akcyza za samochód

N

Nie zarejestrowany

Gość
akcyza

Witam
czy możesz powiedzieć powiedzieć jak zakończyła się ta historia, czy wycofałeś akcyzę z Urzędu Celnego.
Mam taką samą sytuację i myślę o tym żeby wycofać akcyzę, podobno jest to możliwe urzędniczka z Izby Celnej to potwierdziła.Proszę o odpowiedź bo nie wiem co robić.
 
Ż

Żaneta

Gość
akcyza

Dzień dobry. Mam ogromy problem z rejestracją samochodu sprowadzonego z Niemiec. Proszę o informację, czy można wycofać akcyzę? Czy takie działanie jest w ogóle możliwe? Dziękuję, Żaneta.
 

srodowisko

Użytkownik
Dołączył
22 Październik 2010
Posty
42
Punkty reakcji
0
warunkiem wycofania deklaracji jest wniosek korekta zerowa deklaracja oraz dokument potwierdzający wywóz poza teren kraju (np.zwrot do poprzedniego właściciela, sprzedaż np na terenie Niemiec)
 
Ż

Żaneta

Gość
akcyza

Dziękuję bardzo za informację. W Urzędzie Celnym powiedziano mi, że nie można wycofać akcyzy. Nie mogę zarejestrować samochodu, ponieważ urzędnik celny, wydał akcyzę na mnie na podstawie umowy zawartej między mną , a komisem, w którym kupiłam auto (samochód sprowadzony z Niemiec) Komis był zobowiązany do zapłacenia tej akcyzy, ale tego nie zrobił, ja wyprzedziłam fakty i zapłaciłam akcyzę. Urzędnik nie zorientował się, że to jest niewłaściwa umowa i dokonał akcyzy. Teraz nie mogę zarejestrować auta, bo Urząd Komunkacyjny mówi, że akcyza powinna być na komis - na piewrwszego właściciela. Natomiast Urząd Celny mówi, że wszystko zrobił zgodnie z prawem, bo weszły nowe ustawy, które na to pozwalają. Sprawa toczy sie juz miesiąc czasu i nie wiem co robić. Myślę, że już minęło zbyt dużo czasu, aby cokolwiek zrobić z tą ferelną akcyzą.
 

srodowisko

Użytkownik
Dołączył
22 Październik 2010
Posty
42
Punkty reakcji
0
Wydaje mi się że Urzad Celny postąpił właściwie. Proszę mi powiedzieć, czy Wydział Komunikacji w którym próbowała Pani zarejestrować samochód powołał się na konkretny artykuł ustawy?
 
Ż

Żaneta

Gość
akcyza

Tak, powołuje się na Art. 101 i Art. 102 Prawo o Ruchu Drogowym. Urząd Komunikacji twierdzi, że pierwszy właściciel powinien zapłacić akcyzę, czyli komis i wówczas zarejestrowanie pojazdu byłoby bez problemu. Ja już tracę nadzieję, bo Urząd Komunikacyjny jest nieugięty.
 

srodowisko

Użytkownik
Dołączył
22 Październik 2010
Posty
42
Punkty reakcji
0
Moze zapytam tak? Kiedy Pani kupiła samochód? Kiedy go komis sprowadził do kraju?
art. 101
Osoba ubiegająca się o uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym albo tramwajem może rozpocząć szkolenie najwcześniej 3 miesiące przed osiągnięciem wieku wymaganego do uzyskania prawa jazdy albo pozwolenia, a jeżeli osobą tą jest uczeń szkoły, której program nauczania obejmuje szkolenie osób ubiegających się o prawo jazdy, okres ten wynosi 12 miesięcy.
art. 102
1. Szkolenie osoby ubiegającej się o wydanie uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym albo tramwajem jest prowadzone:
1) w formie kursu - w ośrodku szkolenia kierowców;
2) w formie zajęć szkolnych dla uczniów - przez szkołę, w której programie nauczania jest przewidziane uzyskanie umiejętności kierowania pojazdem silnikowym.
2. Ośrodek szkolenia kierowców może być prowadzony przez:
1) przedsiębiorcę;
2) jednostkę wojskową - w zakresie szkolenia żołnierzy na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
3) jednostkę resortu spraw wewnętrznych - w zakresie szkolenia osób na potrzeby resortu.
to sa artykuły które Pani podaje. Co one mają wspólnego z rejestracją samochodu?
 
