Służba celna

Kolejny zamach na ZZ Celnicy PL

 • 3 695
 • 14
Opole, Lublin, Zamość, Wrocław, Rzeszów, Katowice 22.02.2011


Komunikat Zarządu Głównego ZZ Celnicy PL

Zarząd Główny ZZ Celnicy PL informuje, że wszczęto postępowanie dyscyplinarne wobec Przewodniczącego Związku Pana Sławomira Siwego za publiczne wypowiedzi prezentujące nasze stanowisko w ramach prowadzonej działalności społecznej.

Zarząd Główny wyraża stanowczy protest w związku z wykorzystaniem pragmatyki służbowej do mobbingu wobec osoby sprawującej obowiązki przewodniczącego ogólnopolskiego związku zawodowego w Służbie Celnej.

Wzywamy wszystkich funkcjonariuszy oraz działające w środowisku organizacje związkowe do zaangażowania w przedmiotowej sprawie.
Ograniczenie prawa do wypowiedzi publicznej oznacza zakwestionowanie prawa funkcjonariuszy celnych do zrzeszania się i działania w interesie publicznym.

Zarząd ZZ Celnicy PL:
Danuta Pencarska
Andrzej Marciniec
Sławomir Siwy
Robert Potocki
Wiesław Szot
Krzysztof Palczewski

80% chorobowego

 • 2 615
 • 1
Przypominamy, że w dniu 16.12.2010r. w MSWiA odbyła się Konferencja uzgodnieniowa na temat założeń projektu ustawy o racjonalizacji uposażeń służb mundurowych.
Wszyscy obecni na Konferencji instytucje, organy, związki skrytykowali pomysł Ministra SWiA.

Obecni na Konferencji reprezentanci MSWiA poinformowali, że jeszcze raz zastanowią się nad założeniami projektu
http://celnicy.pl/content.php?169-Konferencja-uzgodnieniowa-dot.-racjonalizacji-uposażeń-w-służbach-mundurowych

Ze stron KPRM dowiadujemy się jednak, że Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o racjonalizacji uposażeń służb mundurowych
http://www.kprm.gov.pl/rzad/decyzje_rzadu/id:6097/

Ubezpieczenie domów i mieszkań, oc w życiu prywatnym - oferta dla funkcjonariuszy celnych i pracowników SC

 • 4 091
 • 0
Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe Sp. z o.o. przygotowało specjalnie dla funkcjonariuszy i pracowników SC ofertę ubezpieczenia domów i mieszkań. Przedstawicielom naszego brokera zadaliśmy kilka pytań mających na celu bliższe zapoznanie się z ofertą.

Do kogo kierowana jest oferta ?
Oferta która została specjalnie opracowana skierowana jest do wszystkich Funkcjonariuszy i Pracowników Służby Celnej.

Co jest objęte ubezpieczeniem ?
Ubezpieczeniem objęte są domy, mieszkania, stałe i ruchome elementy wyposażenia oraz odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym. W wyniku wynegocjowanych warunków ochroną ubezpieczenia objęte mogą być również domy drewniane, domy o konstrukcji szkieletowej czy domy w budowie.
W jakim towarzystwie ubezpieczeniowym możemy wykupujemy ubezpieczenie ?
Warunki brzegowe które zostały ustalone podczas negocjacji oferują najszerszy zakres ubezpieczenia oraz bardzo niską cenę. Takim warunkom sprostało towarzystwo WARTA SA.

Jaki jest zakres...

Druga odpowiedź Kancelarii Sejmu na kolejne wystąpienie do Marszałka

 • 3 176
 • 2
logo_sejm.jpgWarszawa, 16 lutego 2011 r.

