Służba celna

RPO o mianowaniach funkcjonariuszy celnych

 • 2 172
 • 0
Skargę do RPO Związki wysłały już dawno. Otrzymaliśmy pierwotnie odpowiedź, że RPO poprzestaje na wyjaśnieniach SSC. Interweniowaliśmy w sprawie powtórnie(poniżej treść kolejnego pisma). Wielu funkcjonariuszy złożyło indywidualne skargi.
Warto upominać się o elementarne zasady demokratycznego państwa prawa, gdyż RPO zajął ponownie stanowisko w sprawie:
http://www.sprawy-generalne.brpo.gov.pl/pdf/2010/03/643009/1513022.pdf

Związek Zawodowy Celnicy PL
Ul. Szpitalna 3b, 5-7
45-010 Opole
Adres korespondencyjny:
48-300 Nysa ul.Otmuchowska 50 Nysa, dnia 22.07.2010r.

Nr: ZZ Celnicy PL –76/10

Dot. RPO-643009-IX-9006.3/10/WK

Pani Profesor Irena Lipowicz
Rzecznik Praw Obywatelskich


Szanowna Pani Profesor.

Związek Zawody Celnicy PL z uwagą zapoznał się ze stanowiskiem Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie procesu mianowań funkcjonariuszy celnych na stopnie służbowe na podstawie art.223 ustawy o Służbie Celnej dot. RPO-643009-IX-9006.3/10/WK z dnia...

Celnicy będą zwolnieni z odbywania praktyk na doradcę podatkowego

 • 2 710
 • 0
Jeszcze w 2008 roku ZZ Celnicy PL podczas spotkania prosił Ministra Jacka Kapicę o podjęcie działań celem usunięcia dyskryminacji funkcjonariuszy celnych w zakresie dot. konieczności odbywania praktyk na doradcę podatkowego przez funkcjonariuszy celnych. Otrzymaliśmy zapewnienie, że Pan Minister niniejszym zagadnieniem się zajmie. Niestety upłynęło sporo czasu i nic w tej sprawie nie drgnęło. Upłynęło wiele miesięcy i niedawno ZZ Celnicy PL wystąpił w tej kwestii do Ministra Finansów o czym informowaliśmy na portalu
http://celnicy.pl/content.php?20-Dlaczego-Minister-Finansów-dyskryminuje-celników-w-każdej-dziedzinie
Okazuje się, że jeżeli merytoryczne uwagi trafią do odpowiednich Departamentów MF i innego Podsekretarza Stanu są po prostu uwzględniane. Dyskryminacja celnikó w tym zakresie ma zostać wreszcie usunięta. Otrzymaliśmy do konsultacji projekt...

Komunikat ze spotkań z MF w sprawie wartościowania

 • 5 295
 • 1
Puławy dnia 28 września 2010r.
Federacja Związków Zawodowych Służby Celnej
Zrzeszenie Związków Zawodowych Służby Celnej RP
Związek Zawodowy Szczególnego Nadzoru Podatkowego i Akcyzy

Znak: ZZZSC-10-32/10/3

KOMUNIKAT
Ze spotkań przedstawicieli central związkowych działających w Słuzbie Celnej z Kierownictwem Ministerstwa Finansów w dniach 17 i 27 września 2010 roku.

W dniu 17 września 2010r. w gmachu Ministerstwa Finansów z inicjatywy Szefa Służby Celnej insp celnego Jacka Kapicy (zproszenie z dnia 10.09.br w zał.) odbyło się spotkanie kierownictwa Służby Celnej z przedstawicielami ogólnopolskich central związkowych działających w Służbie Celnej, którego tematem miał być projekt zarządzenia Ministra Finansów w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy celnych.
W spotkaniu uczestniczyli:
Szef Służby Celnej Jacek Kapica,
Z-ca Szefa Służby Celnej Grzegorz Smogorzewski,
Z-ca DyrektoraDepartamentu SC Maria...

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE DYREKTORÓW IC I NACZELNIKÓW UC?

 • 7 492
 • 0
Związek Zawodowy Celnicy PL Nysa, dnia 24.09.2010r.

Nr: ZZ Celnicy PL – 92/2010

Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów
Ministerstwo Finansów
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa
(wysłano na adres: kancelaria@mofnet.gov.pl)

W imieniu Związku Zawodowego Celnicy PL zwracam się z prośbą o udzielenie informacji publicznej w postaci oświadczeń majątkowych wraz z załącznikami funkcjonariuszy celnych, o których mowa w art. 123 ust. 9 ustawy o Służbie Celnej.
Zgodnie z ustawą oświadczenie powinno zawierać: „informacje o źródłach i wysokości uzyskanych przychodów, posiadanych zasobach pieniężnych, nieruchomościach, uczestnictwie w spółkach cywilnych lub spółkach prawa handlowego, posiadanych udziałach lub akcjach w tych spółkach, mieniu nabytym od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, gminy lub związku międzygminnego, które podlegało zbyciu w drodze przetargu, mieniu ruchomym, innych prawach majątkowych...

