Informacja z MF na temat projektu KAS

Publikujemy projekt ustawy o KAS na obecnym etapie procedowania w MF. To nie jest jeszcze projekt przesłany do konsultacji społecznych.
Proponowane zmiany w zakresie ustawy o KAS dotyczą, w szczególności:
(...)
d) przyznania odrębnego dodatku dochodzeniowo-śledczego dla funkcjonariuszy wykonujących czynności dochodzeniowo-śledcze z uwagi na wątpliwości korzystania przez funkcjonariuszy dochodzeniowo-śledczych z dodatku kontrolerskiego,
e) przyznanie dodatku motywacyjnego za wykonywanie okresowo zwiększonych obowiązków służbowych lub dodatkowo powierzonych zadań;
f) przyznanie wynagrodzenia prowizyjnego za wykonywanie czynności egzekucyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
g) umożliwienie osobie zatrudnionej w jednostce organizacyjnej KAS uzyskania zwrotu kosztów poniesionych na ochronę prawną, jeżeli wszczęte przeciwko niej postępowanie karne o przestępstwo popełnione w związku z wykonywaniem czynności służbowych,
h) przyznanie funkcjonariuszowi bezpłatnej ochrony prawnej w postępowaniu karnym, w którym uczestniczy w charakterze pokrzywdzonego lub oskarżyciela posiłkowego, jeśli być pokrzywdzony w związku z wykonywaniem czynności służbowych,
i) poszerzenie katalogu przypadków, w których stosunek służbowy funkcjonariusza wygasa, o nieusprawiedliwioną nieobecnością funkcjonariusza trwającą dłużej niż 10 służb (porzucenie służby),
j) likwidacja dyskryminacji delegowanych przez Szefa KAS funkcjonariuszy SCS do pełnienia funkcji przedstawiciela Szefa KAS w polskiej placówce dyplomatycznej, poprzez uwzględnienie okresu pobytu funkcjonariusza delegowanego do okresu niezbędnego do wyliczenia wskaźnika wysokości emerytury mundurowej,
k) zaliczanie do okresu służby czasu, w którym funkcjonariusz SCS powołany był na wyższe stanowisko w służbie cywilnej w jednostkach organizacyjnych KAS,
l) uregulowanie kwestii wypadków w drodze do miejsca pełnienia służby lub w drodze powrotnej ze służby,
m) uregulowanie kwestii dotyczących możliwości noszenia umundurowania przez funkcjonariuszy w stanie spoczynku/wygaszonych po uzyskaniu zezwolenia w trybie i na zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych,
n) wyrównanie uprawnień emerytalnych dla członków korpusu służby cywilnej, którzy stali się funkcjonariuszami po przyjęciu propozycji służby, otrzymanej na mocy ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948, z późn. zm.) oraz tych członków korpusu służby cywilnej, którzy propozycję pełnienia służby otrzymali w późniejszym terminie, a wykonywali wcześniej zadania, o których mowa w art. 11g, art. 36 i art. 38 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 720, z późn. zm.).
 

Attachments

 • OSR KAS uzgodnienia wewn udostępnienie informacji publicznej 187.2021.doc
  290 KB · Wyświetleń: 406
 • projekt zmiany ustawy o KAS uzgodnienia wewn. udostępnienie informacji p....docx
  124,6 KB · Wyświetleń: 657
 • uzasadnienie zmiany ustawy o KAS uzgodnienia wewn. udostępnienie informa....docx
  162,9 KB · Wyświetleń: 441
 • MFFIPR do S. Siwy odpowiedź 187.2021 (1).pdf
  224,6 KB · Wyświetleń: 469
Czytając projekt nowelizacji ustawy, mam wrażenie że skupia się on głównie na administracji skarbowej, i w niewielkim stopniu na SCS. Dodatek dla dochodzeniówki zdecydowanie na plus, i jeszcze zwiększenie ochrony prawnej dla funkcjonariuszy.
Kwestie emerytur to jakieś nieporozumienie dlaczego byli urzędnicy UKS zyskują uprawnienia a Celnicy za służbę przed 99 nie, jest to po prostu niesprawiedliwe.
Co do owoców tej resortowej narady to zastanawiam się nad tą centralizacją komórek karnych w US. To co resort widzi konieczności centralizacji komórek karnych w US, ale nie widzi konieczności centralizacji i wydzielenia SCS. Zawsze myślałem że to SCS głównie odpowiada za zwalczanie przestępczości, a tu jednak centralizacja w karnych US jest priorytetem.
Zespół do spraw ścieżki kariery ot ciekawostka. Ciekawe kto w nim zasiada i od kiedy działa? Obawiam się że oni opracują ścieżkę kariery i służby przygotowawczej ale tylko dla cywili a SCS pod to podepną (bo taniej i po kos

