Zaproponowane przez DIAS Rzeszów porozumienie w sprawie podwyżek

Andrzej Marciniec

Użytkownik
Dołączył
5 Grudzień 2011
Posty
86
Punkty reakcji
29
Przedstawiam propozycję porozumienia przedstawionego przez DIAS w Rzeszowie związkom zawodowym w dn. 19.06.2020 r.
Proszę o uwagi w terminie do 21.06.2020 r. - na maile: tomzio@wp.pl lub a_marciniec@wp.pl ewentualnie o wszelkie opinie w temacie zamieszczane pod niniejszym wpisem.
 

Attachments

  • Porozumienie podwyżki 20200619 do wysłania.doc
    70,9 KB · Wyświetleń: 1 203

Andrzej Marciniec

Użytkownik
Dołączył
5 Grudzień 2011
Posty
86
Punkty reakcji
29
POROZUMIENIE

zawarte w dniu ………………….. w Rzeszowie

pomiędzy

Dyrektorem Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie - mł.insp. Grzegorzem Skowronkiem, zwanym dalej „Dyrektorem Izby

oraz

Związkiem Zawodowym Pracowników Skarbowości Województwa Podkarpackiego „SUKURS”

Związkiem Zawodowym Pracowników Skarbowych przy Urzędzie Skarbowym w Dębicy

Związkiem Zawodowym Pracowników Skarbowych w Izbie Administracji Skarbowej w Rzeszowie

Ogólnopolskim Międzyzakładowym Związkiem Zawodowym Pracowników Egzekucji Administracyjnej

Związkiem Zawodowym Pracowników Skarbowych Urzędu Skarbowego w Przemyślu

Związkiem Zawodowym Pracowników i Funkcjonariuszy Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie

Związkiem Zawodowym Pracowników Skarbowych w Tarnobrzegu

Organizacją Zakładową NSZZ „Solidarność” Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie

Zakładową Organizacją Związkową ZZ Celnicy PL Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie

Związkiem Zawodowym Pracowników Izby Celnej w Przemyślu

Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Krajowej Administracji Skarbowej Oddział OZZ KAS w Przemyślu

Związkiem Zawodowym Pracowników i Funkcjonariuszy Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego

Związkiem Zawodowym Pracowników Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie

zwanych dalej „Stroną Społeczną”,

łącznie zwanych dalej „Stronami” ,

o następującej treści:

Stosownie do postanowień art. 27 ust. 3 ustawy z dnia
23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 263) oraz treści Porozumienia zawartego w dniu 29.01.2020 r. w Warszawie pomiędzy Kierownictwem Krajowej Administracji Skarbowej a Komitetem Protestacyjnym i Aneksu z dnia 28 maja 2020r. do Porozumienia zawartego w dniu 29 stycznia 2020 r., a także Komunikatu Kierownictwa KAS i Komitetu Protestacyjnego ZZ w KAS z dnia 19 lutego 2020 r., stanowiących załączniki do niniejszego Porozumienia, mając na uwadze zapisy Programu wieloletniego Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2020-2022, Strony ustalają, co następuje:


§ 1
Celem Programu wieloletniego Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2020-2022, jest wzrost konkurencyjności zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych KAS, na skutek zastosowania mechanizmów umożliwiających zwiększenie proponowanych wynagrodzeń/uposażeń, w tym osobom zatrudnianym lub przyjmowanym do Służby Celno-Skarbowej.

Realizacja wzrostu konkurencyjności i motywacyjności zatrudnienia, zgodnie z Programem, realizowana jest poprzez:

wydzielenie środków na sfinansowanie dodatków kontrolerskich, celem wyeliminowania zróżnicowania wysokości tych dodatków w dwóch głównych statusach zatrudnienia tj. funkcjonariuszy SCS i pracowników korpusu służby cywilnej, jak również celem trwałego zasilenia systemu środkami przeznaczonymi na finansowanie dodatków związanych z wykonywaniem zadań wymagających szczególnego zaangażowania oraz kwalifikacji zawodowych pracowników i funkcjonariuszy,

poprawę systemu wynagrodzeń i uposażeń w celu eliminacji nieuzasadnionych różnic i dysproporcji w wynagradzaniu pracowników i funkcjonariuszy, które negatywnie wpływają na zaangażowanie w realizację zadań zawodowych,

skierowanie środków na podwyżki dla pracowników i funkcjonariuszy wykazujących się największymi kompetencjami i zaangażowaniem.

