Wyrok o sygn. IV P 270/17 z dnia 14.11.2017r.

Wyrok w Sądzie Pracy w Kielcach dot. pracownika byłej AP, który uznał racje powoda, do wypłaty sześciomiesięcznej odprawy.
Każdemu pracownikowi zwolnionemu z pracy wypłacono odprawę z ustawy o zwolnieniach grupowych (powołując się na art. 8 ustawy z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników) – czyli maksymalnie 3-miesięczne. Od początku pracownicy kwestionowali to, podnosząc iż powinny mieć zastosowanie przepisy ustawy o Służbie Celnej (art.163), tak jak mówi art. 170 ust.4 ustawy pwu KAS). Wyrok o sygn.. IV P 270/17 z dnia 14.11.2017 r. (jeszcze nieprawomocny) zapadł na korzyść pracownika, w którym kielecki Sąd Pracy poparł argumentację pracowników. Jeszcze nie ma uzasadnienia pisemnego tego wyroku, jednak sentencja wyroku wyrażona jest jednoznacznie: każdemu zwolnionemu z KAS (czy to pracownik czy funkcjonariusz) należy się odprawa z ustawy o Służbie Celnej i nie może mieć zastosowania ustawa o zwolnieniach grupowych.
 
Do góry