Służba celna

Rozporządzenie MSWiA zmieniające rozp. w sprawie przenoszenia do służby w SG

 • 6 038
 • 0
W Dz. U. Nr 149 Poz.1001 opublikowano rozporządzenie MSWiA zmieniające rozporządzenie w sprawie przenoszenia do służby w Straży Granicznej

Istotny jest par. 16, w którym dodano ust.2 dot. funkcjonariuszy Służby Celnej

ust. 2. Okresy służby w Służbie Celnej uznaje się za równorzędne z okresem służby w Straży Granicznej dla celów związanych z ustaleniem stażu służby, jaki powinien mieć funkcjonariusz Straży Granicznej na określonym stanowisku służbowym.

Ust.1 par.16 pozostał bez zmian:​
§ 16. ust.1 Okresy służby i staż funkcjonariusza w Policji, Biurze Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego lub Centralnym Biurze Antykorupcyjnym uznaje się za równorzędne z okresami służby i stażem w Straży Granicznej, przyjmując odpowiednio, że jeden dzień służby i stażu w tych formacjach odpowiada jednemu dniowi służby i stażu w Straży Granicznej.

Rzeczpospolita opublikowała list Związku Zawodowego Celnicy PL

 • 8 542
 • 0
images.jpg Rzeczpospolita opublikowała obszerne fragmenty listu ZZ Celnicy PL, który był reakcją na publikację negującą konieczność przyznania Służbie Celnej uprawnień operacyjno-rozpoznawczych http://www.rp.pl/artykul/527708.html

Protest sfery budżetowej - Warszawa 22 września 2010r.

 • 4 878
 • 0
"Warszawa, 23 sierpnia 2010 r.

Stanowisko
Związków Zawodowych państwowej sfery budżetowej
w sprawie projektu zamrożenia wzrostu wynagrodzeń na rok 2011

Przedstawiciele Związków Zawodowych – sygnatariusze niniejszego Stanowiska w sprawie założeń Rządu do projektu budżetu państwa na rok 2011, w części dotyczącej zamrożenia wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, żądają:
1. wprowadzenia korekty do założeń projektu budżetu państwa na rok 2011, zgodnie
z propozycją central związkowych: NSZZ ”Solidarność”, OPZZ i FZZ FORUM, i przyjęcia wzrostu wynagrodzeń dla państwowej sfery budżetowej o 5,3%, co stanowiłoby rekompensatę wynikającą
z kosztów inflacji ostatnich lat;
2. pilnego rozpoczęcia negocjacji, w sprawie stabilnego wieloletniego wzrostu wynagrodzeń
w Służbie Cywilnej, dla pracowników urzędów państwowych oraz funkcjonariuszy państwowych.
Uzasadnienie
W 2010 roku zamrożono wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej ze względu na „kryzys...

LIST OTWARTY DO SZEFA SŁUŻBY CELNEJ

 • 4 761
 • 1
NSZZ Solidarność przy IC Wrocław wystosował LIST OTWARTY do Szefa Służby Celnej. Sprawa dotyczy mianowań funkcjonariuszy na stopień służbowy. W liście czytamy m.in. że sprawa mianowań na stopnie służbowe jest zdaniem Związku największym skandalem w Słuzbie Celnej od czasu alokacji 2004. Zdaniem Związku trudno znaleźć w państwie prawa tak ewidentne przykłady manipulacji przepisami prawa i lekceważenia praw obywatelskich.
List do pobrania http://zz.celnicy.pl/tekst-461.html

MSWIA odpowiada - emerytury mundurowe

 • 5 326
 • 0
MSWIA odpowiedziało na pismo Związków, w którym pytano czy doszło do złamania prawa w procesie legislacyjnym nad ustawą o Służbie Celnej. Związek wysyła w tej sprawie wniosek o kontrolę do Najwyższej Izby Kontroli. Pełna korespondencja dostępna pod linkiem:
http://zz.celnicy.pl/tekst-442.html

Związki Zawodowe o planach alokacji Szefa Służby Celnej

 • 4 049
 • 0
W odpowiedzi na Dezyderat Komisji Finansów Publicznych Minister Finansów potwierdził chęć przeprowadzenia alokacji z IC Toruń, Szczecin, Wrocław i Rzepin.

Załączamy pismo Związków do Ministra Finansów w tej sprawie:
http://zz.celnicy.pl/tekst-454.html

Minister Finansów nie zna KPA i nie uznaje Uchwał Sądu Najwyższego!!!

