WSA Gliwice i WSA Gorzów Wielkopolski

Dnia 5 marca WSA w Gliwicach wydał dwa korzystne wyroki dla naszych Kolegów.
- Wygaszenie
Skarga dotyczyła uregulowania stosunku służbowego – syg. Akt IV SAB/Gl 18/18
W ustnym uzasadnieniu wyroku Sąd zauważył:
Ustawodawca w artykule 170 ust. 2 wskazuje nieprzedstawienie propozycji służby jako warunek, który wygasza stosunek materialno-prawny.
Nie jest to jednak wygaszenie jakie jest wymagane w przepisach prawa i dlatego stosunek materialno-prawny,
który został zawiązany między stronami z chwilą rozpoczęcia służby w Służbie Celnej nie został skutecznie rozwiązany.
Sąd wskazał, że w przedmiocie wygaszenia tego stosunku organ powinien posiłkować się przepisami KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO.
Artykuł 162 tego kodeksu stanowi, że wygaśnięcie decyzji w sytuacji kiedy postępowanie staje się bezprzedmiotowe musi być zakończone wydaniem decyzji.
Wydanie takiej decyzji jest konieczne aby zachować dla strony możliwość jej zaskarżenia do sądu.

- Ucywilnienie
Skarga dotyczyła propozycji określającej warunki zatrudnienia w ramach korpusu służby cywilnej
syg. Akt IV SA/Gl 743/17
Uchylając zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję w ustnym uzasadnieniu wyroku Sąd zauważył:
W przypadku osób które do dnia 31 maja lub do 31 sierpnia były funkcjonariuszami w służbie celnej można przedłożyć propozycję służby lub nie przedłożyć żadnej propozycji.
Odpowiednie stosowanie nie odnosi się bowiem do organu lecz do tego czy mamy do czynienia z funkcjonariuszem
czy też inną osobą zatrudnioną w szeroko rozumianych organach skarbowych.

Ponadto informujemy, że korzystny wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim wobec osoby bez propozycji o sygn SAB/GO/104/17 JEST JUŻ WYROKIEM PRAWOMOCNYM
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/30B21731A7
 

Komentarze

Do góry