Komunikat i wzór wniosku-składki ZUS od nagrody rocznej w 2018r.

Publikujemy komunikat i wzór wniosku do wykorzystania.
Sprawa dotyczy nienależnie pobranych składek od nagrody rocznej w 2018r.

Wszyscy funkcjonariusze składają tego rodzaju wnioski do DIAS.

Następnie Związek Zawodowy Celnicy PL udostępni wzór pozwu, o ile składki niesłusznie pobrane, nie zostaną wszystkim zwrócone.


Pozdrawiam
Sławomir Siwy
ZZ Celnicy PL
 

Attachments

Komentarze

Art. 282. KP

Wykroczenia przeciwko prawom pracownika związane z wynagrodzeniem, urlopem wypoczynkowym i świadectwem pracy

§ 1.
Kto, wbrew obowiązkowi:
1)
nie wypłaca w ustalonym terminie wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia przysługującego pracownikowi albo uprawnionemu do tego świadczenia członkowi rodziny pracownika, wysokość tego wynagrodzenia lub świadczenia bezpodstawnie obniża albo dokonuje bezpodstawnych potrąceń,

2)
nie udziela przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego lub bezpodstawnie obniża wymiar tego urlopu,

3)
nie wydaje pracownikowi w terminie świadectwa pracy,
podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.
 
Art. 282. KP
...
Adamie, do tego artykułu można by "przypiąć", niemal wszystkie nasze oczekiwania
i piszę to całkiem poważnie! Ktoś powie - "szaleństwo" ? Może ?!

Tylko że w szaleństwie też jest metoda, dlatego "głupi" amerykanie potrafią często
korzystać z podobnych pomysłów i to im wychodzi ...
 
Jestem już emerytem i do wniosku o zwrot nienależnie pobranej kwoty musiałem podać kwotę z poz. 70 dokumentu PIT 11 za 2018 rok wystawionego przez IAS, gdyż przez miesiąc nie uzyskałem odpowiedzi na wysłane pocztą elektroniczną w tej kwestii zapytanie do Działu Finansowego. Smutne ale prawdziwe.
Widzę że nie tylko ja jestem traktowany w ten sposób, w jakim my kraju żyjemy? Ja napisałem do DIASA cztery pisma i na żadne nie dostałem odpowiedzi !!!!!. Żeby choć napisali nie bo nie. Czy w tym kraju ze wszystkim musimy zwracać się do sądu, bo Dias ma wszystko tam, gdzie słońce nie dochodzi ??????

Mam prośbę napiszcie ludki czy inni Dias-i też nie odpowiadają na pisma, może trzeba SŁAWKA poprosić o pomoc i reakcję w tym temacie. :unsure:

PS. mój post z tematy emerytury

Jeszcze w 2017 r pisałem wniosek do DIAS-a żeby mnie nie ucywilniał tylko przeniósł do innej komórki - nie dostałem żadnej odpowiedzi.
Potem złożyłem odwołanie za pośrednictwem Diasa do MB - nie dostałem żadnej odpowiedzi.
Wezwałem w lutym 2020 r. Diasa o wypłatę odprawy i wydanie świadectwa służby - nie dostałem żadnej odpowiedzi.
Złożyłem pozew o ugodę w marcu 2020 r. mam do dziś echo.
Na wszystko mam zwrotne potwierdzenia odbioru.
I ja mam q..wa wracać do tego syfu ??????????
 
Przeanalizowałem jeszcze swój "pasek" za miesiąc w którym wypłacono mi trzynastkę w 2018.
Dane tam znalezione potwierdzają, że zgodnie z ogólnymi zasadami pracownik nie partycypuje w wysokości tej składki. ten obowiązek w całości spoczywa na pracodawcy. Suma składki emerytalnej i rentowej w części płaconej przez pracownika daje kwotę z pola 70 PIT11
Czy zatem rubryka dotycząca składki wypadkowej we wzorze wniosku do DIAS jest umieszczona przez pomyłkę?