 • 3 501
 • 0
ministerstwo-finansow.jpgMinister Finansów udzielił odpowiedzi Marszałkowi Bronisławowi Komorowskiemu na Dezyderat Komisji Finansów Publicznych.
Odpowiedzi udzielono wbrew orzecznictwu Sądu Najwyższego.
Odpowiedź wskazuje też na brak znajomości Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
Gdyby Minister Finansów był funkcjonariuszem celnym wszczęto by przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne, gdyż nie realizuje jednego z podstawowych obowiązków funkcjonariusza polegającego na stałym podnoszeniu kwalifikacji zawodowych i nie szkoli się w służbie.
Minister Finansów odpowiada za finanse publiczne państwa i służby skarbowe oraz Służbę Celną. Udzielając odpowiedzi uznał jak widać, że nie ma obowiązku działania zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego i KPA.
Szeregowy funkcjonariusz celny nie ma takich przywilejów.
Cóż, z tego wynika, że takie uprawnienia w Rzeczypospolitej przysługują jedynie Ministrom i innym organom państwowym.
A tak na marginesie:
SPRAWA MIANOWAŃ, TAKŻE W...

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka obradowała w sprawie celników

 • 3 311
 • 0
logo_sejm.jpgW dniu 03.08.2010r. odbyło się posiedzenie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w sprawie postępowań przygotowawczych prowadzonych wobec funkcjonariuszy celnych
Biuletyn z posiedzenia Komisji dostępny na stronach Sejmu:
http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/Main6?OpenForm&SPC

Odpowiedź ZZ Celnicy PL do dziennika Rzeczpospolita

 • 4 194
 • 0
Związek Zawodowy Celnicy PL
Ul. Szpitalna 3b, 5-7
45-010 Opole
Adres korespondencyjny:
48-300 Nysa ul.Otmuchowska 50

Nysa, dnia 13.08.2010r.

Nr: ZZ Celnicy PL –79-1/10

Sz.P. Paweł Lisicki
Redaktor Naczelny Dziennika Rzeczpospolita
Sz.P. Grażyna Leśniak
Redaktor Dziennika Rzeczpospolita

Szanowny Panie Redaktorze.
Szanowna Pani Redaktor.

W związku z artykułem pt. „Celnik jak agent służb specjalnych”, który ukazał się w poniedziałkowym wydaniu dziennika Rzeczpospolita w dniu 9 sierpnia 2010r. uprzejmie informuję, iż przyznane przez Parlament RP uprawnienia Służby Celnej, o których stanowi wspomniany artykuł są wciąż niewystarczające do skutecznego ścigania szarej strefy w hazardzie, akcyzie, przemycie i innych dziedzinach, którymi zajmuje się z mocy ustawy Służba Celna.
Przyznane uprawnienia, o których pisze Dziennik Rzeczpospolita, to jedynie namiastka pełnych uprawnień operacyjnych, które są niezbędne, aby...

Wartościowanie i opis stanowisk - konsultacje społeczne projektu zarządzenia Ministra Finansów

 • 5 111
 • 0
ministerstwo-finansow.jpgMinisterstwo Finansów przesłało do zaopiniowania projekt zarządzenia Ministra Finansów dot. wartościowania i opisu stanowisk. W chwili obecnej jest czas na zgłaszanie uwag do tego projektu

Pliki dostępne pod linkiem:
http://zz.celnicy.pl/tekst-458.html

Komunikat - spotkanie Związków Zawodowych sfery budżetowej

 • 3 775
 • 0
KOMUNIKAT
ze spotkania przedstawicieli związków zawodowych
w Warszawie w dniu 11 sierpnia 2010r.

W związku z przerwaniem w dniu 30 lipca 2010 roku rozmów w Komisji Trójstronnej dotyczących założeń projektu budżetu Państwa na rok 2011, zamrażającego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej, w dniu 11 sierpnia 2010 roku w Warszawie odbyło się spotkanie konsultacyjne niżej wymienionych związków zawodowych:
 Sekcja Krajowa Pracowników Skarbowych NSZZ "Solidarność",
 Związek Zawodowy Celnicy PL,
 Regionalna Sekcja nr 2 Pracowników Administracji Państwowej i Urzędów Centralnych NSZZ "Solidarność",
 Związek Zawodowy Pracowników Egzekucji Administracyjnej,
 Zrzeszenie Związków Zawodowych Służby Celnej RP,
 Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”.
W trakcie spotkania uczestnicy wyrazili głębokie zaniepokojenie sytuacją powstałą w Komisji Trójstronnej, spowodowanej nieobecnością umocowanych przedstawicieli Rządu RP. Uniemożliwiło to...

