Wyrok w sprawie chorobowego

Przed Sądem Okręgowym w Elblągu w dniu 30 października 2019r. zapadł prawomocny wyrok o sygn. IV Ua 33/19 w sprawie o zapłatę odsetek od decyzji ZUS po wypłacie świadczenia chorobowego za L4, po ustaniu stosunku służbowego.
SO w Elblągu jasno stwierdza, że jeżeli zasiłek chorobowy nie zostanie wypłacony w terminie, a tak było w niniejszej sprawie, to ZUS zobowiązany jest do wypłaty odsetek od tego zasiłku na zasadach i w wysokości określonych w ustawie on systemie ubezpieczeń społecznych.
 
Do góry