Służba celna

Odpowiedź SSC przekazana do Posła Mieczysława M.Łuczaka - dot. wezwania do złożenia rezygnacji z zajmowanego stanowiska

 • 2 694
 • 2
Funkcjonariusze celni przekazują do Parlamentarzystów wezwanie SSC do złożenia rezygnacji z zajmowanego stanowiska http://zz.celnicy.pl/tekst-493.html Posłowie zwracają się do Ministra o wyjaśnienia. SSC odpowiada w sposób następujący:
http://zz.celnicy.pl/tekst-541.html

Życzenia z okazji Światowego Dnia Celnictwa

 • 2 529
 • 0
Kochani!!!

Z okazji Naszego święta przyjmijcie proszę życzenia wszelkiej pomyślności od Związku Zawodowego Celnicy PL.

Życzę wszystkim dużo cierpliwości i wytrwałości. Te cechy są nam teraz szczególnie potrzebne w oczekiwaniu i działaniach podejmowanych wspólnie na rzecz przyszłej i jestem przekonany szybkiej prawdziwej modernizacji naszej Służby.

Życzę wszystkim jaknajwięcej wiary, która potrafi wyeliminować wszelkie oznaki strachu i obawy.

Bądźmy razem, bo to jest nam bardzo potrzebne aby osiągnąć cel - zmienioną i silną Służbę Celną, traktującą wszystkich jak podmiot swoich praw i swojej kariery zawodowej, Służbę Celną, której organy działają w pełni z poszanowaniem prawa.

Wpłynęły także życzenia od Posła Janusza Dzięcioła, które załączam:
Pokaż załącznik: File0001.PDF

W Służbie Celnej rozpoczęła się AKCJA PAGON. Celnicy wysyłają dystynkcje służbowe i petycje do UE

 • 6 282
 • 6
Funkcjonariusze i Pracownicy Służby Celnej!!!

Na forum internetowym celnicy.pl pojawił się oddolny pomysł zademonstrowania niezadowolenia środowiska wobec całokształtu działań Ministerstwa Finansów w związku z jednostronnym wdrożeniem "modernizacji" Służby Celnej, brakiem realizacji postulatów funkcjonariuszy i składanych funkcjonariuszom obietnic.
Pomysł został dobrze przyjęty i funkcjonariusze oczekiwali jedynie na wskazanie adresata.
Sądzę, że najbardziej zaskoczy naszych włodarzy z MF, jak również przyniesie największy skutek, jeżeli wyślemy pagony do UE - do Komisji Petycji i Komisji Europejskiej.
Tak się składa, że jedna z naszych Petycji jest rozpatrywana w Komisji Petycji, a w piśmie do nich sygnalizowaliśmy wyraźnie problemy związane z wdrażanym wartościowaniem i innymi procesami "modernizacyjnymi". Jest więc okazja, aby zwrócić uwagę instytucji UE na inne nasze problemy.
Do Premiera już wysyłaliśmy listy. DO MF także były kierowane podobne akcje. Wszelkie inne...

Funkcjonariusze celni. Uwaga na nowe przepisy.

 • 5 745
 • 1
Ustawa o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego, która od niedawna obowiązuje także funkcjonariuszy celnych w art. 2. stwierdza, że funkcjonariusz, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków służbowych ze swej winy wyrządził szkodę w mieniu, o którym mowa w art. 1 ust. 1, ponosi odpowiedzialność majątkową w granicach rzeczywistej straty i tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego wynikła szkoda.

Niedawno MF wdrożył także rozporządzenie w sprawie zasad i trybu powierzania mienia funkcjonariuszom celnym.

Sejm RP przyjął nadto na 80 posiedzeniu ustawę o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa.

Wszystkie te przepisy nakładają na...

Funkcjonariusze celni mogą przyłączać się do zaczynającego się niebawem procesu sądowego w sprawie nieprawidłowości przy mianowaniach na stopnie

 • 2 434
 • 3
Niebawem rozpocznie się proces sądowy w sprawie nieprawidłowości przy mianowaniach funkcjonariuszy celnych na stopnie służbowe na podstawie art.223 ustawy o Służbie Celnej.

Każdy pokrzywdzony funkcjonariusz celny może do czasu rozpoczęcia pierwszej rozprawy złożyć w sądzie oświadczenie o przyłączeniu się do procesu.