Związki Zawodowe dyskutują o wcześniejszych emeryturach dla celników

 • 6 284
 • 0
Wszystkie ogólnopolskie Związki Zawodowe działające w Służbie Celnej postulują o zrównanie praw funkcjonariuszy celnych z funkcjonariuszami innych służb mundurowych, albo milczą w tym zakresie.
Jedynie Federacja ZZSC, która wielokrotnie przedstawiała prawne uzasadnienie zrównania praw celników z innymi służbami, wbrew wielu swoim dotychczasowym stanowiskom, zasygnalizowała wstępnie odmienne zdanie.
Wobec powyższego Związek Zawodowy Celnicy PL zwrócił się do Federacji ZZSC o ponowne rozważenie swojego stanowiska i występowanie w tej jakże istotnej kwestii w zgodzie z wszystkimi innymi centralami, w zgodzie z uzasadnieniem prawnym ale przede wszystkim w zgodzie z oczekiwaniami środowiska

Do pobrania korespondencja pomiędzy Związkami:
http://zz.celnicy.pl/tekst-457.html

Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie mianowań funkcjonariuszy celnych wraz z uzasadnieniem

 • 4 544
 • 0
temida_slepa_wazy.jpgSąd Najwyższy orzekł o mianowaniu funkcjonariuszy celnych na stopień służbowy na podstawie art.223 ustawy o Służbie Celnej.

Uchwała dostępna pod linkiem:
http://zz.celnicy.pl/tekst-456.html

Komunikat Ministerstwa Finansów w związku z publikacją Rzeczpospolitej na temat uprawnień Służby Celnej

 • 2 786
 • 0
ministerstwo-finansow.jpg
[h=3]Komunikat 2010.08.09 14:50[/h]
W związku z dzisiejszymi doniesieniami mediów nt. nowych uprawnień Służby Celnej Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje:

Służba Celna na podstawie nowelizacji Ustawy o Służbie Celnej (art. 75b) przeprowadzonej wraz z uchwaleniem ustawy o grach hazardowych otrzymała uprawniania do niejawnej obserwacji i rejestracji obrazu zdarzeń w miejscach publicznych oraz dźwięku towarzyszącego tym zdarzeniom w celu ustalenia sprawców i uzyskania dowodów przestępstw organizacji nielegalnych gier hazardowych, przemytu towarów i ich dalszej odsprzedaży oraz nielegalnego obrotu wyrobami akcyzowymi.

Ustawa (art. 75c) wprowadziła również podstawy prawne współpracy z innymi służbami uprawnionymi do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, w szczególności poprzez uczestnictwo funkcjonariuszy celnych w realizowanych przez te służby czynnościach niejawnych.

Nowe uprawnienia zostały przyznane w...

"Celnik jak agent służb specjalnych"

 • 3 856
 • 0
czeczpospolita.jpgDzisiejsza Rzeczpospolita na pierwszej stronie informuje, że funkcjonariusze Służby Celnej przy okazji prac nad ustawą hazardową otrzymali uprawnienia do obserwowania i nagrywania w sposób niejawny w miejscach publicznych osób podejrzanych o popełnienie przestępstw.
Zdaniem wielu ekspertów są to uprawnienia, które nie są potrzebne Służbie Celnej, gdyż wykraczają poza walkę z przestępczością w tak newralgicznych sektorach jak hazard, cło i akcyza.
Ponadto istnieje obawa dublowania działań służb i w efekcie chaosu, który może utrudniać ściganie przestępstw.
Obawy budzi też fakt, iż do inwigilowania osób wystarczające jest zarządzenie dyrektora izby celnej bez kontroli celowości przez trzecią władzę.
Specjaliści twierdzą, że specsłużb jest w Polsce zbyt wiele i nie ma potrzeby tworzyć nowych.

http://www.rp.pl/artykul/2,519936_Celnik_jak_agent_sluzb_specjalnych.html

CBA: kolejni celnicy zatrzymani

 • 5 490
 • 0
wirtualna-polska.jpg 08.07. Warszawa - CBA informuje:
Dwie celniczki i warszawskiego przedsiębiorcę z branży samochodowej zatrzymali agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Cała trójka usłyszała aż 22 prokuratorskie zarzuty.
Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali w dwóch warszawskich oddziałach celnych dwie celniczki w wieku 37 i 41 lat. Prokuratura Okręgowa w Warszawie przedstawiła im zarzuty przyjmowania korzyści majątkowych. Wobec starszej funkcjonariuszki prokurator zastosowano dozór i poręcznie majątkowe. Młodsza z kobiet decyzją sądu na trzy miesiące trafiła do aresztu.
Agenci CBA zatrzymali również 39-letniego prywatnego przedsiębiorcę z branży samochodowej. Mężczyzna usłyszał zarzuty wręczania korzyści majątkowych. On także najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie.

Więcej na http://finanse.wp.pl/kat,7070,title...rzymani-komunikat,wid,12455456,wiadomosc.html

Pielgrzymka 2010

 • 4 134
 • 0
ministerstwo-finansow.jpg Funkcjonariusze i Pracownicy Służby Celnej

Zgodnie z wieloletnią tradycją w sierpniu br. odbędzie się XIX Międzynarodowa Piesza Pielgrzymka Wojskowa żołnierzy i innych służb mundurowych do Sanktuarium Narodowego na Jasnej Górze.

