Wyrok WSA w Białymstoku II SA/Bk 559/17 i II SA/Bk 552/17 i szereg innych analogicznych

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Marek Leszczyński (spr.), Sędziowie sędzia NSA Mieczysław Markowski, sędzia NSA Anna Sobolewska-Nazarczyk, Protokolant sekretarz sądowy Katarzyna Derewońko, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 19 października 2017 r. sprawy ze skargi T. M. na akt Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. w postaci pisma z dnia [...] maja 2017 r. nr [...] w przedmiocie propozycji określającej warunki zatrudnienia 1. uchyla zaskarżony akt; 2. zasądza od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. na rzecz skarżącej T. M. kwotę 480 (czterysta osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/9AC151394F
[url]http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/AFE54A72A6

[/URL]
 
Do góry