Wzory pism - propozycje

KOMUNIKAT dla osób ucywilnionych i zwolnionych - etap NSA

 • 4 125
 • 0
Związek Zawodowy Celnicy PL informuje, że wkraczamy w decydującą fazę walki w Sądach. Już na koniec stycznia zaplanowano rozprawę w NSA, o czym informują nas sami Sędziowie. Jak poinformowano nas w WSA, w grudniu odbędzie się narada Prezesów WSA z Prezesem NSA w tej sprawie.
Czytaj więcej w zał. KOMUNIKACIE
Pokaż załącznik: celnicy157-17-komunikat do NSA.doc

Komunikaty dot. obsługi prawnej - nowe zasady

 • 2 717
 • 0
UWAGA!

W komunikacie nr 2 wkradł się błąd w adresie mailowym.
Powinno być celnicy@baraniewski.pl
Komunikat zamieszczamy z już poprawionym adresem e-mail
Pytania kierujemy przez Przewodniczących ZOI. Osoby zwolnione mogą pytać przez Przewodniczącego Koła zwolnionych.

Publikujemy dwa KOMUNIKATY, nr 1 to właściwie pismo przewodnie.
Komunikat nr 2 zawiera informację o zmianie zasad kontaktu z kancelarią. Wszystko jest wyjaśnione w pismach. Dla dobra sprawy, prosimy o ścisłe stosowanie tych zasad.

Pokaż załącznik: 5200
Pokaż załącznik: Komunikat 2 ZZ Celnicy PL obsługa prawna.docx

Komunikat dla osób walczących w Sądach z ucywilnieniem i zwolnieniem

 • 3 489
 • 0
Koleżanki i Koledzy

Związek Zawodowy Celnicy PL załącza pismo procesowe, które należy wysłać do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w toczących się sprawach.


OSOBY, KTÓRE UDZIELIŁY PEŁNOMOCNICTWA KANCELARII, NIE WYSYŁAJĄ RZECZONEGO PISMA PROCESOWEGO, GDYŻ UCZYNI TO KANCELARIA.

Zał. pismo procesowe

Publikujemy też stary Komunikat, który był już wcześniej rozesłany.

Pokaż załącznik: celnicy120-3-17-Komunikat pismo procesowe.doc
Pokaż załącznik: WSA - pismo procesowe - wzór.doc
Pokaż załącznik: celnicy120-2-17-Komunikat poprawione terminy.doc
Pokaż załącznik: zalacznik_do_rozporzadzenia_ministra_sprawiedliwosci_z_dn_26_lutego_2014_poz_366.doc

Komunikat ws. możliwości uzyskania pomocy prawnej

 • 5 261
 • 0
Udostępniamy możliwość skorzystania z pomocy adwokata, dla członków Związku od ponad 6 m-cy bezpłatnie, a dla pozostałych członków i osób nienależących do Związku na zasadach wskazanych w Komunikacie.

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią Komunikatu.

Z uwagi na zapytania odnośnie kosztów opłat sądowych dotyczących dochodzenia roszczeń w związku z wdrożeniem KAS i możliwością udzielenia pełnomocnictwa, Zarząd Główny ZZ Celnicy PL pragnie doprecyzować Komunikat nr ZZ Celnicy PL – 120/17 z dnia 20.07.2017r i wyjaśnić potencjalne nieporozumienia.
Czytaj więcej w Komunikacie
Pokaż załącznik: celnicy120-1-17- drugi KOMUNIKAT PEŁNOMOCNICTWO.doc

Komunikat na temat kosztów opłat sądowych

 • 2 468
 • 0
Z uwagi na zapytania odnośnie kosztów opłat sądowych dotyczących dochodzenia roszczeń w związku z wdrożeniem KAS i możliwością udzielenia pełnomocnictwa, Zarząd Główny ZZ Celnicy PL pragnie doprecyzować Komunikat nr ZZ Celnicy PL – 120/17 z dnia 20.07.2017r i wyjaśnić potencjalne nieporozumienia.
Czytaj więcej w Komunikacie
Pokaż załącznik: celnicy120-1-17- drugi KOMUNIKAT PEŁNOMOCNICTWO.doc

Ważne - Komunikat nr ZZ Celnicy PL - 88-13-1/17 dot sprostowania terminów

 • 2 790
 • 0
Związek Zawodowy zwraca uwagę, że w Komunikacie nr ZZ Celnicy PL-88-13-17 z dnia 27.07.2017r. wkradł się błąd.

