Służba celna

Pismo do DIC o stosowanie prawa przy wartościowaniu - OPINIA PRAWNA!!!

 • 3 793
 • 0
"(...)W związku z obowiązkiem stosowania przez Dyrektorów Izb Celnych przepisów rozdziału
8 ustawy o SC, postępowanie w sprawie przedstawienia pisemnej propozycji na podstawie art. 222 ust. 3 powinno nie tylko uwzględniać formalne reguły trybu awansowania na stanowisko służbowe ale przede wszystkim przy określaniu proponowanego stanowiska powinny być brane pod uwagę kryteria oceny funkcjonariusza, przewidziane w rozdziale 8 i przepisach wykonawczych. Zgodnie z delegacją ustawową z art. 113 ust. 3 ustawy o SC, kryteria oceny kandydata na dane stanowisko określa rozporządzenie MF. Według § 5 ust. 5 rozporządzenia MF, podstawowymi kryteriami oceny funkcjonariusza są: przebieg służby funkcjonariusza, ostatnia ocena okresowa albo ostatnia opinia okresowa w służbie przygotowawczej. Ponadto katalog kryteriów ocen znajduje uszczegółowienie w załącznikach nr 1 (wykształcenie), nr 3 (kompetencje) i nr 4 (kompetencje) do rozporządzenia. Zatem, kierownik urzędu przed przedstawieniem pisemnej...

Pismo do DIC o naprawienie szkód spowodowanych błędnym mianowaniem do korpusów

 • 3 208
 • 1
Związkowcy wysłali pismo do DIC o naprawienie szkód spowodowanych niewłaściwym mianowaniem do korpusów innych niż wskazane w ustawie.
Przypomnijmy. W listopadzie 2009 roku DIC mianowali funkcjonariuszy do korpusów na podstawie błędnych wytycznych/poleceń Ministerstwa Finansów.
Związkowcy pytają więc, czy DIC zamierzają przywrócić stan zgodny z prawem, czy też będą utrzymywać w obiegu swoje błędne decyzje i czekać wciąż na dalsze wytyczne z MF?

Związkowcy przypominają wszystkim funkcjonariuszom, którzy kwestionują tylko stopień w korpusie, że także dla nich zostaną przygotowane stosowne wzory, gdyż trudno jest celnikom pogodzić się z tym, że ustawowe kryterium doświadczenia zostało przez SSC zawężone tylko do udziału w misjach i szkolenia innych funkcjonariuszy. Trudno jest także zaakceptować nierówne traktowanie spowodowane punktacją SSC, które degraduje mł. dyspozytorów w stosunku do dyspozytorów celnych o trzy stopnie. Celnik, który w dniu wejścia w życie ustawy pełnił służbę...

Zapytanie SSC w związku z potwierdzonymi nieprawidłowościami powstałymi w procesie mianowań funkcjonaruszy na podstawie art.223 ustawy o SC

 • 3 099
 • 0
Związek Zawodowy Celnicy PL

Pan Jacek Kapica
Szef Służby Celnej


Dot.: aktów mianowania na podstawie art.223 ustawy o SC

W związku z pismem Szefa Służby Celnej nr SC6/0681/341/10/9296 z dnia 10.11.2010r. i w ślad za tym licznymi zapytaniami od funkcjonariuszy, Związek Zawodowy Celnicy PL zwraca się z prośbą o udzielenie odpowiedzi:

1. Czy funkcjonariusze, którzy nie złożyli odwołań od aktów mianowania i pełnili wcześniej funkcję związaną z podporządkowaniem służbowym będą mieli z urzędu wzruszoną sprawę i zostaną mianowani do właściwego korpusu oficerów młodszych?

2. Czy funkcjonariusze pełniący funkcję Kierujących Sekcją i Kierujących Wieloosobowym Stanowiskiem Służby będą mianowani z urzędu do korpusu oficerów młodszych?(...)


http://zz.celnicy.pl/tekst-500.html

Opinia prawna dot. przenoszenia f.c. i powierzania pełnienia obowiązków na innych stanowiskach

 • 3 162
 • 0
Od kilku tygodni, a nawet wcześniej, w związku z procesem wartościowania, wielu celników w całej Polsce było przenoszonych oraz powierzano im pełnienie obowiązków na innych stanowiskach.