Kancelaria Sejmu
Biuro Korespondencji i Informacji
ul. Wiejska 4/6/8
00-902 Warszawa

BKI-141-10459/11

Pan
Sławomir Siwy
Przewodniczący Związku Zawodowego Celnicy PL

W odpowiedzi na kolejne wystąpienie do Marszałka Sejmu, przesłane pocztą elektroniczną dnia 02 lutego 2011 r. uprzejmie wyjaśniamy, że aktualne pozostają informacje udzielone Państwu w poprzedniej odpowiedzi z dnia 29 grudnia 2010 r.
Nadmieniamy jednocześnie, że funkcja kontrolna Sejmu, na którą powołują się Państwo w swoim wystąpieniu, obejmuje kontrolę nad działalnością rządu w zakresie określonym przepisami Konstytucji i ustaw. Szczególne znaczenie w zakresie kontroli działalności Rady Ministrów ma dla Sejmu proces stanowienia ustawy budżetowej, a także sprawozdanie z wykonania ustawy budżetowej. Funkcję kontrolną Sejm realizuje także m.in. poprzez interpelacje, zapytania oraz pytania w sprawach bieżących kierowane przez posłów do Prezesa...

Świat się kończy - TV Białoruś o łamaniu praw człowieka w RP

 • 2 192
 • 0
[video=youtube;UvXYotbTuTU]http://www.youtube.com/watch?v=UvXYotbTuTU&feature=youtube_gdata[/video]

Polska regularnie przegrywa w Strasburgu

 • 1 347
 • 1
czeczpospolita.jpgPod względem liczby skarg swoich obywateli, a także wydanych wyroków dotrzymujemy kroku takim państwom jak Turcja, Rosja czy Mołdawia, w których przestrzeganie podstawowych praw daleko odbiega od przyjętych w Europie standardów.
http://www.rp.pl/artykul/614165.html

Rozprawa w sprawie mianowań przed SR dla W-wy Śródmieścia odroczona

 • 2 447
 • 5
temida_slepa_wazy.jpgSąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia poinformował, że z powodu zwolnienia lekarskiego sędziego referenta rozprawa w przedmiocie wniosku o umorzenie postępowania została zdjęta z wokandy i przełożona na dzień 13 kwietnia na godz: 10:00, sala 376

Wzór skargi do WSA - art.222 ust.3 ustawy o SC - wezwanie do usunięcia naruszenia prawa

 • 4 615
 • 2
W załączeniu do pobrania skargi do WSA. Jedna dot. braku odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a druga sytuacji gdy DIC odpowiedział.
Wzory różnią się tylko stanem faktycznym.
http://zz.celnicy.pl/tekst-553.html

Składamy skargi adresując do WSA właściwego dla siedziby DIC. Skargi wysyłamy do DIC
Pragnę jednak zaznaczyć, iż niniejsze skargi:
1. mogą zostać odrzucone, jeżeli Sąd przychyli się do opinii, że mają charakter decyzji, wówczas Sąd odrzuci je stwierdzając iż jest to decyzja, wykorzystamy wówczas odwołania równocześnie składane
2. mogą zostać odrzucone jeżeli Sąd uzna, że nie jest to ani decyzja ani inny akt administracyjny, a tylko akt regulujący stosunki wewnętrzne.
3. rozpozna skargę, nie podzieli zawartych w niej zarzutów i oddali ją
4. może również zgodzić się z zarzutami i uchylić propozycje

Nie zrozumiał

 • 4 138
 • 11
W związku z jednostronnym rozdysponowaniem środków na modernizację w ramach tzw. II transzy Związek Zawodowy Celnicy PL wystąpił do wszystkich DIC z precyzyjnie sformułowanymi kilkunastoma pytaniami, które zawarliśmy we wniosku o informację publiczną. Dotąd DIC odpowiadali, że albo potrzebują dwóch miesięcy na zebranie informacji, albo odpowiadali w terminie, jeden zażądał podpisania wniosku, jeszcze jeden poinformował, że informacja jest do odbioru w sekretariacie izby.

Trafił się także jeden DIC, który nie zrozumiał wniosku o informację publiczną. Nie wskazał jednak czego nie zrozumiał, został więc o to poproszony:
http://zz.celnicy.pl/tekst-554.html

Panie Ministrze, obiecywał Pan ...