Publikujemy projekt ustawy o KAS na obecnym etapie procedowania w MF. To nie jest jeszcze projekt przesłany do konsultacji społecznych.
Proponowane zmiany w zakresie ustawy o KAS dotyczą, w szczególności:
(...)
d) przyznania odrębnego dodatku dochodzeniowo-śledczego dla funkcjonariuszy wykonujących czynności dochodzeniowo-śledcze z uwagi na wątpliwości korzystania przez funkcjonariuszy dochodzeniowo-śledczych z dodatku kontrolerskiego,
e) przyznanie dodatku motywacyjnego za wykonywanie okresowo zwiększonych obowiązków służbowych lub dodatkowo powierzonych zadań;
f) przyznanie wynagrodzenia prowizyjnego za wykonywanie czynności egzekucyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
g) umożliwienie osobie zatrudnionej w jednostce organizacyjnej KAS uzyskania zwrotu kosztów poniesionych na ochronę prawną, jeżeli wszczęte przeciwko niej postępowanie karne o przestępstwo popełnione w związku z wykonywaniem czynności służbowych,
h) przyznanie funkcjonariuszowi bezpłatnej ochrony prawnej w postępowaniu karnym, w którym uczestniczy w charakterze pokrzywdzonego lub oskarżyciela posiłkowego, jeśli być pokrzywdzony w związku z wykonywaniem czynności służbowych,
i) poszerzenie katalogu przypadków, w których stosunek służbowy funkcjonariusza wygasa, o nieusprawiedliwioną nieobecnością funkcjonariusza trwającą dłużej niż 10 służb (porzucenie służby),
j) likwidacja dyskryminacji delegowanych przez Szefa KAS funkcjonariuszy SCS do pełnienia funkcji przedstawiciela Szefa KAS w polskiej placówce dyplomatycznej, poprzez uwzględnienie okresu pobytu funkcjonariusza delegowanego do okresu niezbędnego do wyliczenia wskaźnika wysokości emerytury mundurowej,
k) zaliczanie do okresu służby czasu, w którym funkcjonariusz SCS powołany był na wyższe stanowisko w służbie cywilnej w jednostkach organizacyjnych KAS,
l) uregulowanie kwestii wypadków w drodze do miejsca pełnienia służby lub w drodze powrotnej ze służby,
m) uregulowanie kwestii dotyczących możliwości noszenia umundurowania przez funkcjonariuszy w stanie spoczynku/wygaszonych po uzyskaniu zezwolenia w trybie i na zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych,
n) wyrównanie uprawnień emerytalnych dla członków korpusu służby cywilnej, którzy stali się funkcjonariuszami po przyjęciu propozycji służby, otrzymanej na mocy ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948, z późn. zm.) oraz tych członków korpusu służby cywilnej, którzy propozycję pełnienia służby otrzymali w późniejszym terminie, a wykonywali wcześniej zadania, o których mowa w art. 11g, art. 36 i art. 38 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 720, z późn. zm.).
Jak w 2017 ucywilnili kupę celników a zaczęli ubierać w mundury niektórych ludzi z UKS (jednych na siłę innych niekoniecznie) to dziwiłem się czemu ma to służyć. Myślę: ludzie już niemłodzi, to kiedy wyrobią 25 lat służby, bo przecież od 01.01.2013r. tyle trzeba mieć wysługi dla nowoprzyjętych funkcjonariuszy. Już się nie dziwię, bo, jak widać, na wszystko jest sposób! A najciekawsze w tym wszystkim jest to, że celnik wykonujący czynności 14.09.1999r. nie był w służbie i nie wykonywał czynności kontrolnych (policyjnych) a już 15.09.1999r. będąc w tym samym miejscu, wykonując te same czynności i w tym samym umundurowaniu tak! Zastanawiam się jak oni chcą to przepchać, że w przypadku funkcjonariuszy wywodzących się z UKS taki problem nie występuje bo oni byli w służbie (okres równorzędny) i 14.09.1999r. i 15.09.1999r.! ps. No oczywiście wiem jak to i te kuriozalne bezpłatne urlopy w związku z awansem na wyższe stanowisko w służbie cywilnej chcą przepchać, ale co to ma wspólnego z rzetelnym stanowieniem prawa?
 
