Akcja składania wniosków do ZUS

KOMUNIKAT

w sprawie dotyczącej zwrotu nienależnie pobranych składek do ZUS od wypłaconej w 2018 r. nagrody rocznej dla funkcjonariuszy Służby Celno – Skarbowej​


Koleżanki i Koledzy!


Mając na uwadze wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 27.06.2019 r., sygn. 111A Ua 84/19 - w załączeniu (1), w którym Sąd oddalił apelację Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Szczecinie w sprawie wniesionej przez funkcjonariusza, a dotyczącej braku istnienia obowiązku naliczenia i przekazania składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe z tytułu wypłaty funkcjonariuszowi nagrody rocznej należnej za 2017 rok, wypłaconej w 2018 roku, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy policji, (...), rekomendujemy składanie wniosków do właściwego dla danego IAS Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o dokonanie stosownych korekt i zwrot nienależnie pobranych kwot, jeśli pobrane zostały składki inne niż zdrowotna.

Liczymy, że w tej sprawie nie będzie konieczności wszczynania sporów sądowych, ale jeśli będzie inaczej jesteśmy na to przygotowani. Niemniej uważamy, że tak jak przy GRUSZY 2010, jest szansa na załatwienie sprawy bez batalii sądowej, o ile wszyscy solidarnie(masowość akcji) wystąpimy ze stosownymi wnioskami.


W załączeniu:

skan wyroku

wzór wnioskuPozdrawiam

Sławomir Siwy

Przewodniczący

ZZ Celnicy PL
 

Attachments

  • celnicy93-20_KOMUNIKAT_nienalezne składki do ZUS_nagroda roczna wypłacona w 2018 r. dla FSCS r.doc
    92 KB · Wyświetleń: 637
  • wzór wniosku do ZUS- składki nagroda roczna-1.docx
    20 KB · Wyświetleń: 2 396
  • wyrok III AUa 84.19_składki nagroda roczna.pdf
    1,1 MB · Wyświetleń: 621
Dlatego we wniosku o zwrot niesłusznie pobranej kwoty należy także nadmienić ostatnie pismo z ZUS, wskazujące na adresata wniosków właśnie dyrektorów oddziałów ZUS.
 
Jest odpowiedź DIAS , nie wystąpi do ZUS jako płatnik składek o zwrot nienależnie opłaconych skladek , dopóki nie otrzyma stwierdzenia zus , że składki zostały nienależnie oplacone.
To tak w skrócie .
Pozostaje tylko naciskać na ZUS .
 
1. Złożyłem do ZUS wniosek o wydanie decyzji korygującej podstawę składek na ubezpieczenia społeczne na zero i zwrot nadpłaty.
2. ZUS wydał decyzję odmowną z możliwością odwołania się od niej do Sądu Pracy, co zrobiłem. Właśnie dostałem pismo z ZUS, że odwołanie zostało przekazane do sądu.

Bazowałem na wyroku sądu szczecińskiego i wzorkach podrzuconych z Torunia. Jutro, jak ktoś chce to mogę przesłać na priva.

Wysłane z mojego BLN-L21 przy użyciu Tapatalka
 
1. Złożyłem do ZUS wniosek o wydanie decyzji korygującej podstawę składek na ubezpieczenia społeczne na zero i zwrot nadpłaty.
2. ZUS wydał decyzję odmowną z możliwością odwołania się od niej do Sądu Pracy, co zrobiłem. Właśnie dostałem pismo z ZUS, że odwołanie zostało przekazane do sądu.

Bazowałem na wyroku sądu szczecińskiego i wzorkach podrzuconych z Torunia. Jutro, jak ktoś chce to mogę przesłać na priva.

Wysłane z mojego BLN-L21 przy użyciu Tapatalka
Rowniez poproszę jeśli można.
 
Jak ktoś potrzebuje już wzór odwołania to prosze piszcie na razie na maila, a w tym tygodniu będzie też komunikat udostępniający ten wzór dla wszystkich.
 
1. Złożyłem do ZUS wniosek o wydanie decyzji korygującej podstawę składek na ubezpieczenia społeczne na zero i zwrot nadpłaty.
2. ZUS wydał decyzję odmowną z możliwością odwołania się od niej do Sądu Pracy, co zrobiłem. Właśnie dostałem pismo z ZUS, że odwołanie zostało przekazane do sądu.

