dodatków funkcyjnych
http://zz.celnicy.pl/tekst-482.html

Wartościowanie w Niemczech a wartościowanie w Polsce

 • 8 011
 • 1
Celników dotyczą jedynie kategorie „A”. Inne kategorie np. „B” to wyżsi urzędnicy
A2-16:
A2-A6- PO SZKOLE („BEZ specjalistycznego WYKSZTAŁCENIA”)
A6-A10-PO SZKOLE CELNEJ (ŚREDNIEJ)
A11-A15 – PO STUDIACH CELNYCH 2,5 ROCZNYCH
A16 – „WYRÓZNIENIE”

Stufe (1-8):

Stufe 1-3 – celnik przechodzi obligatoryjnie od Stufe 1 do Stufe 3 co 2 lata
Stufe 3-4 – celnik przechodzi obligatoryjnie od Stufe 3 do Stufe 4 co 3 lata
Stufe 4-8 – celnik przechodzi obligatoryjnie od Stufe 4 do Stufe 8 co 4 lata

Struktura w Niemczech wraz z wysokością uposażeń:
http://zz.celnicy.pl/tekst-481.html

CELNICY DLA BUDŻETU!!!

 • 4 713
 • 2
W związku z trudną sytuacją budżetu, Zarząd ZZ Celnicy PL na posiedzeniu w dniach 03-05.11. postanowił wystosować apel do wszystkich funkcjonariuszy Służby Celnej.

Apel zostanie sporządzony i upubliczniony 10.11.2010r.

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie uznał akt mianowania wydany na podstawie art.223 ustawy o SC za decyzję administracyjną

 • 3 572
 • 1
W dniu 03.11.2010r. w sprawie aktu mianowania wypowiedział się NSA w Warszawie. Sąd uznał akt mianowania wydany na podstawie art.223 ustawy o SC za decyzję administracyjną. Związek Zawodowy Celnicy PL włączył się w sprawę przed NSA w charakterze uczestnika postępowania i przedstawił przygotowane przez prawników z KR Chmaj szerokie merytoryczne uzasadnienie. Sąd podzielił merytoryczne argumenty związkowców i dopuscił ZZ Celnicy PL do udziału w postępowaniu.

Związkowcy przystępują więc w chwili obecnej z prawnikami do przygotowania odpowiednich wzorów dla wszystkich funkcjonariuszy. Proszą o cierpliwość.

Korzystanie z pomocy prawników jest możliwe dzięki składkom członkowskim i wsparciu finansowym od osób niezrzeszonych. Koszty są jednak znacznie wyższe a pomoc prawników jest teraz szczególnie potrzebna, jest wręcz niezbędna.

Prosimy o wsparcie
44 1600 1462 0008 2567 1607 7001 w BNP PARIBAS FORTIS

Funkcjonariusze OC I w Łodzi apelują

 • 4 559
 • 1
"Funkcjonariusze OC I w Łodzi apelują : Przyłączcie się do nas, wywieście na swoich stanowiskach pracy i w poczekalniach ogłoszenia
PROTEST PRZECIWKO NIESPRAWIEDLIWEMU WARTOŚCIOWANIU.

Jak wiadomo na początku było SŁOWO !!!"

Czy SSC przewiduje uśpienie pełnowartościowych psów służbowych

 • 3 637
 • 1
Związek Zawodowy Celnicy PL
Ul. Szpitalna 3b, 5-7
45-010 Opole

Nysa, dnia 28.10.2010r.

ZZ Celnicy PL – 88/2010

Pan
Jacek Kapica
Szef Służby Celnej


W imieniu Związku Zawodowego Celnicy PL zwracam się z prośbą o informację,
czy przewiduje się uśpienie pełnowartościowych psów służbowych wyszkolonych do wykrywania narkotyków i papierosów z uwagi na treść Zarządzenia nr 43 Ministra Finansów?
Dlaczego czasochłonność zadań przewodników psów nie została dostosowana do liczby psów w Izbie lecz do liczebności funkcjonariuszy w komórce?
Dlaczego nie uwzględniono ani minuty na wykonywanie zadań przewodnika psa służbowego w oddziałach celnych mimo, że w oddziałach granicznych pracują przewodnicy z psami?
Czy dokonano oceny wpływu likwidacji przewodników psów na zwiększenie przemytu i jego wykrywalność?
Dlaczego likwiduje się stanowiska przewodników z psami w oddziałach celnych granicznych oraz ogranicza ich udział w grupach mobilnych skoro ich praca przynosi bardzo dobre...

Wartościowanie odbywa się w oderwaniu od stanu faktycznego. Celnicy interweniują u Ministra Finansów.

 • 4 356
 • 0
Związek Zawodowy Celnicy PL Nysa, dnia 28.10.2010r.

Nr: ZZ Celnicy PL – 88/2010

Pan Jan Vincent Rostowski
Minister Finansów

Szanowny Panie Ministrze.

Związek Zawodowy Celnicy PL zawiadamia, iż w związku z wejściem w życie zarządzenia Ministra Finansów w sprawie dokonywania opisu i wartościowania stanowisk funkcjonariuszy celnych dochodzi w Służbie Celnej do działań, które mogą polegać na poświadczaniu nieprawdy w dokumentach.
Zadania i ich czasochłonność mogą nie odpowiadać stanowi rzeczywistemu, a są jedynie dostosowane do mającego niewiele wspólnego z rzeczywistością algorytmu narzuconego przez program SOWA i inne wytyczne. Także ww. zarządzenie nie opisuje wielu zadań, które są realizowane w danej komórce organizacyjnej i jest sprzeczne z innymi aktami prawnymi podpisanymi przez Ministra Finansów np. zarządzeniem nr 8 Ministra Finansów w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym (Dz.Urz. Nr 4, poz. 21 ze zmianami) oraz Regulaminami Izb i Urzędów...

