Odpowiedź ZZ Celnicy PL do dziennika Rzeczpospolita

Związek Zawodowy Celnicy PL
Ul. Szpitalna 3b, 5-7
45-010 Opole
Adres korespondencyjny:
48-300 Nysa ul.Otmuchowska 50

Nysa, dnia 13.08.2010r.

Nr: ZZ Celnicy PL –79-1/10

Sz.P. Paweł Lisicki
Redaktor Naczelny Dziennika Rzeczpospolita
Sz.P. Grażyna Leśniak
Redaktor Dziennika Rzeczpospolita

Szanowny Panie Redaktorze.
Szanowna Pani Redaktor.

W związku z artykułem pt. „Celnik jak agent służb specjalnych”, który ukazał się w poniedziałkowym wydaniu dziennika Rzeczpospolita w dniu 9 sierpnia 2010r. uprzejmie informuję, iż przyznane przez Parlament RP uprawnienia Służby Celnej, o których stanowi wspomniany artykuł są wciąż niewystarczające do skutecznego ścigania szarej strefy w hazardzie, akcyzie, przemycie i innych dziedzinach, którymi zajmuje się z mocy ustawy Służba Celna.
Przyznane uprawnienia, o których pisze Dziennik Rzeczpospolita, to jedynie namiastka pełnych uprawnień operacyjnych, które są niezbędne, aby Służba Celna mogła realizować w pełni nałożone na tą formację zadania ustawowe. Pragniemy tylko dodać, że w sferze głównych zadań jakie ustawodawca nakłada na Służbę Celną nie możemy skutecznie działać, gdyż jednocześnie ustawodawca nie wyposażył nas w odpowiednie narzędzia umożliwiające m.in.:
1. uczestniczenie w operacjach międzynarodowych (obecnie jest to ograniczone),
2. wykonanie postanowień konwencji Schengen oraz Konwencji Neapolitańskiej II,
3. stosowanie zakupu kontrolowanego (obecnie jest to niemożliwe),
4. pozyskiwanie informacji o nadużyciach, mechanizmach nadużyć oraz przestępcach,
5. rozpoznanie zagrożeń bezpieczeństwa funkcjonariuszy oraz zagrożeń wewnątrz służby,
6. skuteczniejsze eliminowanie zjawisk niepożądanych w Służbie Celnej, w tym m.in. korupcji
7. skuteczniejszą analizę ryzyka, z której nie będą mogli korzystać aż w takim zakresie jak obecnie nieuczciwi przedsiębiorcy.

