przeszukanie / kontrola osobista

projekt

Nowy użytkownik
Dołączył
22 Kwiecień 2008
Posty
46
Punkty reakcji
0
Czy nie uważa Pan, że protokół z przeszukania osoby w trybie kontroli powinien być sporządzany na żądanie osoby tak jak jest to w przypadku kontroli rodzaju paliwa, czy planowane jest w przypadku czynności na targowisku, kontroli środka transportu itd.
Na granicy nie ma czasu na sporządzanie każdemu przeszukanemu protokołu i nagminnie łamane jest prawo w tym zakresie.

Ustawa o Służbie Celnej:
Art. 39. 1. Jeżeli nie można w inny sposób stwierdzić, czy osoba przewozi towary, co do których nie zostały spełnione wymogi przewidziane przepisami prawa, a w szczególności towary nie zostały przedstawione lub zgłoszone, funkcjonariusz może przeszukać tę osobę.
2. Przeszukanie nie powinno naruszać godności osobistej osoby przeszukiwanej oraz powinno być przeprowadzone przez osobę tej samej płci, w warunkach wykluczających obecność osób postronnych.
3. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że osoba ukrywa towary w swoim organizmie, można skierować tę osobę na specjalistyczne badania lekarskie.
4. Z przeprowadzonego przeszukania osoby sporządza się protokół, a w przypadku wykonywania badań, o których mowa w ust. 3, na wniosek osoby, która została poddana tym badaniom, organ Służby Celnej wydaje zaświadczenie o terminie i miejscu ich przeprowadzenia.Policja, Straż Graniczna wykonując kontrolę osobistą,przeglądając bagaż sporządza taki protokół na żądanie osoby.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 26 lipca 2005 r.

w sprawie sposobu postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów

Dziennik Ustaw z 2005 r. Nr 141 poz. 1186


Rozdział 5
Kontrola osobista, przeglądanie zawartości bagaży i sprawdzanie ładunków w portach i na dworcach oraz w środkach transportu lądowego, powietrznego i wodnego

§ 16. 1. Policjant przy przeprowadzaniu kontroli osobistej wykonuje kolejno następujące czynności.....

§ 17. 1. Policjant przegląda zawartość bagaży lub sprawdza ładunek znajdujący się w portach, na dworcach oraz w środkach transportu lądowego, wodnego i powietrznego......

§ 18. 1. Policjant dokumentuje czynności służbowe, o których mowa w § 16 i 17, w notatniku służbowym, określając datę, czas, miejsce i przyczynę ich przeprowadzenia oraz dane dotyczące osób objętych czynnościami i w nich uczestniczących, a także rodzaj i wynik czynności.
2. Na żądanie osoby poddanej kontroli osobistej albo przedstawiciela właściciela, przewoźnika, spedytora lub agenta morskiego policjant sporządza protokół z przeprowadzonych czynności, którego wzór określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
 
Do góry