Informacje z Sądów na temat ucywilnienia

Koleżanki, Koledzy


Przesyłamy dobre informacje z sądów.


UCYWILNIENIE W SN


Sąd Najwyższy będzie merytorycznie rozpatrywał skargę kasacyjną złożoną przez Kancelarię Adwokacką we Wrocławiu Pana Mecenasa Łukasza Oleśniewicza, w imieniu naszego członka z IAS Kielce (sygn. akt I PSK 172/21 Z 2.12.2021 r. ). To bardzo dobra wiadomość.


UCYWILNIONY PRZYWRÓCONY DO SŁUŻBY


W Sądzie Okręgowym w Olsztynie ( wyrok z 15 listopada 2021 r. sygn. akt: IV Pa 71/21) przywrócono do służby z dniem 1 czerwca 2017 r. ucywilnionego w maju 2017 r. funkcjonariusza Służby Celno – Skarbowej. Funkcjonariusz w styczniu br. przeszedł do CIRF – w terminie późniejszym opublikujemy uzasadnienie.


ZALICZENIE PAUZOWANIA


W wyroku z 2.12.2021 r. Sąd w Tarnowie uznał, że okres od 1 czerwca 2021 r. do dnia powrotu do munduru należy zaliczyć do służby – w terminie późniejszym opublikujemy uzasadnienie.


Informacje sporządziła:

Joanna Kuś – ZOI Wrocław
Przewodnicząca Zespołu ds. ucywilnienia
 
W wyroku z 2.12.2021 r. Sąd w Tarnowie uznał, że okres od 1 czerwca 2021 r. do dnia powrotu do munduru należy zaliczyć do służby – w terminie późniejszym opublikujemy uzasadnienie. - Tu chyba jest pomyłka od 1 Czerwca 2017
 
W wyroku z 2.12.2021 r. Sąd w Tarnowie uznał, że okres od 1 czerwca 2021 r. do dnia powrotu do munduru należy zaliczyć do służby – w terminie późniejszym opublikujemy uzasadnienie. - Tu chyba jest pomyłka od 1 Czerwca 2017
Tutaj chyba podobnie:
"W Sądzie Okręgowym w Olsztynie ( wyrok z 15 listopada 2021 r. sygn. akt: IV Pa 71/21) przywrócono do służby z dniem 1 czerwca 2017 r. ucywilnionego w maju 2017 r. funkcjonariusza Służby Celno – Skarbowej....".
Raczej chyba 1 czerwca 2021 (lub 2019 czy 2020 r.) ???
Prosimy o odniesienie się do ww. spostrzeżeń.
 
Tutaj chyba podobnie:
"W Sądzie Okręgowym w Olsztynie ( wyrok z 15 listopada 2021 r. sygn. akt: IV Pa 71/21) przywrócono do służby z dniem 1 czerwca 2017 r. ucywilnionego w maju 2017 r. funkcjonariusza Służby Celno – Skarbowej....".
Raczej chyba 1 czerwca 2021 (lub 2019 czy 2020 r.) ???
Prosimy o odniesienie się do ww. spostrzeżeń.
Jednak chyba ja się pomyliłem. przepraszam:mad:. Tekst pierwotny jest prawidłowy. Sąd uznał, że ucywilnienie było bezprawne i ciągłość Służby nie została przerwana w żaden sposób. Tak to to kumam.
P. S podobnie ja w walce A.Gołota-M. Tyson walka uznana za niebyłą "no contest"
 
Ostatnia edycja:
Czy widzicie Państwo możliwość złożenia obecnie skutecznego wniosku do sądu rejonowego, czy to w zakresie zaliczenia okresu ucywilnienia jako równoważnego ze służbą, czy też np. jakieś postępowanie odszkodowawcze, inne?
 

Czy widzicie Państwo możliwość złożenia obecnie skutecznego wniosku do sądu rejonowego, czy to w zakresie zaliczenia okresu ucywilnienia jako równoważnego ze służbą, czy też np. jakieś postępowanie odszkodowawcze, inne?
Według mnie trzeba czekać na rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego.
 
Według mnie trzeba czekać na rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego.
Wręcz przeciwnie! Skoro istnieje (choćby jeden) korzystny wyrok, należy upomnieć się o swoje.
Rozpatrzenie przez SN z pewnością potrwa, a dość prawdopodobny, prawomocny wyrok w niższej instancji, nie zostanie już zmieniony przez równie prawdopodobne, niekorzystne orzeczenie SN ...
 
