Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego Sygn. akt U 7/08

tk.jpgW dniu 14 grudnia 2010r. Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Marek Kotlinowski – przewodniczący
Wojciech Hermeliński
Adam Jamróz – sprawozdawca,

po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 14 grudnia 2010 r., wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zgodności:
§ 25 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie świadczeń związanych z przeniesieniem funkcjonariusza celnego do pełnienia służby w innej miejscowości (Dz. U. Nr 120, poz. 1254, ze zm.) z art. 20a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 156, poz. 1641, ze zm.) oraz z art. 32 w związku z art. 2 Konstytucji, a także z art. 92 ust. 1 zdanie pierwsze Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

p o s t a n a w i a:

na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, z 2005 r. Nr 169, poz. 1417, z 2009 r. Nr 56, poz. 459 i Nr 178, poz. 1375 oraz z 2010 r. Nr 197, poz. 1307) umorzyć postępowanie ze względu na utratę mocy obowiązującej zaskarżonego przepisu.

Pokaż załącznik: TK.doc

Dopisek administratora: TK w uzasadnieniu stwierdził, że funkcjonariusze przeniesieni przed 31 październikia 2003r. również mają prawo do równoważnika.
W tej sytuacji wydaje się, że roszczenie jest otwarte, o ile w terminie 3 lat został złożony wniosek do Dyrektora, wniosek który wstrzymywał bieg przedawnienia.
 

Komentarze

Do góry