Reforma KAS

PJS

Dobrze znany użytkownik
Dołączył
2 Luty 2008
Posty
1 075
Punkty reakcji
794
Miasto
Polska
W mojej izbie nie ma (chyba) ani jednego specjalisty SCS. Nabory są od 2016 r na specjalistów, co nie gwarantuje sukcesu w postaci "nabrania" oczekiwanej liczby kandydatów na funkcjonariuszy.
Kierunek jest prawidłowy. 4200 na start to godny zarobek. Tylko powinno to iść w parze z tym, że starzy funkowie są odpowiednio wyżej wynagradzani. Tylko tak można zapełnić etaty i zatrzymać ludzi.
Może w Bydgoszczy/Toruniu zaczynają to rozumieć.
 

slawomir.siwy

Administrator
Członek Załogi
Dołączył
1 Luty 2006
Posty
11 198
Punkty reakcji
1 246
Miasto
ZZ Celnicy PL
No nareszcie rozsądek w rozumowaniu u niektórych. Jeżeli zaliczyliby wcześniejsze lata niektórym grupom z UKS, którzy przeszli w status fsza, to otworzy się max szeroka brama dla wszystkich. Problem w tym, że ja usłyszałem na naradzie deklarację broniącą obecny stan rzeczy o czym napisałem w notatce, którą publikuję na głównej. Mam jednak nadzieję, że padły także takie deklaracje jak usłyszeli inni. Ja nie słyszałem, ale nie mam pewności czy wszystko wychwyciłem. Pewnienie, bo nie sposób było. Nawet jeśli, to na pewno była też negacja ze strony MF tego postulatu, czyli uzasadnienie jako zasadny obecnego stanu w tym zakresie. Mamy więc pewne rozmycie stanowiska MF co najmniej. Niebawem przekonamy się przy noweli ustawy w Sejmie.
 

michal81

Aktywny użytkownik
Dołączył
18 Marzec 2019
Posty
302
Punkty reakcji
113
Nie ma takiego stopnia ani stanowiska.
Po za tym zastanawia mnie na ile jest realne, bo z kim nie gadam z jakiejkolwiek izby to na start tzn po kilku miesiącach w służbie każdy ma nie wiele wiecej jak 3000 zł na rękę licząc z nocnymi, kontrolerskimi, itp.
 

Burack

Aktywny użytkownik
Dołączył
5 Grudzień 2010
Posty
696
Punkty reakcji
45
No nareszcie rozsądek w rozumowaniu u niektórych. Jeżeli zaliczyliby wcześniejsze lata niektórym grupom z UKS, którzy przeszli w status fsza, to otworzy się max szeroka brama dla wszystkich. Problem w tym, że ja usłyszałem na naradzie deklarację broniącą obecny stan rzeczy o czym napisałem w notatce, którą publikuję na głównej. Mam jednak nadzieję, że padły także takie deklaracje jak usłyszeli inni. Ja nie słyszałem, ale nie mam pewności czy wszystko wychwyciłem. Pewnienie, bo nie sposób było. Nawet jeśli, to na pewno była też negacja ze strony MF tego postulatu, czyli uzasadnienie jako zasadny obecnego stanu w tym zakresie. Mamy więc pewne rozmycie stanowiska MF co najmniej. Niebawem przekonamy się przy noweli ustawy w Sejmie.
Przepraszam Panie Przewodniczący , ale ja nie wierzę w żadne uzasadnienia !
Wszyscy pamiętamy, jak było z ustawą KAS, emeryturami itd. Tyle argumentów, które Pan dostarczył zostały wrzucone do kosza ....
Czy jest chociaż jedna sprawa, którą uwzględnili podczas 4 lat ostatnich rządów ? bo mi wychodzi matematycznie "0"
 

fajer

Aktywny użytkownik
Dołączył
11 Maj 2016
Posty
122
Punkty reakcji
33

Bełkot.
"Łamali prawo, by wyłudzić nienależny zwrot podatku " - "znikający podatnik" nie płacił podatku VAT od sprzedaży w kraju towaru nabytego w ramach WNT.
"Na trop grupy wpadli funkcjonariusze CBŚP z Wrocławia" - w jaki sposób? Czy oni mają dostęp do VIESu i JPK?
"Śledztwo w tej sprawie prowadzą wspólnie z mundurowymi z Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego" - a w czym tu pomaga mundur?
"szajka działała od marca 2017 roku do stycznia 2019 r." - a gdzie był KAS?

Przekręt trwa nadal, bo wchodzą do obrotu kolejne spółki. Bufory i brokerzy dalej działają, wspierani przez zacną kancelarię.

To powinno znależć się na następnej komisji VATowskiej, tej za lata 2016 - do nadal.
 
Ostatnia edycja:

Hawranek

Aktywny użytkownik
Dołączył
29 Wrzesień 2017
Posty
178
Punkty reakcji
30
Poniżej projekt rozporządzenia MF ws. w sprawie dodatku kontrolerskiego dla osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.