INTRASTAT DO SZCZECINA-JAKI TO MA SENS i CZEMU TO MA SŁUŻYĆ. KILKA INNYCH ZAGADNIEŃ?

 • 4 089
 • 0
Związkowcy poinformowali Ministra Finansów o kilku wybranych paradoksach w funkcjonowaniu Służby Celnej. Mimo uprzednich zapewnień Szefa Słuzby Celnej nic przez kilka lat nie zostało zrobione.
Pismo do pobrania jako załącznik

Komisja Finansów Publicznych nie rozpatrzyła wciąż odpowiedzi MF na Dezyderat nr 2

 • 4 354
 • 0
W dniu 23.09.2010r. Komisja Finansów Publicznych zebrała się celem rozpatrzenia odpowiedzi na Dezyderat nr 2 w sprawie likwidacji trzech izb celnych oraz mianowań funkcjonariuszy celnych na stopnie służbowe na podstawie art.223 ustawy o SC.
Komisja nie rozpoczęła nawet merytorycznego rozpatrywania sprawy. Kwestia została odroczona na kolejne posiedzenie.

Odpowiedź Ministra Finansów na Dezyderat wszyscy pamiętamy http://zz.celnicy.pl/upload/art460/2f8a6df2.pdf

W przeddzień posiedzenia związkowcy wysłali do Przewodniczącego stanowisko w sprawie:

Warszawa, dnia 21 września 2010 r.

Przewodniczący Komisji
Finansów Publicznych
Poseł na Sejm RP
Paweł Arndt

Szanowny Panie Przewodniczący

Działając w imieniu Związku Zawodowego Celnicy PL, niniejszym przedstawiam
stanowisko Związku Zawodowego Celnicy PL w przedmiocie odpowiedzi Ministra
Finansów z dnia 23 czerwca 2010 r. na Dezyderat nr 2 Komisji Finansów
Publicznych w zakresie mianowania...

Wywiad w Gazecie Prawnej z Szefem Służby Celnej z okazji Święta Służby Celnej

 • 4 266
 • 1
gazetaprawna.jpgW dniu 21.09.2010r. Szef Słuzby Celnej udzielił wywiadu do Dziennika Gazeta Prawna. Szef życzy celnikom "Satysfakcji z pracy i poczucia dumy ze służby. Niezbędnych narzędzi do wykonywania powierzonych zadań i sprawiedliwych szefów."
Zdaniem Szefa ..."Kontynuujemy modernizację, mamy konkretną strategię rozwoju. Nowa ustawa o Służbie Celnej uporządkowała nasze kompetencje i uprawnienia. To wszystko daje perspektywy stabilnego rozwoju."

Polskie firmy i osoby fizyczne wolą odprawiać się poza granicami Polski

 • 2 362
 • 0
gazetaprawna.jpgDziennik Gazeta Prawna odniósł się w dzisiejszym wydaniu do podnoszonego przez celników problemu ucieczki odpraw celnych z Polski. Niestety Ministerstwo Finansów nie widzi problemu w kilkuset milionowych rokrocznych stratach budżetu.
http://biznes.gazetaprawna.pl/artyk...dzet_traci_na_tym_setki_milionow_zlotych.html

Celnicy nie zgadzają się na "ucieczkę" odpraw z Polski

 • 3 248
 • 0
Kierownictwo SC w dalszym ciągu osłabia wewnętrzne komórki organizacyjne przyczyniając się w ten sposób do "ucieczki" odpraw celnych z Polski do innych krajów UE.
Poruszaliśmy ten temat na portalu http://celnicy.pl/content.php?68-Szef-Służby-Celnej-odpowiada-w-sprawie-alokacji
W związku z wymijającą odpowiedzią SSC, ZZ Celnicy PL wysłał kolejne pismo do Ministra Finansów.
Osłabianie wewnętrznych komórek organizacyjnych to oczywiscie tylko jeden z elementów powodujących ucieczkę odpraw celnych z Polski. O innych, takich jak złe prawo, biurokracja, nadprocedury, nieprzemyślane wytyczne celnicy informowali również decydentów i Parlamentarzystów. Czy ktoś wreszcie pochyli się nad tym problemem?
Czy MF przyzna się wreszcie ile Skarb Państwa stracił już z tego tytułu?