Sprawa pilna, gdyż oświadczenia można składać tylko do dnia otwarcia przewodu sądowego.
Oświadczenia, zgodnie z pouczeniem prokuratury, składać należy na podstawie art.55 par.3 ustawy KPK.

Oświadczenia o przyłączeniu się do procesu należy kierować do

Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia Warszawa
V Wydział Karny
ul. Marszałkowska 82
00-517 Warszawa

We wniosku należy przywołać sygnaturę U K5/11

Dlaczego władza w większości spraw wprowadza nas w błąd?

 • 2 637
 • 1
liar.jpg"Strona rządowa uznaje, że analiza i ocena możliwości wprowadzania dla funkcjonariuszy celnych uprawnień z systemu zaopatrzenia emerytalnego powinna być elementem prac nad ustawą "modernizacyjną""

Jak myślicie, kto podpisał się pod tym zdaniem w dniu 30 stycznia 2008r? Co to za dokument?

Załączamy także pismo SSC z 07.07.2008r., w którym SSC J.Kapica pisze, "że prace nad przygotowaniem rozwiązań prawnych w kwestii przyznania funkcjonariuszom celnym uprawnień emertytalnych odpowiadających innym służbom mundurowym zostaną podjęte w 2009 roku"
Pokaż załącznik: ssc emerytury.pdf

Tragedia Smoleńska

 • 3 265
 • 35
smoleńsk.jpgPolacy dziwią się dlaczego w sprawie tej niewyobrażalnej tragedii tak dziwnie i tragicznie zachowują się polskie elity i cała tzw. "klasa polityczna"?
Poniżej linki do głosów internautów oraz jednego Eurodeputowanego:
http://lubczasopismo.salon24.pl/aelita/post/270285,barroso-pstryknal-slabego-tuska
http://lubczasopismo.salon24.pl/aelita/post/270397,nie-masz-pan-wstydu-panie-tusk
http://lubczasopismo.salon24.pl/aelita/post/270170,przestepstwo-prokuratury-rosyjskiej

Interpelacja w sprawie projektów informatycznych

 • 1 942
 • 0
Poseł Zbigniew Kozak zgłosił do Prezesa Rady Ministrów interpelację w sprawie niejasnych zasad nadzorowania oraz prowadzenia przez kierownictwo Ministerstwa Finansów projektów informatycznych administracji celnej oraz skarbowej

http://orka2.sejm.gov.pl/iz6.nsf/0e...08d9a0bd3d49c78541257800002a9807?OpenDocument

Marszałek Sejmu o wartościowaniu

 • 4 378
 • 3
sejm.jpgW imieniu Marszałka Sejmu na pismo dot. problemów z wdrożeniem wartościowania odpoweidzi udzieliła Kancelaria Sejmu.Pokaż załącznik: kancelaria sejmu-wartosciowanie.pdf

Klub Parlamentarny SLD podjął temat wartościowania

 • 3 452
 • 0
sld.jpgMarszałek Sejmu Jerzy Wenderlich poinformował o podjęciu przez Klub Parlamentarny SLD sprawy wartościowania.
Pokaż załącznik: J.Wenderlich-wartościowanie.pdf

Rzeczpospolita poinformowała o złożeniu aktu oskarżenia w sprawie mianowań

 • 3 652
 • 5
W dniu 12.01.2010r. Rzeczpospolita poinformowała o złożeniu do Sądu aktu oskarżenia w sprawie mianowań funkcjonariuszy na stopnie służbowe na podstawie art.223 ustawy o SC.
Wg Ministerstwa Finansów świadczy to o braku woli do rozmów przy stole o procesie mianowań. Jak jednak wiadomo MF nie zamierza w rzeczywistości prowadzić dialogu w tej sprawie.