Ja bym jeszcze chciał pogratulować koledze korzystnego wyroku. Tym bardziej że skopany został nie raz, ale dwa razy. W 2017 ucywilniony a w 2021 przeniesiony bez pytania do CIRF.
 
Czy widzicie Państwo możliwość złożenia obecnie skutecznego wniosku do sądu rejonowego, czy to w zakresie zaliczenia okresu ucywilnienia jako równoważnego ze służbą, czy też np. jakieś postępowanie odszkodowawcze, inne?
Dzień dobry,
w sprawach indywidulanych prosimy o kontakt mailowy celnicy.pl.dolnyslask@gmail.com. Odpowiemy na każde pytanie dot. spraw sądowych związanych z ucywilnieniem. Jeżeli chodzi o kwestię wypłaty odprawy za zwolnienie ze służby, to wiele sądów postanawia zawiesić postępowanie - art. 177 paragraf pkt. 1 k. p. c. do czasu rozpoznania sprawy przez Sąd Najwyższy sygn. akt I PSKP 64/21.
Pozdrawiam
JK
 
Skoro sąd uznał że okres ucywilnienia należy zaliczyć do służby to na podstawie poniższego artykułu można wnieść do zeru o uchylenie decyzji i doliczenie % centów do emki za okres ucywilnienia ??????
Ciekawi mnie wasze zdanie drodzy forumowicze.


Art. 33. Uchylenie lub zmiana decyzji organu emerytalnego


1.Decyzja organu emerytalnego ustalająca prawo do zaopatrzenia emerytalnego lub wysokość świadczeń pieniężnych z tytułu tego zaopatrzenia ulega uchyleniu lub zmianie na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu, jeżeli:
1)zostaną przedstawione nowe dowody lub ujawniono nowe okoliczności faktyczne, które mają wpływ na prawo do zaopatrzenia emerytalnego lub wysokość świadczeń pieniężnych z tytułu tego zaopatrzenia;


2)decyzja została wydana w wyniku przestępstwa;

3)dowody, na podstawie których ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazały się fałszywe;

4)decyzja została wydana na skutek świadomego wprowadzenia w błąd organu emerytalnego przez osobę pobierającą świadczenie;

5)decyzja została wydana w oparciu o inną decyzję lub orzeczenie, które zostało następnie uchylone, zmienione albo stwierdzono jego nieważność;

6)przyznanie świadczeń lub nieprawidłowe obliczenie ich wysokości nastąpiło na skutek błędu organu emerytalnego.


2.Z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 2 i 3 decyzja może zostać uchylona lub zmieniona również przed stwierdzeniem sfałszowania dowodu lub popełnienia przestępstwa orzeczeniem sądu lub innego organu, jeżeli sfałszowanie dowodu lub popełnienie przestępstwa jest oczywiste, a uchylenie lub zmiana decyzji są niezbędne do zapobieżenia poważnej szkodzie dla interesu publicznego.

3.Z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 2 i 3 można uchylić lub zmienić decyzję także w przypadku, gdy postępowanie przed sądem lub innym organem nie może być wszczęte na skutek upływu czasu lub z innych przyczyn określonych w przepisach Kodeksu postępowania karnego.

4.Uchylenie lub zmiana decyzji, o której mowa w ust. 1, nie może nastąpić, jeżeli od dnia jej wydania upłynął okres:
1)10 lat – w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2–4;

2)5 lat – w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1 i 5;

3)3 lat – w przypadku określonym w ust. 1 pkt 6.


5.Przepisu ust. 4 nie stosuje się, jeżeli w wyniku uchylenia lub zmiany decyzji, o której mowa w ust. 1, osoba zainteresowana nabędzie prawo do zaopatrzenia emerytalnego lub prawo do świadczenia pieniężnego z tytułu tego zaopatrzenia w wyższej wysokości.


6.O wszczęciu postępowania z urzędu w sprawie uchylenia lub zmiany decyzji, o której mowa w ust. 1, organ emerytalny zawiadamia niezwłocznie osobę zainteresowaną.

7.Uchylenie lub zmiana decyzji, o której mowa w ust. 1, następuje w drodze decyzji organu emerytalnego. Przepisy art. 32 właściwość organów w sprawach zaopatrzenia emerytalnego ust. 2 i 3a–5 stosuje się odpowiednio.

