• Witaj na stronie i forum Związku Zawodowego Celnicy PL!
  Nasz Związek zrzesza 6783 członków.

  Wstąp do nas! (KLIKNIJ i zapisz się elektronicznie!)
  Albo jeśli wolisz zapisać się w tradycyjny sposób wyślij deklarację (Deklaracja do pobrania! Kliknij!)
  Korzyści i ochrona wynikająca z członkostwa w ZZ Celnicy PL (KLIKNIJ) plus inne benefity, np. zniżki na paliwo!
  Konto Związku 44 1600 1462 0008 2567 1607 7001 w BGŻ BNP PARIBAS

SZ.N.P. - Służba Cywilna - art. 22b. ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej oraz art. 99 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o Służbie Celnej.

TOM3k in blue​

Głębokie ukłony za informację chylę czoła!
Z tego wszystkiego, co piszesz wynika, że racja jest po naszej stronie i strona przeciwna, czyli DIAS dobrze o tym wiedzą i tylko grają na czas.
Czy zatem nie lepiej byłoby wystąpić po prostu z roszczeniem do DIAS o wypłatę zaległych roszczeń z tytułu dodatku motywacyjnego (pismo przedsądowe) i po odmowie wnieść pozew do sądu pracy? To skruciłoby drogę dochodzenia praw. Tak swego czasu walczyliśmy (i wygraliśmy) o wypłatę uposażenia na zagospodarowanie?
 
Ostatnia edycja:
Dzięki za fotkę.
Informuję, że w zakresie starań o dodatek motywacyjny nasza sytuacja przedstawia się następująco.
1. Złożyliśmy wnioski do DIAS o przyznanie dodatku motywacyjnego.
2. DIAS w formie decyzji odmówił motywując, zwoją decyzję zbyt krótkim stażem.
3. Zaskarżyliśmy decyzję DIAS do Szefa KAS.
4. Szef uchylił decyzję DIAS oraz umorzył postępowanie, informując DIAS, że na nasze wnioski ma odpowiadać pismem technicznym a nie decyzją, którą można zaskarżyć. Taki zabieg ma na celu li tylko wydłużenie postępowania i spowodować, że jeżeli racja będzie po naszej stronie wówczas przed skargą do WSA będziemy musieli dodatkowo udowodnić przed sądami powszechnymi, że właściwe w tej sprawie są sądy administracyjne.
5. Zaskarżyliśmy decyzję Szefa KAS do WSA w Warszawie.
6. Sprawa jest w toku – jeszcze nie wypowiedział się sąd I instancji, dlatego nie mogę Tobie przysłać wyroku.

Spotkałem się z opiniami, że kolejnymi ustawami (nie będę wymieniał przepisów) pozbawiono nas (pracowników sz.n.p.) prawa wynikającego z art. 99 ust. 8 ustawy o Służbie Celnej z 2009r. zaś funkcjonariuszy administracji celnej prawa wynikającego z art. 22b ust. 8 ustawy o Służbie Celnej z 1999r. Jest to opinia organu, która kłóci się jednak z uzasadnieniem wyroków sądów powszechnych, w sprawach gdzie z powodzeniem powołujemy się na te przepisy.
Niewątpliwie na mocy art. 99 ust. 8 ustawy o Służbie Celnej nabyliśmy określone prawo zgodnie z którym organ winien wliczyć nam do stażu służby w Służbie Celnej okres stażu w służbie cywilnej. Prawa nabyte w demokratycznym państwie prawnym (art. 2 Konstytucji RP) nie powinny co do zasady zostać obywatelowi odebrane a tak byłoby, gdyby uznać słuszność stanowiska organu (DIAS). Oczywiście zasada ochrony praw nabytych nie ma bezwzględnego charakteru i w pewnych sytuacjach ustawodawca może od niej odstąpić, co prowadzi do zniesienia lub ograniczenia wcześniej uzyskanych uprawnień. Możliwości odstępstw od tej zasady zdefiniowane są w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, mają one jednak szczególny charakter i mogą mieć zastosowanie tylko w nadzwyczajnych sytuacjach. Możliwe jest zatem odstąpienie od klauzuli ochrony praw nabytych w nader wyjątkowych, wymienionych poniżej przypadkach:
1) gdy prawa zostały nabyte niesłusznie lub z naruszeniem przepisów,
2) gdy prawa nabyte zostały ustanowione w sposób niesprawiedliwy,
3) w razie wycofania się przez ustawodawcę z błędnych unormowań,
4) w wypadku gdy wymaga tego ważny interes społeczny, gospodarczy lub ekonomiczny państwa,
5) w przypadku kolizji klauzuli ochrony praw nabytych z inną konstytucyjną zasadą lub wartością, która ma bardziej doniosłe znaczenie,
6) w przypadku potrzeby zachowania równowagi budżetowej,
7) w przypadku transformacji ustrojowej i wynikającej z niej zmiany aksjologii i hierarchii wartości państwa, praw i ustroju.