Związek Zawodowy Celnicy PL

Nysa, dnia 15.09.2010r.

Nr: ZZ Celnicy PL – 72/2010

Pan Jan Vincent...

MANIFESTACJA 22.09.2010R. - WARSZAWA

 • 3 197
 • 0
Warszawa 14 września 2010r.

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

Koleżanki i Koledzy

Informuję, że zgodnie z postanowieniami przedstawicieli związków zawodowych państwowej sfery budżetowej obecnych na spotkaniu w dniu 10 września br. potwierdzono decyzję przedstawicieli związków zawodowych państwowej sfery budżetowej o przeprowadzeniu manifestacji w dniu 22 września br. w Warszawie.
Wobec powyższego informuję, że program manifestacji jest następujący:
• Godz. 10.00 – 12.00 – zbiórka na Placu im. Józefa Piłsudskiego, krótkie przemówienie, formowanie kolumny, wymarsz ul. Królewską do
ul. Marszałkowskiej;
• Przejście ul. Marszałkowską do ul. Świętokrzyskiej pod Ministerstwo Finansów – krótkie przemówienie pod ministerstwem, złożenie petycji do Ministra Finansów;
• Z ul. Świętokrzyskiej przejście ul. Nowy Świat do Placu Trzech Krzyży, skąd udamy się ul. Wiejską pod gmach Sejmu RP. Tutaj przewidujemy przemówienia oraz złożenie petycji do Marszałka Sejmu RP oraz Marszałka Senatu...​

Czy Minister Finansów podpisze sprzyjające korupcji zarządzenie?

 • 4 552
 • 0
Kierownictwo Służby Celnej przedstawiło do konsultacji społecznych projekt zarządzenia w sprawie zasad dokonywania opisu i wartościowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy celnych. W sprawie ostro zareagowały Związki Zawodowe sytuując projekt wśród aktów, które będą sprzyjać rozwojowi korupcji. Związkowcy wystąpili z prośbą o interwencję do Min. Julii Pitery, jako przedstawiciela KPRM odpowiedzialnego z ramienia Rządu za walkę z korupcją.
Pismo do Minister Julii Pitery, uzasadnienie dlaczego projekt ww. zarządzenia jest korupcjogenny oraz wykaz szczegółowych uwag Związku Zawodowego Celnicy PL dostępny tutaj: http://zz.celnicy.pl/tekst-468.html

Spotkanie w MF w związku z wartościowaniem - propozycja godnych zarobków

 • 5 461
 • 0
MF zaprosił Związki na spotkanie w sprawie wartościowania. Związek Zawodowy Celnicy PL przedstawił Ministrowi Finansów propozycję, aby uposażenia w Służbie Celnej na stanowiskach specjalistycznych kształtowały się na godnym poziomie. Związek zaproponował mnożnik kwoty bazowej 1,919 dla I kategorii zaszeregowania.
Szczegółowe uwagi dotyczące projektu zarządzenia w sprawie wartościowania i opisu stanowisk zostały przekazane Ministrowi Finansów za odrębnym pismem.

Pismo Związku do Ministra Finansów:

Związek Zawodowy Celnicy PL Nysa, dnia 10.09.2010r..

Nr: ZZ Celnicy PL – 88/2010

Pan Jan Vincent Rostowski
Minister Finansów

Szanowny Panie Ministrze.

Związek Zawodowy Celnicy PL zwraca się z wnioskiem o zmianę rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy celnych Dz.U Nr 36 poz. 199 z 2010r. z uwagi na fakt, iż wraz z wdrożeniem projektu zarządzenia Ministra Finansów w sprawie zasad...

Szef Służby Celnej odpowiada w sprawie alokacji

 • 5 251
 • 0
"Jednocześnie pragnę podkreślić, że mając na uwadze zalecenia pokontrolne Najwyższej Izby
Kontroli w zakresie odpowiedniego zabezpieczenia kadrowego jednostek granicznych oraz
założenia rządu nie zwiększania etatów w administracji, tylko wykorzystywania rezerw tkwiących
w danej organizacji, należy przyjąć, że trudny proces racjonalizacji wykorzystania kadr Służby
Celnej w perspektywie najbliższych dwóch lat jest procesem nieuniknionym."
Odpowiedź SSC dostępna tutaj: http://zz.celnicy.pl/tekst-467.html

I OGÓLNOPOLSKI ZLOT SŁUŻBY CELNEJ - TATRY 2010

 • 3 452
 • 0
znaczek wybrany RGB.jpgZAPRASZAMY NA I OGÓLNOPOLSKI ZLOT SŁUŻBY CELNEJ - TATRY 2010
PROGRAM ZLOTU, REGULAMIN I KARTA ZGŁOSZENIA DOSTĘPNE TUTAJ: http://zz.celnicy.pl/tekst-464.html
ZLOT ODBYWA SIĘ W DNIACH 7-10.10.2010R. NA ZGŁOSZENIA OCZEKUJEMY DO 20 WRZEŚNIA 2010R.