§ 2

Podwyżki wynagrodzeń/uposażeń pracowników i funkcjonariuszy SCS następują od dnia 01 stycznia 2020 r.

Miesięczny fundusz na podwyżki wynagrodzeń/uposażeń pracowników i funkcjonariuszy SCS wynosi:
Korpus służby cywilnej-382 010,00 zł (174,00 zł/etat)
Funkcjonariusze SCS-207 652,00 zł (164,00 zł/etat)
Pracownicy POZ- 8 626,00 zł (125,00 zł/etat).

Z funduszu na podwyżki, o którym mowa w ust. 2 wydziela się środki na podwyższenie dodatków kontrolerskich, w kwocie:
Korpus służby cywilnej-33 700,00 zł
Funkcjonariusze SCS-93 100,00 zł.

Po wyłączeniu kwoty przeznaczonej na dodatki kontrolerskie, minimalna wysokość podwyżki wynagrodzenia/uposażenia (wynagrodzenie/uposażenie zasadnicze, dodatek stażowy, premia regulaminowa), przeciętnie na etat w ujęciu miesięcznym, wynosi brutto:
a)Korpus służby cywilnej-50,74 zł
b)Funkcjonariusze SCS-50,00 zł
c)Pracownicy POZ-50,69 zł

w tym :
d)wynagrodzenie zasadnicze w korpusie służby cywilnej-43,00 zł/etat
e)uposażenie zasadnicze funkcjonariuszy SCS-40,00 zł/etat
f)wynagrodzenie zasadnicze pracowników POZ-37,00 zł/etat

W korpusie służby cywilnej, wydziela się środki na podwyższenie wynagrodzeń wynikających ze skutków wartościowania stanowisk, gdy mnożnik kwoty bazowej odbiega od minimalnego mnożnika na stanowisku służbowym, w szacowanej wysokości 16 608 zł brutto w ujęciu miesięcznym. Tabele określające minimalny mnożnik na poszczególnych stanowiskach stanowią załącznik do niniejszego porozumienia.

Środki pozostałe, w wyniku rozdysponowania, o którym mowa w ust. 2-5, przeznacza się na podwyższenie wynagrodzeń/uposażeń pracowników i funkcjonariuszy SCS, na wniosek przełożonego, z uwzględnieniem wyników wartościowania, w kwocie (w ujęciu miesięcznym):
a)Korpus służby cywilnej-220 112,00 zł
b)Funkcjonariusze SCS- 51 452,00 zł
c)Pracownicy POZ- 5 127,00 zł

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 19 lutego 2020 r., ze środków przeznaczonych na modernizację systemu wynagrodzeń i uposażeń w 2020 r. (poza 6% wzrostem kwoty bazowej), ustala się maksymalny limit kwoty podwyżki w przeliczeniu na etat, wraz z dodatkiem za wysługę/wieloletnią służbę oraz premią regulaminową, w wysokości:
Korpus służby cywilnej-297,00 zł
Funkcjonariusze SCS-277,00 zł
Pracownicy POZ-250,00 zł

Do limitu, o którym mowa w ust. 7 lit. a), nie wlicza się kwoty podwyżki do minimalnego mnożnika na stanowisku służbowym, o której mowa w ust. 5 oraz kwoty podwyżki pracowników POZ, o której mowa w § 5 ust. 5 lit. a).

Do limitów, o których mowa w ust. 7 oraz do limitów wskazanych w Komunikacie Kierownictwa KAS i Komitetu Protestacyjnego z dnia 19 lutego 2020 r., nie wlicza się kwoty podwyższenia dodatku kontrolerskiego.

W przypadku awansu stanowiskowego funkcjonariuszy SCS, z uwagi na określone przedziały mnożników kwoty bazowej służące do ustalania wysokości uposażenia zasadniczego dla poszczególnych stanowisk służbowych, dopuszczalne jest przekroczenie limitu, o którym mowa w ust. 7 lit. b), do maksymalnej wysokości 481 zł, wskazanej w komunikacie z dnia 19 lutego 2020 r.