Projekt z dnia 5 lipca 2019 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1’
z dnia 2019 r.
w sprawie dodatku kontrolerskiego dla osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej
Na podstawie art. 148 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 768 i 730) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:
1) wysokość dodatku kontrolerskiego, o którym mowa w art. 148 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, zwanego dalej „dodatkiem”;
2) warunki i tryb przyznawania, wypłaty, zmiany wysokości oraz utraty dodatku.
§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej;
2) zadaniach kontrolnych - rozumie się przez to zadania, za które przysługuje dodatek, o którym mowa w art. 148 ust. 1 pkt 1 ustawy.
§ 3. Wysokość dodatku wynosi:
1) od 100 zł do 1000 zł - odpowiednio w przypadku osoby zatrudnionej w jednostce organizacyjnej Krajowej Administracji Skarbowej zwanej dalej „pracownikiem”, albo funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej, zwanego dalej „funkcjonariuszem”;
2) 400 zł - w przypadku kierownika, o którym mowa w art. 148 ust. 1 pkt 2 ustawy, zwanego dalej „kierownikiem”.
§ 4. Pracownikowi oraz funkcjonariuszowi wykonującym zadania kontrolne przyznaje się dodatek, jeżeli wykonują te zadania:
]) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1059).
1) jako podstawowe zadania o charakterze ciągłym albo
2) w wymiarze co najmniej 25 % miesięcznego czasu odpowiednio pracy albo służby.
§ 5. 1. Przy określeniu wysokości dodatku bierze się pod uwagę:
1) rodzaj, stopień złożoności i uciążliwość wykonywanych zadań kontrolnych;
2) wyniki i osiągnięcia w wykonywaniu zadań kontrolnych albo dokonywaniu osobiście przez kierownika czynności z zakresu kontroli, audytu i czynności, o których mowa w art.
148 ust. 1 pkt 1 ustawy;
3) czas pracy albo służby przeznaczony na:
a) wykonywanie zadań kontrolnych,
b) dokonywanie osobiście przez kierownika czynności z zakresu kontroli, audytu i czynności, o których mowa w art. 148 ust. 1 pkt 1 ustawy.
  1. W przypadku dodatku przyznawanego po raz pierwszy przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się.
§ 6. 1. Dodatek przyznaje odpowiednio kierownik jednostki organizacyjnej albo dyrektor generalny urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych na wniosek.
2. Z wnioskiem o przyznanie dodatku występują:
1) w izbie administracji skarbowej odpowiednio:
a) zastępca dyrektora izby administracji skarbowej - w przypadku pracowników, funkcjonariuszy, kierowników realizujących zadania w komórkach podlegających bezpośrednio temu zastępcy oraz kierowników komórek podlegających bezpośrednio dyrektorowi izby administracji skarbowej,
b) naczelnik urzędu skarbowego - w przypadku pracowników, funkcjonariuszy oraz kierowników realizujących zadania w urzędzie skarbowym,
c) naczelnik urzędu celno-skarbowego - w przypadku pracowników, funkcjonariuszy oraz kierowników realizujących zadania w urzędzie celno-skarbowym,
d) naczelnik wydziału, kierownik referatu, kierownik działu - w przypadku pracowników oraz funkcjonariuszy komórek podlegających bezpośrednio dyrektorowi izby administracji skarbowej,
2) w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych - osoba kierująca komórką organizacyjną
- po zasięgnięciu opinii bezpośredniego przełożonego pracownika, funkcjonariusza albo kierownika, którego dotyczy wniosek.
  1. Wniosek o przyznanie dodatku zawiera:
1) wskazanie rodzaju zadań kontrolnych albo zadań i czynności, o których mowa w art. 148 ust. 1 pkt 2 ustawy, za wykonywanie których przyznawany jest dodatek;
2) proponowaną wysokość dodatku;
3) uzasadnienie uwzględniające kryteria, o których mowa w § 5 ust. 1;
4) okres, na który jest przyznawany dodatek w określonej wysokości.
  1. O proponowanej we wniosku wysokości dodatku bezpośredni przełożony informuje pracownika, funkcjonariusza albo kierownika, którego dotyczy wniosek.
  2. Dodatek w określonej wysokości przyznaje się na okres nie dłuższy niż do końca roku kalendarzowego.
§ 7. 1. Wypłata dodatku następuje nie później niż 10 dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu kalendarzowym, za który przyznany jest dodatek. Wypłata dodatku za grudzień jest dokonywana do końca grudnia.
2. Dodatku nie wypłaca się za okres nieobecności w pracy albo służbie z innych przyczyn niż:
1) urlop wypoczynkowy, dodatkowy urlop wypoczynkowy, krótkoterminowy urlop wypoczynkowy, urlop zdrowotny;
2) czas zwolnienia od pracy lub pełnienia służby, za który pracownik, funkcjonariusz albo kierownik na podstawie odrębnych przepisów zachowuje prawo do wynagrodzenia albo uposażenia.
§ 8.1. Kierownik jednostki organizacyjnej albo dyrektor generalny urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych:
1) mogą zmienić wysokość dodatku w przypadku zmiany stopnia spełniania kryteriów, o których mowa w § 5 ust. 1;
2) stwierdzają utratę dodatku w przypadku niespełniania warunków, o których mowa w § 4 albo w art. 148 ust. 1 pkt 2 ustawy.
  1. Zmiana wysokości dodatku i stwierdzenie utraty dodatku w trakcie okresu, na który został przyznany, następuje na wniosek.
  2. Do zmiany wysokości dodatku oraz stwierdzenia utraty dodatku przepisy § 5 i § 6 stosuje się odpowiednio.


