Notatka ze spotkania Podzespołu ds. RDS - informacja o podpisaniu rozporządzenia w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy SCS

Notatka ze spotkania w Radzie Dialogu Społecznego w dniu 21 lutego 2019 r .​

W spotkaniu z ramienia Ministerstwa Finansów uczestniczyli m.in.:
Pan Paweł Cybulski - Zastępcy Szefa KAS Podsekretarza Stanu
Pani Ilona Kowalska - Dyrektor Departamentu Budżetu, Logistyki i Kadr KAS

Pani Anna Długosińska - z-ca Dyrektora Departamentu Budżetu, Logistyki i Kadr KAS
Pan Krzysztof Stanisławski - Dyrektora Departamentu Organizacji i Wdrożeń
oraz przedstawiciele Związków Zawodowych działających w RDS.

Zgodnie z porządkiem obrad poruszane były następujące zagadnienia:
1. Redukcja poziomu zatrudnienia w poszczególnych Izbach Administracji Skarbowej. 2. Realizacja Porozumienia z 21 listopada br. ws. podwyżek wynagrodzeń/uposażeń w Krajowej Administracji Skarbowej. Przedstawiciele Ministerstwa Finansów uczestniczący w spotkaniu poinformowali, że w 2018 roku nie było redukcji etatów w KAS jak również w roku 2019 nie jest przewidziana redukcja zatrudnienia. Ewentualne problemy, które dotyczą braków kadrowych ( etaty) powinny być rozwiązywane na poziomie Dyrektorów Izb Skarbowych w zależności od kondycji finansowej poszczególnych Izb. Pani Dyrektor Anna Długosińska poinformowała, że ustawa budżetowa na rok 2019 nie zawiera informacji o ilości etatów jakie są w jednostkach budżetowych i dopiero od 2020 roku mogą zostać uwzględnione tzw. etaty kalkulacyjne. Dyrektorzy kreując politykę zatrudnienia powinni mieć zabezpieczone środki finansowe na poziomie tzw. bezpiecznych wypłat oraz zabezpieczenie środków na inne pochodne w tym m.in. na odprawy emerytalne. Na poruszony przez Związki Zawodowe temat dot. obciążenia pracą i ewentualnego dodatkowego zwiększenia ilości etatów w poszczególnych komórkach organizacyjnych, przedstawiciele Ministerstwa Finansów poinformowali, że ocena dotycząca obciążenia pracą będzie dokonana przez tzw. „Projekt etatyzacja”, który ma być uruchomiony od 08.03.2019 r. W kwestii realizacji zapisów Porozumienia z dnia 21 listopada 2018 r., Pan Minister Paweł Cybulski poinformował, że nikt z kierownictwa KAS nie ingeruje i nie ingerował w Porozumienia podpisywane z przedstawicielami ZZ działającymi w poszczególnych Izbach w kwestii podziału środków na podwyżki. Dyrektorzy powinni mieć jedynie na uwadze, że podpisane porozumienia nie mogą naruszać dyscypliny finansów publicznych i powinny uwzględniać zapisy zawarte w porozumieniu z 21.11.2018 roku oraz powinny być prowadzone z zachowaniem wszelkich standardów mediacyjnych.
Na podwyżki w roku 2019 została zabezpieczona kwota 418 mln złotych – z rezerwy celowej uwzgledniająca wszystkie pochodne uposażenia/wynagrodzenia.

Pan Dyrektor Krzysztof Stanisławski poinformował również, że Pani Minister Finansów podpisała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, co pozwoli na rozdysponowanie środków na podwyżki dla wszystkich funkcjonariuszy SCS. Strona społeczna wyraziła zaniepokojenie brakiem udziału strony społecznej w pracach nad Projektem Uchwały modernizacyjnej. Z zawartego Porozumienia w [FONT=&quot]§[/FONT] 4 jasno wynika, iż w pracach na ustawą modernizacyjną powinni brać udział przedstawiciele Związków Zawodowych. Pan Minister poinformował, że w najbliższym czasie będą zaproszeni przedstawiciele ZZ do prac nad ustawą, a brak do chwili obecnej udziału w pracach spowodowane było chęcią przedstawienia wstępnego Projektu Uchwały tzw. „produktu wyjściowego” i dopiero dalszego jej przegotowywania z przedstawicielami Związków Zawodowych. Przedstawiciel Związku Rzemiosła Polskiego zwrócił się z prośbą do Pana Ministra, aby w świetle nowych rozwiązań informatycznych była możliwość przedkładania sprawozdań finansowych za rok 2018 w formie dotychczasowej tj. papierowej. Powyższa prośba spowodowana jest brakiem możliwości informatycznych ze strony małych firm rzemieślniczych, przygotowania specjalnych zakładek umożliwiających przesyłanie sprawozdań w specjalnym formacie. Powyższą prośbę poparł również przedstawiciel Związku Pracodawców „Lewiatan”. Pan Minister poinformował, że powyższy problem jest znany i zostaną podjęte odpowiednie kroki w celu wyeliminowania przedmiotowego problemu. Następne spotkanie Podzespołu RDS ustalono na dzień 21.03.2019 r. Sławomir Siwy
Jolanta Haron ZZ Celnicy PL
 

Komentarze

Do góry