Z mojej amatorskiej analizy prawnej wymika, że formularz jest w tej części nieprecyzyjny.
Według mnie masz rację, od 01.01.2018r. nie podlegamy ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, bo tylko takie składki są pobierane ze środków podatnika przez płatnika (tj. DIAS):
USTAWA
z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osób fizycznych
Art. 26. [Podstawa opodatkowania. Odliczenia]
1. Podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 29-30cb i art. 30da-30f, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 23o, art. 23u, art. 24 ust. 1, 2, 3b-3e, 4-4e, 6 i 21 lub art. 24b ust. 1 i 2, po odliczeniu kwot:
1) (uchylony);
2) składek określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych:
a) zapłaconych w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących,
b) potrąconych w roku podatkowym przez płatnika ze środków podatnika, z tym że w przypadku podatnika osiągającego przychody określone w art. 12 ust. 6, tylko w części obliczonej, w sposób określony w art. 33 ust. 4, od przychodu podlegającego opodatkowaniu
- odliczenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy, oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku;
USTAWA
z dnia 13 października 1998 r.
o systemie ubezpieczeń społecznych
Art. 6. [Podmioty podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym]
1. Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają, z zastrzeżeniem art. 8 i 9, osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są:
18a) funkcjonariuszami Służby Celno-Skarbowej (Art. 6 ust. 1 pkt 18a uchylony przez art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. (Dz.U.2017.1321) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2018 r. );
 
Według mnie masz rację, od 01.01.2018r. nie podlegamy ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, bo tylko takie składki są pobierane ze środków podatnika przez płatnika (tj. DIAS):
USTAWA
z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osób fizycznych
Art. 26. [Podstawa opodatkowania. Odliczenia]
1. Podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 29-30cb i art. 30da-30f, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 23o, art. 23u, art. 24 ust. 1, 2, 3b-3e, 4-4e, 6 i 21 lub art. 24b ust. 1 i 2, po odliczeniu kwot:
1) (uchylony);
2) składek określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych:
a) zapłaconych w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących,
b) potrąconych w roku podatkowym przez płatnika ze środków podatnika, z tym że w przypadku podatnika osiągającego przychody określone w art. 12 ust. 6, tylko w części obliczonej, w sposób określony w art. 33 ust. 4, od przychodu podlegającego opodatkowaniu
- odliczenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy, oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku;
USTAWA
z dnia 13 października 1998 r.
o systemie ubezpieczeń społecznych
Art. 6. [Podmioty podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym]
1. Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają, z zastrzeżeniem art. 8 i 9, osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są:
18a) funkcjonariuszami Służby Celno-Skarbowej (Art. 6 ust. 1 pkt 18a uchylony przez art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. (Dz.U.2017.1321) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2018 r. );
Witam
Czy z tego wynika, że rozwiązanie sprawy winno być po stronie DIAS?
 
A u mnie DIAS odpowiedział tak

Komunikat w sprawie zwrotu składek ZUS

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w ............ w nawiązaniu do składanych przez funkcjonariuszy służby celno-skarbowej - wniosków o zwrot składek ZUS – potrąconych od nagrody rocznej za rok 2017, a wypłaconej w 2018 roku, uprzejmie informuje:

1) potrącenia składek ZUS od ww. świadczenia dokonano zgodnie z interpretacją Departamentu Ubezpieczeń i Składek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, przekazaną pismem Ministerstwa Finansów Departament Budżetu, Logistyki i Kadr Krajowej Administracji Skarbowej nr DLK2.0723.10.2018 z dnia 24 stycznia 2018r.

Zgodnie z otrzymaną informacją z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w ..............., interpretacja nie uległa zmianie i jest nadal aktualna.

Nagroda roczna za 2017rok jest przychodem należnym za okres podlegania jeszcze ubezpieczeniom w systemie powszechnym.

2) przywoływany we wnioskach wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 27 czerwca 2019r., sygn. akt. III AUa84/19 – zapadł w jednostkowej sprawie i tylko w tej sprawie jest wiążący.

3) jednostką właściwą do której można kierować sprawę w zakresie zwrotu ww. składek jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w .........

W związku z powyższym uprzejmie informuję, że ww. komunikat stanowi odpowiedź na złożone już wnioski jak również wnioski, które wpłyną do Izby, a dotyczące zwrotu potrąconych składek ZUS.
 
Proponuję najpierw skierować do ZUS'u wniosek o informację - jaki jest stosowny termin potrącenia składki ZUS od kwot wypłaconych pracownikowi oraz czy jest zależny od momentu przekazania mu/ uzyskania przez niego tych kwot (dla zaznajomionych - tak to jest świadome udawanie idioty).
W międzyczasie skierować zapytanie do DIAS - czy i dlaczego zostały przekazane du ZUS'u odsetki karne. Dalej, "zabawa" staje się prosta, jako zaopatrzona w odpowiednie "papiery" ...
 