Czytaj więcej w załączonym Komunikacie

Pokaż załącznik: celnicy88-13-1-17 - sprostowanie terminy.doc

Komunikat nr ZZ Celnicy PL - 88-14/17

 • 2 582
 • 0
Publikujemy Komunikat dot. skargi do WSA dla osób bez propozycji w ogóle i ucywilnionych(dla ucywilnionych jest to kontynuacja jednej z dróg prawnych)

Pozdrawiam
Sławomir Siwy
Pokaż załącznik: celnicy88-14-17 - wzór skargi do WSA - brak propozycji + terminy.doc
Pokaż załącznik: SKARGA WSA BEZCZYNNOSC BRAK PROPOZYCJI WZÓR 29062017.doc

Komunikat 88-13/2017 - wzory skarg do WSA dla ucywilnionych

 • 2 826
 • 0
Zarząd Główny ZZ Celnicy PL udostępnia wzory skarg do WSA dla osób ucywilnionych, które wcześniej składały Zażalenie do Szefa KAS na bezczynność DIAS (wg. wzoru nr 2) lub Wezwanie do Szefa KAS o usunięcie naruszenia prawa (wg. wzoru 3).

Skargę może wysłać osoba, która otrzymała odpowiedź z MF na to Wezwanie/Zażalenie lub gdy minęło 30 dni od wysłania Zażalenia/Wezwania.

Szczegóły postępowania są w Komunikacie.

Są dwa wzory, ponieważ niektóre odwołania DIAS wysłał do Szefa KAS, a na inne sam odpowiadał.

Z up.
Maria Mrugała
Wiceprzewodnicząca ZZ Celnicy PL

Pokaż załącznik: celnicy88-13-17 zał. 2.a skarga do WSA na bezczynność DIAS.doc
Pokaż załącznik: celnicy88-13-17 zał. 3.a skarga do WSA na bezczynność SZEFA KAS.doc
Pokaż załącznik: Celnicy88-13-17_KOMUNIKAT_skarga na bezczynność DIAS lub SKAS_1.doc

KOMUNIKAT - skarga do WSA na inny akt lub czynność - dot tylko ucywilnionych

KOMUNIKAT - zażalenia do Szefa KAS dla ucywilnianych i dla osób, które nie otrzymały propozycji

 • 4 348
 • 0
Zarząd Główny ZZ Celnicy PL w załączeniu przedstawia 3 wzory pism do Szefa KAS:

1) zażalenie na brak przedstawienia propozycji służby do Szefa KAS -wzór nr 1
2) zażalenie ucywilnionych do Szefa KAS na bezczynność DIAS -€“ wzór nr 2
3) wezwanie do Szefa KAS o usunięcie naruszenia prawa -€“ wzór nr 3

Odnośnie powyższych wzorów przedstawiamy szczegółowe wyjaśnienia w treści załączonego komunikatu. Niestety, zgodnie z orzecznictwem zażalenia trzeba skierować do organu wyższego rzędu, musimy po prostu ten etap przejść. W kolejnym kroku będą skargi do sądów.

A. Wzór nr 1 dotyczy zarówno osób ucywilnionych (niezależnie, czy przyjęły propozycję służby czy też nie przyjęły) oraz osób, które żadnej propozycji nie otrzymały.

B. Wzór nr 2 dotyczy tylko osób ucywilnionych, które złożyły odwołania i u których DIAS nie przekazał sprawy do Szefa KAS (niezależnie od tego czy coś odpisał i co, czy też "€žmilczy"€) oraz u których DIAS nie rozpoznał...

