Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 19.10.2017 r. II SA/Ol 672/17 - dot. ucywilnienia

Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 19.10.2017 r. II SA/Ol 672/17

II SA/Ol 672/17 - Wyrok

Data orzeczenia 2017-10-19
Data wpływu 2017-08-23
Sąd Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
Sędziowie Alicja Jaszczak-Sikora /sprawozdawca/
Bogusław Jażdżyk /przewodniczący/
Ewa Osipuk
Symbol z opisem 6197 Służba Celna
Hasła tematyczne Służba celna
Skarżony organ Dyrektor Izby Administracji Skarbowej
Treść wyniku Stwierdzono bezskuteczność czynności
Powołane przepisy Dz.U. 2016 nr 0 poz 1948; art. 165 ust. 3, ust. 7, art. 169 ust. 4, art. 170 ust. 1; Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej
Dz.U. 2017 nr 0 poz 1369; art. 3 § 2 pkt 4, art. 134 § 2, art. 146; Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Dz.U. 1997 nr 78 poz 483; art. 2, art. 7, art. 8 ust. 1 i ust. 2, art. 60, art. 175 ust. 1; Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r.
Sentencja
Dnia 19 października 2017 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Bogusław Jażdżyk Sędziowie sędzia WSA Alicja Jaszczak-Sikora (spr.) sędzia WSA Ewa Osipuk Protokolant specjalista Wojciech Grabowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 października 2017 roku sprawy ze skargi M. L. na czynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia "[...]" w przedmiocie propozycji określającej warunki zatrudnienia 1. stwierdza bezskuteczność zaskarżonej czynności; 2. uznaje uprawnienie skarżącego do złożenia mu propozycji służby.
 

Attachments

  • II SAOl 67217 Wyrok WSA w Olsztynie.doc
    116,5 KB · Wyświetleń: 263
Do góry