§ 3

Wyłączeniu z podwyżek wynagrodzenia/uposażenia, o których mowa w § 2 ust. 4 i ust. 5 podlegają pracownicy i funkcjonariusze SCS:

w stosunku do których wszczęto postępowania wyjaśniające lub dyscyplinarne - kwota podwyżki ulega zawieszeniu do czasu korzystnego dla pracownika/funkcjonariusza rozstrzygnięcia w sprawie,

w trakcie odbywania kary dyscyplinarnej,

zawieszeni w wykonywaniu obowiązków służbowych.

Wyłączeniu z podwyżek wynagrodzenia/uposażenia, o których mowa w § 2 ust. 6, podlegają pracownicy i funkcjonariusze SCS:

przebywający na długotrwałych nieobecnościach,

w trakcie odbywania kary dyscyplinarnej,

w stosunku do których wszczęto postępowanie wyjaśniające lub dyscyplinarne,

zawieszeni w wykonywaniu obowiązków służbowych.

Ilekroć jest mowa o długotrwałej nieobecności, należy przez to rozumieć okres, w którym pracownik/funkcjonariusz nie świadczył pracy/służby przez 2/3 wymiaru czasu pracy/służby liczonego od dnia 01.01.2020 r. do dnia 15.06.2020 r., z innych powodów niż urlop wypoczynkowy, urlop wypoczynkowy dodatkowy i urlop zdrowotny.
 

Andrzej Marciniec

Użytkownik
Dołączył
5 Grudzień 2011
Posty
86
Punkty reakcji
29
§ 4

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, trybu awansowania oraz dokonywania zmian na stanowiskach służbowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1941 ) funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej otrzymuje podwyżkę uposażenia po odbyciu, przez okres 6 miesięcy, służby na danym stanowisku służbowym.

W przypadku o którym mowa w ust. 1, podwyżka uposażenia zasadniczego niewynikająca ze zmiany kwoty bazowej, następuje od kolejnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął 6 – miesięczny okres służby. Za okres od stycznia do dnia przyznania podwyżki, funkcjonariusz otrzymuje dodatek specjalny, w kwocie odpowiadającej wysokości podwyżki.

§ 5

Beneficjentami podwyżek wynagrodzeń/uposażeń, w części mającej charakter motywacyjny, są pracownicy i funkcjonariusze, wg stanu zatrudnienia na dzień 01 czerwca 2020 r.

Ze środków, o których mowa w § 2 ust 6, do dyspozycji Dyrektora Izby, wydziela się fundusz w wysokości 10% wskazanych kwot.

Podział środków na podwyżki wynagrodzeń dla członków korpusu służby cywilnej następuje w oparciu o proces wartościowania, proporcjonalnie do liczby etatów w poszczególnych jednostkach.

Podział środków na podwyżki uposażeń w statusie funkcjonariuszy SCS następuje wg struktury zatrudnienia, proporcjonalnie do liczby etatów w poszczególnych jednostkach.

Podział środków na podwyżki wynagrodzeń pracowników POZ, następuje poprzez:
podwyższenie wynagrodzenia zasadniczego i premii regulaminowej łącznie do wysokości 3 000,00 zł,
podwyższenie wynagrodzenia na wniosek przełożonego.

Przy rozdysponowywaniu środków o charakterze motywacyjnym, minimalna kwota wnioskowanej przez przełożonego podwyżki wynagrodzenia/uposażenia zasadniczego, a w przypadku pracowników POZ wynagrodzenia zasadniczego i premii regulaminowej, na etat wynosi:
a)Korpus służby cywilnej-203,20 zł
b)Funkcjonariusze SCS-180,32 zł
c)Pracownicy POZ-166,66 zł

Zapis ust. 6 lit. c) nie znajduje zastosowania w przypadkach, o których mowa w ust. 5 lit. a).

Z dniem 01 sierpnia 2020 r. wprowadza się ujednolicenie wysokości premii regulaminowej pracowników POZ, do poziomu 20 % wynagrodzenia zasadniczego, z zachowaniem dotychczasowej wysokości wynagrodzenia pracownika POZ.