Wszystkie te przypadki zostały opisane przez prof. dr. hab. Michała Jackowskiego w opracowaniu „Ochrona praw nabytych w polskim systemie konstytucyjnym” (s. 92-105) wydanym w 2008r. przez Wydawnictwo Sejmowe na podstawie orzeczeń: Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz szerokiej bibliografii a także zostały omówione w opinii prawnej Lex Secure z dnia 09-05-2014r. (sygn. 000078).
Zatem żaden nowy przepis wprowadzony po nabyciu prawa wynikającego z art. 99 ust. 8 ustawy o Służbie Celnej z 2009r., jeżeli nie ma związku z opisanymi powyżej w pkt. od 1) do 7) wyjątkowymi przypadkami nie może odebrać pracownikom sz.n.p. słusznie nabytego prawa nawet gdyby pozostawał w KOLIZJI z tym nowym przepisem, który w swym założeniu miał odebrać prawa słusznie nabyte.
Dzień dobry

Jakiś czas temu kontaktowałem się w sprawie zaliczenie do emerytury mundurowej, pracy jako pracownik cywilny w S.Z.N.P. z adwokatem związkowym Panem Rolandem. Wyraził swoje zainteresowanie tą sprawą oraz chęć podjęcia się takiej sprawy.
 

TOM3k in blue​

Głębokie ukłony za informację chylę czoła!
Z tego wszystkiego, co piszesz wynika, że racja jest po naszej stronie i strona przeciwna, czyli DIAS dobrze o tym wiedzą i tylko grają na czas.
Czy zatem nie lepiej byłoby wystąpić po prostu z roszczeniem do DIAS o wypłatę zaległych roszczeń z tytułu dodatku motywacyjnego (pismo przedsądowe) i po odmowie wnieść pozew do sądu pracy? To skruciłoby drogę dochodzenia praw. Tak swego czasu walczyliśmy (i wygraliśmy) o wypłatę uposażenia na zagospodarowanie?
Owszem warto taki wniosek napisać. W załączeniu przesyłam wzór wniosku o wydanie decyzji w sprawie dodatku motywacyjnego dla pracowników sz. n. p. i innych pracowników służby cywilnej (rozważania dotyczące byłych inspektorów kontroli skarbowej zawarłem dodatkowo tylko dla nich). Wniosek może być również wykorzystany przez członków jednostek organizacyjnych administracji celnej, oczywiście po dokonaniu stosownych korekt.
W odpowiedzi należy oczekiwać odmowy, jednak jeżeli będzie to w formie decyzji to mamy 7 dni na złożenie odwołania do Szefa KAS. Jeżeli jednak w formie zwykłego pisma, to sprawa się przeciągnie, bo wówczas należy złożyć pozew do właściwego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Wówczas jeżeli nawet sąd uzna, że nasz staż uprawnia do świadczenia motywacyjnego to na podstawie art. 355 K.p.c. wyda postanowienie o umorzeniu postępowania uznając, że droga przed sądem powszechnym jest niedopuszczalna ze względu na brak właściwości do orzekania w tej sprawie. To właśnie powinno znaleźć się w uzasadnieniu postanowienia, które będzie podstawą do naszych roszczeń przed WSA w Warszawie zgodnie z art. 226b ust. 3 ustawy o KAS.
 

