Służba celna

Komunikat dot. polityki MF w zakresie dysponowania środkami z Uchwały modernizacyjnej Rządu RP

 • 3 544
 • 2
W terminie do końca 2010 muszą zostać rozdysponowane zaległe środki finansowe przeznaczone na regulację uposażeń w Służbie Celnej. Promowana w chwili obecnej przez Szefa Służby Celnej koncepcja uruchomienia tych środków w sposób niezgodny z prawem, oparta o nie mające podstawy prawnej uzasadnienie, stanowi przesłankę do podjęcia kolejnych kroków prawnych, której adresatem staną się właściwe organa ścigania. Naruszenie zasad przyzwoitości oraz norm moralnych i etycznych to w chwili obecnej standard w Służbie Celnej.​
W obecnej sytuacji budżetu Państwa, kierownictwo Służby Celnej w ramach modernizacji postanowiło autorytarnie, przy okazji opisu i wartościowania stanowisk służbowych, rozdysponować zaległe środki finansowe preferując część środowiska poprzez znaczne podwyżki uposażenia zasadniczego oraz nawet ponad dwudziesto tysięczne wyrównania od 01.01.2010. Proponowany tryb regulacji płacowych pozbawia ogromną większość funkcjonariuszy należnych podwyżek...

Uwagi do rozporządzeń w sprawie uposażenia zasadniczego f.c. oraz rozp. w sprawie dodatków

 • 3 012
 • 0
(...)Związek proponuje ustalenie najniższej wielokrotności kwoty bazowej na najniższym stanowisku służbowym w Służbie Celnej na poziomie 1,919. Zbliżona wysokość uposażenia na najniższym stanowisku była proponowana celnikom przez Rząd RP w roku 2007.
Jest to uzasadnione, gdyż są to funkcjonariusze pełniący służbę w newralgicznych z punktu widzenia budżetu i bezpieczeństwa obywateli miejscach na zewnętrznej granicy UE, nadzorujący hazard, akcyzę i pełniący służbę w OC. W większości przypadków są to funkcjonariusze mający bezpośredni kontakt z przedsiębiorcami i podatnikami. Model ów, wzoruje się na innych Krajach Członkowskich, gdzie najniższe uposażenie jest na odpowiednio ustalonym poziomie.

Wnioski o podwyższenie uposażeń na najniższych stanowiskach specjalisty i mł. specjalisty kierują do Szefa Służby Celnej wszystkie Związki Zawodowe. Wnosimy o podjęcie uzgodnień tym zakresie.

W dalszym ciągu ministerstwo nie chce podjąć tematu patologicznych zaniedbań awansowych...

"Celnicy chcą rezygnacji Kapicy"

 • 4 845
 • 4
pb.jpg Puls Biznesu napisał o wezwaniu Szefa Służby Celnej do złożenia rezygnacji z zajmowanego stanowiska.

Zachęcamy do lektury, gdyż Szef Służby Celnej potwierdza w artykule konieczność przeprowadzenia naboru na wszystkie stanowiska w związku z propozycją na podstawie art.222 ust.3 ustawy o SC:
"Poszukując funkcjonariuszy do trudniejszych zadań, najpierw rozpoczyna się otwarty nabór wewnętrzny. Każdy funkcjonariusz, który chce wykonywać takie zadanie, może zgłosić się na dane stanowisko ..." - powiedział Pulsowi Biznesu Jacek Kapica

Funkcjonariusze celni składają już od paru dni wnioski aplikacyjne, związane z rekrutacją na każde stanowisko służbowe.

Cały artykuł:
http://zz.celnicy.pl/tekst-503.html

Związki Zawodowe zaakceptowały wartościowanie

 • 4 596
 • 11
Trzy Związki Zawodowe działające w Służbie Celnej, te same które w lipcu 2009 roku wyraziły zgodę na wdrożenie ustawy o Służbie Celnej, zaakceptowały właśnie w chwili obecnej i wyraziły zgodę na wdrożenie jednej z najdziwniejszych konsekwencji tej ustawy tj. wartościowania i opisu stanowisk

Poniżej komunikat Federacji ZZSC.


