ETPCZ - uzupełnienie uzasadnienia

Poniżej fragment z wyroku WSA w Łodzi sygn III SA/Łd 817/17 z dnia 15 maja 2018r., który dzisiaj odebraliśmy.
Proponujemy ten fragment koniecznie dopisać do uzasadnienia skargi do ETPCZ.

"Na zakończenie należy zwrócić uwagę, że Europejski Trybunał Praw Człowieka w swoich orzeczeniach wskazywał na konieczność zapewnienia prawa do rzetelnego procesu i obowiązek zapewnienia środków odwoławczych. Dla rozstrzygnięcia, czy prawo krajowe zapewniało skarżącemu możliwość skorzystania z prawa do sądu, w rozumieniu art. 6 ust. 1 Konwencji, Trybunał badał kwestię, czy droga cywilnych środków prawnych, wskazana przez (pozwany) rząd, stanowiła w tym czasie drogę odwołania wystarczająco pewną, aby zapewnić skarżącemu rozsądne perspektywy powodzenia. Stwierdził, że "istnienie środka odwoławczego w prawie krajowym musi być wystarczająco ustalone, gdyż inaczej będzie mu brakowało dostępności i skuteczności wymaganej przez art. 6 Konwencji. Skarżący nie ma obowiązku korzystania ze środków, które nie są odpowiednie lub skuteczne. Nadto, skuteczność prawa dostępu do sądu wymaga, by osoba korzystała z wyraźnej i konkretnej możliwości zaskarżenia działania stanowiącego ingerencję w jej prawa" (wyrok ETPC z 28 lipca 2009 r. nr 29761/03). Stanowisko organu w rozpatrywanej sprawie, odmawiające funkcjonariuszom prawa wniesienia odwołania od decyzji rozwiązującej stosunek służbowy i prawa wniesienia skargi do sądu nie spełnia standardów wskazanych w powyższym wyroku.

Obowiązek zapewnienia funkcjonariuszowi publicznemu prawa dostępu do sądu wynika też z wyroku ETPC - Wielka Izba z dnia 23 czerwca 2016r., nr 20261/12."
 
Do góry