Projekt PETYCJI SC, którą po uzgodnieniu wyślemy wszyscy wraz z dystynkcjami służbowymi

 • 3 574
 • 3
Uzgodnijmy wspólnie PETYCJĘ SC. Petycję po uzgodnieniu jej treści, włożymy wszyscy do kopert wraz z pagonami. Szukajcie zbędnych dystynkcji, niebawem będziemy wysyłać. Musimy nagłośnić to co wyprawia się ze Służbą Celną i jej funkcjonariuszami w ramach modernizacji. Musimy walczyć, podobnie jak Policjanci, gdzie jakiś czas temu rozdysponowano środki w sposób podobny do tego co u nas. Policjanci wysyłali wtedy aluminiowe widelce, jak również równolegle działali oddolnie w sposób ostrzejszy. Poskutkowało.
Załączam projekt petycji do uzgodnień. Piszcie wszyscy proszę jak ją zmodyfikować.
Niech to będzie Nasza PETYCJA.
Treść projektu PETYCJI do pobrania, celem obróbki postulatów i treści:Pokaż załącznik: petycja.doc

Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego Sygn. akt U 7/08

 • 5 378
 • 3
tk.jpgW dniu 14 grudnia 2010r. Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Marek Kotlinowski – przewodniczący
Wojciech Hermeliński
Adam Jamróz – sprawozdawca,

po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 14 grudnia 2010 r., wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zgodności:
§ 25 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie świadczeń związanych z przeniesieniem funkcjonariusza celnego do pełnienia służby w innej miejscowości (Dz. U. Nr 120, poz. 1254, ze zm.) z art. 20a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 156, poz. 1641, ze zm.) oraz z art. 32 w związku z art. 2 Konstytucji, a także z art. 92 ust. 1 zdanie pierwsze Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

p o s t a n a w i a:

na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, z 2005...

AKT OSKARŻENIA

 • 3 784
 • 3
temida_slepa_wazy.jpgW dniu 30.12.2010r. Związek Zawodowy Celnicy PL złożył w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Śródmieścia w V Wydziale Karnym ul. Marszałkowska 82; 00-517 Warszawa, akt oskarżenia dot. procesu mianowań funkcjonariuszy celnych na stopnie służbowe na podstawie art.223 ustawy o SC. Jest to akt oskarżenia złożony na podstawie art.55 par.1 KPK. Zgodnie z art.55 par.3 KPK inny pokrzywdzony tym samym czynem może aż do rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej przyłaczyć się do postępowania.
Jak powszechnie wiadomo w procesie mianowań pokrzywdzonych jest tysiące funkcjonariuszy.
Nie tylko byli kierownicy czy kierujący sekcją, ale także większośc funkcjonariuszy, których mianowano na najniższe stopnie w korpusie albo zdegradowano o kilka stopni w stosunku do swoich kolegów, którzy w dniu wejścia w życie mieli tylko stopień wyżej.
Jak powszechnie wiadomo nie uwzględniono doświadczenia funkcjonariuszy i zastosowano pozaustawowe kryterium stopnia i...

Protest - wnioski o stwierdzenie nieważności decyzji(aktu mianowania)

 • 4 737
 • 8
W grudniu 2010 Dyrektorzy Izb Celnych wręczali funkcjonariuszom propozycje pełnienia służby na podstawie art.222 ust.3 ustawy o SC.
Mimo, iż SSC skierował funkcjonariuszy na drogę administracyjną, Dyrektorzy twierdzą, że nie jest to postępowanie administracyjne.
Związek Zawodowy Celnicy PL opracował dwa wzory skarżące składane propozycje, które w tych dniach składają funkcjonariusze.

Widząc jednak, iż prawdopodobnie SSC i DIC w tej sprawie będą zmierzać w kierunku podobnym jak przy mianowaniach, proponujemy wspólnie i masowo zaprotestować przeciwko takim praktykom organów państwowych.

Złóżmy wszyscy wnioski do SSC o stwierdzenie niewazności aktów mianowania. Zasadność merytoryczna złożenia takiego wniosku została potwierdzona przez prawników.
Wiemy już od DIC, że mimo publicznych wypowiedzi SSC oraz listu otwartego do funkcjonariuszy i DIC w tej sprawie, organy Służby Celnej zamierzają wciąż sprawę przewlekać.
Wiemy już z oświadczeń DIC, że list SSC jest nieaktualny i nikt nie...