Okazuje się, że powierzenie pełnienia obowiązków na innym stanowisku jest tylko możliwe na określony czas. Powierzanie pełnienia obowiązków na innym stanowisku na stałe może oznaczać działanie bez podstawy prawnej.
Przedstawiamy opinię Kancelarii celem wykorzystania w indywidualnych sprawach wynikających ze stosunku służbowego:

http://zz.celnicy.pl/tekst-499.html

Komunikat ze spotkania ZZ z kadrą kierowniczą IC Wrocław

 • 3 722
 • 1
Zamieszczamy Komunikat ze spotkania Zw. Zawodowych działających przy IC Wrocław z kadrą kierowniczą tej izby. Komunikat zawiera kilka interesujących informacji, m.in. informację o tym, że wysokość uposażenia w propozycji, którą nada DIC będzie kształtowała się na najniższym możliwym poziomie, oczywiście z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, jeżeli ktoś ma dzisiaj wyższe.
Protokół rozwiewa także nadzieje związane z wnoszeniem uwag do zespołów lokalnych i centralnego. Ponownie zostało potwierdzone, że była to jedna wielka mistyfikacja i kpina z celników

Związek Zawodowy Celnicy PL, po konsultacjach z prawnikami, przygotował inne, niezwiązane z harmonogramem SSC wzory. Są to wnioski aplikacyjne wraz z pismem przewodnim, które celnicy powinni składać do DIC.
Wnioski są dostępne w dziale Dyskusje Ogólne na forum celnicy.pl. Wnioski należy składać na wszystkie wybrane przez celnika stanowiska, także kierownicze.

Protokół do pobrania tutaj:
http://zz.celnicy.pl/tekst-497.html

Uwagi NSZZ Solidarność do rozp. w sprawie dodatków

 • 2 691
 • 0
NSZZ Solidarność przekazał uwagi do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie warunków otrzymywania dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy celnych oraz wysokości tych dodatków
http://zz.celnicy.pl/tekst-496.html

Wniosek do Ministra Finansów o wstrzymanie wartościowania

 • 3 522
 • 3
Pan Jan Vincent Rostowski
Minister Finansów

Zarząd Główny Związku Zawodowego Celnicy PL składa wniosek o wstrzymanie procesu wartościowania i uchylenie Zarządzenia nr 43 w sprawie zasad opisu i wartościowania stanowisk służbowych.

Wnosimy o przystąpienie do uzgodnień zasad wynagradzania w tym opisu i wartościowania stanowisk.

Wprowadzenie w życie zasad określonych w Zarządzeniu nr 43 spowoduje negatywne skutki dla budżetu, zagraża ciągłości realizowanych zadań, spowoduje degradację funkcjonariuszy i pozbawi Służbę możliwości efektywnego wykorzystania zasobów kadrowych o wysokich kwalifikacjach. Będzie sprzyjać rozwojowi korupcji i pogorszy jakość obsługi petentów.

Jeżeli poniższe uzasadnienie nie przekona Pana Ministra do zasadności wstrzymania wartościowania, składamy wniosek o umożliwienie przez co najmniej 7 dni wykonywania obowiązków zgodnie z wynikami wartościowania tzn. funkcjonariusze będą wykonywać wyznaczone im zadania i w określonych w wyniku...

