ZZ napisały do naczelnika o mobbingu w Korczowej

  • Thread starter Nie zarejestrowany
  • Rozpoczęty
N

Nie zarejestrowany

Gość
Przemyśl, 24 .05.2010r.


Związek Zawodowy Pracowników Izby Celnej w Przemyślu

Związek Zawodowy Celnicy PL w Izbie Celnej w Przemyślu

Związek Zawodowy Szczególnego Nadzoru Podatkowego i AkcyzyPan
Bartosz Gruszecki
Naczelnik Urzędu Celnego
w PrzemyśluZwiązki zawodowe działające w izbie celnej w Przemyślu pragną wyrazić swoje szczególne zaniepokojenie informacjami napływającymi od funkcjonariuszy Oddziału Celnego w Korczowej sugerującymi możliwość występowania tam zjawiska mobbingu.

Jedną ze spraw, która budzi nasze głębokie zaniepokojenie jest sprawa starszego ............ młodszego kontrolera celnego w OC ...... Funkcjonariusz ten pracuje od 2007, jest w służbie przygotowawczej, zdał już egzaminy zawodowe z wynikiem dobrym. W pracy osiąga wyniki nie odbiegające od swoich kolegów, często wykonuje swoją pracę – na polecenie swoich przełożonych, równocześnie na dwóch, odpowiedzialnych stanowiskach – magazyn wyrobów akcyzowych i BKS, jednak ze sporządzonych przez nich ocen wynika, że nie spełnia nawet minimalnych wymagań koniecznych do pełnienia służby.
Ta swoista sprzeczność między stanem faktycznym a informacjami zawartymi w opiniach służbowych może nasuwać przypuszczenie, że zostały one sporządzone tendencyjnie, nie uwzględniają wszystkich okoliczności, a przez to są krzywdzące dla funkcjonariusza podlegającego ocenie. Świadomość, że w konsekwencji prowadzą one do usunięcia ze Służby P. ................, skłoniła jego kolegów do wystosowania listu intencyjnego w jego obronie, który skierowali do Dyrektora Izby Celnej w Przemyślu. W ocenie funkcjonariuszy OC ......... postawa ............ nie narusza kodeksu etyki funkcjonariusza celnego, a jakość świadczonej przez niego pracy w niczym nie odbiega od pracy innych funkcjonariuszy.
W opiniach funkcjonariuszy pojawiają się natomiast sugestie, że negatywne oceny ............... nie są efektem jego zaniedbań, których dopuścił się w pełnieniu swoich obowiązków, ale są konsekwencją negatywnego nastawienia do niego eksperta celnego ...............
Postawa Pana .................... w przedmiotowej sprawie może budzić wątpliwości również
z uwagi na fakt, jego bardzo emocjonalnej reakcji, na wspomniany list funkcjonariuszy Oddziału
 
Ostatnio edytowane przez moderatora:
Do góry