8.Organ emerytalny odstępuje od uchylenia lub zmiany decyzji, z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 6, jeżeli uchylenie lub zmiana decyzji wiązałyby się z nadmiernym obciążeniem dla osoby zainteresowanej, ze względu na jej sytuację osobistą lub materialną, wiek, stan zdrowia lub inne szczególne okoliczności.
 
A czy ktoś z Szanownych Forumowiczów ma sprawdzoną kancelarię prawną najlepiej z mazowieckiego ( może już prowadzi taką sprawę ) która mogłaby napisać pozew i reprezentować przed sądem w sprawie o przywrócenie do służby ucywilniowego, obecnie pracownika CIRF. Chciałbym po ostatnich wyrokach sądów spróbować wrócić do munduru.
 
Skoro sąd uznał że okres ucywilnienia należy zaliczyć do służby to na podstawie poniższego artykułu można wnieść do zeru o uchylenie decyzji i doliczenie % centów do emki za okres ucywilnienia ??????
Ciekawi mnie wasze zdanie drodzy forumowicze.


Art. 33. Uchylenie lub zmiana decyzji organu emerytalnego


1.Decyzja organu emerytalnego ustalająca prawo do zaopatrzenia emerytalnego lub wysokość świadczeń pieniężnych z tytułu tego zaopatrzenia ulega uchyleniu lub zmianie na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu, jeżeli:
1)zostaną przedstawione nowe dowody lub ujawniono nowe okoliczności faktyczne, które mają wpływ na prawo do zaopatrzenia emerytalnego lub wysokość świadczeń pieniężnych z tytułu tego zaopatrzenia;


2)decyzja została wydana w wyniku przestępstwa;

3)dowody, na podstawie których ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazały się fałszywe;

4)decyzja została wydana na skutek świadomego wprowadzenia w błąd organu emerytalnego przez osobę pobierającą świadczenie;

5)decyzja została wydana w oparciu o inną decyzję lub orzeczenie, które zostało następnie uchylone, zmienione albo stwierdzono jego nieważność;

6)przyznanie świadczeń lub nieprawidłowe obliczenie ich wysokości nastąpiło na skutek błędu organu emerytalnego.


2.Z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 2 i 3 decyzja może zostać uchylona lub zmieniona również przed stwierdzeniem sfałszowania dowodu lub popełnienia przestępstwa orzeczeniem sądu lub innego organu, jeżeli sfałszowanie dowodu lub popełnienie przestępstwa jest oczywiste, a uchylenie lub zmiana decyzji są niezbędne do zapobieżenia poważnej szkodzie dla interesu publicznego.

3.Z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 2 i 3 można uchylić lub zmienić decyzję także w przypadku, gdy postępowanie przed sądem lub innym organem nie może być wszczęte na skutek upływu czasu lub z innych przyczyn określonych w przepisach Kodeksu postępowania karnego.

4.Uchylenie lub zmiana decyzji, o której mowa w ust. 1, nie może nastąpić, jeżeli od dnia jej wydania upłynął okres:
1)10 lat – w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2–4;

2)5 lat – w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1 i 5;

3)3 lat – w przypadku określonym w ust. 1 pkt 6.


5.Przepisu ust. 4 nie stosuje się, jeżeli w wyniku uchylenia lub zmiany decyzji, o której mowa w ust. 1, osoba zainteresowana nabędzie prawo do zaopatrzenia emerytalnego lub prawo do świadczenia pieniężnego z tytułu tego zaopatrzenia w wyższej wysokości.


6.O wszczęciu postępowania z urzędu w sprawie uchylenia lub zmiany decyzji, o której mowa w ust. 1, organ emerytalny zawiadamia niezwłocznie osobę zainteresowaną.

7.Uchylenie lub zmiana decyzji, o której mowa w ust. 1, następuje w drodze decyzji organu emerytalnego. Przepisy art. 32 właściwość organów w sprawach zaopatrzenia emerytalnego ust. 2 i 3a–5 stosuje się odpowiednio.

8.Organ emerytalny odstępuje od uchylenia lub zmiany decyzji, z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 6, jeżeli uchylenie lub zmiana decyzji wiązałyby się z nadmiernym obciążeniem dla osoby zainteresowanej, ze względu na jej sytuację osobistą lub materialną, wiek, stan zdrowia lub inne szczególne okoliczności.
Dobry wieczór,

oczywiście i ZER wyda decyzję w tej sprawie. Trzeba mieć tylko prawomocny wyrok.

Pozdrawiam
JK
 
Do góry