Rozporządzenie MSWiA zmieniające rozp. w sprawie przenoszenia do służby w SG

 • 6 136
 • 0
W Dz. U. Nr 149 Poz.1001 opublikowano rozporządzenie MSWiA zmieniające rozporządzenie w sprawie przenoszenia do służby w Straży Granicznej

Istotny jest par. 16, w którym dodano ust.2 dot. funkcjonariuszy Służby Celnej

ust. 2. Okresy służby w Służbie Celnej uznaje się za równorzędne z okresem służby w Straży Granicznej dla celów związanych z ustaleniem stażu służby, jaki powinien mieć funkcjonariusz Straży Granicznej na określonym stanowisku służbowym.

Ust.1 par.16 pozostał bez zmian:​
§ 16. ust.1 Okresy służby i staż funkcjonariusza w Policji, Biurze Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego lub Centralnym Biurze Antykorupcyjnym uznaje się za równorzędne z okresami służby i stażem w Straży Granicznej, przyjmując odpowiednio, że jeden dzień służby i stażu w tych formacjach odpowiada jednemu dniowi służby i stażu w Straży Granicznej.

Rzeczpospolita opublikowała list Związku Zawodowego Celnicy PL

 • 8 648
 • 0
images.jpg Rzeczpospolita opublikowała obszerne fragmenty listu ZZ Celnicy PL, który był reakcją na publikację negującą konieczność przyznania Służbie Celnej uprawnień operacyjno-rozpoznawczych http://www.rp.pl/artykul/527708.html

Protest sfery budżetowej - Warszawa 22 września 2010r.

 • 4 974
 • 0
"Warszawa, 23 sierpnia 2010 r.

Stanowisko
Związków Zawodowych państwowej sfery budżetowej
w sprawie projektu zamrożenia wzrostu wynagrodzeń na rok 2011

Przedstawiciele Związków Zawodowych – sygnatariusze niniejszego Stanowiska w sprawie założeń Rządu do projektu budżetu państwa na rok 2011, w części dotyczącej zamrożenia wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, żądają:
1. wprowadzenia korekty do założeń projektu budżetu państwa na rok 2011, zgodnie
z propozycją central związkowych: NSZZ ”Solidarność”, OPZZ i FZZ FORUM, i przyjęcia wzrostu wynagrodzeń dla państwowej sfery budżetowej o 5,3%, co stanowiłoby rekompensatę wynikającą
z kosztów inflacji ostatnich lat;
2. pilnego rozpoczęcia negocjacji, w sprawie stabilnego wieloletniego wzrostu wynagrodzeń
w Służbie Cywilnej, dla pracowników urzędów państwowych oraz funkcjonariuszy państwowych.
Uzasadnienie
W 2010 roku zamrożono wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej ze względu na „kryzys...

LIST OTWARTY DO SZEFA SŁUŻBY CELNEJ

 • 4 861
 • 1
NSZZ Solidarność przy IC Wrocław wystosował LIST OTWARTY do Szefa Służby Celnej. Sprawa dotyczy mianowań funkcjonariuszy na stopień służbowy. W liście czytamy m.in. że sprawa mianowań na stopnie służbowe jest zdaniem Związku największym skandalem w Słuzbie Celnej od czasu alokacji 2004. Zdaniem Związku trudno znaleźć w państwie prawa tak ewidentne przykłady manipulacji przepisami prawa i lekceważenia praw obywatelskich.
List do pobrania http://zz.celnicy.pl/tekst-461.html

MSWIA odpowiada - emerytury mundurowe

 • 5 444
 • 0
MSWIA odpowiedziało na pismo Związków, w którym pytano czy doszło do złamania prawa w procesie legislacyjnym nad ustawą o Służbie Celnej. Związek wysyła w tej sprawie wniosek o kontrolę do Najwyższej Izby Kontroli. Pełna korespondencja dostępna pod linkiem:
http://zz.celnicy.pl/tekst-442.html

Związki Zawodowe o planach alokacji Szefa Służby Celnej

 • 4 149
 • 0
W odpowiedzi na Dezyderat Komisji Finansów Publicznych Minister Finansów potwierdził chęć przeprowadzenia alokacji z IC Toruń, Szczecin, Wrocław i Rzepin.

Załączamy pismo Związków do Ministra Finansów w tej sprawie:
http://zz.celnicy.pl/tekst-454.html
Do góry