Oświadczenie Zarządu ZZ Celnicy PL w sprawie wartościowania

 • 4 665
 • 0
Związek Zawodowy Celnicy PL Nysa, dnia 22.10.2010r..

ZZ Celnicy PL – 88/2010

OŚWIADCZENIE ZWIĄZKU ZAWODOWEGO CELNICY PL W SPRAWIE ZARZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW

W dniu 18.10.2010r. Minister Finansów podpisał korupcjogenne zarządzenie w sprawie dokonywania opisu i wartościowania stanowisk funkcjonariuszy celnych. Projekt sprzyja korupcji, gdyż stanowiska służbowe, które charakteryzuje bezpośredni kontakt z przedsiębiorcą, podróżnymi, importerami, eksporterami, a także przemytnikami – zostały zwartościowane najniżej. Naturalną konsekwencją powyższego będą najniższe w Służbie wynagrodzenia na stanowiskach związanych z obsługą petentów, a co za tym idzie, ten słaby punkt – może stanowić furtkę dla nieuczciwości, a już na pewno pogorszy funkcjonowanie formacji i obsługę petentów.
Projekt jest powszechnie postrzegany w Służbie Celnej jako próba uwłaszczenia części kadry (nawet kilkutysięczne podwyżki w czasach kryzysu i kłopotów budżetowych Państwa wraz z dodatkami w perspektywie...

PROTEST W SŁUŻBIE CELNEJ. Celnicy sprzeciwiają się działaniom MF zakłócającym normalne funkcjonawianie Służby!!!

 • 4 221
 • 0
czeczpospolita.jpg W Służbie Celnej siłowo wdrażane jest zarządzenie Ministra Finansów w sprawie dokonywania opisu i wartościowania stanowisk funkcjonariuszy celnych. Zarządzenie sprzeczne z innymi aktami prawnymi podpisanymi przez Ministra Finansów np. zarządzeniem nr 8 Ministra Finansów w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym (Dz.Urz. Nr 4, poz. 21 ze zmianami) oraz Regulaminami Izb i Urzędów.
Zarządzenie, które jest aktem prawnym sprzyjającym korupcji gdyż sytuuje funkcjonariuszy celnych z zewnętrznej granicy UE, oraz zwalczających przestępczość w Grupach Mobilnych jak rownież odpowiadających za wpływy akcyzowe w najniższych kategoriach zaszeregowania.
Celnicy, którzy mają bezpośredni kontakt z przedsiebiorcą zostali zdegradowani, tak jakby po kilkunastu latach służby zaczynali pracę od nowa.
Celnicy informują, iż głównym celem wartościowania jest uwłaszczenie się...

IGNORANCJA WŁADZY MOŻE DOPROWADZIĆ DO UTRUDNIEŃ W RUCHU TOWAROWYM

 • 3 825
 • 1
"Celnicy m.in. z Przemyśla nieoficjalnie wyrażają gotowość zamanifestowania swojego niezadowolenia. W jaki sposób?
- Przeprowadzimy protest w stylu włoskim, czyli skrupulatnie i długo prowadząc odprawy – mówi jeden z nich. – Niech nasi przełożeni jeszcze raz zastanowią się nad tym, co zrobili.
Strajk na przejściach granicznych w Medyce, Korczowej i Krościenku spowoduje dłuższe niż obecnie kolejki, a nawet może doprowadzić do paraliżu ruchu."

http://www.nowiny24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20101025/REGION00/836595318

W Służbie Celnej zawrzało - "wartościowanie to upodlenie ludzi". Czy arogancja władzy spowoduje powtórnie zablokowanie granicy UE i paraliż całego kra

 • 7 614
 • 3
"Dzisiaj wprowadzając wartościowanie w szczególności na granicznych oddziałach celnych (biuro i odprawy), jak również w referatach ogólnych wprowadza się upodlanie ludzi, traktując ich pracę jako nie wymagającą żadnych umiejętności. Uznaje się, że osoby zatrudnione w oddziałowych biurach, w szczególności osoby z kancelarii, czy osoby odprawiające samochody osobowe, czy wszystkie osoby z urzędowego referatu ogólnego są na tyle mało warte, że nigdy nie podniesie się im wynagrodzenia, bo już na dzień dzisiejszy ich wynagrodzenie jest wyższe niż najwyższa kategoria zaszeregowania w specjalistach młodszych i „zwykłych”.

Chciałbym, żeby teraz się ktoś zastanowił nad niszczeniem potencjału ludzkiego, jakie Oni właśnie tworzą. Skoro zamierzeniem wartościowania jest zapłata za określony zakres zadań to należy się zastanowić, po co trzymać osoby z takim potencjałem i wykształceniem i kazać im wykonywać zadania poniżej ich intelektualnych możliwości."

Powyżej zamieszczono...

Odpowiedź Minister Julii Pitery w sprawie wartościowania

 • 3 632
 • 2
Zamieszczamy odpowiedź jaką otrzymał ZZ Celnicy PL od Minister Julii Pitery, Sekretarza Stanu w KPRM, która w Rządzie RP odpowiada m.in. za podejmowanie działań antykorupcyjnych. Niestety Pani Minister nie podjęła merytorycznie tematu i ograniczyła się do przekazania pisma SSC. Sekretariat Pani Minister przekazał odpowiedź w dniu 15.10.2010r. http://zz.celnicy.pl/tekst-471.html
Do góry