Toruń, dnia 29.11.2010r.

Nasz znak: FZZSC/75/KW/2010
(tylko drogą elektroniczną)

Organizacje Członkowskie Federacji ZZSC
Funkcjonariusze Celni

Informacja związkowa

Informujemy, że po długotrwałych negocjacjach prowadzonych przez przedstawicieli Federacji ZZSC, Zrzeszenia ZZ SCRP oraz Związku Zawodowego SzNPiA, Szef Służby Celnej - Pan Jacek Kapica zaakceptował wniosek zgłoszony przez Federację ZZSC, aby - przy poszanowaniu wyników przeprowadzonego procesu opisu i wartościowania stanowisk w Służbie Celnej - w przypadku tych funkcjonariuszy, którzy w procesie wartościowania zostali...

KOMUNIKAT - www.skarbowcy.pl

 • 5 394
 • 2
KOMUNIKAT​

W związku z haniebnym forsowaniem przez Rząd Rzeczpospolitej ustawy o racjonalizacji zatrudnienia w kształcie bardziej przypominającym dekrety z mrocznych czasów stanu wojennego, niż akty prawne funkcjonujące w demokratycznych państwach prawa, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” podjął kroki na rzecz zorganizowania akcji protestacyjnej przed siedzibą Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Skoro ani argumenty prawne, ani argumenty merytoryczne, ani wreszcie argumenty społeczne nie są w stanie dotrzeć do osób promujących prawo złe, niekonstytucyjne i niezgodne z konwencjami międzynarodowymi, czas na inicjację - w przeddzień przewodnictwa Rzeczpospolitej Polskiej w Unii Europejskiej - działań burzących nieprawdziwy wizerunek Polski, jako państwa prawa i dialogu społecznego. Nawet redukcję zatrudnienia można przecież przeprowadzić w sposób cywilizowany, nie zaś na zasadach umożliwiających przeprowadzanie „czystek” w administracji...​

Pismo do DIC o stosowanie prawa przy wartościowaniu - OPINIA PRAWNA!!!

 • 3 810
 • 0
"(...)W związku z obowiązkiem stosowania przez Dyrektorów Izb Celnych przepisów rozdziału
8 ustawy o SC, postępowanie w sprawie przedstawienia pisemnej propozycji na podstawie art. 222 ust. 3 powinno nie tylko uwzględniać formalne reguły trybu awansowania na stanowisko służbowe ale przede wszystkim przy określaniu proponowanego stanowiska powinny być brane pod uwagę kryteria oceny funkcjonariusza, przewidziane w rozdziale 8 i przepisach wykonawczych. Zgodnie z delegacją ustawową z art. 113 ust. 3 ustawy o SC, kryteria oceny kandydata na dane stanowisko określa rozporządzenie MF. Według § 5 ust. 5 rozporządzenia MF, podstawowymi kryteriami oceny funkcjonariusza są: przebieg służby funkcjonariusza, ostatnia ocena okresowa albo ostatnia opinia okresowa w służbie przygotowawczej. Ponadto katalog kryteriów ocen znajduje uszczegółowienie w załącznikach nr 1 (wykształcenie), nr 3 (kompetencje) i nr 4 (kompetencje) do rozporządzenia. Zatem, kierownik urzędu przed przedstawieniem pisemnej...

Pismo do DIC o naprawienie szkód spowodowanych błędnym mianowaniem do korpusów

 • 3 227
 • 1
Związkowcy wysłali pismo do DIC o naprawienie szkód spowodowanych niewłaściwym mianowaniem do korpusów innych niż wskazane w ustawie.
Przypomnijmy. W listopadzie 2009 roku DIC mianowali funkcjonariuszy do korpusów na podstawie błędnych wytycznych/poleceń Ministerstwa Finansów.
Związkowcy pytają więc, czy DIC zamierzają przywrócić stan zgodny z prawem, czy też będą utrzymywać w obiegu swoje błędne decyzje i czekać wciąż na dalsze wytyczne z MF?

