III SAB/Gd 31/17 - Wyrok WSA w Gdańsku - dot. braku propozycji

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Paweł Mierzejewski (spr.) Sędziowie: Sędzia WSA Felicja Kajut Sędzia NSA Jacek Hyla Protokolant: starszy sekretarz sądowy Kinga Czernis po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 listopada 2017 r. sprawy ze skargi B. K. na bezczynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej [...] w przedmiocie wydania decyzji dotyczącej stosunku służbowego 1. zobowiązuje Dyrektora Izby Administracji Skarbowej [...] do wydania decyzji dotyczącej stosunku służbowego B. K. w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez organ odpisu prawomocnego wyroku wraz z aktami; 2. stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. zasądza od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej [...] na rzecz skarżącej B. K. 497 (czterysta dziewięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/001D7C629F
 
Do góry