Rzeczpospolita - Celnicy wzywają do złożenia rezygnacji Szefa Służby Celnej

 • 2 849
 • 0
Dziennik Rzeczpospolita informuje dzisiaj o wniosku celników wzywającym do złożenia rezygnacji Szefa Służby Celnej i odwołania Dyrektorów izb celnych
Celnicy zarzucają Ministrowi nieprawidłowości nie tylko w sprawach kadrowych, wynikających ze stosunku służbowego, takie jak proces mianowań, gdzie sądy administracyjne i sam Minister przyznał już, że doszło do błędnego zastosowania prawa, ale zarzucają przede wszystkim szereg działań i zaniechań w sferze zadań jakie z mocy ustawy realizuje Służba Celna

http://www.rp.pl/artykul/567930.html

Celnicy zasypują Dyrektorów IC wnioskami rekrutacyjnymi w związku z procesem wartościowania!!!

 • 3 202
 • 0
Harmonogram SSC okazał się wyłącznie kolejnym przykładem ignorancji władzy i kpiny z celników. Świadczą o tym odpowiedzi tzw. zespołów lokalnych.

Wg Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu, ale także po konsultacjach z prawnikami bez wątpliwości stwierdzić należy, że w procesie wartościowania winny być wzięte pod uwagę przesłanki wynikające z przepisów prawa takie jak doświadczenie, znajomość języków obcych, wykształcenie, przebieg służby i inne.
TO OBOWIĄZEK DYREKTORA, KTÓRY BĘDZIE PRZEDSTAWIAŁ PROPOZYCJĘ NA PODSTAWIE ART 222. ust.3 USTAWY O SC.
Wobec powyższego w Służbie Celnej trwa akcja. Każdy niezadowolony z wartościowania celnik, ale także wyrażając sprzeciw przeciwko prywacie i licznym przykładom kumoterstwa oraz nepotyzmu podczas wartościowania stanowisk wysyła wniosek rekrutacyjny o nadanie stanowiska, zgodnego z jego kwalifikacjami, wykształceniem i uwzględniającego przebieg służby oraz inne przesłanki wynikające z przepisów prawa.

WNIOSEK I PISMO DO POBRANIA...

Wezwanie Szefa Służby Celnej do złożenia rezygnacji z zajmowanego stanowiska

 • 4 969
 • 1
Zarząd Główny Związku Zawodowego Celnicy PL (...) wzywa Pana do rezygnacji ze stanowiska Szefa Służby Celnej w związku z Pana działaniem na szkodę interesu publicznego oraz prywatnego, łamaniem i lekceważeniem prawa oraz Kodeksu Etyki Funkcjonariusza Celnego, a także jako współodpowiedzialnego za powstanie strat Skarbu Państwa wielkich rozmiarów. (...)

Wniosek do pobrania:
http://zz.celnicy.pl/tekst-493.html

Portale internetowe poinformowały wczoraj o zarzutach dla urzędniczki MF

 • 4 158
 • 0
Portale internetowe poinformowały wczoraj o zarzutach postawionych urzędnikowi MF zajmującemu się hazardem. Jako pierwsze o sprawie informowało RMF FM
http://www.rmf24.pl/fakty/polska/ne...ndytami-sa-zarzuty-dla-urzedniczki,nId,308023
http://www.tvn24.pl/12690,1682870,0,1,urzedniczka-ministerstwa-od-hazardu-z-zarzutami,wiadomosc.html

Protokół ze spotkania SSC ze Związkami Zawodowymi w dniu 10.11.2010r.

 • 7 659
 • 3
W dniu 10.11.2010r. odbyło się spotkanie SSC ze Związkami Zawodowymi. Przedstawiciele ZZ Celnicy PL nie wzięli udziału w spotkaniu z uwagi na fakt, iż MF nie udzielił odpowiedzi na pismo skierowane do SSC o charakter spotkania.
ZZ Celnicy PL stoi na stanowisku, iż zgodnie z prawem zasady wynagradzania winny podlegać uzgodnieniom. Nie jest właściwy tryb konsultacji wynikający z art.19 ustawy o Związkach zawodowych, dzięki któremu Ministerstwo zupełnie dowolnie traktuje uwagi zgłaszane przez stronę społeczną i w rzeczywistości Związki są pozbawiane praw wynikających z ustawy o Związkach zawodowych nakazujących uzgodnienie zasad wynagradzania.
Wszystkie Związki mają w tej kwestii identyczne stanowisko, wszystkie jednak, poza jedynie ZZ Celnicy PL, podporządkowują się działaniom Resortu, mimo iż wielokrotnie w przeszłości przekonaliśmy się boleśnie o tym jakie konsekwencje niesie taki tryb dialogu społecznego.
ZZ Celnicy PL uważa nadto, iż w kwestii wartościowania stanowisk wszystkie...