I OGÓLNOPOLSKI ZLOT SŁUŻBY CELNEJ - TATRY 2010

 • 3 478
 • 1
znaczek wybrany RGB.JPGW dniach 7 – 10 października 2010 roku odbył się zapowiadany wcześniej I Ogólnopolski Zlot Służby Celnej „TATRY 2010” pod patronatem Zarządu Związku Zawodowego Celnicy PL.
63 osoby z 12 izb celnych z Polski przyjechały do Pensjonatu „U Słodyczków” w Kościelisku (miejscu zakwaterowania uczestników Zlotu), by wspólnie biesiadować i wędrować po tatrzańskich szlakach.
Przez cały czas trwania Zlotu pogoda sprzyjała pieszej turystyce, z czego chętnie intensywnie korzystaliśmy.
W pierwszym dniu planowanych pieszych wycieczek w Tatry większa część uczestników (ponad 40 osób) weszła Doliną Kościeliską na Czerwone Wierchy, zdobywając kolejne szczyty: Ciemniak, Krzesanicę, Małołączniak, Kondracką Kopę. Następnie Kondracką Przełęczą grupa skierowała się do Schroniska na Kondratowej Hali, gdzie czekał na nią zasłużony odpoczynek i obiecana szarlotka oraz piwo. Dalej Doliną Bystrej Wody do Kuźnic, a stąd już tylko do „Słodyczków”.
Znaleźli się i tacy...

Pisma do Ministrów dot. prac nad zaopatrzeniowym systemem emerytalnym

 • 3 281
 • 0
Związkowcy wysłali pisma do Ministrów Rządu RP, którzy obiecywali albo popierali włączenie funkcjonariuszy celnych do prac w Zespole opracowującym zmiany w zaopatrzeniowym systemie emerytalnym.

Niebawem przekonamy się jak zostaną zrealizowane złożone funkcjonariuszom zapewnienia i obietnice
http://zz.celnicy.pl/tekst-525.html

Związkowcy zapytali Dyrektorów Izb Celnych o podstawy prawne regulacji płac w 2010r.

 • 4 021
 • 4
Związek Zawodowy Celnicy PL zwrócił się z prośbą do DIC o przedstawienie informacji na temat podstaw prawnych i przyjętych zasad regulacji płac za 2010r.
Związkowcy informują, że nie zostali zapoznani z podstawami prawnymi oraz zasadami jakimi kierowali się DIC wypłacając wyrównania.
Prosili także o podanie powodów odstąpienia od uzgodnień zasad wynagradzania ze Związkami Zawodowymi.
Pokaż załącznik: celnicy131-dic-zasady wypłaty wyrównań.doc

Wywiad w Dzienniku Gazeta Prawna z Przewodniczącym ZZ Celnicy PL

 • 3 651
 • 0
gazetaprawna.jpgDziennik Gazeta Prawna opublikował wywiad z Przewodniczącym ZZ Celnicy PL
http://podatki.gazetaprawna.pl/wywiady/474973,celnicy_pl_chca_innego_szefa.html

Ostateczne wzory odwołania i wezwania do usunięcia naruszenia prawa - propozycja art.222 ust.3 ustawy o SC

 • 6 585
 • 13
Zamieszczamy na portalu ostateczne wzory, które można wykorzystać i po dostosowaniu dla swojej indywidualnej sytuacji wysłać w związku z otrzymaną propozycją na podstawie art.222 ust.3 ustawy o SC.

Zgodnie z unormowaniem art.222 ust.3 ustawy o SC funkcjonariusze celni otrzymują propozycje pełnienia służby określającą miejsce, uposażenie i stanowisko.

W terminie tygodnia od dnia odbioru propozycji funkcjonariusz składa oświadczenie o przyjęciu bądź odmowie przyjęcia propozycji.
ODMOWA PRZYJĘCIA, BĄDŹ NIEZŁOŻENIE OŚWIADCZENIA W TERMINIE TYGODNIA OZNACZA ZWOLNIENIE ZE SŁUŻBY!!!

Dlatego każdy powinien złożyć oświadczenie w ww. terminie o przyjęciu propozycji.

Niezależnie od powyższego, funkcjonariusze niezadowoleni ze złożonej propozycji składają dwa pisma, które załączam do pobrania:
http://zz.celnicy.pl/tekst-524.html

Jedno stanowi odwołanie od propozycji jako decyzji administracyjnej, drugie wezwanie do usunięcia naruszenia prawa przez DIC, czyli uznaje...
Do góry