Związkowcy przypominają wszystkim funkcjonariuszom, którzy kwestionują tylko stopień w korpusie, że także dla nich zostaną przygotowane stosowne wzory, gdyż trudno jest celnikom pogodzić się z tym, że ustawowe kryterium doświadczenia zostało przez SSC zawężone tylko do udziału w misjach i szkolenia innych funkcjonariuszy. Trudno jest także zaakceptować nierówne traktowanie spowodowane punktacją SSC, które degraduje mł. dyspozytorów w stosunku do dyspozytorów celnych o trzy stopnie. Celnik, który w dniu wejścia w życie ustawy pełnił służbę...

Zapytanie SSC w związku z potwierdzonymi nieprawidłowościami powstałymi w procesie mianowań funkcjonaruszy na podstawie art.223 ustawy o SC

 • 3 113
 • 0
Związek Zawodowy Celnicy PL

Pan Jacek Kapica
Szef Służby Celnej


Dot.: aktów mianowania na podstawie art.223 ustawy o SC

W związku z pismem Szefa Służby Celnej nr SC6/0681/341/10/9296 z dnia 10.11.2010r. i w ślad za tym licznymi zapytaniami od funkcjonariuszy, Związek Zawodowy Celnicy PL zwraca się z prośbą o udzielenie odpowiedzi:

1. Czy funkcjonariusze, którzy nie złożyli odwołań od aktów mianowania i pełnili wcześniej funkcję związaną z podporządkowaniem służbowym będą mieli z urzędu wzruszoną sprawę i zostaną mianowani do właściwego korpusu oficerów młodszych?

2. Czy funkcjonariusze pełniący funkcję Kierujących Sekcją i Kierujących Wieloosobowym Stanowiskiem Służby będą mianowani z urzędu do korpusu oficerów młodszych?(...)


http://zz.celnicy.pl/tekst-500.html

Opinia prawna dot. przenoszenia f.c. i powierzania pełnienia obowiązków na innych stanowiskach

 • 3 175
 • 0
Od kilku tygodni, a nawet wcześniej, w związku z procesem wartościowania, wielu celników w całej Polsce było przenoszonych oraz powierzano im pełnienie obowiązków na innych stanowiskach.

Okazuje się, że powierzenie pełnienia obowiązków na innym stanowisku jest tylko możliwe na określony czas. Powierzanie pełnienia obowiązków na innym stanowisku na stałe może oznaczać działanie bez podstawy prawnej.
Przedstawiamy opinię Kancelarii celem wykorzystania w indywidualnych sprawach wynikających ze stosunku służbowego:

http://zz.celnicy.pl/tekst-499.html

Komunikat ze spotkania ZZ z kadrą kierowniczą IC Wrocław

 • 3 743
 • 1
Zamieszczamy Komunikat ze spotkania Zw. Zawodowych działających przy IC Wrocław z kadrą kierowniczą tej izby. Komunikat zawiera kilka interesujących informacji, m.in. informację o tym, że wysokość uposażenia w propozycji, którą nada DIC będzie kształtowała się na najniższym możliwym poziomie, oczywiście z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, jeżeli ktoś ma dzisiaj wyższe.
Protokół rozwiewa także nadzieje związane z wnoszeniem uwag do zespołów lokalnych i centralnego. Ponownie zostało potwierdzone, że była to jedna wielka mistyfikacja i kpina z celników

Związek Zawodowy Celnicy PL, po konsultacjach z prawnikami, przygotował inne, niezwiązane z harmonogramem SSC wzory. Są to wnioski aplikacyjne wraz z pismem przewodnim, które celnicy powinni składać do DIC.
Wnioski są dostępne w dziale Dyskusje Ogólne na forum celnicy.pl. Wnioski należy składać na wszystkie wybrane przez celnika stanowiska, także kierownicze.

Protokół do pobrania tutaj:
http://zz.celnicy.pl/tekst-497.html

Uwagi NSZZ Solidarność do rozp. w sprawie dodatków

 • 2 705
 • 0
NSZZ Solidarność przekazał uwagi do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie warunków otrzymywania dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy celnych oraz wysokości tych dodatków
http://zz.celnicy.pl/tekst-496.html

Wniosek do Ministra Finansów o wstrzymanie wartościowania

 • 3 546
 • 3
Pan Jan Vincent Rostowski
Minister Finansów

Zarząd Główny Związku Zawodowego Celnicy PL składa wniosek o wstrzymanie procesu wartościowania i uchylenie Zarządzenia nr 43 w sprawie zasad opisu i wartościowania stanowisk służbowych.

