Wzory pozwów dla "wygaszonych"

Szanowne Koleżanki i Koledzy,


W załączeniu Związek przedstawia wzory 2 alternatywnych pozwów dotyczących dyskryminacji za "wygaszenie" i bezprawne zwolnienie z służby (czyli tylko dla "wygaszonych")


a) dotyczący tylko zapłaty odszkodowania za sam fakt dyskryminacji i niezgodnego z prawem zwolnienia


b) dotyczący zapłaty odszkodowania i zadośćuczynienia (czyli dodatkowej opłaty za doznane krzywdy, ból, cierpienie, rozstrój zdrowia)


Są to pozwy dla osób zainteresowanych, które jeszcze żadnych spraw związanych z "wygaszeniem" w sądzie pracy nie zakładały, a wyrażają taką wolę (jest na to ostatni moment). O tym, który pozew wybrać piszemy poniżej (należy wybrać tylko jeden), podobnie jak o terminie składnia pozwu.


Jednocześnie Związek przestrzega, że z uwagi na nowatorski charakter spraw, brak szans na orzeczenie przez TK odgórnie niekonstytucyjności przepisów PwKAS ZWIĄZEK NIE DAJE GWARANCJI wygrania tych spraw. Wszystko może zależeć indywidualnie od danego sądu, czy indywidualnej sprawy.


W związku z powyższym, decydując się na założenie sprawy trzeba skalkulować również koszty ewentualnej porażki, którą są koszty adwokackie drugiej strony , określane przez wysokość rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości. Koszty te przykładowo są takie, że:


jeśli dochodzimy kwoty od 5.000-10.000 to koszty to 1800 zł, jeśli kwota jest od 10.000 zł do 50.000 zł – 3.600 zł, jeśli w przedziale 50.000 -200.000 zł – 5.400 zł .


Powyższe kwoty są tylko za I instancję, w razie porażki w drugiej instancji płacimy dodatkowo 75% w/w kwot zastępstwa procesowego. Od ponoszenia tych kosztów sąd zasadniczo nie zwalnia. Należy dodać, że w razie odwoływania się od wyroku I instacji po drodze uiszczamy jeszcze 5% opłaty od wartośći przedmiotu sporu za apelację.


W związku z powyższym, Związek prosi o to by każdy na własną odpowiedzialność, zważywszy na swoją sytuację, na posiadane dowody i dokumenty skalkulował ryzyko związane z prowadzeniem sprawy sądowej i był jego świadomy.


Odnośnie do terminu składnia pozwu:


Zalecamy złożenie pozwu do dnia 31.08.2020 roku z uwagi na termin 3 letniego przedawnienia


Odnośnie co do instrukcji co do wyboru rodzaju pozwu:Należy wybrać jedną wersje pozwu i ją złożyć. Zalecamy, aby wybór był uzależniony od posiadanego materiału dowodowego (np tego, czy ktoś ma dokumentację medyczną na rozstrój zdrowia, ma na to świadktów czy nie).


Chodzi o to, że pozew w wersji "A" jest "prostszy" dowodowo (niż w wersji "B" czyli połączony z dochodzeniem zadośćuczynienia), bo wystarczy to, że Pozwany nie udowodni obiektywnych przesłanek zwolnienia, ciężar dowodu spoczywa na Pozwanym (że nie było dyskryminacji). Odszkodowanie jest za sam fakt dyskryminacji za jedną z wskazanych w pozwie cech (lub kilku naraz). Nie trzeba dowodzić więcej, tylko uzasadnić kwotę żądaną.


Z kolei pozew w wersji B jest o wiele bardziej skomplikowany i ma dwie części: taką jak w A i tę część dotczącą zadośćuczynienia. Tutaj ciężar dowodu za zadośćuczynienie spoczywa na Powodzie, trzeba wykazać zaistnienie bólu, krzywdy, cierpienia czy rozstroju zdrowia, wykazać ich bezpośredni związek z "wygaszeniem" jako bezprawnym zwolnieniem i wykazać zasadność żądania finansowego w stosunku do tych krzywd. Jest to zatem zadanie o wiele trudniejsze niż przy samym pozwie tylko o odszkodowanie.


Mając powyższe na uwadze prosimy o dokonanie dokładnych przemyśleń i analiz czy dany pozew wnosić (przy pełnej kalkulacji ryzyka z tym związanego) oraz który pozew złożyć. Prosimy przestrzegać zasad wnoszenia pozwu opisanych w treści dokumentu. Wnosimy go do wybranego sądu (zgodnie z instrukcją z pozwu).


Dodatkowo wyjaśniamy, że kwestia samej zgodności z Konstytucją ustawy PwKAS i "wygaszania" nie jest przedmiotem pozwu, bo jak pokazała nasza bogata już praktyka sądowa – sądy zasadniczo nie badają i nie czują się powołane do ocen zgodności PwKAS z Konstytucją, bazują na domniemaniu prawnym (które faktycznie istnieje) zakładającym, że ustawa w stosunku do której TK nie orzekał negatywnie cieszy się domniemaniem konstytucyjności.

Członków ZZ Celnicy PL proszę o kontakt w sprawie dalszej pomocy w tych sprawach.Pozdrawiam

Sławomir Siwy

Przewodniczący ZZ Celnicy PL
 

Attachments

  • CELNICY POZEW DYSKRYMINACJA WZÓR.doc
    40 KB · Wyświetleń: 386
  • ZZ CELNICY WZÓR DYSKRYM PLUS ZADOŚĆUCZYNIENIE.doc
    43,5 KB · Wyświetleń: 213
Do góry