Wyrok WSA w Warszawie II SAB/WA 135/10

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Adam Lipiński (spr.) Sędziowie WSA Sławomir Antoniuk WSA Przemysław Szustakiewicz Protokolant Dorota Kwiatkowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 września 2010 r. sprawy ze skargi Związku Zawodowego Celnicy PL na bezczynność Ministra Finansów w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia 1 lutego 2010 r. o udostępnienie informacji publicznej: 1) zobowiązuje Ministra Finansów do rozpoznania wniosku Związku Zawodowego Celnicy PL z dnia 1 lutego 2010 r. o udzielenie informacji publicznej, w terminie 14 dni od daty doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami postępowania administracyjnego; 2) zasądza od Ministra Finansów na rzecz Związku Zawodowego Celnicy PL kwotę 100 złotych tytułem zwrotu wpisu sądowego.

Wyrok dostępny pod linkiem:
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/ED3B5664D5
 

Komentarze

Do góry