N

Nie zarejestrowany

Gość
Art. 102 i 101 ust. 2 o podatku akcyzowym (chyba dobrze napisałam tym razem). Samochód kupiłam 24 września, ale nie wiem, kiedy komis zakupił auto, nie mam takiej informacji.
 

srodowisko

Użytkownik
Dołączył
22 Październik 2010
Posty
42
Punkty reakcji
0
art. 101
1. Obowiązek podatkowy z tytułu importu samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym powstaje z dniem powstania długu celnego w rozumieniu przepisów prawa celnego.

2. Obowiązek podatkowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym powstaje z dniem:

1) przemieszczenia samochodu osobowego z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju - jeżeli nabycie prawa rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel nastąpiło przed przemieszczeniem samochodu na terytorium kraju;

2) nabycia prawa rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel - jeżeli nabycie prawa rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel nastąpiło po przemieszczeniu samochodu osobowego na terytorium kraju;

3) złożenia wniosku o rejestrację samochodu osobowego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym - jeżeli podmiot występujący z wnioskiem o rejestrację na terytorium kraju nabytego wewnątrzwspólnotowo samochodu osobowego nie jest jego właścicielem.

3. Obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym powstaje z dniem wydania, a w przypadkach, o których mowa w art. 100 ust. 5 pkt 2-9, z dniem wykonania tych czynności.

4. Jeżeli sprzedaż samochodu osobowego powinna być potwierdzona fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z dniem wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania, a w przypadkach, o których mowa w art. 100 ust. 5 pkt 2-9, z dniem wykonania tych czynności. Sprzedawca jest obowiązany do wykazania na wystawionej fakturze kwoty akcyzy od dokonanej sprzedaży.

5. Jeżeli nie można określić dnia, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu danej czynności podlegającej opodatkowaniu, o której mowa w art. 100 ust. 1 lub ust. 2, za datę jego powstania uznaje się dzień, w którym uprawniony organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej stwierdził dokonanie czynności podlegającej opodatkowaniu.

art. 102
1. Podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności, o których mowa w art. 100 ust. 1 lub 2.

2. W przypadkach, o których mowa w art. 101 ust. 2 pkt 1 i 2, jeżeli przemieszczenia samochodu osobowego z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju dokonał inny podmiot niż podmiot, który nabył prawo rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel, podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która nabyła prawo rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel.

3. W przypadku, o którym mowa w art. 101 ust. 2 pkt 3, podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która wystąpiła o rejestrację tego samochodu na terytorium kraju, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

art. 103
1. Organy egzekucyjne, określone w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, oraz komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.), są płatnikami akcyzy od sprzedaży, dokonywanej w trybie egzekucji, samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, od którego akcyza nie została zapłacona.

2. Płatnik akcyzy od sprzedaży, dokonywanej w trybie egzekucji, samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, jest obowiązany obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek właściwej izby celnej w terminie do 7. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym sprzedano samochód, a także przekazać w tym terminie do właściwego naczelnika urzędu celnego deklarację o wysokości pobranej i wpłaconej akcyzy według ustalonego wzoru.

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres danych zawartych w deklaracji o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika oraz wzór tej deklaracji, zamieszczając objaśnienia co do sposobu prawidłowego składania deklaracji oraz informacje o miejscu ich składania, jak również zapewniając możliwość prawidłowego obliczenia kwoty akcyzy

tzw stara ustawa o podatku akcyzowym dokładnie precyzowała kto ma zapłacic podatek, natomiast nowa juz nie wskazuje dokładnie osoby która powinna zapłacic ten podatek
prosze podac co Pani napisali w uzasadnieniu.
 
N

Nie zarejestrowany

Gość
Nie mam odmowy na piśmie, ponieważ jeszcze nie dostałam (czekam), ale Radca Prawny Wydziłu komunikacji po anlizie tych przepisów stwierdzil, że Wydział Komunikacji, nie może zarejestrować samochodu. Upiera się i cały czas twierdzi, że akcyza powinna być wydana na komis, bo samochód zakupiłam w kraju i nie byłam pierwszym właścicielem. Urzędnik poinformował mnie, gdy dostanę na piśmie odmowę rejestracji, mogę się odwołać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (chyba dobrze zapamiętałam).
 

