Komunikat dot. dokumentowania 5 lat tzw. zadań policyjnych

Uprzejmie informujemy, iż stosownie do treści pkt. I. 2. pouczenia zawartego w formularzu Wniosku o przyznanie emerytury/renty przez ZER MSWiA w brzmieniu ,,W celu potwierdzenia danych zawartych we wniosku zainteresowany powinien: dołączyć oryginały dokumentów lub pisemnych zeznań świadków, stwierdzające okresy składkowe (w tym także przebyte za granicą) oraz dokumenty stwierdzające okresy nieskładkowe, a także inne dokumenty stanowiące podstawę do ustalenia wysokości świadczenia (zaświadczenia, rozkazy służbowe, decyzje innych urzędów, legitymacje), wnioskodawca, zwłaszcza w sytuacjach wątpliwych, dotyczących 5 lat wykonywania zadań, określonych odpowiednio w art. 1 ust. 2 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej lub w art. 2 ust. 1 pkt 4-6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej, powinien skorzystać z prawa przedłożenia dowodów na tę okoliczność, w szczególności dowodów nie będących w posiadaniu Dyrektorów Izby Administracji Skarbowej. Takim dokumentem może być np. oświadczenie współpracowników czy kierowników co do wykonywanych zadań, posiadane upoważnienia do nakładania mandatów karnych, do kontroli i inne będące w Waszej dyspozycji, a prawdopodobnie nie archiwizowane w aktach osobowych.
ZER opiera się jedynie na zaświadczeniu DIAS, dlatego trzeba działać wcześniej, a następnie z większą mocą podnieść przed Sądem i zarzucić także brak rozpatrzenia tych wniosków dowodowych.
Czytaj więcej w zał Komunikacie
Pokaż załącznik: celnicy50-18-Komunikat dokumentowanie do celów emerytalnych.doc
 
Do góry