• Witaj na stronie i forum Związku Zawodowego Celnicy PL!
    Nasz Związek zrzesza 6783 członków.

    Wstąp do nas! (KLIKNIJ i zapisz się elektronicznie!)
    Albo jeśli wolisz zapisać się w tradycyjny sposób wyślij deklarację (Deklaracja do pobrania! Kliknij!)
    Korzyści i ochrona wynikająca z członkostwa w ZZ Celnicy PL (KLIKNIJ) plus inne benefity, np. zniżki na paliwo!
    Konto Związku 44 1600 1462 0008 2567 1607 7001 w BGŻ BNP PARIBAS

Projekt nowelizacji do Sejmu skierował Senat - Ustawa Emerytalna

Na Twoim koncie również w ZUS są składki za lata do 2017 ale jak będziesz chciał iść na druga emeryturę z ZUS to policzą tylko składki do 14.09.1999 oraz te które np. odprowadzisz po przejściu na emkę gdybyś pracował dalej i opłacał ZUS
 
Na Twoim koncie również w ZUS są składki za lata do 2017 ale jak będziesz chciał iść na druga emeryturę z ZUS to policzą tylko składki do 14.09.1999 oraz te które np. odprowadzisz po przejściu na emkę gdybyś pracował dalej i opłacał ZUS

Jeżeli możesz to wykasuj swoje przemyślenia . Wprowadzasz ludzi w błąd !!!!!
Tysiące ludzi pobiera drugie emerytury a można powiedzieć że i "trzecie" z OFE.
Po przejściu na emeryturę mundurową dostajesz informacje z ZER co dalej
ze zgromadzonymi składkami OFE .
 
Pobiera ale nie za te lata za które została wyliczona emerytura z ZER. nasz służba jest specyficzna ponieważ otrzymaliśmy uprawnienie "wstecznie" bo od 1999roku.
Cytat:

Art. 111a. fundusze emeryt.​Warunki przekazania środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu za na dochody budżetu państwa​


1.
Środki zgromadzone na rachunku członka otwartego funduszu są przekazywane przez ten fundusz, za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na dochody budżetu państwa w przypadku, gdy:
1)
właściwy organ emerytalny zawiadomi o ustaleniu członkowi otwartego funduszu prawa do emerytury:
a) obliczonej na podstawie art. 15 wydanie zezwolenia na utworzenie funduszu, art. 15aa , art. 15c lub prawa do jej zwiększenia na podstawie art. 14 doliczanie do wysługi emerytalnej okresów zatrudnienia lub opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe po zwolnieniu ze służby ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2022 r. poz. 2528 oraz z 2023 r. poz. 347) lub
b) obliczonej na podstawie art. 15 wydanie zezwolenia na utworzenie funduszu, art. 15aa , art. 15c , art. 15e lub prawa do jej zwiększenia na podstawie art. 14 doliczanie do wysługi emerytalnej okresów zatrudnienia lub opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe po zwolnieniu ze służby ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2022 r. poz. 1626 i 2476 oraz z 2023 r. poz. 347 i 641);

2)
Zakład Ubezpieczeń Społecznych zawiadomi o ustaleniu członkowi otwartego funduszu prawa do emerytury na podstawie art 46–50a, art. 50e nieprzerwany okres pracy górniczej lub art. 184 prawo do emerytury urodzonych po 31 grudnia 1948 r. ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz o obliczeniu wysokości emerytury na podstawie art. 183 zasady obliczania emerytury w latach 2009-2013 tej ustawy;

3)
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zawiadomi o wyborze przez członka otwartego funduszu renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy albo renty rodzinnej z ubezpieczenia na podstawie art. 33 zbieg prawa do emerytury i prawa do renty ust. 2b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2023 r. poz. 208, 337 i 641);

4)
Minister Sprawiedliwości zawiadomi o przejściu w stan spoczynku z prawem do uposażenia, o którym mowa w art. 100 uposażenie i inne uprawnienia sędziego przechodzącego lub przeniesionego w stan spoczynku § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217, z 2022 r. poz. 2642 oraz z 2023 r. poz. 289 i 614), sędziego będącego członkiem otwartego funduszu.

2.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, otwarty fundusz emerytalny nie może pobierać opłaty.

2a.
W przypadku ustalenia prawa do emerytury, o której mowa w ust. 1 pkt 2, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wykreśla wpis o członkostwie w otwartym funduszu z Centralnego Rejestru Członków Otwartych Funduszy Emerytalnych i zawiadamia o tym wykreśleniu fundusz emerytalny.