Attachments

 • Wn. o świadczenie motywacyjne (wzór dla sz.n.p.).docx
  2,7 MB · Wyświetleń: 204
Witajcie.
Czy w tej sprawie nie ma już wyroku WSA, że nie jest to droga administracyjna, a więc procesy cywilne?
Gdyby WSA uznał się za właściwy to dajcie znać.
Związek zrobi kilka pilotaży procesów cywilnych, zarówno dla okresu administracji celnej czyli przed 99 jak i dla SNP, aby sprawdzić jakie jest orzecznictwo i komunikat wydamy do wszystkich, aby każdy złożył wezwanie do DIAS, co wstrzyma bieg terminu przedawnienia.
Masowe pozwy dopiero jak będziemy mieli linię orzeczniczą z kilku okręgów.
Oczywiście każdy sam może składać pozew, ale to jest poza nami, gdyż nie jesteśmy w stanie objąć w tej chwili więcej jak kilka pilotaży.
Dzięki za wzór wniosku. Czy mogę podesłać kancelarii?
 
Nie znam wyroku WSA w Warszawie w tej sprawie i chyba jeszcze takiego nie było. Jednak nasze odwołania od decyzji Szefa KAS zostały przyjęte. Na podstawie zarządzenia z września 2023r. mojej sprawie została nadana sygnatura oraz wyznaczono sędziego. Sprawa się toczy, przyjmowane są kolejne wnioski dowodowe, które załączane są do akt. W mojej sprawie liczą one już 148 kart.
Informuję jednak, że Szef KAS zablokował ten tryb postępowania, gdyż poinformował mojego DIAS, aby ten w sytuacji gdy jego pryncypialnym zdaniem funkcjonariusz nie ma wymaganego stażu nie wydawać decyzji, które można by przecież zaskarżyć. Cytuję stanowisko Szefa KAS:

Wobec tego, zdaniem Szefa KAS, w sytuacji, gdy funkcjonariusz nie osiągnął wymaganego stażu służby, żadna z decyzji wymienionych w ust. 3 art. 226 b ustawy o KAS nie powinna zostać przez kierownika jednostki wydana.”

O wynikach naszych postępowań oczywiście powiadomimy.

Wzór wniosku, który udostępniłem jest już własnością publiczną i proszę się nim posługiwać wg własnego uznania. Oczywiście argumenty w nim zawarte stanowią jedynie wycinek naszego uzasadnienia, które jest znacznie bardziej rozbudowane, na co wskazuje objętość akt mojej sprawy (naszych spraw).
 
Rzeczywiście wróciłem do tematu i już wiem, że nie ma wyroku sądu administracyjnego, a jesteśmy po rozstrzygnięciu kancelarii, która uznała po stanowisku SKAS, że nie jest to droga administracyjna.
Jednak jak najbardziej należy ją kontynuować, bo WSA może uznać inaczej i wtedy będziemy mieli szybciej rozstrzygnięcie, niż zakończy się sprawa cywilna.
 
Czyli lepiej spróbować drogi roszczeń pracowniczych, "wypłaćcie mi należne dodatki mitywacyjne za okres od 1 marca 2023 do stycznia 2024" i sąd pracy?
 
Czyli lepiej spróbować drogi roszczeń pracowniczych, "wypłaćcie mi należne dodatki mitywacyjne za okres od 1 marca 2023 do stycznia 2024" i sąd pracy?
Nie masz na to wpływu. Jeżeli otrzymasz od DIAS odmowę w formie decyzji, wówczas czeka Ciebie droga administracyjna (odwołanie do Szefa KAS, skarga do WSA w Warszawie). Jeżeli jednak otrzymasz odmowę w formie niestanowiącej władczego rozstrzygnięcia organu administracji z informacją, że zdaniem organu nie wypełniasz przesłanki wymaganego stażu służby, wówczas czeka Ciebie droga cywilna przed właściwym sądem pracy i ubezpieczeń społecznych. Jeżeli jednak sąd uzna, że spełniasz warunki wbrew stanowisku DIAS, wówczas sprawa może dopiero trafić na drogę administracyjną (jeżeli oczywiście wykażesz swoją determinację). W swoim wniosku o dodatek motywacyjny powinieneś wskazać jedynie datę początkową (01-03-2023r.), od której Twoim zdaniem przysługuje dodatek, nie wskazując daty końcowej. Wzór wniosku zamieściłem już wcześniej (zob. # 183).
 