Wnosimy o przystąpienie do uzgodnień zasad wynagradzania w tym opisu i wartościowania stanowisk.

Wprowadzenie w życie zasad określonych w Zarządzeniu nr 43 spowoduje negatywne skutki dla budżetu, zagraża ciągłości realizowanych zadań, spowoduje degradację funkcjonariuszy i pozbawi Służbę możliwości efektywnego wykorzystania zasobów kadrowych o wysokich kwalifikacjach. Będzie sprzyjać rozwojowi korupcji i pogorszy jakość obsługi petentów.

Jeżeli poniższe uzasadnienie nie przekona Pana Ministra do zasadności wstrzymania wartościowania, składamy wniosek o umożliwienie przez co najmniej 7 dni wykonywania obowiązków zgodnie z wynikami wartościowania tzn. funkcjonariusze będą wykonywać wyznaczone im zadania i w określonych w wyniku...

Rzeczpospolita - Celnicy wzywają do złożenia rezygnacji Szefa Służby Celnej

 • 2 867
 • 0
Dziennik Rzeczpospolita informuje dzisiaj o wniosku celników wzywającym do złożenia rezygnacji Szefa Służby Celnej i odwołania Dyrektorów izb celnych
Celnicy zarzucają Ministrowi nieprawidłowości nie tylko w sprawach kadrowych, wynikających ze stosunku służbowego, takie jak proces mianowań, gdzie sądy administracyjne i sam Minister przyznał już, że doszło do błędnego zastosowania prawa, ale zarzucają przede wszystkim szereg działań i zaniechań w sferze zadań jakie z mocy ustawy realizuje Służba Celna

http://www.rp.pl/artykul/567930.html

Celnicy zasypują Dyrektorów IC wnioskami rekrutacyjnymi w związku z procesem wartościowania!!!

 • 3 220
 • 0
Harmonogram SSC okazał się wyłącznie kolejnym przykładem ignorancji władzy i kpiny z celników. Świadczą o tym odpowiedzi tzw. zespołów lokalnych.

Wg Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu, ale także po konsultacjach z prawnikami bez wątpliwości stwierdzić należy, że w procesie wartościowania winny być wzięte pod uwagę przesłanki wynikające z przepisów prawa takie jak doświadczenie, znajomość języków obcych, wykształcenie, przebieg służby i inne.
TO OBOWIĄZEK DYREKTORA, KTÓRY BĘDZIE PRZEDSTAWIAŁ PROPOZYCJĘ NA PODSTAWIE ART 222. ust.3 USTAWY O SC.
Wobec powyższego w Służbie Celnej trwa akcja. Każdy niezadowolony z wartościowania celnik, ale także wyrażając sprzeciw przeciwko prywacie i licznym przykładom kumoterstwa oraz nepotyzmu podczas wartościowania stanowisk wysyła wniosek rekrutacyjny o nadanie stanowiska, zgodnego z jego kwalifikacjami, wykształceniem i uwzględniającego przebieg służby oraz inne przesłanki wynikające z przepisów prawa.

WNIOSEK I PISMO DO POBRANIA...

Wezwanie Szefa Służby Celnej do złożenia rezygnacji z zajmowanego stanowiska

 • 4 979
 • 1
Zarząd Główny Związku Zawodowego Celnicy PL (...) wzywa Pana do rezygnacji ze stanowiska Szefa Służby Celnej w związku z Pana działaniem na szkodę interesu publicznego oraz prywatnego, łamaniem i lekceważeniem prawa oraz Kodeksu Etyki Funkcjonariusza Celnego, a także jako współodpowiedzialnego za powstanie strat Skarbu Państwa wielkich rozmiarów. (...)

