Wartościowanie odbywa się w oderwaniu od stanu faktycznego. Celnicy interweniują u Ministra Finansów.

Związek Zawodowy Celnicy PL Nysa, dnia 28.10.2010r.

Nr: ZZ Celnicy PL – 88/2010

Pan Jan Vincent Rostowski
Minister Finansów

Szanowny Panie Ministrze.

Związek Zawodowy Celnicy PL zawiadamia, iż w związku z wejściem w życie zarządzenia Ministra Finansów w sprawie dokonywania opisu i wartościowania stanowisk funkcjonariuszy celnych dochodzi w Służbie Celnej do działań, które mogą polegać na poświadczaniu nieprawdy w dokumentach.
Zadania i ich czasochłonność mogą nie odpowiadać stanowi rzeczywistemu, a są jedynie dostosowane do mającego niewiele wspólnego z rzeczywistością algorytmu narzuconego przez program SOWA i inne wytyczne. Także ww. zarządzenie nie opisuje wielu zadań, które są realizowane w danej komórce organizacyjnej i jest sprzeczne z innymi aktami prawnymi podpisanymi przez Ministra Finansów np. zarządzeniem nr 8 Ministra Finansów w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym (Dz.Urz. Nr 4, poz. 21 ze zmianami) oraz Regulaminami Izb i Urzędów. Narzucone odgórnie zasady, czasochłonności i wartości nie odpowiadają prawdzie. Funkcjonariuszom nie mogą być przypisane zadania, których w rzeczywistości nie realizują i odwrotnie, nie mogą być przypisane zadania, które realizują w całkowicie odmiennym czasie niż to wynika z narzuconej czasochłonności – na masową skalę mamy do czynienia z potwierdzaniem tego rodzaju nieprawdziwych danych. Wbrew założeniom kierownictwa Służby Celnej w rzeczywistości zadania i ich czasochłonność nie zależą od matematycznego wzoru, ale od realiów i rzeczywistych potrzeb otoczenia, specyfiki otoczenia gospodarczego, koniunktury na rynku, poziomu przestępczości. To nie są czynniki jednolite w skali kraju.
Ponadto art.222 ust.2 ustawy o SC ogranicza wartościowanie w roku 2010.
W tym stanie rzeczy wnosimy o powstrzymanie prac nad wartościowaniem i opisem stanowisk i podjęcie dalszych stosownych działań, gdyż może dochodzić do popełniania czynów karalnych przez kadrę, na której poprzez obowiązek dostosowania opisu i wartościowania do programu komputerowego i innych odgórnych wytycznych, może być wymuszane poświadczanie nieprawdy.
Z uwagi na fakt, iż kierownictwo Służby Celnej narzuciło podwładnym harmonogram prac nad powyższym procesem, prosimy o pilną reakcję.

Z poważaniem:
Przewodniczący
ZZ Celnicy PL
Sławomir Siwy
 

Komentarze

Do góry