 • 3 086
 • 2
ZZ Celnicy PL – 26/2011-70/2010

Szef Służby Celnej
Ministerstwo Finansów

Nawiązując do pisma Pana Ministra nr SC4/0311/113/10/JBO/17670 z dnia
11 stycznia 2011r., w którym obiecał Pan Minister podjęcie działań zmierzających do włączenia funkcjonariuszy celnych do zaopatrzeniowego systemu emerytalnego z chwilą rozpoczęcia prac stosownego Zespołu, uprzejmie informujemy Pana Ministra, że stosowny Zespół międzyresortowy rozpoczął już prace.
W tej sytuacji, zgodnie z zapewnieniami Pana Ministra, zasadne jest pilne wystąpienie do Sekretarza Stanu w KPRM Pana Michała Boniego, kierującego ww. Zespołem, o włączenie funkcjonariuszy celnych do prac rzeczonego Zespołu.
Brak realizacji tych obietnic rządu RP będzie oznaczał w efekcie fiasko całej modernizacji Służby Celnej, potwierdzi wprowadzenie w błąd funkcjonariuszy oraz ujawni pełną niekonsekwencję w tworzeniu całego systemu prawa dot. sfery funkcjonowania służb mundurowych.
Przewodniczący
ZZ Celnicy PL
Sławomir Siwy

Odpowiedź z IC Łódź i IC Olsztyn - podział II transzy z Uchwały Modernizacyjnej Rządu RP

 • 4 315
 • 4
Wpłynęła trzecia odpowiedź określająca sposób podziału II transzy z Uchwały Modernizacyjnej Rządu RP.
Średnia na jeden etat bez kwot na wysługę wyniosła w IC Łódź 201,80zł, a w IC Olsztyn 220,92zł
343 funkcjonariuszy IC Łódź nie otrzymało podwyżki.
54 funkcjonariuszy w IC Łódź otrzymało wyrówaniania w wysokości w przedziale od 10 do 20 tys. zł.

http://zz.celnicy.pl/tekst-550.html
http://zz.celnicy.pl/tekst-551.html

Jak wyglądał podział tzw. II transzy. Zamieszczamy pierwsze odpowiedzi z IC Toruń i Kielce

 • 3 603
 • 7
Zapytaliśmy wszystkich DIC o podział środków z Uchwały modernizacyjnej Rządu RP w ramach tzw. II transzy. Zapytanie skierowaliśmy w trybie wniosku o informację publiczną.
Przypominamy treść wniosku:
http://celnicy.pl/content.php?208-Związkowcy-pytają-o-kilka-spraw-związanych-z-wartościowaniem

Dotąd wpłynęły dwie odpowiedzi. Kilku innych DIC nie radzi sobie i poinformowało o konieczności przedłużenia terminu na udzielenie informacji aż o dwa miesiące.
Jeden DIC wykazuje się nieznajomością prawa albo też celowo okazuje ostracyzm organu żądając już po raz drugi podpisania wniosku o udzielenie informacji publicznej. Nasze tłumaczenia, że wniosek o informację publiczną nie musi być podpisany i można go przesłać w wersji elektronicznej dotąd nie skutkowały. Dalej z koniem kopać się nie zamierzamy i kwestię tę wytłumaczy Panu Dyrektorowi Prokuratura.

Poniżej odpowiedzi z IC Toruń i Kielce:
http://zz.celnicy.pl/tekst-546.html...

Wielka tragedia - spalony dom celnika

 • 3 509
 • 0
Spłonął doszczętnie dom celnika. Potrzebna każda pomoc. Ludzi dobrej woli prosimy o kontak pod mail magdalena.mikosza@wro.mofnet.gov.pl gdzie zostaną udzielone wszelkie informacje na temat tej tragedii i pomocy jakiej można udzielić

Zdjęcie spalonego domku:
http://zz.celnicy.pl/galeria.html

Walka MF z szarą strefą w branży spirytusowej?

 • 2 947
 • 0
Po dwóch latach licznych monitów wysyłanych do Szefa Służby Celnej, Resort Finansów zapowiedział walkę z szarą strefą w branży spirytusowej.
http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=2&dzial=534&id=239294&typ=news
http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/485857,10_proc_rynku_wyrobow_spirytusowych_to_szara_strefa_panstwo_traci_1_mld_zl_rocznie.html
http://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/artykuly/486031,na_przemycie_alkoholu_budzet_polski_traci_miliard_zlotych_rocznie.html

Szara strefa obejmuje 10 procent rynku mocnych alkoholi, co oznacza, że budżet państwa może tracić 1 mld zł rocznie - powiedział w środę wiceminister finansów i Szef Służby Celnej Jacek Kapica.

