Projekt zmian do rozp. MSWiA - tryb dla ZER MSWiA

ZZ Celnicy PL informuje, że MSWiA projektuje zmiany do swojego rozporządzenia określającego tryb postępowania ZER MSWiA przy ustalaniu emerytur mundurowych(tytuł poniżej).
Publikujemy także w podpiętych plikach wcześniejsze teksty tego rozporządzenia oraz ustawę, do której się odnosi, w celu łatwiejszej analizy.

Projekt z dnia 23 sierpnia 2022 r.
etap: uzgodnienia i opiniowanie
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
z dnia <data wydania aktu> r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Celno-Skarbowej oraz ich rodzin

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2022 r. poz. 1626) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Celno-Skarbowej oraz ich rodzin (Dz. U. poz. 2373 oraz z 2020 r. poz. 716) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 14:
a) w ust. 1 uchyla się pkt 4,
b) w ust. 2 wyrazy „o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 4–6a” zastępuje się wyrazami „o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 5–6a”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W zaświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 6 lub 6a, wykazuje się, celem ustalenia przez organ emerytalny podstawy wymiaru emerytury, w szczególności sumę kwot uposażeń lub wynagrodzeń należnych w poszczególnych latach kalendarzowych z wybranych przez funkcjonariusza kolejnych 10 lat kalendarzowych, a w przypadku niewskazania przez funkcjonariusza tych lat – wykazuje się w szczególności sumę kwot uposażeń lub wynagrodzeń należnych w poszczególnych latach kalendarzowych, z kolejnych 10 lat kalendarzowych, poprzedzających rok zwolnienia ze służby.”,

d) w ust. 5 w pkt 1 wyrazy „w ust. 1 pkt 1–4” zastępuje się wyrazami „w ust. 1 pkt 1–3”;

2) w § 15 po ust. 6a dodaje się ust. 6b w brzmieniu:
„6b. Okresy zatrudnienia, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1d, 6 i 7 oraz w art. 18b ust. 2 pkt 4 ustawy, zalicza się do wysługi emerytalnej na podstawie zaświadczenia wystawionego przez właściwy organ Krajowej Administracji Skarbowej wydanego na podstawie akt osobowych funkcjonariusza.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
 

Attachments

 • ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym.pdf
  930,2 KB · Wyświetleń: 586
 • Rozp.2018.pdf
  187,5 KB · Wyświetleń: 318
 • Rozp.nowela2020.pdf
  159,9 KB · Wyświetleń: 309
 • projekt_nowelizacji_rozporzadzenia.pdf
  160,1 KB · Wyświetleń: 569
Ostatnia edycja:
Tak w skrócie.
Chodzi o dokumentowanie nowowprowadzonych okresów równoważnych ze służbą, głównie dla naszych umundurowanych przez Banasia UKSów (nie wszystkich)
 
Do góry