Dlaczego Minister Finansów dyskryminuje celników w każdej dziedzinie?

Nr: ZZ Celnicy PL –73/10
Pan Jan Vincent Rostowski
Minister Finansów
Szanowny Panie Ministrze.

Zwracamy się uprzejmie z wnioskiem o zmiany dyskryminujących postanowień § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o doradztwie podatkowym z dnia 10 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 107, poz. 940 ze zm) poprzez dodanie w § 10. 1 punktu 7 w brzmieniu „urzędzie celnym” oraz punktu 8 w brzmieniu „izbie celnej”

UZASADNINIE

Na początku pragnę przedstawić aktualny stan prawny :

1. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o doradztwie podatkowym z dnia 10 lipca 2002 r.
Rozdział 3. Praktyka zawodowa kandydatów na doradców podatkowych
§ 4. Kandydaci na doradców podatkowych, którzy złożyli z wynikiem pozytywnym egzamin na doradcę podatkowego, odbywają dwuletnią praktykę zawodową, w tym:

1) w urzędzie skarbowym - przez okres 4 miesięcy,

2) w izbie skarbowej - przez okres 4 miesięcy,

3) w urzędzie kontroli skarbowej - przez okres 4 miesięcy,

4) u doradcy podatkowego lub w spółce doradztwa podatkowego - przez okres 12 miesięcy.
§ 10. 1 Na równi z praktyką jest traktowane zatrudnienie przez okres co najmniej czterech lat w:

1) urzędzie skarbowym,

2) izbie skarbowej,

3) urzędzie kontroli skarbowej,

4) Ministerstwie Finansów,

5) samorządowych służbach finansowych,

6) samorządowym kolegium odwoławczym.

2. Przepis ust. 1 stosuje się, jeżeli do zakresu obowiązków kandydata należało stosowanie przepisów prawa podatkowego w związku z prowadzonymi postępowaniami podatkowymi lub kontrolnymi.

§ 11. Przepis § 10 ust. 1 stosuje się również do:

1) kandydatów zatrudnionych przez okres co najmniej dwóch lat w podmiotach uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego, jeżeli do zakresu obowiązków tych osób należało stosowanie przepisów z zakresu prawa podatkowego na rzecz klientów tych podmiotów,

2) pracowników naukowo-dydaktycznych, dydaktycznych lub naukowych - w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym - pozostających w zatrudnieniu przez okres co najmniej pięciu lat i zajmujących się dziedzinami, w których zakres wchodzi prawo podatkowe,

3) osób uprawnionych do wykonywania zawodu biegłego rewidenta, prokuratora, radcy prawnego oraz sędziego, z tym że okres zatrudnienia w zawodzie, uprawniający do zwolnienia z obowiązku odbycia praktyki, wynosi co najmniej dwa lata,

4) osób, które uzyskały, zgodnie z odrębnymi przepisami, certyfikat księgowy potwierdzający kwalifikacje niezbędne do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo uprawnienia lustracyjne w rozumieniu przepisów prawa spółdzielczego oraz legitymują się co najmniej dwuletnim okresem zatrudnienia w zawodzie,

5) osób zatrudnionych na stanowisku głównego księgowego przez okres co najmniej trzech lat w podmiotach, które na podstawie przepisów o rachunkowości są obowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych,

6) osób zatrudnionych na stanowisku skarbnika gminy przez okres co najmniej czterech lat.

2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
(Dz.U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zm.)
DZIAŁ II Rozdział 1 ORGANY PODATKOWE I ICH WŁAŚCIWOŚĆ
Art. 13. § 1. Organem podatkowym, stosownie do swojej właściwości, jest:
1) naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego, wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa - jako organ pierwszej instancji;
2) dyrektor izby skarbowej, dyrektor izby celnej - jako:
a) organ odwoławczy odpowiednio od decyzji naczelnika urzędu skarbowego lub naczelnika urzędu celnego,
b) organ pierwszej instancji, na podstawie odrębnych przepisów,
c) organ odwoławczy od decyzji wydanej przez ten organ w pierwszej instancji;
3) samorządowe kolegium odwoławcze - jako organ odwoławczy od decyzji wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starosty albo marszałka województwa.
§ 2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych jest organem podatkowym (…)