Komunikat - skarga do WSA na ucywilnienie

 • 3 423
 • 0
Związek Zawodowy Celnicy PL przesyła wzór skargi do Sądu dla osób, które dostały od DIAS odpowiedź negatywną na odwołanie od ucywilnienia lub negatywną odpowiedź zarazem na odwołanie i na wezwanie do przedstawienia propozycji służby (w jednym piśmie).

Nie dotyczy to osób, które dostały wyłącznie negatywną odpowiedź na wezwanie do złożenia propozycji (wynika to z treści pisma) lub które w piśmie od DIAS dostały wyraźną informację, że odwołanie im nie przysługuje (i z uzasadnieniem, że ucywilnienie było zgodne z prawem)


Skargę trzeba złożyć w 30 dni od odbioru pisma od DIAS. Termin 30 dni liczymy od następnego dnia od odbioru, terminu nie przedłuża to jeżeli kończy się w Sobotę lub Niedzielę. Termin jest zachowany przez nadanie pisma na poczcie listem poleconym lub złożenie skargi osobiście na biurze podawczym u DIAS. Skargę trzeba złożyć do WSA, ale za pośrednictwem DIAS czyli fizycznie składamy ją do DIAS. Skarga nie podlega opłatom. Uprzejmie informuję, że dla...

Komunikat dot. świadectw służby

 • 3 818
 • 0
Zarząd Główny Związku Zawodowego Celnicy PL otrzymał informacje od członków Związku z różnych IAS w Kraju, iż odpowiedź DIAS na wezwanie do przedstawienia świadectwa służby wobec osób ucywilnianych jest negatywna. DIAS wskazuje na brak takiego prawnego obowiązku i brak stosownych zapisów ustaw o KAS oraz przepisów ustawy wprowadzających KAS. Sugeruje wydanie tego dokumentu po zwolnieniu całkowitym kogoś z KAS. Zarząd po konsultacjach z prawnikami ustalił, iż nowe i korzystniejsze przepisy dla osób ucywilnianych wchodzą w życie 1 stycznia 2018 roku. W związku z powyższym Zarząd będzie rekomendował drogę sądową po wskazanej dacie i wówczas uruchomi ogólną akcję (kampanię) składania pozwów w tej sprawie. Na dzień dzisiejszy taka akcja nie będzie prowadzona. Niezależnie od tego zachęcamy osoby, które jeszcze nie złożyły do DIAS wezwania do przedstawienia świadectwa służby by to uczyniły, przede wszystkim dla celów dowodowych do wykorzystania w przypadku postępowania przed...

KOMUNIKAT W SPRAWIE PILNEGO SKŁADNIA WEZWAŃ DO USUNIĘCIA NARUSZENIA PRAWA

 • 9 533
 • 0
WAŻNE !!!

Zarząd Główny Związku Zawodowego Celnicy PL publikuje w załączeniu wezwanie do usunięcia naruszenia prawa do PILNEGO ZŁOŻENIA przez osoby:

1. które nie otrzymały żadnej propozycji niezależnie od tego czy złożyły wcześniej wezwanie czy nie
2. osoby, które odmówiły przyjęcia propozycji pracy (odmówiły ucywilnienia), niezależnie od tego czy złożyły odwołanie czy nie
3. osoby, które przyjęły propozycję pracy, niezależnie od tego czy złożyły odwołanie czy nie

Z uwagi na to, że prawnicy zalecają najdalej idącą tzw. €žostrożność procesową€ - TERMIN DO ZŁOŻENIA W/W PISM jest do dnia 14 czerwca 2017 (włącznie).

Wezwania można składać na biurze podawczym (zalecamy) lub pocztą (listem poleconym).

Jeżeli ktoś nie zdąży w terminie do dnia 14 czerwca 2017 powinien niezwłocznie składać, kiedy tylko już będzie mógł to zrobić. Ww. terminu proszę jednak starać się nie przekraczać.

Zał. wezwanie

Z poważaniem...