W uzasadnionych przypadkach, w ślad za podwyżką wynagrodzenia/uposażenia od dnia 01 stycznia br., o której mowa w ust. 6, dopuszcza się możliwość awansowania pracownika/funkcjonariusza na wyższe stanowisko służbowe, z dniem 01 sierpnia 2020 r.

§ 6

Przy realizacji niniejszego porozumienia zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie dodatku kontrolerskiego dla osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 2461) oraz Instrukcja awansowania pracowników i funkcjonariuszy Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie wprowadzona Zarządzeniem Nr 6/2019 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie.

Wskazane w niniejszym Porozumieniu wartości, zostały wyrażone w kwotach brutto.

Mając na uwadze konieczność dokonania stosownych przeliczeń związanych z ustaleniem mnożnika kwoty bazowej, przy określaniu kwoty podwyżki dla pracownika w korpusie służby cywilnej oraz funkcjonariusza SCS, dopuszcza się odchylenia od wskazanych w niniejszym Porozumieniu kwot, wynikające z zaokrągleń.


Strona Społeczna


Lp.
Nazwa związku
czytelny podpis
1.​
Związek Zawodowy Pracowników Skarbowości Województwa Podkarpackiego „SUKURS”​
2.​
Związek Zawodowy Pracowników Skarbowych przy Urzędzie Skarbowym
w Dębicy​
3.​
Związek Zawodowy Pracowników Skarbowych w Izbie Administracji Skarbowej w Rzeszowie​
4.​
Ogólnopolski Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Egzekucji Administracyjnej​
5.​
Związek Zawodowy Pracowników Skarbowych Urzędu Skarbowego
w Przemyślu​
6.​
Związek Zawodowy Pracowników i Funkcjonariuszy Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie​
7.​
Związek Zawodowy Pracowników Skarbowych w Tarnobrzegu​
8.​
Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie​
9.​
Zakładowa Organizacja Związkowa ZZ Celnicy PL Izby Administracji Skarbowej
w Rzeszowie​
10.​
Związek Zawodowy Pracowników Izby Celnej w Przemyślu​
11.​
Ogólnopolski Związek Zawodowy Krajowej Administracji Skarbowej Oddział OZZ KAS w Przemyślu​
12.​
Związek Zawodowy Pracowników i Funkcjonariuszy Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego​
13.​
Związek Zawodowy Pracowników Drugiego Urzędu Skarbowego
w Rzeszowie​
 

miś

Nowy użytkownik
Dołączył
14 Czerwiec 2017
Posty
12
Punkty reakcji
1
To może opublikujcie też całą historię porozumień i ich zmian proponowanych przez inne związki?
 

retronix

Aktywny użytkownik
Dołączył
17 Listopad 2017
Posty
193
Punkty reakcji
26
Jako członek związku chcę napisać, że robicie bardzo dobrą rzecz publikując takie informacje. Chyba jako jedyny zz z tej ias. Macie swoje zdanie i starcie sie być po właściwej stronie. Szkoda niestety, że specyfika tego rejonu Polski nie pozwala w pełni zrealizować wielu spraw. Można by polepszyć trochę naszą codzienną służbę/pracę ale ciężko przebić mur. Większość zz jest układowych i średnio zależy im na dobru przeciętnego funkcjonariusza/pracownika byle podpisać i do widzenia. Temat podwyżek zawsze budzi emocje i nie jest łatwy. Inaczej postrzegają to młodzi inaczej starsi stażem. Kwota niby nie jest duża a i tak zrobi jakieś dysproporcje szczególnie w korpusie ksc, bo wchodzi wartościowanie, które nie jest sprawiedliwe, bo pewnie ustawi ludzi na danych stanowiskach na długie lata bez możliwość awansu.
 