Jak wynika z powyższego, aby przystąpić do wykonywania zawodu jako doradca podatkowy należy w zasadzie spełnić dwie przesłanki:
- zdać z wynikiem pozytywnym egzamin na doradcę podatkowego
- odbyć praktykę zawodową, przy czym na równi z praktyką jest traktowane zatrudnienie przez okres co najmniej czterech lat w wymienionych w § 10.1 instytucjach ( organach podatkowych) pod warunkiem, że do zakresu obowiązków należało stosowanie przepisów prawa podatkowego w związku z prowadzonymi postępowaniami podatkowymi lub kontrolnymi.
Omawiany przepis w sposób wyraźny dyskryminuje osoby pracujące w urzędzie celnym i izbie celnej. Organy celne ( Dyrektor IC oraz Naczelnik UC ) są organami podatkowymi takimi samymi jak Naczelnik Urzędu Skarbowego lub też Dyrektor Izby Skarbowej. Osoby pracujące w Urzędzie Celnym oraz w Izbie Celnej prowadzą postępowania podatkowe oraz postępowania kontrolne ( np. VAT, akcyza, podatek od gier, opłaty paliwowe), wykorzystując tą samą ustawę procesową ( ordynacje podatkową) co pracownicy urzędów i izb skarbowych. Nielogicznym i dyskryminującym jest zatem ograniczenie tych pracowników w prawie do zrównania okresu zatrudnienia w UC i IC z praktyką na doradcę podatkowego, jeżeli takie uprawnienie przysługuje pracownikom urzędu i izby skarbowej ( ta sama administracja fiskalna podległa Ministrowi Finansów).
Ponadto jeżeli prawo to przysługuje pracownikom samorządowych służb finansowych, którzy mimo wszystko w większości zajmują się podatkami konstrukcyjnie prostymi, to tym bardziej pracownicy UC i IC prowadzący postępowania z zakresu np. akcyzy ( podatku konstrukcyjnie skomplikowanego – liczne podobieństwa do podatku VAT, podatku wrażliwego społecznie i ekonomicznie, wszak chodzi o alkohol, tytoń, paliwa) są przygotowani merytorycznie ( po zdaniu egzaminu) do wykonywania czynności doradztwa podatkowego bez potrzeby odbywania dodatkowych praktyk zawodowych.

Należy również wskazać, że w wyniku nowelizacji ustawy o doradztwie podatkowym, doradcy podatkowi uzyskali prawo do występowania w sprawach celnych, tym bardziej słusznym wydaje się usunięcie dyskryminacji pracowników UC i IC. Zmiana regulacji nie dość, że zmieni ewidentnie niesprawiedliwe traktowanie to może przyczynić się do pojawienia się doradców posiadających przygotowanie merytoryczne i specjalizujących się w sprawach cła (a chodzi tu nie tylko o przepisy krajowe, lecz zwłaszcza o przepisy UE) oraz akcyzy, co w konsekwencji pozwoli, przedsiębiorcom i nie tylko, do uzyskania fachowej wiedzy i usług zarówno z zakresu podatku akcyzowego, jak i również cła.
Chciałbym również zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt dyskryminacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami pracownicy organów skarbowych po zdaniu egzaminu i zaliczeniu okresu zatrudnienia jako praktyki w sposób płynny mogą rozpocząć działalność jako doradca podatkowy. Natomiast w przypadku pozostawienia aktualnego stanu prawnego pracownik UC lub IC przez dwa lata musi odbywać praktyki w wymiarze 8 godzin tygodniowo ( 1 dzień). Taki stan rzeczy powoduje, że kierownik jednostki ( Naczelnik UC lub Dyrektor IC ), musiałby udzielić zgody pracownikowi na taką praktykę ( zmniejszenie tygodniowego wymiaru czasu pracy o jeden dzień roboczy). Trudno oczekiwać od pracodawcy takiej zgody jeżeli ma w perspektywie, po upływie czasu praktyk, najprawdopodobniej zwolnienie się takiego pracownika. Osobie chcącej wykonywać doradztwo podatkowe pozostaje jedynie zwolnienie się z pracy i utrata, na okres przynajmniej roku źródła utrzymania lub szukanie pracodawcy, który zezwoli w ramach pracy na taką praktykę. Bo przecież do czasu zakończenia praktyk nie można wykonywać zawodu jako doradca podatkowy, ponieważ zgodnie z art. 81. 1. ustawy o doradztwie podatkowym, kto nie będąc uprawniony, wykonuje czynności doradztwa podatkowego, podlega grzywnie do 50.000 zł.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą jak na wstępie pisma i z góry dziękuje za zajęcie się tą sprawą.

Z poważaniem:
Przewodniczący
ZZ Celnicy PL
/ - /
Sławomir Siwy
 
Do góry