Niektóre projekty roporządzeń Ministra Finansów zawierają niepełne dane w uzasadnieniu

Związki Zawodowe złożyły w Ministerstwie Finansów wnioski lobbingowe z uwagi na bagatelizowanie zgłaszanych merytorycznych uwag do kilku projektów rozporządzeń. Złożony formularz lobbingowy oznacza zainteresowanie pracami nad projektem. Związki chcą przeprowadzić wysłuchanie publiczne na podstawie ustawy o prowadzeniu działalnosci lobbingowej w procesie stanowienia prawa. Minister Finansów jednak milczy, przedstawia w BIP zmienione projekty, jednak nie odnosi się do powyższego, pomija większość zgłoszonych uwag i nie przedstawia informacji o zgłoszonych na wniosku lobbingowym uwagach
Związki proszą więc Ministra Finansów o przedstawienie informacji jaka jest procedura legislacyjna/techniki legislacji funkcjonujące w Ministerstwie Finansów. Pytają jak można przeprowadzić wysłuchanie publiczne dot. aktu prawnego podpisywanego przez Ministra Finansów?

Związek Zawodowy Celnicy PL Nysa, dnia 27.09.2010r.

Nr: ZZ Celnicy PL – 93/2010

Pan Jan Vincent Rostowski
Minister Finansów

Szanowny Panie Ministrze.

Związek Zawodowy Celnicy PL zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji na temat możliwości przeprowadzenia wysłuchania publicznego na podstawie ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa w zakresie aktów prawnych rozporządzeń/zarządzeń, które podpisuje Minister Finansów.
Związek Zawodowy Celnicy PL zgłosił na odpowiednim formularzu zainteresowanie pracami nad kilkoma projektami rozporządzeń.
Pomimo powyższego, zarówno projekt z dnia 21 września 2010 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie świadczeń związanych z przeniesieniem funkcjonariusza celnego do pełnienia służby w innej miejscowości,
oraz
projekt z dnia 7 września 2010 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przeprowadzania testu sprawności fizycznej, badania psychologicznego i badania psychofizjologicznego funkcjonariuszy celnych - do ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz.1323 i Nr 201, poz. 1540)
ukazały się w BIP bez ustosunkowania się do zgłoszonych większości uwag, z nieprawdziwą informacją o niezgłoszeniu uwag, jak i bez informacji o złożonym wniosku zainteresowania pracami nad projektem rozporządzenia w trybie ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa.

Wobec powyższego prosimy uprzejmie o przekazanie informacji na temat procedur obowiązujących w Ministerstwie Finansów w tym zakresie, jak również wskazanie terminu wysłuchania publicznego.

Do wiadomości
1. Pani Julia Pitera – Sekretarz Stanu w KPRM
2. Pan Michał Boni – Minister w KPRM, Członek Rady Ministrów


Z poważaniem:
Przewodniczący
ZZ Celnicy PL
Sławomir Siwy
 
Do góry