Ostatnia edycja:
Krótki wycinek z historii celnictwa:
"Po odzyskaniu niepodległości w roku 1918, reaktywowano administrację celną. Pierwszą taryfę celną w II Rzeczypospolitej wydano w dniu 4 kwietnia 1919 r., a w lutym 1920 r. powstał Departament Ceł Ministerstwa Skarbu. W II Rzeczpospolitej struktura administracji celnej wyglądała następująco :
I. Departament Ceł Ministerstwa Skarbu,
II. Dyrekcje Ceł - Warszawa, Gdańsk, Lwów, Poznań, Mysłowice ( do roku 1930 funkcjonowała również Dyrekcja Ceł w Wilnie),
III. Urzędy Celne I Klasy - 61, II klasy - 123, ekspozytury celne - 20.
Najważniejszym aktem prawnym regulującym zagadnienia celne w II Rzeczypospolitej było wydane 27 października 1933 r. Prawo celne. W roku 1938 stan zatrudnienia w administracji celnej wynosił ok.3 500 osób. Po II Wojnie Światowej Dekretem z 1945r. powołano Ministerstwo Skarbu, a w nim Departament Ceł. W Gdyni, Gliwicach, Krakowie, Poznaniu i Warszawie utworzono delegatury do spraw celnych, następnie przemianowane na urzędy celne.
Po roku 1945, wydano wiele aktów prawnych dotyczących celnictwa. Do najważniejszych należały:
 • Ustawa o ustroju i zakresie działania administracji celnej z 14.02.1952r. Powołano wówczas Centralny Zarząd Ceł, jako centralny organ administracji celnej.
 • Ustawa - Prawo celne - uchwalona 14.07.1961r. Uchyliła Prawo Celne z 1933r. oraz Ustawę z 14.02.1954r. Powołano wówczas Główny Urząd Ceł.
 • Ustawa - Prawo celne - uchwalona 14.03.1975r.
 • Ustawa - Prawo celne - uchwalona 28.12.1989r.
 • Ustawa - Kodeks celny - uchwalona 09.01.1997r.
 • Ustawa o Służbie Celnej - uchwalona 24 lipca 1999 r.
 • Ustawa o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych - uchwalona 27 czerwca 2003 r.
 • Ustawa Prawo celne - uchwalona 19 marca 2004 r.
 • Uchwała 187/2008 RM z dnia 16 września 2008 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Modernizacja Służby Celnej w latach 2009 – 2011".
 • Ustawa o Służbie Celnej – uchwalona 27 sierpnia 2009 r.
 