§ 9. O przyznaniu, zmianie wysokości oraz stwierdzeniu utraty dodatku zawiadamia się odpowiednio pracownika, funkcjonariusza albo kierownika na piśmie z podaniem daty, od której następuje przyznanie, zmiana wysokości albo utrata dodatku.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.[1]

MINISTER FINANSÓW
 

tobias25

Użytkownik
Dołączył
14 Październik 2012
Posty
47
Punkty reakcji
16
No to teraz kierownicy będą co tydzień straszyć, zabraniam lub obniżeniem dodatku kontrolerskiego....brawo!
 

Hawranek

Aktywny użytkownik
Dołączył
29 Wrzesień 2017
Posty
178
Punkty reakcji
30
A już myślałem, że 2% dodatku to najmniejsza wysokość, ale jak wynika z ww. projektu rozporządzenia, to niekoniecznie - bo może być nawet 100 zł haha. To może od razu zlikwidować działy kontrolne i skończyć z tą fikcją?
 

Skarbek1972

Użytkownik
Dołączył
12 Wrzesień 2018
Posty
93
Punkty reakcji
15
Działów kontroli nie zlikwidują, bo kto to wszystko zrobi?? Prędzej sami uciekniemy do innych działów, lub poza MF. Najpierw dostaliśmy niższe zadadnicze - bo przecież mamy dodatek kontrolerski. Potem podwyżkę rozdzielili na zasadnicze i dodatek. A teraz robią progi kwotowe. Jeśli rozporządzenie wejdzie w życie to dla wielu będzie to równoznaczne z obniżką dodatku. Fajnie, nie ma co.
 

aspirant50+

Aktywny użytkownik
Dołączył
31 Maj 2016
Posty
165
Punkty reakcji
31
A już myślałem, że 2% dodatku to najmniejsza wysokość, ale jak wynika z ww. projektu rozporządzenia, to niekoniecznie - bo może być nawet 100 zł haha. To może od razu zlikwidować działy kontrolne i skończyć z tą fikcją?
Nawet 100 zlotych to dla mnie wiecej jak mam ,bo 2% daje mi na reke 57zl. Nie wiem co z taka kasa zrobie, jak dostane 100😄😄😄😄
 

cat

Dobrze znany użytkownik
Dołączył
6 Grudzień 2008
Posty
3 990
Punkty reakcji
1 405
Nawet 100 zlotych to dla mnie wiecej jak mam ,bo 2% daje mi na reke 57zl. Nie wiem co z taka kasa zrobie, jak dostane 100😄😄😄😄

O, widzisz Szanowny Kolego ...

Czy nadal uważasz, że nie jest lepiej trzymać język za zębami, gdy uświadamiasz sobie (na max wkurzony), jak
rozmiar Twoich "problemów", ma się do ogromu "problemów" osób narzekających najbardziej i najgłośniej ?!

Jedni się śmieją tak radośnie, że nie widać, iż czynią to przez łzy; inni - którym wredność, egoizm i cynizm
"kolegów" ściska gardło niemocą mowy - wybierają "pismo obrazkowe" ...
 

michal81

Aktywny użytkownik
Dołączył
18 Marzec 2019
Posty
302
Punkty reakcji
113
Potem podwyżkę rozdzielili na zasadnicze i dodatek. A teraz robią progi kwotowe. Jeśli rozporządzenie wejdzie w życie to dla wielu będzie to równoznaczne z obniżką dodatku. Fajnie, nie ma co.
Bardzo możliwe że w przyszłym roku przy podziale podwyżki 500 zł (ah zapomniałem już jest 470 zł) poobniżają kontrolerskie i "zrekompensują" to podwyżką na zasadnicze.
 

Skarbek1972

Użytkownik
Dołączył
12 Wrzesień 2018
Posty
93
Punkty reakcji
15
Bardzo możliwe że w przyszłym roku przy podziale podwyżki 500 zł (ah zapomniałem już jest 470 zł) poobniżają kontrolerskie i "zrekompensują" to podwyżką na zasadnicze.
Na zasadnicze, stażowe, 3% odpis DIAS na premie, odpis na 13tke... i who knows co jeszcze.
 

Burack

Aktywny użytkownik
Dołączył
5 Grudzień 2010
Posty
696
Punkty reakcji
45
Dzisiaj dowiedziałem się na temat wyższości ustawy KAS nad Konstytucją ! Ponadto "ustawa KAS jest ustawą techniczną" umożliwiającą wprowadzenie dalekoidących zmian !
Tak pomyślałem , co będzie jeżeli ktoś inny kiedyś wygra wybory i wprowadzi "ustawę techniczną " unieważniającą wszystkie ustawy ?

Przemyślenia bezcenne zwłaszcza dla "konstytucjonalistów" :)
 
Do góry