Nie wdając się w szczegóły dostępnych nam (byłym pracownikom instytucji sz.n.p.) analiz prawniczych, z których jednoznacznie wynika, że wstępując do instytucji sz.n.p. czy to w IS czy w UKS staliśmy się pracownikami służby cywilnej, o której mowa w art. 99 ust. 8 ustawy o S.C. z 2009r. informujemy, że w oparciu o ten przepis skutecznie dochodzimy swoich praw w zakresie:
 • sprostowania przez IAS pkt. 2 świadectw służby (praca w szczególnym charakterze),
 • uznania przez ZUS wykonywania pracy w szczególnym charakterze z dniem zatrudnienia w sz. n. p. a tym samym przyznania stosownej rekompensaty do emerytury.
We wniesionych sprawach sądy powszechne wskazały jak należy stosować przepis art. 99 ust. 8 ustawy o Służbie Celnej z 2009r. WLICZAJĄC nam staż w sz.n.p. a więc w służbie cywilnej do służby w Służbie Celnej.
TOM3K in blue,
z innej beczki: możesz wskazać drogę jak uzyskać od IAS zaświadczenie o pracy w szczególnym charakterze? Masz opracowany tryb? U nas jak dotychczas, wszyscy, którzy się o to ubiegali dostali świadectwo pracy w szczególnym charakterze jedynie za okres od 1 września 2003 do 31 grudnia 2008...
 
Na stronie Senatu są zamieszczone Druki 33 i 33S. Osoby z dawnego SNP, potem Dozoru a teraz CKR zachęcam do zapoznania się. Małe światełko w tunelu ?
Tak powinno to wyglądać od początku! Oby ustawa została uchwalona, co zakończyłoby dyskryminację byłego sznp. i choć w niewielkim stopniu przywróciło do życia zasadę zaufania do państwa i prawa.
 
Swoją drogą, zakładając ten wątek w maju 2020 roku nie sądziłem, że potrzebne będą aż 4 lata aby ktoś (w tym wypadku senatorowie) nad tą "oczywistą oczywistością" dyskryminacji się pochylił! Naturalne do pełnego sukcesu potrzebne jest uchwalenie ustawy ale na tym etapie pocieszające jest chociaż przyznanie przez senatorów wnioskodawców w uzasadnieniu projektu, że dyskryminacja pracowników byłego sznp. miała i ciągle ma miejsce!
 
Trochę optymizmu.:) Też czekam na te zmiany. Ciekawe czy ewentualnie będzie to dotyczyło tych co już są na emeryturach. Choć to najczęściej już starsi ludzie. Z tymi co pracowałem (ok. 20 osób), w większości byli od razu funkcjonariuszami czyli od 2003 r. Cywili mogę policzyć na jednym ręku. Do chwili obecnej zostały ze starej ekipy 2 osoby. Reszta cieszy się emeryturami.
 
Szkoda że to nie poszło dwutorowo, mogli pozwolić zaliczyć do emki również lat pracy w służbie celnej przed 1999 r.
 
Szkoda że to nie poszło dwutorowo, mogli pozwolić zaliczyć do emki również lat pracy w służbie celnej przed 1999 r.
Najbardziej waleczny związek (kiedyś) jest zbyt zajęty sprawami urzędników KAS.
Ta sprawa jest odłożona.
Jak pozaliczają już wszystkim cywilną pracę jako równoważną że służbą (część umundurowanych w 2017 r UKSów, teraz może SzNP) to sprawa może powróci, jak już pozostaną nieliczni celnicy którzy mogliby na tym skorzystać.
 
Rzeczywiście wróciłem do tematu i już wiem, że nie ma wyroku sądu administracyjnego, a jesteśmy po rozstrzygnięciu kancelarii, która uznała po stanowisku SKAS, że nie jest to droga administracyjna.
Jednak jak najbardziej należy ją kontynuować, bo WSA może uznać inaczej i wtedy będziemy mieli szybciej rozstrzygnięcie, niż zakończy się sprawa cywilna.
W dniu 26-02-2024r. zapadł pierwszy wyrok WSA w tej sprawie. Sąd uchylił zarówno zaskarżoną decyzję SKAS, jak też decyzję DIAS, stąd wnioskuję, że wbrew stanowisku administracji sąd uznał drogę administracyjną jak i nasze stanowisko za zasadne. Kolejna nasza sprawa jest w toku. Więcej informacji przekażę po otrzymaniu uzasadnienia.
 
Back
Do góry