Attachments

 • Wiadomosci Celne_ historia celnictwa polskiego.pdf
  4,4 MB · Wyświetleń: 92
Krótki wycinek z historii celnictwa:
"Po odzyskaniu niepodległości w roku 1918, reaktywowano administrację celną. Pierwszą taryfę celną w II Rzeczypospolitej wydano w dniu 4 kwietnia 1919 r., a w lutym 1920 r. powstał Departament Ceł Ministerstwa Skarbu. W II Rzeczpospolitej struktura administracji celnej wyglądała następująco :
I. Departament Ceł Ministerstwa Skarbu,
II. Dyrekcje Ceł - Warszawa, Gdańsk, Lwów, Poznań, Mysłowice ( do roku 1930 funkcjonowała również Dyrekcja Ceł w Wilnie),
III. Urzędy Celne I Klasy - 61, II klasy - 123, ekspozytury celne - 20.
Najważniejszym aktem prawnym regulującym zagadnienia celne w II Rzeczypospolitej było wydane 27 października 1933 r. Prawo celne. W roku 1938 stan zatrudnienia w administracji celnej wynosił ok.3 500 osób. Po II Wojnie Światowej Dekretem z 1945r. powołano Ministerstwo Skarbu, a w nim Departament Ceł. W Gdyni, Gliwicach, Krakowie, Poznaniu i Warszawie utworzono delegatury do spraw celnych, następnie przemianowane na urzędy celne.
Po roku 1945, wydano wiele aktów prawnych dotyczących celnictwa. Do najważniejszych należały:
 • Ustawa o ustroju i zakresie działania administracji celnej z 14.02.1952r. Powołano wówczas Centralny Zarząd Ceł, jako centralny organ administracji celnej.
 • Ustawa - Prawo celne - uchwalona 14.07.1961r. Uchyliła Prawo Celne z 1933r. oraz Ustawę z 14.02.1954r. Powołano wówczas Główny Urząd Ceł.
 • Ustawa - Prawo celne - uchwalona 14.03.1975r.
 • Ustawa - Prawo celne - uchwalona 28.12.1989r.
 • Ustawa - Kodeks celny - uchwalona 09.01.1997r.
 • Ustawa o Służbie Celnej - uchwalona 24 lipca 1999 r.
 • Ustawa o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych - uchwalona 27 czerwca 2003 r.
 • Ustawa Prawo celne - uchwalona 19 marca 2004 r.
 • Uchwała 187/2008 RM z dnia 16 września 2008 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Modernizacja Służby Celnej w latach 2009 – 2011".
 • Ustawa o Służbie Celnej – uchwalona 27 sierpnia 2009 r.
I to jest właśnie historia Służby, jej zmian i osiągnieć i walki funkcjonariuszy pod wodzą wszystkich związków zawodowych o jej profesjonalizm. A UKS ...jedna ustawa.....przyczajeni... gdzie byliście...
 
Nie żebym bronił ludzi z UKS, ale:
-To że jedna ustawa wcale nie znaczy że była zła. Jak rozmawiałem z ludźmi z byłego UKS to mówili, że pierwotna ustawa była ok, ale komuś na górze zaczęło się to nie podobać i stopniowo coraz to bardziej UKS stawał się urzędem skarbowym bis,
-UKS-y istniały chyba 25 lat, więc trudno mówić o historii.
 
Czy wiadomo jaki jest los projektu? Czy ktoś jeszcze cokolwiek uzgadnia?
Jest tam sporo ciekawych zmian, są też głupie i bezczelne próby przeforsowania prywatnych interesów części wierchuszki o czym już było tu co nieco napisane.

Ja dodałbym jeszcze jedną zmianę. Zlikwidowałbym art 203 zakazujący używania telefonów (itp) prywatnych lub konieczności każdorazowego zgłaszania ich przed służbą. Jest to głupota która nie ma nic wspólnego z antykorupcją. Ile stwierdzono przypadków użycia prywatnych urzadzeń do "niecnych celów"?
Jako f-sz godzę się z wieloma ograniczeniami i nie mam nic przeciwko podania danych moich urządzeń prywatnych które miewam przy sobie, ale dlaczego mam to robić każdorazowo? Czy nie wystarczyłoby jednorazowe zgłoszenie urządzenia które mogę mieć przy sobie w trakcie służby?
 