Pismo do MSWiA w sprawie chorobowego

 • 2 382
 • 0
Związek Zawodowy Celnicy PL zwrócił się do Departamentu Prawnego MSWiA z uwagami dot. planów zmiany przepisów o absencjach chorobowych w Służbie Celnej i wysokości świadczeń otrzymywanych w związku z przebywaniem na chorobowym.
Pismo do pobrania:
http://zz.celnicy.pl/tekst-491.html

Pismo do Pani Minister Julii Pitery z dnia 16.11.2010r.

 • 1 956
 • 0
Związkowcy wystąpili z kolejnym pismem do Pełnomocnika Rządu ds. Opracowania Programu Zapobiegania Nieprawidłowościom w Instytucjach Publicznych Pani Minister Julii Pitery wskazując na kilka niepokojących zjawisk w funkcjonowaniu Służby Celnej.
Pismo do pobrania pod linkiem:
http://zz.celnicy.pl/tekst-486.html

Odrobina groteski - Czy SSC ukończył ZKC?

 • 4 922
 • 7
Związek Zawodowy Celnicy PL

Nysa, dnia 16.11.2010r.

Nr: ZZ Celnicy PL – 109/2010

Pan Jan Vincent Rostowski
Minister Finansów

Szanowny Panie Ministrze.

W związku z wdrażaniem modernizacji Służby Celnej w sposób autorytatywny przez Szefa Służby Celnej, prowadzący do wielu niepotrzebnych i kosztownych sporów sądowych i innych osłabiających funkcjonowanie Służby Celnej, Związek Zawodowy Celnicy PL składa wniosek o udzielenie informacji publicznej czy Szef Służby Celnej spełnia wymogi, którymi ma obowiązek legitymować się każdy funkcjonariusz celny.

Prosimy o dostarczenie na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej dokumentu potwierdzającego ukończenie zasadniczego kursu celnego przez Szefa Służby Celnej, o którym mowa w art.79 ustawy o Służbie Celnej.

Proszę także o udzielenie informacji publicznej w postaci pytań i odpowiedzi do obecnego Szefa Służby Celnej w konkursie na Dyrektora Izby Celnej w Szczecinie, który to konkurs miał wygrać według...

Wyrok WSA w Warszawie II SAB/WA 135/10

 • 2 856
 • 1
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Adam Lipiński (spr.) Sędziowie WSA Sławomir Antoniuk WSA Przemysław Szustakiewicz Protokolant Dorota Kwiatkowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 września 2010 r. sprawy ze skargi Związku Zawodowego Celnicy PL na bezczynność Ministra Finansów w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia 1 lutego 2010 r. o udostępnienie informacji publicznej: 1) zobowiązuje Ministra Finansów do rozpoznania wniosku Związku Zawodowego Celnicy PL z dnia 1 lutego 2010 r. o udzielenie informacji publicznej, w terminie 14 dni od daty doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami postępowania administracyjnego; 2) zasądza od Ministra Finansów na rzecz Związku Zawodowego Celnicy PL kwotę 100 złotych tytułem zwrotu wpisu sądowego.

