Orzecznictwo SO w Łodzi w sprawie odprawy emerytalnej i odprawy w związku z brakiem propozycji

Sygn. akt VIII Pa 84/18 UZASADNIENIE Zaskarżonym wyrokiem z dnia 2 lutego 2018 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi X Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych po rozpoznaniu sprawy z powództwa E. S. przeciwko Izbie Administracji Skarbowej w Ł. ustalenie nieskuteczności wygaśnięcia stosunku pracy, odprawę emerytalną: 1.zasądził od I. Administracji Skarbowej w Ł. na rzecz E. S. kwotę 18.888,00 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 23 stycznia 2018 roku do dnia zapłaty, 2.umorzył postępowanie w pozostałym zakresie, 3.zasądził od E. S. na rzecz I. Administracji Skarbowej w Ł. kwotę 180 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Powyższe orzeczenie zapadło w oparciu o następujące ustalenia faktyczne: Powódka E. S. w dniu 1 kwietnia 1993 roku zawarła umowę o pracę z Pierwszym Urzędem S

Sygn. akt VIII Pa 84/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 maja 2018 roku Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: Sędzia SO Agnieszka Olejniczak-Kosiara Sędziowie: Sędzia SO Agnieszka Domańska-Jakubowska del. Sędzia SR Anna Przybylska (spr.) Protokolant: stażysta Bartłomiej Czyżewski po rozpoznaniu w dniu 24 maja 2018 roku w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa E. S. przeciwko Izbie Administracji Skarbowej w Ł. o odprawę emerytalną na skutek apelacji strony pozwanej od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi X Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 2 lutego 2018 roku w sprawie sygn. akt X P 1077/17 oddala apelację. SSO Agnieszka Domańska-Jakubowska SSO Agnieszka Olejniczak-Kosiara del. SSR Anna Przyb
https://www.saos.org.pl/search?legalBase="art.94+ustawy+z+dnia+21.11.2008r.+o+służbie+cywilnej"
 
Do góry