Kolejny korzystny wyrok dotyczący odpraw dla pracowników korpusu służby cywilnej

Zapadł kolejny korzystny wyrok w sprawie odpraw dla pracowników korpusu służby cywilnej.
Wyrok VIII P 923/17, wyrok z dnia 2018-03-23 Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia.
W ogłoszonej ustnie sentencji wyroku sąd uznał za zasadne roszczenie o ustalenie świadczenia należnego pracownikom korpusu służby cywilnej, których stosunek pracy wygaszono w ramach nowotworzenia KAS, wypłacanego zgodnie z art. 163 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej, a nie stosowanym przez Ministerstwo Finansów i organy podległe przepisem art. 8 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. To oznaczałoby, że każdemu „wygaszonemu" pracownikowi korpusu służby cywilnej (nie tylko zatrudnionemu uprzednio w Ministerstwie Finansów, lecz też w urzędzie kontroli skarbowej, izbie lub urzędzie celnym, czy izbie lub urzędzie skarbowym), który przepracował ponad 5 lat należy się odprawa odpowiednio większa, niż 3-miesięczne wynagrodzenie. Wyrok jest jeszcze nieprawomocny, lecz wcześniej analogiczne orzeczenia już zapadały w Kielcach i Szczytnie. Ten wyrok ma jednak trochę większą moc - przegranym jest MF, który taką bezprawną „interpretację" narzucił do stosowania w całej Polsce.
Sąd wygłaszając – w ramach ogłoszenia wyroku – ustne uzasadnienie rozbił w proch stanowisko MF. Nie mam jeszcze pisemnego uzasadnienia wyroku, ale to dopiero ono będzie miarodajne dla prawnej oceny sytuacji.
 

Komentarze

Do góry