Wniosek do pobrania:
http://zz.celnicy.pl/tekst-493.html

Portale internetowe poinformowały wczoraj o zarzutach dla urzędniczki MF

 • 4 170
 • 0
Portale internetowe poinformowały wczoraj o zarzutach postawionych urzędnikowi MF zajmującemu się hazardem. Jako pierwsze o sprawie informowało RMF FM
http://www.rmf24.pl/fakty/polska/ne...ndytami-sa-zarzuty-dla-urzedniczki,nId,308023
http://www.tvn24.pl/12690,1682870,0,1,urzedniczka-ministerstwa-od-hazardu-z-zarzutami,wiadomosc.html

Protokół ze spotkania SSC ze Związkami Zawodowymi w dniu 10.11.2010r.

 • 7 679
 • 3
W dniu 10.11.2010r. odbyło się spotkanie SSC ze Związkami Zawodowymi. Przedstawiciele ZZ Celnicy PL nie wzięli udziału w spotkaniu z uwagi na fakt, iż MF nie udzielił odpowiedzi na pismo skierowane do SSC o charakter spotkania.
ZZ Celnicy PL stoi na stanowisku, iż zgodnie z prawem zasady wynagradzania winny podlegać uzgodnieniom. Nie jest właściwy tryb konsultacji wynikający z art.19 ustawy o Związkach zawodowych, dzięki któremu Ministerstwo zupełnie dowolnie traktuje uwagi zgłaszane przez stronę społeczną i w rzeczywistości Związki są pozbawiane praw wynikających z ustawy o Związkach zawodowych nakazujących uzgodnienie zasad wynagradzania.
Wszystkie Związki mają w tej kwestii identyczne stanowisko, wszystkie jednak, poza jedynie ZZ Celnicy PL, podporządkowują się działaniom Resortu, mimo iż wielokrotnie w przeszłości przekonaliśmy się boleśnie o tym jakie konsekwencje niesie taki tryb dialogu społecznego.
ZZ Celnicy PL uważa nadto, iż w kwestii wartościowania stanowisk wszystkie...

Pismo do MSWiA w sprawie chorobowego

 • 2 397
 • 0
Związek Zawodowy Celnicy PL zwrócił się do Departamentu Prawnego MSWiA z uwagami dot. planów zmiany przepisów o absencjach chorobowych w Służbie Celnej i wysokości świadczeń otrzymywanych w związku z przebywaniem na chorobowym.
Pismo do pobrania:
http://zz.celnicy.pl/tekst-491.html

Pismo do Pani Minister Julii Pitery z dnia 16.11.2010r.

 • 1 967
 • 0
Związkowcy wystąpili z kolejnym pismem do Pełnomocnika Rządu ds. Opracowania Programu Zapobiegania Nieprawidłowościom w Instytucjach Publicznych Pani Minister Julii Pitery wskazując na kilka niepokojących zjawisk w funkcjonowaniu Służby Celnej.
Pismo do pobrania pod linkiem:
http://zz.celnicy.pl/tekst-486.html

Odrobina groteski - Czy SSC ukończył ZKC?

 • 4 937
 • 7
Związek Zawodowy Celnicy PL

Nysa, dnia 16.11.2010r.

Nr: ZZ Celnicy PL – 109/2010

Pan Jan Vincent Rostowski
Minister Finansów

Szanowny Panie Ministrze.

W związku z wdrażaniem modernizacji Służby Celnej w sposób autorytatywny przez Szefa Służby Celnej, prowadzący do wielu niepotrzebnych i kosztownych sporów sądowych i innych osłabiających funkcjonowanie Służby Celnej, Związek Zawodowy Celnicy PL składa wniosek o udzielenie informacji publicznej czy Szef Służby Celnej spełnia wymogi, którymi ma obowiązek legitymować się każdy funkcjonariusz celny.

Prosimy o dostarczenie na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej dokumentu potwierdzającego ukończenie zasadniczego kursu celnego przez Szefa Służby Celnej, o którym mowa w art.79 ustawy o Służbie Celnej.

Proszę także o udzielenie informacji publicznej w postaci pytań i odpowiedzi do obecnego Szefa Służby Celnej w konkursie na Dyrektora Izby Celnej w Szczecinie, który to konkurs miał wygrać według...
Do góry