Brak jest możliwości, aby inne formacje, wyposażone w prawo do prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych mogły skutecznie zwalczać przestępczość w tej dziedzinie. Stan obecny unaocznia nam jak wielki jest ogrom szarej strefy w sektorach, którymi zajmuje się Służba Celna, którą spokojnie szacować należy na poziomie dziesiątek, jeśli nie setek miliardów złotych rocznie, mimo iż tyle służb państwowych walczy z procederem. W tym miejscu należy podkreślić, że ujawnień jest tak dużo, ponieważ szara strefa jest tak wielka.
Ponadto każda inna formacja realizuje przede wszystkim inne ustawowe zadania, najważniejsze z mocy ustawy dla każdej z tych formacji, inne niż te, które jako główne zapisano Służbie Celnej.
Ponadto Służba Celna jest najbardziej zinformatyzowaną formacją i jako jedyna ma dostęp do dziesiątek baz danych w tym analizy ryzyka, które pozwalają na skuteczniejsze ściganie nieprawidłowości w branży paliwowej, spirytusowej, tytoniowej, gier hazardowych oraz zwalczanie przemytu. Tylko bieżąca praca na tych systemach, czyli obsługa tych sektorów gospodarki, w połączeniu z prawem do prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych, pozwala skutecznie walczyć z nadużyciami w ww. sektorach. Żadna inna formacja nie jest w stanie tego objąć i przejąć, gdyż jest to z uwagi na ogrom zagadnień i zadań oraz dużą złożoność tematyki, po prostu niemożliwe.
Ponadto Służba Celna jako jedyna zajmuje się bezpośrednio ww. zagadnieniami i jedynie jej funkcjonariusze posiadają informacje w momencie nadania przesyłki na granicy państwa czy wyprowadzenia towaru ze składu podatkowego, które często są wykorzystywane niezgodnie z przeznaczeniem. Bez prawa do prowadzenia czynności operacyjno – rozpoznawczych, których Służba Celna wciąż nie posiada, nie będzie możliwe skuteczne ściganie nadużyć.
Należy podkreślić, że ograniczenie szarej strefy w ww. sektorach gospodarki podniesie znacznie stopę życiową obywateli, gdyż może przynieść do budżetu Państwa dziesiątki miliardów złotych rocznie.
Ponadto pełne przyznanie tych uprawnień Służbie Celnej wpłynie na bezpieczeństwo obywateli, gdyż umożliwi skuteczniejsze ściganie patologii w wielu dziedzinach (np. lewy skażony alkohol wykorzystywany jest w ogromnych ilościach do celów spożywczych).
Przyznanie Służbie Celnej pełnych uprawnień operacyjno-rozpoznawczych, których wciąż nie posiada ta formacja, będzie także z korzyścią dla uczciwych przedsiębiorców, gdyż ułatwi im funkcjonowanie na rynku, ponieważ zostanie ograniczona nieuczciwa konkurencja. Dzisiaj zasady zdrowej konkurencji są brutalnie burzone przez przestępczość, która kwitnie we wszystkich ww. sektorach.
Należy zaznaczyć, iż pełne uprawnienia operacyjno-rozpoznawcze były zapisane w pierwotnym projekcie ustawy o Służbie Celnej, która weszła w życie na jesieni 2009 roku.
Na poziomie Kolegium ds. Służb Specjalnych KPRM zostały jednak wykreślone. Nikt nie zna uzasadnienia, gdyż posiedzenie to jest niejawne. Uzasadnienia nie poznał także Sejm RP, który procedował nad przyznaniem Służbie Celnej tych uprawnień na odrębnym posiedzeniu Podkomisji Sejmowej.
Związek Zawodowy z całą mocą podkreśla, iż dzisiaj w Polsce nie jest możliwe skuteczne zwalczanie przemytu oraz zwalczanie nadużyć w akcyzie i grach hazardowych.
Jedną z przeszkód jest właśnie brak prawa do prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych przez Służbę Celną, o innych nie wspominamy w niniejszym wystąpieniu.
Reasumując pragniemy podkreślić, że Polska nie chce sięgnąć po dziesiątki miliardów złotych, które możliwe że nawet w setkach miliardów z tych sektorów trafiają do szarej strefy. Słowem, Polska nie chce podnieść stopy życiowej jej obywateli, chronić ich zdrowia(GUS szacuje, że rocznie umiera znacznie ponad 1000 osób wskutek spożycia lewego alkoholu) oraz chronić zasad zdrowej konkurencji.
Nie wiemy dlaczego tak się dzieje. Komu i dlaczego zależy na tym, aby tak to stale funkcjonowało?

Apelujemy do wszystkich dziennikarzy o kompleksowe, rzeczowe i merytoryczne podejmowanie tych jakże istotnych dla wszystkich obywateli spraw. Podając niesprawdzone, szczątkowe informacje, oparte na opinii tylko części ekspertów, stajecie Państwo de facto po stronie lobby, któremu zależy tylko na tym, aby żadna formacja w Polsce nie mogła skutecznie walczyć z ww. nadużyciami.

Apelujemy o prezentowanie w swoich artykułach pełnego obrazu tego jakże ważnego zagadnienia. Zagadnienia mającego decydujący wpływ na poziom życia i zdrowia obywateli oraz zasady zdrowej konkurencji.
Pomóżcie nam skuteczniej walczyć z ww. patologiami!!!

Do wiadomości:
1. media

Z poważaniem:
Przewodniczący
ZZ Celnicy PL
/ - /
Sławomir Siwy
 
Do góry