Ostatnia edycja:

Mały

Aktywny użytkownik
Dołączył
23 Lipiec 2018
Posty
519
Punkty reakcji
241
A czy załącznik z minimalnymi mnożnikami można jeszcze opublikować?
 

nowicjuszSCS

Użytkownik
Dołączył
4 Czerwiec 2020
Posty
54
Punkty reakcji
36
Nawiązując do wcześniejszego mojego wątku!!! Co to za 12 związków ( oprócz Celnicy.pl) i ilu mają członków, że podpisują takie porozumienie????
 

nowicjuszSCS

Użytkownik
Dołączył
4 Czerwiec 2020
Posty
54
Punkty reakcji
36
A czy załącznik z minimalnymi mnożnikami można jeszcze opublikować?

Myślę, że to będzie to:
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Celno-skarbowy. Załącznik II jeśli nie pracujesz w Ministerstwie Finansów 🙂
I tak od dołu tego załącznika.
Stanowiska specjalistyczne:
1. mł.spec. SCS - 1,227 - 2,300
2. spec. SCS - 1,414 - 2,700
3. st. spec. SCS - 1,707 - 2,900

Stanowisja eksperckie:
1. mł. eksp. SCS - 1,974 - 3,300
2. eksp. SCS oraz kapelan😂 - 2,321 - 3,400
3. st. eksp. SCS - 2,614 - 3,600
4. Radca prawny - 1,974 - 3,600

Reszta to już nasze przełożone osobniki 😊
 

sousse1

Użytkownik
Dołączył
8 Wrzesień 2008
Posty
56
Punkty reakcji
18
To jest tabela z rozporządzenia . A w porozumieniu jak zrozumiałem jest mowa o minimalnych mnożnikach po podwyżce.
 

nowicjuszSCS

Użytkownik
Dołączył
4 Czerwiec 2020
Posty
54
Punkty reakcji
36
Mam propozycję dot. "Porozumienia" :
- osoby które podczas wartościowania w 2011 r wskoczyły o dwa stanowiska wyżej ( z różnych wiadomych przyczyn) i otrzymały ponad 10 tys zł wyrównania, za wcześniejszy rok nie pracując na tym stanowisku, otrzymają tylko 30 % podwyżki, jeśli ich przełożony o to zawnioskuje.
Młodszym specom określić stały mnożnik przez DIAS i wyrównać do niego wszystkim. Wyłączając funkcjonariuszy będących w służbie przygotowawczej. Po zdaniu egzaminów, wówczas mnożnik podlegałby wyrównaniu.
  • mł. specjaliści po przepracowaniu 7 lat (bo 2 lata trwa sł. przygotowawcza) staliby się specjalistami ( określony mnożnik przez DIAS)
  • specjaliści po przepracowaniu 15 lat stają się starszymi specami ( i też mają określony stały mnożnik przez DIAS
  • starsi specjaliści po przepracowaniu 20 lat zostaliby mł. ekspertami (określony stały mnożnik przez DIAS) a po 25 latach oraz 28,5 ( jeśli uda sie włączyć nas pod projekt MSWiA) dostaną dodatek przedemerytalny (za wytrwalość), zawsze można przejść na emeryturę 🙂

System wartościowania przy aktualnych realiach upadł. Ludzie ze stanowiskami specjalistycznymi wykonują zadania ekspertów, a eksperci zadania specjalistów, czas to zmienić!!!!
 
Ostatnia edycja:

nowicjuszSCS

Użytkownik
Dołączył
4 Czerwiec 2020
Posty
54
Punkty reakcji
36
Coś tutaj nie rozumie :/
207 652 (miesięczny fundusz na podwyżki dla funkcjonariuszy SCS) : 164 zł/etat = 1266 funkcjonariuszy.

93100 : 100zł ( propozycja podniesienia dodatku kontrolerskiego) = 931 funkcjonariuszy


207 652 - 93 100 = 114 522
114522 : 1266 funkcjonariuszy = 90,48 zł na funkcjonariusza!!! Więc skąd tylko 50 zł, które niby pozostaje po odliczeniu kwoty na dodatki kontrolerskie???
 

nowicjuszSCS

Użytkownik
Dołączył
4 Czerwiec 2020
Posty
54
Punkty reakcji
36
Warto zapytać DIAS skąd wzięła się kwota z paragrafu 2 pkt. 6 lit. c) tj 51 452 do 114 522 troszkę brakuje 😊. Dodatkowo z tej kwoty tj 51452 dot. funkcjonariuszy SCS ma być wydzielone 10 % do dyspozycji DIAS o czym mówi paragraf 5 pkt.2.
Może ktoś mnie oświeci czego dotyczy pkt. 6 paragrafu 5???? Który mówi o rozdysponowaniu środków o charakterze motywacyjnym i minimalna kwota wnioskowana przez przełożonego dla funkcjonariusza SCS ma wynosić 180,32 zł.
A wcześniej w paragrafie 2 pkt. 7 jest ustalony maksymalny limit kwoty podwyżki na etat wraz z dodatkiem za wysługę lat i wynosi 277zł.