W dniu 5 sierpnia br. po Mszy świętej o godz. 5.30 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego wyruszą uczestnicy pielgrzymki.
W związku z tym, że piesze pielgrzymki wojskowe posiadają typowe dla wojska zabezpieczenie logistyczne, istnieje możliwość skorzystania
z wyżywienia i wyposażenia wojskowego.

Osoby chętne do uczestniczenia w pieszej pielgrzymce na Jasną Górę (w ramach urlopu) powinny jak najszybciej zgłaszać się do właściwego kapelana Służby Celnej lub bezpośrednio do dziekana Służby Celnej, najpóźniej w terminie do dnia 22 lipca br.
Przypominam, że opiekę duszpasterską sprawują:
 Ks. Marcin Iżycki - w Ministerstwie Finansów oraz w Izbach Celnych w Warszawie, Łodzi i w Białej Podlaskiej;
 Ks. Marian...

Odpowiedź na interpelację Posła W.Szaramy

 • 4 323
 • 0
logo_sejm.jpgZgromadzony do tej pory materiał dowodowy rozszerzył pierwotnie określony zakres śledztwa, bowiem wynika z niego uzasadnione podejrzenie, iż nieprawidłowo przeprowadzane odprawy celne były dokonywane przez funkcjonariuszy pod wpływem wytycznych, które jednocześnie naruszały przepisy prawa krajowego i wspólnotowego. (...)
Analiza wskazanego powyżej materiału dowodowego uzasadniła prowadzenie śledztwa sygn. Ap V Ds. 30/09 także w kierunku podejrzenia popełnienia przestępstw spenalizowanych w art.231 par.1 kodeksu karnego w zakresie:
- kształtowania przepisów dotyczących dopuszczonych do użytku skażalników alkoholu etylowego
- formułowania w wewnętrznych pismach (okólnikach, wytycznych i poleceniach służbowych) interpretacji dotyczących taryfikacji importowanego towaru na bazie alkoholu etylowego skażonego do kodu 3820, stawek akcyzy na ten towar oraz zwolnienia z akcyzy alkoholu etylowego zawartego w przedmiotowym produkcie
- ukształtowania...

Program antykorupcyjny polskiej Służby Celnej 2010-2013+

 • 4 608
 • 2
sluzba-celna.jpgMinisterstwo Finansów informuje, że 13 lipca 2010 r. został zatwierdzony do realizacji Program antykorupcyjny polskiej Służby Celnej 2010-2013+.

Projekt Programu był dyskutowany zarówno z przedstawicielami izb celnych, jak też innymi instytucjami, takimi jak Pełnomocnik Rządu ds. Opracowania Programu Zapobiegania Nieprawidłowościom w Instytucjach Publicznych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Komenda Główna Policji, Komenda Główna Straży Granicznej, Centralne Biuro Antykorupcyjne oraz Fundacja im. Stefana Batorego. Po uwzględnieniu ich uwag i propozycji zgłoszonych podczas spotkań projekt oceniono pozytywnie jako kompleksowy i trafnie definiujący występujące problemy oraz zadeklarowano pomoc w jego realizacji.

Program stanowi realizację jednego z celów określonych w strategii działania Służby Celnej 2010-2015 i ma ugruntować istniejące oraz wprowadzić nowe rozwiązania zapobiegające występowaniu korupcji...

Dlaczego Minister Finansów dyskryminuje celników w każdej dziedzinie?

 • 6 304
 • 0
Nr: ZZ Celnicy PL –73/10
Pan Jan Vincent Rostowski
Minister Finansów
Szanowny Panie Ministrze.

Zwracamy się uprzejmie z wnioskiem o zmiany dyskryminujących postanowień § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o doradztwie podatkowym z dnia 10 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 107, poz. 940 ze zm) poprzez dodanie w § 10. 1 punktu 7 w brzmieniu „urzędzie celnym” oraz punktu 8 w brzmieniu „izbie celnej”

UZASADNINIE

Na początku pragnę przedstawić aktualny stan prawny :

1. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o doradztwie podatkowym z dnia 10 lipca 2002 r.
Rozdział 3. Praktyka zawodowa kandydatów na doradców podatkowych
§ 4. Kandydaci na doradców podatkowych, którzy złożyli z wynikiem pozytywnym egzamin na doradcę podatkowego, odbywają dwuletnią praktykę zawodową, w tym:

1) w urzędzie skarbowym - przez okres 4 miesięcy,

2) w izbie skarbowej - przez okres 4 miesięcy,

3) w...
Do góry