Moim zdaniem wysyłanie zapytań do ZUS nie ma sensu.
To nie ZUS pobrał składkę, tylko DIAS dokonał potracenia.
Jeśli DIAS nie przyznaje sie do błędu to pozostaje tylko Sąd.
Później niech DIAS prosi się w ZUSie o zwrot nienależnej składki.
 
Moim zdaniem wysyłanie zapytań do ZUS nie ma sensu.
To nie ZUS pobrał składkę, tylko DIAS dokonał potracenia.
Jeśli DIAS nie przyznaje sie do błędu to pozostaje tylko Sąd.
Później niech DIAS prosi się w ZUSie o zwrot nienależnej składki.
Tak! Jak najbardziej piszesz o drodze postępowania, którą wskaże każdy prawnik;
właściwej, przepisowej, jasnej i raczej dla większości oczywistej - z oczywistym
jednocześnie, długotrwałym przebiegiem, lecz wcale nie oczywistym rezultatem.

W mojej uwadze w nawiasie (nota bene - przeznaczonej w pierwszej kolejności
do Ciebie) wyraźnie wskazałem nieszablonowe podejście, które przynajmniej Ty,
powinieneś nie tylko "załapać", ale też prawidłowo rozwinąć - moje uwagi czyta
zdecydowanie mniej osób.

Cóż, można przeczołgać się drogą procedur. Ponieważ mnie się już tak nie chce,
a dotąd stosowana przeze mnie metoda "poczciwego idioty", przynosiła dla mnie
korzystniejsze rezultaty - idę dalej - na "spacer" ...
 
@cat zrozumiałem Twoja uwagę o udawaniu idioty, jednak osobiście uważam, że jest to niepotrzebna strata czasu. Zaznaczyłem jednak, podkreslając odpowiednią frazę, że jest to moje zdanie.
Każdy może wybrać własną droge dochodzenia swoich praw, a która z nich jest skuteczniejsza trudno wyrokować.
Ja nie potrafię przewidzieć wyroku Sądu, a mój lokalny ZUS już się podobno wypowiedział w tej sprawie (przynajmniej tak twierdzi mój DIAS w odezwie którą opublikował w intranecie)
Dla mojego DIASa opinia urzędnika ZUS jest ważniejszą wykładnią prawa niz wyrok sądowy.
 
Czy DIAS podlega pod izby obrachunkowe?
Składka składa się z części płaconej przez pracownika i pracodawcy. Odzyskując 500 zł składki pracownika DIAS odzyskuje ok. 700 zł swojej części. Czy to jest marnotrastwo publicznych pieniędzy? Czy Król ZUS ma jakieś fory? Nie za takie kwoty ludzi ścigamy.
 
IAS nie znajduje podstaw do zmiany stanowiska. Czyli nie znalazł w wyroku uzasadnienia prawnego. Być może wnioskujący nie załączył jakiejś kartki i dlatego biedny IAS nie znalazł. Jak ktoś wykazuje się taką niemocą intelektualną, że nie znajduje czegoś co jest wydrukowane to nic nie poradzimy. IAS uważa, że ma obowiązki tylko wobec ZUS a wobec pracowników to już nie. Nie ma nawet obowiązków wobec ustaw a nawet Konstytucji, bo te były przecież przywołane w wyroku. Zobowiązany jest wyłącznie wobec ZUS bo dostał polecenie w formie stanowiska jak ma się zachować. Radcy prawni i DIAS padli na kolana i zatracili zdolność samodzielnego myślenia a nawet zdolność samodzielnego znajdywania. To się kwalifikuje pod Komisję Lekarską orzekającą o zdolności do pracy. Może SKAS powinien skierować odpowiednie osoby. Ewidentna zła wola. Może lepiej zamiast się sądzić powiadomić wszystkich świętych, PIP o wykroczeniach przeciw prawom pracownika, RPO o naruszeniu prawa, Prokuraturę o niegospodarności. Posłów, że DIAS robią z siebie osłów, prasę, że w Polsce skończyły się rządy prawa, A Prezesa, że ktoś tu robi dywersyjną robotę i celnicy nie będą głosować jak powinni, bo już nie moga tego znieść
 
Emocje podczas komentowania tej farsy są zbędne - nikt nie da Wam lepszej lokaty niż z odsetek ustawowych - do dziś mam na piśmie odpowiedź dyrektora, iż za wczasy pod gruszą chcę właściwie wyłudzić od niego pieniądze a następnie ładnie wszystko wypłacił - bez napinania się.
 
Do góry