Najlepszy jest pkt. 10 tego paragrafu tj 2. W przypadku awansu na stanowisku funk SCS dopuszczalne jest przekroczenie maksymalnego limitu z 277 zł do 481zł. Po prostu szał!!!

Przypuszczam że szykują nam się awanse na stanowisku!!!! Tylko dla kogo????
 

świniewkosmosie

Użytkownik
Dołączył
3 Luty 2013
Posty
60
Punkty reakcji
14
System wartościowania przy aktualnych realiach upadł. Ludzie ze stanowiskami specjalistycznymi wykonują zadania ekspertów, a eksperci zadania specjalistów, czas to zmienić!!!!
Ależ w zeszłym roku już ta zmiana się zaczęła. Awanse w stanowisku bez pieniędzy. Po wartościowaniu była grupa specjalistów z zarobkami eksperta, teraz pojawiła się nowa kategoria: ekspertów z uposażeniem specjalisty. W tym roku pewnie ta grupa znów się powiększy i pomału skończy się pyskowanie, że robię to samo, a stanowisko za małe.
 

nowicjuszSCS

Użytkownik
Dołączył
4 Czerwiec 2020
Posty
54
Punkty reakcji
36
Ależ w zeszłym roku już ta zmiana się zaczęła. Awanse w stanowisku bez pieniędzy. Po wartościowaniu była grupa specjalistów z zarobkami eksperta, teraz pojawiła się nowa kategoria: ekspertów z uposażeniem specjalisty. W tym roku pewnie ta grupa znów się powiększy i pomału skończy się pyskowanie, że robię to samo, a stanowisko za małe.

mógłbyś uściślić jak to robiono, bo ja w tym czasie robiłem pąpki, przygotowywałem się do sprawnościówki ;), słyszałem, że dawali stopnie jak ktoś chciał, bo była podwyżka :)
 

nowicjuszSCS

Użytkownik
Dołączył
4 Czerwiec 2020
Posty
54
Punkty reakcji
36
Widać, że nowicjusz
Stopni od stanowis nie rozróżnia...
może i nowicjusz, ale CZYTAJ PROSZĘ WCZEŚNIEJSZY POST świniewkosmosie tj "Ależ w zeszłym roku już ta zmiana się zaczęła. Awanse w stanowisku bez pieniędzy. " chyba, że swoim pod stolikiem, bo oficjalnie można było wziąść stopień wyżej w ramach podwyżki. Ale rozsądni wzięli całą podwyżkę do zasadniczego :) tak było w IAS Rzeszów.
 

CELNIK Z POLSKI

Aktywny użytkownik
Dołączył
26 Styczeń 2008
Posty
182
Punkty reakcji
151
Miasto
W-WA
może i nowicjusz, ale CZYTAJ PROSZĘ WCZEŚNIEJSZY POST świniewkosmosie tj "Ależ w zeszłym roku już ta zmiana się zaczęła. Awanse w stanowisku bez pieniędzy. " chyba, że swoim pod stolikiem, bo oficjalnie można było wziąść stopień wyżej w ramach podwyżki. Ale rozsądni wzięli całą podwyżkę do zasadniczego :) tak było w IAS Rzeszów.
A Ty dalej swoje
Stanowisko to nie stopień
Stopień - można było sobie "kupić" za swoje w ramach podwyżki (jak ktoś się zgodził!!!!)
Stanowisko - wiązało się ze zmianą obowiązków (na wyższe) w zamian za zmianã mnożnika
W zeszłym roku ....dali...wyższe stanowiska, ale bez KASY (bez pytania!!!)
Nie widzisz różnicy?
 
Do góry