Czy wiadomo jaki jest los projektu? Czy ktoś jeszcze cokolwiek uzgadnia?
Jest tam sporo ciekawych zmian, są też głupie i bezczelne próby przeforsowania prywatnych interesów części wierchuszki o czym już było tu co nieco napisane.

Ja dodałbym jeszcze jedną zmianę. Zlikwidowałbym art 203 zakazujący używania telefonów (itp) prywatnych lub konieczności każdorazowego zgłaszania ich przed służbą. Jest to głupota która nie ma nic wspólnego z antykorupcją. Ile stwierdzono przypadków użycia prywatnych urzadzeń do "niecnych celów"?
Jako f-sz godzę się z wieloma ograniczeniami i nie mam nic przeciwko podania danych moich urządzeń prywatnych które miewam przy sobie, ale dlaczego mam to robić każdorazowo? Czy nie wystarczyłoby jednorazowe zgłoszenie urządzenia które mogę mieć przy sobie w trakcie służby?
Pomyśl....ktoś przecież musi Cię sprawdzać, kontrolować, weryfikować, śledzić ( może podsłuchiwać ?)...
Takie krótkie streszczenie "wolności obywatelskich" ...stracone ustaw(k)owo:cool:
 
Czy wiadomo jaki jest los projektu? Czy ktoś jeszcze cokolwiek uzgadnia?
Jest tam sporo ciekawych zmian, są też głupie i bezczelne próby przeforsowania prywatnych interesów części wierchuszki o czym już było tu co nieco napisane.

Ja dodałbym jeszcze jedną zmianę. Zlikwidowałbym art 203 zakazujący używania telefonów (itp) prywatnych lub konieczności każdorazowego zgłaszania ich przed służbą. Jest to głupota która nie ma nic wspólnego z antykorupcją. Ile stwierdzono przypadków użycia prywatnych urzadzeń do "niecnych celów"?
Jako f-sz godzę się z wieloma ograniczeniami i nie mam nic przeciwko podania danych moich urządzeń prywatnych które miewam przy sobie, ale dlaczego mam to robić każdorazowo? Czy nie wystarczyłoby jednorazowe zgłoszenie urządzenia które mogę mieć przy sobie w trakcie służby?
Nie wiem jak u Ciebie PJS ale tam gdzie ja pełniłem służbę / OC w UCS Wrocław / urządzenie prywatne elektroniczne zgłaszało się tylko raz do właściwego systemu komputerowego.Natomiast gdy zmieniło się telefon na nowy należało dokonać korekty w systemie komputerowym i miało się święty spokój.
 
Nie wiem jak u Ciebie PJS ale tam gdzie ja pełniłem służbę / OC w UCS Wrocław / urządzenie prywatne elektroniczne zgłaszało się tylko raz do właściwego systemu komputerowego.Natomiast gdy zmieniło się telefon na nowy należało dokonać korekty w systemie komputerowym i miało się święty spokój.
Tak to mniej więcej wygląda, ale zapis ustawowy mówi o każdorazowym zgłoszeniu przed rozpoczęciem służby. Są też poza elektronicznymi systemami papierowe wzory ewidencji środków komunikacji.
Czy po wpisaniu do systemu każdy codziennie mówi kierownikowi lub osobie wypełniającej książkę służby że ma przy sobie zgłoszony rok temu telefon? Jeśli nie to ten debilny zapis ustawowy jest nagminnie łamany, dlatego postuluję albo o wykreślenie art 203 lub zmianę polegającą właśnie na jednokrotnym zgłoszeniu. Nie mam nic przeciwko zgłaszania (jednorazowego) swoich urządzeń. I tak mój nr prywatny zna spora grupa osób. Nie widzę jednak w tym zapisie jakiegokolwiek antykorupcyjnego zabezpieczenia. Powtórzę pytanie: Czy jest znany przypadek użycia prywatnego zarejestrowanego i zgłoszonego przed służbą telefonu (itp bo nie tylko o telefony chodzi) do celów niezgodnych z prawem? Czy ustawodawca myśli, że jeśli ktoś jest czarną owcą to jest jednocześnie osłem?
 
Do góry