Wyrok dostępny pod linkiem:
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/ED3B5664D5

Orzeczenia WSA i NSA w zakresie interpretacji art.223 ustawy o SC

 • 4 349
 • 0
Otrzymaliśmy już pisemne uzasadnienie wyroku NSA z dnia 3 listopada 2010r. I OSK 949/10, w którym w kwestii interpretacji art.223 czytamy, że "... w związku z wejściem w życie nowej ustawy o SC z dnia 27 lipca 2009r. kierownicy urzędów zobowiązani zostali w zakreślonym terminie do dokonania mianowań funkcjonariuszy na stopnie służbowe w zależności od stopnia zajmowanego przed wejściem w życie ustawy (art.223 ust.2 oraz ust.3 pkt.1) lub w zależności od zajmowanego wczesniej stanowiska bądź też charakteru pełnionych obowiązków (art.223 ust.2 pkt.2)."
Postanowienie będzie niebawem dostępne w internetowej bazie NSA.
Jest to Postanowienie NSA w innej sprawie niż poniższa. W tej sprawie WSA we Wrocławiu uznał się za niewłasciwy i od tego została złożona kasacja przez funkcjonariusza z IC Wrocław.

Poniżej link do wyroku WSA w Warszawie II SAB/WA 163/10

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/8A3270562F

WSA w wyroku dostępnym pod ww. linkiem II SAB/WA 163/10 wskazuje, iż...

Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie mianowań

 • 3 889
 • 0
W dniu 4 listopada 2010r. Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie nieprawidłowości w procesie mianowań funkcjonariuszy celnych na stopnie służbowe przeprowadzonych w końcu 2009 roku na podstawie art.223 ustawy o Służbie Celnej.
Zawiadomienie o możliwym popełnieniu przestępstw złożył do Prokuratury Związek Zawodowy Celnicy PL

List SSC dot. mianowań w związku z rozstrzygnięciem NSA

 • 4 587
 • 6
Informowaliśmy na portalu, że w dniu 3 listopada 2010r. NSA w Warszawie uwzględnił argumentację ZZ Celnicy PL działającego na prawach uczestnika postępowania, że akt mianowania wydany na podstawie art.223 ustawy o SC jest decyzją administracyjną. Powyższe nastąpiło wbrew stanowisku skarżącego oraz wbrew stanowisku DIC we Wrocławiu, który został wezwany do usunięcia naruszenia prawa przez funkcjonariusza pełniącego służbę w IC Wrocław.
KR Chmaj i Wspólnicy, z którą współpracuje ZZ Celnicy PL od początku twierdziła, że akt mianowania stanowi decyję administracyjną. Zostało to wreszcie potwierdzone przez SN i NSA. trafne zaklasyfikowanie aktu mianowania świadczy o bardzo wysokim profesjonaliźmie obsługi prawnej Związku.
Z uwagi na powyższe SSC wystosował list do funkcjonariuszy, Związków i Dyrektorów Izb Celnych.

List do pobrania:
http://zz.celnicy.pl/tekst-483.html

W liście nie odniesiono się do funkcjonariuszy, którzy nie kwestionują korpusu, a których doświadczenie...

APEL DO FUNKCJONARIUSZY!!!

 • 2 367
 • 0
Nysa, dnia 10.11.2010r.


APEL

Funkcjonariusze Służby Celnej!!!

W obliczu trudnej sytuacji budżetu Rzeczypospolitej Polskiej, Zarząd Główny Związku Zawodowego Celnicy PL

- apeluje do wszystkich Funkcjonariuszy i Pracowników Służby Celnej,

o rzetelne wykonywanie powierzonych zadań w celu zwiększenia wpływów budżetowych i skuteczniejszej walki z przestępczością i nieuczciwymi przedsiębiorcami.

Koleżanki i Koledzy !​

Dochody budżetu Rzeczypospolitej Polskiej i bezpieczeństwo obywateli Wspólnoty Europejskiej są najważniejszymi zadaniami realizowanymi przez Polską Służbę Celną. Funkcjonariuszy celnych, którzy realizując nałożone obowiązki są poddawani naciskom w celu przyspieszenia czynności służbowych kosztem zaniedbań przy kontroli, prosimy o postępowanie zgodne ze złożonym ślubowaniem.​

Jako przedstawiciele środowiska pracowniczego, ZZ Celnicy PL realizując ustawowe i statutowe cele, w trosce...​
Do góry