Przypomnijmy. Jak poinformował 22 grudnia 2009 roku Z-ca Prokuratora Generalnego odpowiadając na interpelację poselską
"...Zgromadzony do tej pory materiał dowodowy rozszerzył pierwotnie określony zakres śledztwa, bowiem wynika z niego uzasadnione podejrzenie, iż nieprawidłowo...

Kolejne pismo w sprawie wartościowania skierowane do Marszałka Sejmu RP

 • 2 936
 • 2
"Dziękujemy za odpowiedź w sprawie dotyczącej patologii wartościowania stanowisk w Służbie Celnej i przekazanie tej skandalicznej sprawy do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych..."
http://zz.celnicy.pl/tekst-544.html

Wystąpienie do RPO złożone przez OPZZ w związku z wartościowaniem

 • 2 623
 • 0
"W wyniku opisu i wartościowania stanowisk doszło zatem do swego rodzaju degradacji w ścieżce kariery zawodowej wielu funkcjonariuszy Służby Celnej" - piszą związkowcy w piśmie do RPO.
Związkowcy informują nadto RPO o braku możliwości złożenia odwołania od złożonej propozycji na podstawie art.222 ustawy o SC i braku możliwości merytorycznej i prawnej obrony osób pokrzywdzonych.
Pokaż załącznik: pismo do RPO (1).pdfNowy artykuł

Rozprawa karna dot. procesu mianowań na stopnie służbowe

 • 3 690
 • 8
temida.jpgW dniu 23.02.2011r. o godz. 12:10 w sali nr 382 w SR dla W-wy Śródmieścia odbędzie się rozprawa w sprawie karnej dot. mianowań funkcjonariuszy na stopnie służbowe w związku ze złożonym wnioskiem na podstawie art.17 par.1 pkt9 Kodeksu Postępowania Karnego.
Otrzymujemy informacje o składaniu oświadczeń przez pokrzywdzonych funkcjonariuszy o przyłączeniu się do procesu. Oświadczenie można złożyć jedynie do czasu otwarcia przewodu sądowego.

Odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa

 • 3 212
 • 0
GP.jpgUstawa uchwalona 20 stycznia 2011 r. wprowadza odpowiedzialność majątkową funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa. Dziennik Gazeta Prawna opisuje temat nieco szerzej
http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/484203,urzednicy_fiskusa_za_bledy_zaplaca_swoimi_pensjami.html

Interpelacja Posła Sławomira Zawiślaka w sprawie wartościowania i odpowiedź MF

 • 3 174
 • 0
sejm.jpgPoseł Sławomir Zawiślak złożył interpelację w sprawie wartościowania.
Odpowiedzi udzielił Szef Służby Celnej.
http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/0ef7f697fde785dac125737800332d33/881131215669b0e8c12578060047cec4?OpenDocument

Co odpowie Minister Michał Boni?

 • 4 009
 • 3
Temat zrównania praw funkcjonariuszy SC z funkcjonariuszami innych służb mundurowych jest w chwili obecnej, obok skandalicznego procesu wdrożenia "modernizacji" Służby Celnej tematem podstawowym w środowisku Służby Celnej.
Reforma systemu zaopatrzeniowego powinna uporządkować wszelkie kwestie z tym związane, a więc powinna doprowadzić wreszcie także do przestrzegania Konstytucji RP i równego traktowania wobec prawa.
Wobec informacji otrzymanej z MSWiA wyjaśniającej, że o włączeniu funkcjonariuszy celnych do prac Zespołu opracowującego zmiany w zaopatrzeniowym systemie emerytalnym decyduje kierujący tym Zespołem, związkowcy zwrócili się do Ministra Michała Boniego, przypominając w piśmie o złożonych pisemnych gwarancjach, obietnicach i podpisanych porozumieniach z Rządem RP.
Ile jest warta gwarancja złożona na piśmie i ustne zapewnienia złożone przez Ministra KPRM działającego z upoważnienia i w imieniu Premiera Rządu RP?
Funkcjonariusze celni oczekują w chwili obecnej na odpowiedź...
Do góry