Komunikat - odwołanie od ucywilnienia dla fszy z Izb plus obniżenie uposażenia o składkę chorobową

 • 4 618
 • 0
Publikujemy odwołanie od ucywilnienia dla funkcjonariuszy z Izb - wąsko.
Odwołanie zawiera dodatkowo kwestię obniżenia uposażenia o składkę chorobową.
Pokaż załącznik: celnicy88-7-17-Komunikat odwołanie ucywilnienie Izby i składka chorobowa.doc
Pokaż załącznik: odwołanie od ucywilnienia IZBY i obniżenie składki chorobowej.doc

KOMUNIKAT - dodatkowe oświadczenie i pismo dla osób odwołujących się od ucywilnienia

 • 5 776
 • 0
Publikujemy dodatkowe oświadczenie i pismo, które rekomendujemy, aby składały osoby odwołujące się od ucywilnienia.
Wszystko wyjaśnione jest w Komunikacie
Pokaż załącznik: celnicy88-6-17-Komunikat rzekome traktowanie wezwań jako odmowa.doc
Pokaż załącznik: oswiadczenie osób ktore PRZYJĘŁY propozycję.doc

KOMUNIKAT - kolejne wzory w związku z propozycjami i ich brakiem

 • 5 511
 • 0
Publikujemy KOMUNIKAT, a w nim kolejne wzory pism procesowych i odwołania w związku z procesem wręczania propozycji do KAS albo brakiem propozycji już na tym etapie:
1. Odwołanie od ucywilnienia, gdy określono datę przekształcenia stosunku służbowego wstecz np. z dniem 1 maja 2017r.
2. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, gdy propozycją służby obniżono uposażenie zasadnicze
3. Wezwanie, gdy nie ma propozycji a inni w komórce już mają i jest to dyskryminacja ze względu na wiek
4. Wezwanie, gdy nie ma propozycji a inni w komórce już mają i jest to dyskryminacja inna

Pokaż załącznik: WEZWANIE DYSKRYMINACJA WIEK.doc
Pokaż załącznik: celnicy88-5-17-Komunikat wzory i bezp. prawne.doc
Pokaż załącznik: PROPOZYCJA SLUŻBY z obniżonym uposażeniem.doc
Pokaż załącznik: WEZWANIE DYSKRYMINACJA INNA.doc
Pokaż załącznik: odwołanie od ucywilnienia z datą od 1 maja 2017.doc
Pokaż załącznik: PROPOZYCJA SLUŻBY z obniżonym uposażeniem.doc

KOMUNIKAT w związku z procesem ucywilniania funkcjonariuszy celnych - UWAGA! - dodatkowy wzór wezwania

 • 7 313
 • 0
Publikujemy Komunikat zawierający przekazane i upublicznione wcześniej druki
1. odwołania
2. wezwania o wypłatę odprawy
3. wezwania o wydanie świadectwa służby

UWAGA! Komunikat uzupełniono o:
1. dodatkowe wezwanie, które składamy na samym początku po otrzymaniu propozycji.

Następnie składamy odwołanie - w terminie do 14 dni od dnia otrzymania propozycji, ale przed odpowiedzią na propozycję tzn. przed jej przyjęciem.
Dopiero po złożeniu odwołania, w kolejnym dniu lub później, ale w terminie 14 dni od otrzymania propozycji, odpowiadamy na propozycję przyjmując ją, oczywiście jeżeli ktoś chce to uczynić.
Nanosimy stosowne adnotacje, o których mowa w załączonym Komunikacie.

Jeżeli ktoś złożył już odwołanie, proszę dosłać wezwanie do wydania decyzji administracyjnej - z ostrożności procesowej.
Pokaż załącznik: wniosek o wydanie świadectwa służby.doc
Pokaż załącznik: odwołanie od ucywilnienia.doc
Pokaż załącznik: celnicy88-4-17-Komunikat wzór dodatkowego wezwania, odwołań i wezwań.doc
Pokaż załącznik: WNIOSEK O WYPŁATĘ ODPRAWY.doc
Pokaż załącznik: wezwanie do złożenia propozycji służby.doc
Do góry