Bazowałem na wyroku sądu szczecińskiego i wzorkach podrzuconych z Torunia. Jutro, jak ktoś chce to mogę przesłać na priva.

Wysłane z mojego BLN-L21 przy użyciu Tapatal
 
Dostałam odpowiedź z ZUS że w tej sprawie mam się zwrócić do swojego pracodawcy

Może Ty masz pozwolenie od ZUS , żeby DIAS zwrócił Ci nienależne składki . Właśnie taką odpowiedz ja posiadam od DIAS, że ZUS ma potwierdzić nienależność składek. Warto spróbować z tym pismem ZUS zażądać zwrotu składek od Dyrektora Izby.
 
Wieczorem wyślę wzorki, od rana mam awarię energetyczną i komputer trup.
Ps. Dias mnie wysłał do ZUS, a tam na zwykłe pismo mnie spławili, że składki były należne itp, więc zażądałem wydania decyzji. A jak już wydali to do sądu droga prosta.

Wysłane z mojego BLN-L21 przy użyciu Tapatalka
 
Wieczorem wyślę wzorki, od rana mam awarię energetyczną i komputer trup.
Ps. Dias mnie wysłał do ZUS, a tam na zwykłe pismo mnie spławili, że składki były należne itp, więc zażądałem wydania decyzji. A jak już wydali to do sądu droga prosta.

Wysłane z mojego BLN-L21 przy użyciu Tapatalka
Ja też poproszę o wzór odwołania, z góry dziękuję. K.
 
Słyszałem już o wielu formach zwracania się do ZUS'u; pytaniach, prośbach, wnioskach o korektę ...
Pytanie - czy ktoś zwrócił się do ZUS'u nie z pytaniem lecz z wnioskiem o stwierdzenie, że w takim przypadku składki są należne ?!

Daję także pod rozwagę:

Stosunek pracy jest obowiązkowym tytułem do wszystkich ubezpieczeń społecznych oraz zdrowotnego. Przyjętego pracownika płatnik składek zgłasza do ubezpieczeń w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenia na druku ZUS ZUA. Pracownik pozostaje w tych ubezpieczeniach od dnia nawiązania stosunku pracy, tj. od dnia rozpoczęcia pracy określonego w umowie lub od dnia zawarcia umowy, jeśli terminu tego nie określono; do dnia ustania tego stosunku.

W okresie zatrudnienia na płatniku składek spoczywają obowiązki związane z comiesięcznym rozliczaniem z ZUS. Procedura obejmuje obliczanie, potrącanie z dochodu ubezpieczonego należnych składek, wypełnienie raportów imiennych i deklaracji zbiorczej oraz terminowe opłacenie należności z nich wynikających za każdy miesiąc kalendarzowy.
Gdy stosunek pracy ulega rozwiązaniu, wygasa tytuł ubezpieczenia.


Każda osoba, w stosunku do której wygasł tytuł do ubezpieczeń, podlega wyrejestrowaniu !!!

Pracownika wyrejestrowuje się z ubezpieczeń na dokumencie ZUS ZWUA w ciągu siedmiu dni od ustania zatrudnienia. (art. 36 ust. 11 ustawy systemowej).

Wynagrodzenia i inne świadczenia po ustaniu stosunku pracy, jakich nie zdążono wypłacić, mogą stanowić prawa majątkowe!

I jeszcze podstawy prawne warte przeglądnięcia:

art. 6 ust. 1 pkt 1, art. 11 ust. 1, art. 12 ust. 1, art. 13 pkt 1, art. 18 ust. 1, art. 36 ust. 11 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 963; ost.zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 1543

§ 2 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z 18 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Dz.U. z 2008 r. Nr 78, poz. 465; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr. 144, poz. 1181

§ 1 ust. 1 pkt 1, 5,12 i 18 oraz załączniki nr 1, 5, 12 i 18 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów – j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 222; ost.zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 319

Edit
ps.
Jeszcze jedno pytanko - czy zeznanie podatkowe dot. 13-tki, nie składa się w roku jej wypłaty ?!
 
Do góry