Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu korzystny dla ucywilnionego funkcjonariusza!

Informujemy, że w dniu 20.12.2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu rozpoznał skargę ucywilnionego funkcjonariusza z OC w Pile na bezczynność Dyrektora IAS w Poznaniu i uznał skargę za zasadną.

W uzasadnieniu ustnym Sąd stwierdził bezczynności organu w przekazaniu odwołania od złożonej propozycji pracy i nakazał przekazać akta do organu II instancji, czyli Szefa KAS w terminie 7 dni od dnia doręczenia akt sprawy, nie stwierdził rażącego naruszenia prawa przez organ I Instancji, obciążył DIAS kosztami postępowania. Wyrok nie jest prawomocny.
Sąd zauważył m.in, że organ I instancji przekazuje odwołania do organu odwoławczego wraz z aktami sprawy, nawet jeśli zdaniem organu odwołanie to nie przysługuje. Jest to czynność materialno techniczna i orgnu I instancji nie powinno interesować lub oceniać, czy odwołanie jest zasadne czy nie. Pomimo spełnienia przez skarżącego wszystkich wymogów dot. wniesienia odwołania, odwołanie to nie zostało przesłane, zatem organ ten był w bezczynności w zakresie wykonania obowiązku ustawowego określonego w art.133 kpa.
Jak podkreśliła Sędzia Przewodnicząca, z uwagi na specyfikę tych spraw, które od niedawna się pojawiają na wokandzie, WSA w całym kraju zastanawiają się nad wprowadzoną przez ustawodawcę nieznaną dotąd instytucję propozycji zatrudnienia i brak jest praktyki co do rozumienia jej istoty i charakteru procesowego. Dlatego, że jest to instytucja nowa, dotychczas nieznana, sąd nie zdecydował się uznać tej bezczynności jako rażącego naruszenia prawa i wymierzyć organowi kary grzywny.

W rozprawie uczestniczyła pełnomocnik z Kancelarii Baraniewski & Kawa oraz czynnik społeczny na prawach strony, tj. członkowie i Zarząd ZZ Celnicy.Pl. przy IAS w Poznaniu.
 
Do góry