IAS Rzeszów - podwyżki

  • ZOZ Związku Zawodowego Celnicy PL Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie jako organizacja reprezentatywna oraz Związek Zawodowy Pracowników Skarbowych przy Urzędzie Skarbowym w Dębicy, Związek Zawodowy Pracowników Skarbowości Województwa Podkarpackiego „SUKURS”
uprzejmie informują, że odrzucają w całości projekt porozumienia w sprawie podwyżek przedstawiony przez DIAS w Rzeszowie organizacjom związkowym w dn. 19.06.2020 r.

Projekt zaproponowany przez Pana Dyrektora jest rażąco niesprawiedliwy. Pierwsza transza podwyżki premiuje osoby dobrze zarabiające, nie uwzględnia konieczności naprawienia wypaczeń spowodowanych błędną polityką kadrową oraz wieloletnimi zaniedbaniami w zakresie awansowania pracowników i funkcjonariuszy. Pańska propozycja pozwala na skrajną uznaniowość i swobodę kierownictwa w rozdysponowaniu środków na podwyżki.

Brak czytelnych zasad wskazujących kto, w jakiej wysokości i w oparciu o jakie przesłanki otrzyma podwyżkę doprowadzi do kolejnej fali frustracji i niezadowolenia społecznego wśród zatrudnionych w IAS w Rzeszowie.Nie zgadzamy się na wykorzystanie środków przewidzianych na wzrost wynagrodzeń/uposażeń do regulacji w zakresie dodatków kontrolerskich, ponieważ są one odrębnymi i niezależnymi od siebie składnikami płac.

Odrzucamy proponowaną przez Pana możliwość wykorzystania części środków na proces wartościowania w korpusie służby cywilnej ze względu na fakt, że jest to proces niezakończony. Niezatwierdzone wyniki wartościowania nie mogą stanowić kryteriów do podziału środków na podwyżki wynagrodzeń.

Z uwagi na powyższe proponujemy rozdysponowanie środków zgodnie z projektem załączonym do niniejszego pisma. Zgodnie z nim podstawą określającą wysokość podwyżek będą dwie przesłanki: staż oraz mnożnik kwoty bazowej danego pracownika/funkcjonariusza. Określiliśmy również minimalną oraz maksymalną kwotę podwyżki, by uniknąć nadmiernego premiowania wybrańców oraz pominięcia innych.

Nie godzimy się na pominięcie w procesie podwyżek jakichkolwiek grup pracowników lub funkcjonariuszy. Wychodzimy z założenia, że podwyżki nie mogą dublować kar dyscyplinarnych. Nie można też pominąć osób, które ze względów zdrowotnych przebywały na zwolnieniach lekarskich lub przebywały na urlopach macierzyńskich.

W przededniu wyborów oczekujemy od Pana konstruktywnego porozumienia a nie retoryki, która ma na celu odwrócenie uwagi od planów aby większość pracowników dostała nic albo 50 zł
a wąska grupa uprzywilejowanych była beneficjentami nowego programu podwyżka 500+.

Zwracamy uwagę, że zaproponowane przez nas w § 2 ust. 3 współczynniki wymagają przeprowadzenia analiz finansowych w oparciu o dane posiadane przez IAS w Rzeszowie (informacje
o stażu i posiadanym mnożniku). Dlatego wnosimy o wykonanie stosownych wyliczeń i symulacji finansowych przez IAS w Rzeszowie. W przypadku, gdy zaproponowane przez nas współczynniki przekroczą dostępne środki na podwyżki postulujemy ich proporcjonalne zmniejszenie albo powiększenie w przypadku, gdy limit środków nie zostanie w pełni wykorzystany.

Po otrzymaniu wspomnianej symulacji oczekujemy od Pana niezwłocznego podjęcia dalszych rozmów w celu przyjęcia porozumienia i realizacji porozumienia.
 

Attachments

  • 20200622 Porozumienie podwyżki ZZ Celnicy PL.doc
    71,5 KB · Wyświetleń: 1 179
Do góry