2b.
Z dniem ustalenia prawa do emerytury, o której mowa w ust. 1 pkt 2, umowa z otwartym funduszem staje się nieważna z mocy prawa.

2c.
W przypadkach, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się art. 100a zasady zwracania do ZUS nienależnie otrzymanej składki.

3.
Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, termin i tryb dokonywania zwrotu w przypadkach, o których mowa w ust. 1, uwzględniając zasady współdziałania otwartych funduszy emerytalnych, organów emerytalnych i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przy dokonywaniu rozliczeń.

Tak, tak zaraz powiecie ,że nie ma tutaj art.15a. Nie ma tego artykułu ponieważ odchodzący na emeryturę z tego artykułu jako jedyni (nie licząc tych którzy służą od 2013) maja prawo do dwóch emerytur z ZER oraz z FUS. Ja tego nie neguję ale za okres od 15.09.1999 będzie wypłacona emerytura z ZER a nie z FUS. Nie można sobie wybierać okresów do ZER i do FUS. Chyba że ktoś miał jakieś prywatne ubezpieczenie.
 
Ostatnia edycja:
I z tego co zacytowałem wynika też, że ci który zdecydują się na emeryturę z 15aa ( z doliczeniem lat 'cywilnych" po 25 latach służby) beą mieli prawo tylko do emerytury z ZER a ich składki ZUS (i OFE ) w całości przejdą do budżetu państwa.
A co do kasy z OFE to tak kasą maja ale ci który przyszli do służby np. 2008 to przez prawie 10 lat coś tam "uciułali' i z tego skorzystają na drugiej "cywilnej" emce. Ale kto przyszedł do służby w latach '90 to z tego OFE będzie miał niewiele.
 
Ostatnia edycja:
I z tego co zacytowałem wynika też, że ci który zdecydują się na emeryturę z 15aa ( z doliczeniem lat 'cywilnych" po 25 latach służby) beą mieli prawo tylko do emerytury z ZER a ich składki ZUS (i OFE ) w całości przejdą do budżetu państwa.
A co do kasy z OFE to tak kasą maja ale ci który przyszli do służby np. 2008 to przez prawie 10 lat coś tam "uciułali' i z tego skorzystają na drugiej "cywilnej" emce. Ale kto przyszedł do służby w latach '90 to z tego OFE będzie miał niewiele.
ty jakiś niereformowalny jesteś, art.15a nie ma w przepisie który cytujesz, więc dla tych którzy przeszli z tego art. na emeryturę środki z OFE nie przechodzą na Skarb Państwa. Było nawet pismo ZUS z wyjaśnieniem, jest na forum, poszukaj sobie..... 15aa to już inna bajka.
 
Tylko na moim koncie w OFE nadal jest kilkadziesiąt tysięcy! Więc co z nimi będzie?
Na 10 lat przed emeryturą z FUS zaczną przelewać te składki OFE na subkonto w ZUS-ie.Po osiągnięciu wieku emerytalnego będziesz miał powięksxoną emerytrę o te składki z OFE. Dodatkowo subkonto z OFE jest dziedziczone.
 
Na 10 lat przed emeryturą z FUS,,, zaczną przelewać te składki OFE na subkonto w ZUS-ie. Po osiągnięciu wieku emerytalnego będziesz miał powięksxoną emerytrę o te składki z OFE. Dodatkowo subkonto z OFE jest dziedziczone.


Pozostaje tylko cierpliwie czekać do osiągnięcia wieku emerytalnego . Jeżeli nóżka się powinie , to rodzina
odziedziczy składki : które są jeszcze częściowo w Funduszu Emerytalnym, jak również znajdujące się obecnie na subkoncie ZUS .
 
Tylko, że składki do OFE były odprowadzane kiedy byłem funkiem, więc o nie mi chodzi. OFE potwierdza, że mam u nich nadal na koncie pieniądze (suma w zależności od wartości jednostki).
 
Tylko, że składki do OFE były odprowadzane kiedy byłem funkiem, więc o nie mi chodzi. OFE potwierdza, że mam u nich nadal na koncie pieniądze (suma w zależności od wartości jednostki).
Dla składek OFE nie ma znaczenie
że były pobrane w okresie kiedy byłeś funkiem, co innego składki ZUS które zostaną umorzone.
Nic się nie martw jak masz na OFE kasę, to tylko zyskasz większą emeryturę z ZUS.
 
Ostatnia edycja:
Back
Do góry