srodowisko

Użytkownik
Dołączył
22 Październik 2010
Posty
42
Punkty reakcji
0
mysle ze w czasie oczekiwania moze sie Pani zwrócic do Ministerstwa Finansów o wydanie intepretacji w sprawie o której Pani pisze. A tak z ciekawosci ktory wydzial komunikacji robi takie problemy
 
Ostatnia edycja:
N

Nie zarejestrowany

Gość
Jeśli zwróciłabym się do Ministerstwa Finansów z prośbą o wydanie interpretacji, to w piśmie mam opisać sytuację, z którą się spotkałam i podać artykuły ustaw, na które powołał się Wydział Komunikacji? I jeszcze jedno pytanie, jeśli stanowisko MF będzie korzystne dla mojej sprawy, czy Wdział Komunkiacji musi wziąć pod uwagę interpretację Ministerstwa i do niej się dostosować?
 
N

Nie zarejestrowany

Gość
A czy jest możliwe, aby komis zapłacił jeszcze raz akcyzę, wtedy akcyza byłaby na pierwszego właściciela i mogłabym zarejestrować samochód.
 

srodowisko

Użytkownik
Dołączył
22 Październik 2010
Posty
42
Punkty reakcji
0
komis moze zaplacic a pani ubiega się o zwrot a co do interpretacji to bywa roznie chociaz najczesciej jest uznawana
 
N

Nie zarejestrowany

Gość
ale jeśli komis zapłaci akcyzę na to samo auto co ja (i jego dane (samochodu) widnieją już w systemie, czy nie będzie z tym problemu?) bo w UC powiedziano mi, że nie wolno (tzn. najpierw, że można tak zrobić, ale potem zmienili zdanie i uświadamiali mnie, że jest wszystko w porządku i nie ma potrzeby tego robić) Żadne argumenty do nich nie przemawiały, mówiłam, że przez tak wydaną akcyzę nie mogę zarejestrować samochodu.
 

tracer

Użytkownik
Dołączył
2 Luty 2006
Posty
159
Punkty reakcji
0
warunkiem wycofania deklaracji jest wniosek korekta zerowa deklaracja oraz dokument potwierdzający wywóz poza teren kraju (np.zwrot do poprzedniego właściciela, sprzedaż np na terenie Niemiec)
Tu chyba troszeczkę się zapędziłeś/aś. Czynność była (nabycie wew.), więc obowiązek powstał. Konsekwencją jest konieczność obliczenia i wpłaty akcyzę. Dopiero wtedy można sprzedać na teren Niemiec (dokonać dostawy) i wnioskować o zwrot akcyzy - patrz art. 107 upa.
 

srodowisko

Użytkownik
Dołączył
22 Październik 2010
Posty
42
Punkty reakcji
0
Tu chyba troszeczkę się zapędziłeś/aś. Czynność była (nabycie wew.), więc obowiązek powstał. Konsekwencją jest konieczność obliczenia i wpłaty akcyzę. Dopiero wtedy można sprzedać na teren Niemiec (dokonać dostawy) i wnioskować o zwrot akcyzy - patrz art. 107 upa.

informacje podaje w duzym uproszczeniu. (jesli komus zalezy napewno dotrze do tego jak nalezy uregulowac aby bylo zgodnie z obowiazujacymi przepisami) a tak na margnesie samo nabycie wewnatrzwspolnotowe nie powoduje powstanie obowiazku podatkowego.
 
N

Nie zarejestrowany

Gość
Chyba najlepiej będzie, jak się udam do Izby Celnej w Szczecinie i mam nadzieję, że tam mi wszystko wyjaśnią i pomogą rozwiązać ten prolem. Bo z tak opłaconą akcyzą na mnie i z umową miedzy mną a komiesem nie mogę opłacić podatku w US, a komis nie może wydać mi faktury "Vatowskiej" , bo to nie on opłacił akcyzę. To jest błędne koło...Szkoda tylko, że urzędnicy nie chcą pomóc i odsyłają zwykłych ludzi z kwitkiem. Wstarczyłoby dokonać korekty lub zmian w akcyzie(Urząd Celny Świnoujście), albo wpłacić jeszcze raz akyzę przez komis, ale UC twierdzi, że to jest niemożliwe. Bo najgorsze jest to, że samochód kupiłam legalnie i nie mogę go zarejestrować.
 
N

Nie zarejestrowany

Gość
witam

kuptlem samochud we włoszech karta wymeldunku mial 2009 czy nie brdzie problemu z oplaceniem akcyzy
 
Do góry