Paranoja wartościowania w wersji MF - do czego prowadzi. Okazuje się, że to nie tylko korupcjogenny projekt.

Nie wiem czy wiecie, ale Służba Celna ma już inne zadania jako główne. Inne niż chciał tego ustawodawca w art.2 ustawy o Służbie Celnej.
Tylko więc patrzeć, jak okaże się, że dla funkcjonowania systemu nie są potrzebne odprawy celne, TIR-y, towary. Najlepiej byłoby, gdyby podmioty zaczęły dokonywać odpraw poza granicami Polski, a administracja i tak będzie miała mnóstwo zadań logistyczno - planistyczno - reprezentacyjno - statystycznych do wykonania.

Związek Zawodowy Celnicy PL Nysa, dnia 29.09.2010r.

Nr: ZZ Celnicy PL – 88/2010

Pan Jan Vincent Rostowski
Minister Finansów

Szanowny Panie Ministrze.

Nawiązując do spotkania w sprawie projektu zarządzenia Ministra Finansów w sprawie zasad dokonywania opisu i wartościowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy celnych, które odbyło się w dniu 17.09.2010r. i 27.09.2010r. Związek Zawodowy Celnicy PL uprzejmie informuje, że zgłoszone przez nasz Związek obawy co do skutków ww. regulacji pozostają aktualne, mimo drobnych korekt naniesionych przez ministerstwo do projektu.
Nie akceptujemy wartościowania stanowisk w oparciu o tylko jedno kryterium jakim jest stopień trudności zadań i to jedynie w rozumieniu stopnia trudności procedury, a nie warunków służby, uprawnień do podejmowania decyzji i bez uwzględnienia kwalifikacji i doświadczenia funkcjonariuszy. Pozostałe merytoryczne zastrzeżenia oraz zagrożenia dla funkcjonowania formacji zostały przedstawione w poprzedniej korespondencji oraz podczas spotkań. Także wszystkie Związki uczestniczące w ww. spotkaniach wyraziły jednolite negatywne stanowisko.

Projekt ów, bez zastosowania wzorem innych państw UE, godnego uposażenia i dowartościowania funkcjonariuszy na stanowiskach najniższych w formacji ale kontrolnych, odpowiedzialnych i decyzyjnych, będzie sprzyjał rozwojowi korupcji i pogorszy jakość obsługi przedsiębiorców. Spowoduje trudne do oszacowania problemy w funkcjonowaniu Służby i obsadzeniu niedowartościowanych stanowisk, na których jednocześnie stawiane są bardzo wysokie wymagania, warunki służby są niebezpieczne a zadania odpowiedzialne.

Związek zaproponował, by najniższe uposażenie w Służbie Celnej kształtowało się na poziomie 1,919 wielokrotności kwoty bazowej, co nie wydaje się wielkością wygórowaną przy obowiązującej średniej wielokrotności kwoty bazowej - 2,67. Wnosimy o podjęcie dialogu na ten temat.

Panie Ministrze.

Ustawa o Służbie Celnej w art.2 definiuje zadania formacji. Ustawodawca wymienia tu wykonywanie czynności związanych z nadawaniem przeznaczenia celnego (zadanie realizowane przez Oddziały Celne), wymiar i pobór należności (także OC), zadania statystyczne dot. obrotu wewnątrzwspólnotowego (wydziały INTRASTAT), rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przestępstw i wykroczeń wymienionych w szeregu ustaw mających fundamentalne znaczenie m.in. dla budżetu, zdrowej konkurencji, bezpieczeństwa publicznego (OC, Referaty Dozoru i Wydziały Zwalczania Przestępczości).
Wyżej wymienione ustawowe cele winny być podstawowym kryterium przy wartościowaniu stanowisk/komórek, także na odpowiednim finansowym poziomie.
Zatem komórki/stanowiska realizujące przedmiotowe zadania bezpośrednio, powinny posiadać wagi adekwatne do zadań postawionych formacji do wykonania, w przedziałach co najmniej równych wagom komórek postępowań i innym.
Rozczłonkowanie ww. zadań na różnego rodzaju czynności techniczne i inne (organizacyjne, planistyczne, późniejsze np. procesowe), dokonane przez twórców rzeczonego projektu zarządzenia, w praktyce stawiające wyżej stanowiska nie mające do czynienia z zadaniami formacji zdefiniowanymi wprost przez ustawodawcę, to nic innego, jak miękka, w rękawiczkach, zmiana brzmienia art. 2 ustawy o Służbie Celnej, i jego znaczenia dla budżetu oraz systemu bezpieczeństwa (także ekonomicznego) państwa.

Wartościowanie w obecnym kształcie oznacza, że organizacja, jaką jest Służba Celna, wykreowała swoje własne cele wykonywane na stanowiskach lepiej ocenianych przez jego twórców, niż cele wykonywane na stanowiskach / komórkach realizujących fundamentalne zadania postawione formacji przez ustawodawcę, związane bezpośrednio z obsługą petentów i realizacją zadań np. kontrolnych.

Tylko więc patrzeć, jak okaże się, że dla funkcjonowania systemu nie są potrzebne odprawy celne, TIR-y, towary. Najlepiej byłoby, gdyby podmioty zaczęły dokonywać odpraw poza granicami Polski, a administracja i tak będzie miała mnóstwo zadań logistyczno - planistyczno - reprezentacyjno - statystycznych do wykonania.
Do wiadomości
1. Pani Julia Pitera – Sekretarz Stanu w KPRM
2. Pan Michał Boni – Minister, Członek Rady Ministrów
3. Pan Paweł Arndt – Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych
4. Prezydium Komisji Finansów Publicznych
5. Fundacja im. Stefana Batorego

Z poważaniem:
Przewodniczący
ZZ Celnicy PL
Sławomir Siwy
 

Komentarze

Do góry